Gå til indhold
Vietnam

Situationsrapport fra eksportmarkedet Vietnam

Indtil sommeren 2021 blev Vietnams håndtering af COVID-19 ofte internationalt fremhævet som særdeles effektiv. Vietnam lukkede tidligt i pandemien landet hermetisk udadtil, og foretog proaktiv smitteopsporing og nedlukninger internt ved selv mindre smitteudbrud. De meget lave smitte- og dødstal i pandemiens første år og fortsat økonomisk vækst, gjorde indtryk verden over. I dag er situationen en anden.

kan danske virksomheder søge støtte i vietnam?

Danske virksomheder kan kun ansøge om støtte i Vietnam, hvis de er registret som en permanent virksomhed i Vietnam.

Læs mere under fanen Hjælpepakker nedenfor.

Covid-19 i vietnam

Sundhedssituation

Siden slutningen af april 2021 har det fjerde, og hidtil værste, udbrud af Covid-19 voldt problemer for myndighederne i Vietnam.

Den mere smitsomme delta-variant har udfordret Vietnams nul-tolerance strategi og man været nødsaget til nedlukning og indføre længere og strengere restriktioner.

Vietnam er blandt de lande i regionen med færrest vaccinerede. Netop pga. landets succes med at holde smitten ude, har vaccineudrulning inden den aktuelle smittebølge været lavere prioriteret, end i andre lande. Samtidig har man satset på egenproduktion af vacciner – en proces, som har taget længere tid, end forventet. Således er kun 18 pct. af vietnameserne fuldt vaccineret (d. 23.9). Selvom Vietnam har bestilt langt over 100 mio. doser, forventes størstedelen først at blive leveret i det nye år, og befolkningen forventes først at være færdigvaccineret i foråret  2022.

Den markante stigning i antallet af smittede overbelaster hospitalsvæsnet, og til trods for at man forsøger at opbygge kapacitet er hospitalerne i smitteområderne overbelastede.

Vietnam har foreløbig udført ca. 10,7 mio. PCR tests pr. 1.9, hvor af de 8 mio. er udført under igangværende bølge. Vietnam arbejder på markant at øge landets testkapacitet, således at man kan danne sig et bedre billede af smittespredningen i befolkningen. I den seneste uge, fra den 13-19 september har der været ca. 70.000 smittede med Covid-19.

Vilkår for erhvervsrejsende

Vietnam har indført et generelt indrejseforbud for rejsende fra Danmark, men du kan som erhvervsrejsende søge om indrejsetilladelse.

Du kan henvende dig til den vietnamesiske ambassade i København for at få nærmere information om visumansøgningsprocessen, da visum er påkrævet før indrejse. Visum kan ikke fås før indrejsetilladelse er indhentet. Før den faktiske indrejse kan finde sted kræves derfor:

 • indrejsetilladelse som et datterselskab eller en partner i Vietnam kan være behjælpelige med at søge om.
 • Real-Time SARS-CoV-2 PCR test 72 timer før afrejse.
 • Ikke-vaccinerede skal forvente 14 dages karantæne på selvbetalt og forudbestilt godkendt karantæne-hotel, efterfuldt af to ugers hjemmekarantæne med begrænset mulighed for udgang.

De vietnamesiske myndigheder anderkender det danske vaccinationscertifikat i papirformat. Hvis man er vaccineret reduceres indrejsekarantæne til 7 dages karantæne på selvbetalt og forudbestilt godkendt karantæne-hotel.

Bemærk, at karantæneperioden er blevet ændret flere gange, og med kort varsel. Det er derfor vigtigt at holde sig opdateret før indrejse.

Restriktioner

I Hanoi er al unødig udgang forbudt, forsamlinger i det offentlige rum må ikke overstige 10 personer, og alle ikke-essentielle forretningsdrivende, inklusive restauranter, taxaer og kurér-tjenester, skal holde lukket, der har været en mindre lempelse fra 20.9, hvor take away og visse butikker kan åbne igen. I Ho Chi Minh City, som har været den fjerde bølges epicenter, er der endvidere indført skærpet udgangsforbud hele døgnet, foreløbigt til d. 1. oktober. Det er kun tilladt at forlade sit hjem inden for ovennævnte tidsrum i medicinske nødstilfælde og således ikke tilladt at gå ud for at handle eller at gå på arbejde.

Også det øvrige Vietnam er underlagt strikse men varierende restriktioner, som bestemmes lokalt og løbende tilpasses smitte-situationen.

Ændringer kan indføres med meget kort varsel, og det er derfor vigtigt at holde sig opdateret. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

Flyforbindelser

Der er regelmæssige internationale afgange til/fra både Hanoi og Ho Chi Minh City (HCMC) med flere flyselskaber:

Der er løbende ændringer i flytrafikken. Du bør derfor kontakte dit rejsebureau eller flyselskabet direkte for at høre nærmere om udrejsemulighederne fra Vietnam samt undersøge på de danske ambassaders hjemmesider, om det er muligt at rejse i transit gennem de respektive lande.

økonomien i vietnam i lyset af covid-19

Erhvervsklima

På trods af en BNP-vækst på 6,6 pct. i 2. kvartal 2021 er prognoserne efter juni mere beskedne, bl.a. pga. reduceret drift i produktionen. Både vietnamesiske og udenlandske produktionsvirksomheder er påvirket af restriktionerne, som bl.a. kræver, at de ansatte bor og arbejder på arbejdspladsen. Som følge heraf er en stor del af produktionen gået i stå, med øget arbejdsløshed, brudte leveringskæder og svigtende salgstal til følge.

De økonomiske og sociale omkostninger ved de aktuelle restriktioner har medført en større vilje fra myndighedernes side ift. at finde løsninger på nogle af de udfordringer, der bl.a. påvirker virksomhederne. Det er f.eks. kommet til udtryk ved en større vietnamesisk åbenhed for anerkendelse af udenlandske vaccinecertifikater og en forkortelse af karantæneperioden ved indrejse, herunder betydeligt for færdigvaccinerede.

Til trods for et ønske om at tilgodese erhvervslivet, er der ikke umiddelbart udsigt til en genåbning af de store produktionsområder i Sydvietnam hvor smittetrykket er størst. På den lange bane, når COVID-19 er kommet under kontrol, vil Vietnam igen udgøre et attraktivt marked for danske virksomheder.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 44,1 (Juli 2021)

Læs mere her.

Arbejdsløshed

Der er ingen tvivl om at arbejdsløsheden er stigende som følge af den igangværende pandemi. Det har dog ikke været muligt at finde opgørelser som afspejler den nuværende situation.

Læs mere her.

Danmarks største eksportmarkeder

På den korte bane lider samhandlen mellem Vietnam og Danmark under nedlukningen og de vedvarende restriktioner. På den længere bane er udsigterne for samhandel gode, forudsat at Vietnam for COVID-19 situationen under kontrol og vender tilbage til de tidligere vækstrater.

Danmarks største importmarkeder

Importen fra Vietnam udgjorde DKK 2,9 mia. i 2019. Importen bestod bl.a. af maritime fødevarer, beklædningsgenstande og møbler.

handelssituationen og eksportmuligheder

Handelssituation

De vietnamesiske myndigheder har indført en række hjælpepakker, men de er primært rettet mod borgerne, herunder madudlevering og mindre kontante bidrag.

Som følge af COVID-19 har mange fabrikker, specielt i Sydvietnam, været nødsaget til at lukke ned. Andre kan fortsætte produktionen, hvis de efterlever en række vidtgående regler, så som at medarbejderne ikke må forlade fabrikken. Fabrikker, som producerer essentielle varer, er fortsat åbne, men også under skærpede vilkår.

Handelshindringer

Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam, som blev indgået i 2020, har til formål at øge samhandlen og lette de administrative krav mellem EU-lande og Vietnam.

Desværre har den nuværende COVID-19 situation medført en række administrative krav til virksomheder, som bl.a. har besværliggjort mulighederne for indrejse, og kompliceret produktion af varer.

På grund af den igangværende pandemi, har frihandelsaftalen endnu ikke haft mulighed for at udleve sit potentiale, til trods for indledningsvist at have vist positive takter ved at øge samhandlen mellem EU og Vietnam.

Enkelte sektorer, herunder lægemidler oplever fortsat barrierer. Det er bl.a. svært at få udstedt markedsføringstilladelser for nye og tidligere godkendte lægemidler.

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Turisme-, transport- og HORECA-sektoren er hårdt ramt af følgevirkningerne af COVID-19. Vietnam har forud for COVID-19 oplevet en markant stigning i antallet af turister, og sektoren udgjorde 7 pct. af BNP i 2018. Indrejseforbuddet har haft afgørende betydning for turisme-erhvervet og mange hoteller og restauranter er lukkede. Vietnams COVID-19 strategi, hvor man har prioriteret at holde smitten ude ved at lukke grænserne, har vist sig klog i forhold til at opretholde økonomisk vækst. Vietnam hat kunnet opretholde produktion af deres primære eksportvarer, så som fødevarer, tekstilvarer og elektronik, og de fleste sektorer har kun oplevet en mindre nedgang indtil den seneste COVID-19 bølge ramte landet.

Stimulipakker

Den vietnamesiske regering har løbende indført mindre hjælpepakker for at begrænse COVID-19-pandemiens påvirkning af økonomien og har støttet lokale virksomheder i håb om at stabilisere og gendanne produktionen. Hjælpepakkerne inkluderer blandt andet en prisreduktion på 10 pct. på elektricitet til erhvervssektoren, en instruks til kreditinstitutter om at imødekomme kapitalbehov til produktion og fremskyndelse af administrative procedurer, forkortelse af behandlingstid for låneansøgninger og nedsættelse af gebyrer, renter osv. Derudover har Vietnam indført udskydelse af betalingsfrister for skat og afgifter med henblik på at styrke virksomhedernes likviditet. Endelig er der indført hjælpepakker med henblik på at hjælpe de værst stillede lønmodtagere.

Der er ikke indført støtteordninger rettet mod udenlandske virksomheder.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Den vietnamesiske regering har ikke indført stimuli-pakker, som er direkte fokuseret på bæredygtig genstart.

Klimafrontpost

Ambassaden er gennem energipartnerskabsprogrammet stærkt involveret i teknisk assistance i forhold til energiscenarier, modellering, vedvarende energi, herunder havvind og energieffektivitet i industrien.

Ambassaden arbejder aktivt for, at søge alliancer på nogle af de danske indsatsområder for klima- og energidiplomati, herunder øget klimaambition og udfasning af kul.

Digitalisering

Behovet for offentlig digitalisering er stigende i Vietnam, hvilket er blevet markant forstærket af den igangværende COVID-19 pandemi. Specielt inden for sundhedsindustrien er der stort behov for digitalisering, hvilket bakkes op af flere tiltag fra regeringen.

Handelsmuligheder

Myndighedssamarbejde

Danmark har flere myndighedssamarbejder med Vietnam inden for energi, sundhed, uddannelse og fødevarer.

Energisektoren
På energiområdet lægges der vægt på at styrke det eksisterende samarbejde med fokus på vedvarende energi, herunder at forbedre rammerne for investering i grøn energi. Der planlægges mange aktiviteter herunder besøg, seminarer, studier og træning/kapacitetsopbygning.

Sundhed
På sundhedsområdet er der fokus på at styrke en oprustning af den vietnamesiske sundhedssektor, og imødekomme de stigende krav til behandling af Noncommunicable diseases (NCDs), udvikle telemedicin, e-health.

Fødevarer og landbrug
I Vietnam er der en markant styrket indsats på fødevareområdet, herunder indsatser for fødevaresikkerhed og mod overdrevet antibiotikaforbrug. Der er også fokus på food waste og udbredelsen af økologisk produktion.

Uddannelse
Den danske ambassade i Vietnam arbejder løbende med at styrke erhvervsuddannelser og udvikling af kapacitet i forhold til de kompetencer, der efterspørges af internationale virksomheder. Der er specielt fokus på det grafiske område, på fødevareområdet og møbelproduktion

Nye muligheder på sektorniveau

Som følge af de seneste års økonomiske udvikling i Vietnam, er flere sektorer i vækst og byder på nye muligheder.

Den danske ambassade i Vietnam har strategiske sektor-samarbejder (SSC) inden for energi, uddannelse, statistik, fødevaresikkerhed og sundhed.
Vietnam oplever et markant stigende energibehov, som fortsat halter efter produktionen. Vietnam står derfor over for markante udvidelser af energisektoren i de kommende år. Her er der fra dansk side fokus på øget grad af vedvarende energi og energi effektivitet i industrien, samt indsats i forhold til at muliggøre et energisystem med højere andel af fluktuerende vedvarende energi.

Fødevaresektoren i Vietnam, er fortsat blandt de primære eksportområder og optimeres løbende. I de seneste år, er fokus på fødevaresikkerhed, økologi og antibiotikaforbrug markant øget.

Indenfor sundhedsområdet, har COVID-19 tydeliggjort behovet for en stærk sundhedssektor, og sat gang i udviklingen med digitalisering, telemedicin, e-health. Sideløbende er der fokus på at styrke den primære sundhedssektor, med særligt fokus på Noncommunicable diseases (NCDs). 

Urbanisering og stærk økonomisk vækst har også skabt store udfordringer med både affaldshåndtering og forurening til følge. Eksempelvis forventes affaldsproduktion i Vietnam at blive fordoblet over de næste 15 år, og det er i stigende grad problematisk at håndtere. Vietnam er blandt de 10 lande i verden, der er mest berørt af luftforurening, og udledningen af plast i havet udgør også et stigende problem. Til sammen har affaldshåndtering og forurening betydelige omkostninger for flere produktionssektorer og menneskers sundhed i Vietnam. 

Nye muligheder som følge af COVID-19

E-handel er i vækst, hvilket blandt andet kan tilskrives en stor, ung befolkning, og stigende forbrugertillid omkring onlinebetalinger.

Lock-down foranstaltninger grundet COVID-19-pandemien, såsom begrænsning på åbning af virksomheder og detailbutikker samt mobilitetsrestriktioner, har fremskyndet væksten i e-handel, hvor online-shopping er blevet langt mere udbredt.

Pandemien har også medført en stigning inden for e-banking, da banker opfordrede kunder til at udføre transaktioner elektronisk for at mindske risikoen for overførsel af virus ved håndtering af kontanter, samt en stigning inden for brugen af online medicinalplatforme.

Urbanisering og byudvikling

Urbanisering og stærk økonomisk vækst har også skabt store udfordringer med både affaldshåndtering og forurening til følge. Eksempelvis forventes affaldsproduktion i Vietnam at blive fordoblet over de næste 15 år, og det er i stigende grad problematisk at håndtere. Vietnam er blandt de 10 lande i verden, der er mest berørt af luftforurening, og udledningen af plast i havet udgør også et stigende problem. Til sammen har affaldshåndtering og forurening betydelige omkostninger for flere produktionssektorer og menneskers sundhed i Vietnam.

Fødevareproduktion og forsyning

Der er igennem sektorsamarbejdet primært fokus på fødevaresikkerhed, nedbringelse af antibiotikaforbruget til produktionsdyr og kontrol af foder- og fodervirksomheder.

Interessen for implementeringen af bæredygtige alternativer i produktionskæden bæres primært af de økonomiske gevinster der måtte være ved en omlægning, snarere end et ønske fra forbrugerens side.

Der er inden for landbrugsområdet en interesse i øget digitalisering af området, og der er i efteråret planlagt et seminar med vietnamesiske og internationale samarbejdspartnere, omhandlende markedstendenser og økonomiens centrale roller under og efter Covid-19 pandemien.

Sundhed

Inden for sundhedsområdet, har COVID-19 tydeliggjort behovet for en stærk sundhedssektor, og sat gang i udviklingen med digitalisering, telemedicin og e-health. Sideløbende er der fokus på at styrke den primære sundhedssektor, med særligt fokus på Noncommunicable diseases (NCDs).

Trade Council i Vietnam

Trade Councils kontorer på den danske ambassade i Hanoi og i Ho Chi Minh City står altid klar til at hjælpe danske virksomheder med at løse en bred vifte af opgaver. I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden lige nu ikke mindst en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitere kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som kræver fysisk tilstedeværelse. Du kan læse mere her.

Ambassaden kan på tværs af sektorerne hjælpe med opgaver indenfor GPA, dvs. etablering og kontakt til lokale myndigheder, både på højt niveau samt mere operationelt niveau. Dette gælder både provinsregeringerne samt den indonesiske regering. Du kan læse mere her.

Der tilbydes rådgivning og services indenfor:

 • Partnersøgninger – identificering af potentielle lokale partnere, udarbejdelse af mødeprogram samt deltagelse.
 • Markedsrapporter – udarbejdelse af sektorrapporter eller/analyser.
 • Events og Workshops – arrangering og afholdelse af events.
 • Delegationsbesøg, både til Indonesien, men også af indonesiske delegationer til Danmark.
 • Generelt eksportfremmearbejde.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

kontakt os HAR DU BRUG FOR EKSPORTRÅDGIVNING I Vietnam?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Nyhedsbrev Vil du have seneste nyt fra The trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!