Gå til indhold
Vietnam

Situationsrapport fra eksportmarkedet Vietnam

COVID-19 har i de seneste år fyldt meget i Vietnam og har medført flere længere perioder med nedlukning og strenge restriktioner. Efter en større vaccinationskampagne, som følge af det hidtil største smitteudbrud i sommeren 2021, har man formået at stabilisere antallet af nye smittede og Vietnam forsøger sig nu med en gradvis genåbning. 

kan danske virksomheder søge støtte i vietnam?

Danske virksomheder kan kun ansøge om støtte i Vietnam, hvis de er registret som en permanent virksomhed i Vietnam.

Læs mere under fanen Hjælpepakker nedenfor.

Covid-19 i vietnam

Sundhedssituation

Indtil sommeren 2021 blev Vietnams håndtering af COVID-19 ofte fremhævet internationalt som særdeles effektiv. Vietnam lukkede tidligt i pandemien landet hermetisk udadtil, og foretog proaktiv smitteopsporing og nedlukninger internt ved selv mindre smitteudbrud. De meget lave smitte- og dødstal i pandemiens første år og fortsat økonomisk vækst, gjorde indtryk verden over. Siden har den mere smitsomme delta-variant udfordret Vietnams nul-tolerance strategi og man var i april, 2021 nødsaget til at indføre en omfattende nedlukning og indføre strenge restriktioner.

Pga. landets succes med at holde smitten ude i pandemiens første år blev vaccineudrulningen inden den aktuelle smittebølge lavere prioriteret end i andre lande. Samtidig satsede Vietnam på selv at udvikle og producere vacciner – en proces, som har taget længere tid end forventet. Ved fjerde bølges start i ultimo april 2021, havde Vietnam kun ganske få vaccinerede mod COVID-19, men i de seneste måneder har Vietnam ydet en stor indsats i forhold til at indkøbe og administrere vacciner.

Således er ca. 75 pct. af vietnameserne nu fuldt vaccineret (d. 10.2.11), og en større kampagne er i gang med henblik på at alle modtager et tredje stik i løbet af foråret, 2022. Vietnam har igennem de seneste måneders intensive vaccinationskampagne formået at stabilisere antallet af nye smittede, om man har påbegyndt en gradvis genåbning og lempelse af de hidtil gældende indrejserestriktioner.

COVID-19 Omikron-varianten blev registreret i Vietnam i december 2021, men man har endnu ikke oplevet de forventede smittestigninger, som følge af den mere smitsomme variant. Vietnam afventer dermed at se den fulde effekt af den nye variants ankomst, og det er uvist hvordan den vil påvirke den påbegyndte genåbning.

Man kan finde mere information om COVID-19 situationen, og de seneste statistikker på det vietnamesiske sundhedsministeriums hjemmeside her.

Vilkår for erhvervsrejsende

Læs Udenrigsministeriets rejseråd til erhvervsrejser.

Indrejseregler for erhvervsrejsende

Vietnam har indført et generelt indrejseforbud for rejsende fra Danmark, men som erhvervsrejsende kan man fortsat søge om indrejsetilladelse, som forretningsleder, investor eller ekspert. Før der kan søges om visum på den vietnamesiske ambassade i København, skal den vietnamesiske forretningspartner eller det vietnamesiske datterselskab have ansøgt om at få godkendt indrejsen til Vietnam i den provins, hvor det vietnamesiske firma er registreret. Herefter kan man henvende sig til den vietnamesiske ambassade i København for at ansøge om visum. Før den faktiske indrejse kan finde sted kræves bl.a. indrejsetilladelse, Real-Time SARS-CoV-2 PCR, samt karantæne ved ankomst. Indrejsereglerne ændres løbende, og opdateres løbende på ambassadens COVID-19-side: Coronavirus/COVID-19 Vietnam (um.dk)

Restriktioner

Vietnam er efter en længere periode med nedlukning begyndt at åbne op igen i 2022. Restriktioner indføres efter behov på baggrund af smittebilledet, og varierer ofte imellem de enkelte provinser. Forretninger og restauranter er generelt åbne i de fleste byer, mens skoler og daginstitutioner fortsat er lukkede i flere byer.

Ændringer kan fortsat indføres med meget kort varsel, og det er derfor vigtigt at holde sig opdateret. Klik 
her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

Vilkår for almindelige rejsende (turister)

Vietnam har fortsat ikke åbnet op for individuel indrejse for turister, og der henvises i stedet til landets turisme-forsøgsordning, hvor der skal købes en samlet pakke med 7 dages hotel, indrejsetilladelse, visum og transport. Det anbefales at kontakte den vietnamesiske ambassade eller et vietnamesisk rejsebureau, hvis man ønsker at høre nærmere om turismeforsøgsordningen.

Vilkår for rejsende ændres løbende, og med kort varsel. Planlægger man en rejse til Vietnam, anbefales det derfor at følge ambassaden corona-hjemmeside her .

Det den rejsendes ansvar at være dækket af en helbredsforsikring med COVID-19 dækning under opholdet i Vietnam, og forpligter sig til at dække alle omkostninger i tilfælde af, at personen bliver testet positiv for COVID-19 og kræver behandling.

Det danske coronapas for COVID-19 vaccination

Det danske coronapas anerkendes som bevis for COVID-19 test, vaccination og immunitet efter tidligere smitte.

Dokumentation på de danske vaccine- og immunitetscertifikater er accepteret af det Vietnamesiske udenrigsministerium, og kan findes på deres hjemmeside (nummer 26)

Læs mere om coronapas her.

økonomien i vietnam i lyset af covid-19

Erhvervsklima

På trods af en BNP-vækst på 2,85 pct. i 2021 er man fortsat langt fra de vækstrater vi kender fra før pandemien, og de seneste prognoser for 2022 er derfor mere beskedne. Nedlukningen i sommeren 2021, hvor de fleste kommercielle aktiviteter blev stoppet, har været et hårdt slag for økonomien, med en væsentlig tilbagegang til følge.

De økonomiske og sociale omkostninger ved de aktuelle restriktioner har medført en større vilje fra myndighedernes side ift. at finde løsninger på nogle af de udfordringer, der bl.a. påvirker virksomhederne. Det er f.eks. kommet til udtryk ved en større vietnamesisk åbenhed for anerkendelse af udenlandske vaccinecertifikater og en forkortelse af karantæneperioden ved indrejse, herunder betydeligt for færdigvaccinerede.

Til trods for et ønske om at tilgodese erhvervslivet, er der fortsat bekymring for om smitte-tallene kommer ud af kontrol, ved ankomsten af Omikron-varianten. På den lange bane, når COVID-19 er kommet under kontrol, forventes Vietnam igen at udgøre et attraktivt marked for danske virksomheder.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 53,7 (Januar 2022)

Læs mere her.

Arbejdsløshed

Der er ingen tvivl om at arbejdsløsheden har været markant stigende under den igangværende pandemi, specielt i erhverv relateret til turisme. Det har dog ikke været muligt at finde opgørelser som afspejler den nuværende situation.

Læs mere her.

Danmarks største eksportmarkeder

På den korte bane lider samhandlen mellem Vietnam og Danmark under pandemien og de vedvarende rejserestriktioner. På den længere bane er udsigterne for samhandel gode, forudsat at Vietnam for COVID-19 situationen under kontrol og vender tilbage til de tidligere vækstrater

Danmarks største importmarkeder

Importen fra Vietnam udgjorde DKK 2,9 mia. i 2019, hvoraf maritime fødevarer, beklædningsgenstande og møbler, udgjorde de største produktgrupper.

handelssituationen og eksportmuligheder

Handelssituation

De vietnamesiske myndigheder har indført en række hjælpepakker under nedlukningerne, primært rettet mod nødlidende borgere, herunder madudlevering og mindre kontante bidrag. Enkelte stimulipakker rettet mod lokale vietnamesiske virksomheder beskrives i afsnittet stimulipakker.

Som følge af COVID-19 har mange fabrikker, specielt i Sydvietnam, været nødsaget til at lukke ned i løbet af sommeren 2021, som følge af den fjerde COVID-19-bølge. Det har været hårdt for økonomien, og Vietnam forsøger sig derfor med en gradvis genåbning, hvor produktionen igen kan køre på fuldt blus

Handelshindringer

Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam, som blev indgået i 2020, har til formål at øge samhandlen og lette de administrative krav mellem EU-lande og Vietnam.

Desværre har den nuværende COVID-19 situation medført en række administrative krav til virksomheder, som bl.a. har besværliggjort mulighederne for indrejse, og kompliceret produktion af varer.

På grund af den igangværende pandemi, har frihandelsaftalen endnu ikke haft mulighed for at udleve sit potentiale, til trods for indledningsvist at have vist positive takter ved at øge samhandlen mellem EU og Vietnam.

Enkelte sektorer, herunder lægemidler oplever fortsat barrierer. Det er bl.a. svært at få udstedt markedsføringstilladelser for nye og tidligere godkendte lægemidler.

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Turisme-, transport- og HORECA-sektoren er hårdt ramt af følgevirkningerne af COVID-19. Vietnam har forud for COVID-19 oplevet en markant stigning i antallet af turister, og sektoren udgjorde 7 pct. af BNP i 2018. Indrejseforbuddet har haft afgørende betydning for turisme-erhvervet og mange hoteller og restauranter er fortsat lukkede. Vietnams COVID-19 strategi, hvor man har prioriteret at holde smitten ude ved at lukke grænserne, var et aktiv i pandemiens første år, og tillod Vietnam at opretholde produktion af deres primære eksportvarer, så som fødevarer, tekstilvarer og elektronik, og de fleste sektorer oplevede kun en mindre nedgang indtil den seneste COVID-19 bølge medførte omfattende nedlukninger.

Stimulipakker

Den vietnamesiske regering har løbende indført mindre hjælpepakker for at begrænse COVID-19-pandemiens påvirkning af økonomien og har støttet lokale virksomheder i håb om at stabilisere og gendanne produktionen. Hjælpepakkerne inkluderer blandt andet en prisreduktion på 10 pct. på elektricitet til erhvervssektoren, en instruks til kreditinstitutter om at imødekomme kapitalbehov til produktion og fremskyndelse af administrative procedurer, forkortelse af behandlingstid for låneansøgninger og nedsættelse af gebyrer, renter osv. Derudover har Vietnam indført udskydelse af betalingsfrister for skat og afgifter med henblik på at styrke virksomhedernes likviditet. Endelig er der indført hjælpepakker med henblik på at hjælpe de værst stillede lønmodtagere.

Der er ikke indført støtteordninger rettet mod udenlandske virksomheder.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Den vietnamesiske regering har ikke indført stimuli-pakker som er direkte fokuseret på bæredygtig genstart.

Klimafrontpost

Ambassaden er gennem energipartnerskabsprogrammet stærkt involveret i teknisk assistance i forhold til energiscenarier, modellering, vedvarende energi, herunder havvind og energieffektivitet i industrien.

Ambassaden arbejder aktivt for, at søge alliancer på nogle af de danske indsatsområder for klima- og energidiplomati, herunder øget klimaambition og udfasning af kul.

Digitalisering

Behovet for offentlig digitalisering er stigende i Vietnam, hvilket er blevet markant forstærket af den igangværende COVID-19 pandemi. Specielt inden for sundhedsindustrien er der stort behov for digitalisering, hvilket bakkes op af flere tiltag fra regeringen.

Handelsmuligheder

Myndighedssamarbejde

Danmark har flere myndighedssamarbejder med Vietnam inden for energi, sundhed, uddannelse og fødevarer.

Energisektoren
På energiområdet lægges der vægt på at styrke det eksisterende samarbejde med fokus på vedvarende energi, herunder at forbedre rammerne for investering i grøn energi. Der planlægges mange aktiviteter herunder besøg, seminarer, studier og træning/kapacitetsopbygning.

Sundhed
På sundhedsområdet er der fokus på at styrke en oprustning af den vietnamesiske sundhedssektor, og imødekomme de stigende krav til behandling af Noncommunicable diseases (NCDs), herunder at udvikle telemedicin og e-health.

Fødevarer og landbrug
I Vietnam er der en markant styrket indsats på fødevareområdet, herunder indsatser for fødevaresikkerhed og mod overdrevet antibiotikaforbrug. Der er også fokus på food waste og udbredelsen af økologisk produktion.

Uddannelse
Den danske ambassade i Vietnam arbejder løbende med at styrke erhvervsuddannelser og udvikling af kapacitet i forhold til de kompetencer, der efterspørges af internationale virksomheder. Der er specielt fokus på det grafiske område, på fødevareområdet og møbelproduktion.

Statistik

Ambassaden i Vietnam har netop indgået et nyt sektorsamarbejde i december 2021 på statistik, med General Statistics Office (GSO) som fokuserer på det nationale energiregnskab, med henblik på at indføre internationale standarder, og dermed bane vejen for en grønnere industrisektor.

Sustainability

Ambassaden råder desuden over en sustainability advisor i HCMC, som understøtter den grønne omstilling i Vietnam, og bistår danske virksomheder i sektoren.

Nye muligheder på sektorniveau

Som følge af de seneste års økonomiske udvikling i Vietnam, er flere sektorer i vækst og byder på nye muligheder.

Den danske ambassade i Vietnam har strategiske sektor-samarbejder (SSC) inden for energi, uddannelse, statistik, fødevaresikkerhed og sundhed.
Vietnam oplever et markant stigende energibehov, som fortsat halter efter produktionen. Vietnam står derfor over for markante udvidelser af energisektoren i de kommende år. Her er der fra dansk side fokus på øget grad af vedvarende energi og energi effektivitet i industrien, samt indsats i forhold til at muliggøre et energisystem med højere andel af fluktuerende vedvarende energi.

Fødevaresektoren i Vietnam, er fortsat blandt de primære eksportområder og optimeres løbende. I de seneste år, er fokus på fødevaresikkerhed, økologi og antibiotikaforbrug markant øget.

Inden for sundhedsområdet, har COVID-19 tydeliggjort behovet for en stærk sundhedssektor, og sat gang i udviklingen med digitalisering, telemedicin, e-health. Sideløbende er der fokus på at styrke den primære sundhedssektor, med særligt fokus på Noncommunicable diseases (NCDs). 

Urbanisering og stærk økonomisk vækst har også skabt store udfordringer med både affaldshåndtering og forurening til følge. Eksempelvis forventes affaldsproduktion i Vietnam at blive fordoblet over de næste 15 år, og det er i stigende grad problematisk at håndtere. Vietnam er blandt de 10 lande i verden, der er mest berørt af luftforurening, og udledningen af plast i havet udgør også et stigende problem. Til sammen har affaldshåndtering og forurening betydelige omkostninger for flere produktionssektorer og menneskers sundhed i Vietnam. 

Nye muligheder som følge af COVID-19

E-handel er i vækst, hvilket blandt andet kan tilskrives en stor, ung befolkning, og stigende forbrugertillid omkring onlinebetalinger.

Lock-down foranstaltninger grundet COVID-19-pandemien, såsom begrænsning på åbning af virksomheder og detailbutikker samt mobilitetsrestriktioner, har fremskyndet væksten i e-handel, hvor online-shopping er blevet langt mere udbredt.

Pandemien har også medført en stigning inden for e-banking, da banker opfordrede kunder til at udføre transaktioner elektronisk for at mindske risikoen for overførsel af virus ved håndtering af kontanter, samt en stigning inden for brugen af online medicinalplatforme.

Urbanisering og byudvikling

Urbanisering og stærk økonomisk vækst har også skabt store udfordringer med både affaldshåndtering og forurening til følge. Eksempelvis forventes affaldsproduktion i Vietnam at blive fordoblet over de næste 15 år, og det er i stigende grad problematisk at håndtere. Vietnam er blandt de 10 lande i verden, der er mest berørt af luftforurening, og udledningen af plast i havet udgør også et stigende problem. Til sammen har affaldshåndtering og forurening betydelige omkostninger for flere produktionssektorer og menneskers sundhed i Vietnam.

Fødevareproduktion og forsyning

Der er igennem sektorsamarbejdet primært fokus på fødevaresikkerhed, nedbringelse af antibiotikaforbruget til produktionsdyr og kontrol af foder- og fodervirksomheder.

Interessen for implementeringen af bæredygtige alternativer i produktionskæden bæres primært af de økonomiske gevinster der måtte være ved en omlægning, snarere end et ønske fra forbrugerens side.

Der er inden for landbrugsområdet en interesse i øget digitalisering af området, og der er i efteråret planlagt et seminar med vietnamesiske og internationale samarbejdspartnere, omhandlende markedstendenser og økonomiens centrale roller under og efter COVID-19 pandemien.

Sundhed

Inden for sundhedsområdet, har COVID-19 tydeliggjort behovet for en stærk sundhedssektor, og sat gang i udviklingen med digitalisering, telemedicin og e-health. Sideløbende er der fokus på at styrke den primære sundhedssektor, med særligt fokus på Noncommunicable diseases (NCDs).

Trade Council i Vietnam

Trade Councils kontorer på den danske ambassade i Hanoi og i Ho Chi Minh City står altid klar til at hjælpe danske virksomheder med at løse en bred vifte af opgaver. I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitere kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som kræver fysisk tilstedeværelse. Du kan læse mere om Trade Councils arbejde her.

Ambassaden kan også hjælpe med opgaver indenfor GPA, dvs. etablering og kontakt til lokale myndigheder, både på højt niveau samt mere operationelt niveau. Dette gælder både provinsregeringerne samt den vietnamesiske regering. Du kan læse mere her.

Der tilbydes rådgivning og services indenfor:

 • Partnersøgninger – identificering af potentielle lokale partnere, udarbejdelse af mødeprogram samt deltagelse.
 • Markedsrapporter – udarbejdelse af sektorrapporter eller/analyser.
 • Events og Workshops – arrangering og afholdelse af events.
 • Delegationsbesøg, både til Indonesien, men også af indonesiske delegationer til Danmark.
 • Generelt eksportfremmearbejde.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, formidle kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

kontakt os HAR DU BRUG FOR EKSPORTRÅDGIVNING I Vietnam?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.