Gå til indhold
Tyskland

Situationsrapport fra eksportmarkedet Tyskland

Tyskland har sideløbende med Danmark gennemgået forskellige stadier af smittetal og nedlukninger siden marts 2020. I sommeren 2020 og det tidlige efterår var Tysklands industri og erhvervsliv i vid udstrækning genåbnet efter forårets nedlukning. Siden november 2020 har landet været ramt af både en 2. og en 3. smittebølge med omfattende nedlukninger til følge. Der er imidlertid kommet godt styr på smitten, og samfundet lukker gradvist op. Der er siden pandemiens begyndelse vedtaget historisk store tyske hjælpepakker med en samlet værdi på over EUR 800 mia., som også danske virksomheder kan få gavn af.

Danmarks største samhandelspartner, Tyskland, har som Danmark gennemgået forskellige stadier af smittetal og nedlukninger. Da 2. smittebølge ramte i efteråret 2020 blev der fra november trinvist indført omfattende nedlukninger af samfundet. Primo marts 2021 var det tyske samfund langsomt ved at åbne op igen, men en 3. bølge med hastigt stigende smittetal førte til en delvis tilbagerulning af genåbningerne og til nedlukninger af forskelligt omfang.

På nuværende tidspunkt er smitten imidlertid kommet under kontrol, så det tyske samfund igen er ved at åbne. Pr. 26. maj har 40,7 pct. af den tyske befolkning fået første vaccinedosis, mens 14,8 pct. er fuldt vaccinerede.

Selvom Tysklands industri og erhverv hen over sommeren og efteråret 2020 var vendt tilbage til forholdsvist normale tilstande, dog med en stor del af arbejdsstyrken på lønkompensation, har de gentagne nedlukninger ramt erhvervslivet bredt. Især rejsebranchen, restaurationsbranchen, kulturliv, ikke-essentiel detailhandel og serviceerhverv med fysisk kontakt er stadigvæk eller har været stærkt påvirket. Også skoler samt uddannelses- og daginstitutioner er fortsat i vid udstrækning påvirket.

De seneste uger har udviklingen i smittetallene vist et betydeligt fald i antal smittede. Myndighederne kan dog stadig indføre lokale nedlukninger med udgangsbegrænsninger samt indskrænkninger i den private og offentlige forsamlingsfrihed afhængigt af den lokale smitteudvikling. Indskrænkninger i den kollektive transport, eller indskrænkninger i rejse- og bevægelsesfrihed kan ligeledes pålægges af myndighederne.

Medicinske mundbind eller FFP2-mundbind er påkrævet i den offentlige transport, ved indkøb og generelt indendørs i det offentlige rum (i Bayern og Berlin er udelukkende FFP2-masker tilladt). Arbejdsgivere er pålagt at lade medarbejdere arbejde hjemmefra, hvor det er muligt, samt at tilbyde tests til ansatte, der skal møde fysisk på arbejde.

Tysklands store produktions- og servicesektorer fungerer i vid udstrækning, men påvirkes naturligvis af både den nationale og internationale udvikling af smitteudbrud, nedlukninger og forstyrrelser i internationale forsyningskæder. De fleste brancher er økonomisk påvirkede af COVID-19-krisen, og man har i efteråret 2020 vurderet, at 1/5 af samtlige virksomheder kan være konkurstruede. Antallet af konkurser lå i Q1 2021 på det laveste niveau siden indførelsen af de nuværende konkursregler i 1999, hvilket tolkes som et tegn på, at der på nuværende tidspunkt er et meget stort antal virksomheder, der ”bliver holdt kunstigt i live” af hjælpepakker og som meget vel må tænkes at forsvinde, når hjælpepakkerne afvikles.

Tyske virksomheder har mulighed for at hjemsende medarbejdere ved at søge om lønkompensation (Kurzarbeit). Tæt på 1/3 af de tyske virksomheder har ansatte på lønkompensation, og i april var 8 pct. af alle tyske ansatte på lønkompensation (ca. 2,7 mio. personer), hvilket er samme antal som i marts måned. Dog udgør tallet et fald fra januar og februar, hvilket bl.a. skyldes åbning af enkelte erhverv i marts, samt sæsonbestemte udsving.

I efteråret var det især bil- og metalindustrien (1/3 af de ansatte), der havde medarbejdere på lønkompensation. Med indførslen af nedlukningerne i november og december steg antallet af ansatte på lønkompensation i rejse-, restaurations- og underholdningsbrancherne eksplosivt til tæt på 100 pct. Med den igangværende genåbning ventes tallet at falde betydeligt, hvilket allerede nu afspejler sig positivt i lønkompensationsstatistikken.

Overordnet set har lønkompensationsordningen sørget for, at arbejdsløsheden i Tyskland siden slutningen af 2020 ligger omkring niveauet fra samme tidspunkt i 2019.

Der er vedtaget en lang række økonomiske hjælpe- og stimuluspakker for at holde hånden under den tyske økonomi. Til direkte understøttelse af erhvervslivet er der oprettet en stabiliseringsfond med en volumen på EUR 600 mia., som kan garantere for lån til virksomheder og som kan finansiere delvise statslige opkøb af nødlidende virksomheder. Der er siden foråret 2020 desuden vedtaget flere puljer til direkte tilskud til virksomheder med omsætningstilbagegang som følge af COVID-19.

Læs mere på det tyske Forbundsfinansministeriums (BMF) COVID-19-side her.

En stimuluspakke vedtaget i sommeren 2020 på EUR 140 mia. skal på længere sigt føre Tyskland stærkere ud af krisen, og pakken indeholder midler til bl.a. grøn omstilling, brintteknologi, bygningssaneringer, vind- og solenergi samt digitalisering. Sommerens stimuluspakke ledsages desuden af yderligere stimulus- og støttemidler, som Forbundsdagen løbende vedtager. Dermed vurderes det samlede beløb til genopretning på nuværende tidspunkt at nærme sig EUR 170 mia., som vil blive udmøntet i perioden 2020-2030.

Læs mere på det nationale tyske Økonomi- og Energiministeriums (BMWi) COVID-19-side her.

EU-genopretningsmidlerne vil i vid udstrækning blive kanaliseret over i de tyske nationale genopretningsmidler, der er indeholdt i stimuluspakken.

De mange tyske messer er enten aflyst eller omdannet til digitalt format. I 2. halvdel af 2021 planlægges fysiske messer i forskelligt omfang.

Kan danske virksomheder søge om støtte i tyskland?

Danske virksomheder med datterselskab i Tyskland kan modtage støtte. Der gælder en række forskellige kriterier, herunder virksomhedens størrelse, alder og omsætning. Læs mere her.

covid-19 i tyskland

Sundhedssituation

Tyskland har pr. 26. maj 2021 en 7-dages incidens på 47 tilfælde pr. 100.000 indbyggere, hvilket er et bemærkelsesværdigt fald fra 160 i midten af april. Der er dog visse regionale forskelle på smittetallene: De højeste smittetal ses i den centrale del af landet og i grænseområderne til Tjekkiet, de laveste smittetal ses ved kysterne. Mens presset på landets intensivafdelinger aftog i årets første måneder for derefter at stige i det tidlige forår, meldes der nu, i takt med vaccinationsudrulningen, om en mindre akut situation på hospitalerne. 16 pct. af kapaciteten angives som værende ledig. Kontakttallet set over 7 dage befinder sig på 0,78.

I alt er godt 3,6 mio. mennesker blevet testet positive i Tyskland siden pandemiens begyndelse. Antallet af nye smittede bevæger sig mellem 5.000-10.000 personer dagligt. I sammenhæng med COVID-19 har ca. 87.000 personer mistet livet. Den 25. maj 2021 blev der registreret 33 dødsfald i forbindelse med COVID-19. I øjeblikket er blot 35 ud af 412 områder i Tyskland interne hotspots, dvs. at man her overskrider 100 tilfælde pr.100.000 indbyggere over 7 dage. Smittetrykket blandt de ældre over 60 år er faldet markant som følge af vaccinationsudrulningen.

Til og med uge 19 er der i alt gennemført ca. 59 mio. PCR-tests. Ugentligt gennemføres ca. 1,2 mio. PCR-tests. Positivprocentren er faldet til 8,3 pct. på landsplan. Dette tal dækker over, at der foretages et meget stort antal antigen kviktest, som ikke indgår i statistikken. Kun personer med positivt resultat af kviktesten eller med sygdomssymptomer får i reglen foretaget en PCR-test. Fra og med den 8. marts har regeringen muliggjort en gratis, ugentlig kviktest pr. indbygger. Derudover koster en kviktest omtrent 30 EUR. Kviktests foretages enten i særlige testcentre, på apoteker og i mobile telte fx på parkeringspladser. Derudover er selvtest tilgængelige i detailhandlen.

Det tyske smittetal tilskrives fortsat et overvejende diffust billede, hvortil flere tilfælde knyttes til private husstande, arbejdspladser såvel som børnehaver og fritidshjem. Ved mange af de nye smittetilfælde er det dog ikke muligt at rekonstruere smittekilden og foretage kontaktopsporing.

Den såkaldte britiske variant, B.1.1.7. udgør med ca. 90 pct. af alle sekventerede prøver den altdominerende mutation i Tyskland. Den såkaldte indiske variant, B. 1.617.1 og B.1.1617.2, står for ca. 2 pct. af de detekterede positivprøver.

De aktuelle smittetal for Tyskland kan findes på Robert Koch Instituttets hjemmeside.

Vilkår for erhvervsrejsende

Hvis du som erhvervs- eller studierejsende har brug for en overnatningsmulighed i Tyskland, skal du være opmærksom på at medbringe dokumentation fra hhv. arbejds- eller ordregiveren eller fra uddannelsesinstitutionen, der bekræfter, at opholdet er tvingende nødvendigt. Internt i Tyskland kan man på nuværende tidspunkt bevæge sig frit rundt som erhvervsrejsende, men der kan lokalt være strenge undtagelser. Kontakt evt. den danske ambassade i Berlin for yderligere oplysninger. Både den offentlige transport internt i landet og den internationale jernbane- og flytrafik ind og ud af Tyskland fortsætter, men i nogle tilfælde med lidt lavere frekvens. En række fjernbus- og flyruter er dog midlertidigt indstillet.

Rejsende til Slesvig-Holsten, der i forbindelse med grænsetrafik opholder sig mindre end 24 timer på Forbundsrepublikkens område, er undtaget fra både karantæne-, test- og meldepligten. Grænsependlere, der pendler fra dansk bopæl til tysk arbejdsplads skal kunne fremvise negativ COVID-19-test (antigen-kviktest eller PCR-test), der højst må være 72 timer gammel.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Tyskland her.

Restriktioner ifbm. indrejse og ophold

Tyskland har en regional tilgang til risikoområder. hvor regioner og lande opdeles i kategorierne risikoområder, højrisikoområder og virusmutationsområder. Det er de 16 delstater, der fastlægger de nøjagtige indrejseregler for den pågældende delstat. Den tyske grænse er i princippet åben, men der er indført indrejsebegrænsninger fra en lang række stater. Overnatninger for turister er endnu kun tilladt i meget beskedent omfang. Indrejsende fra virusmutationsområder skal i karantæne og har ikke mulighed for at afkorte karantæneforløbet ved at fremvise en negativ COVID-19-test, heller ikke hvis der kun er tale om gennemkørsel/transit. Indrejsende fra højrisikoområder skal som minimum i 5 dages karantæne. Derudover er transit gennem Tyskland i princippet mulig. Læs mere herom på ambassadens hjemmeside.

Hvis du er færdigvaccineret eller tidligere smittet, er du undtaget for karantæne- og testpligt ved indrejse til Tyskland fra Danmark. Du skal kunne fremvise dokumentation, fx det danske Coronapas ved vaccination eller et PCR-testresultat for tidligere smittede. Du gælder i Tyskland først som vaccineret 14 dage efter sidste stik.

Alle andre har mulighed for at forkorte den ellers tvungne ti-dages karantæne, hvis de ved indrejse har en gyldig antigen-kviktest (maks. 48 timer gammel) eller en PCR-test (maks. 72 timer gammel). Testen kan medbringes i forvejen eller foretages efter indrejsen. Det betyder for danske rejsende, at deres karantæne kan forkortes fra 10 dage og indtil det tidspunkt, hvor den nødvendige dokumentation er fremsendt til myndighederne. Dokumentation for vaccination, overstået infektion eller testning skal uploades via den digitale indrejseanmeldelse på www.einreiseanmeldung.de, som altid skal udfyldes inden indrejse.

Desuden kan de lokale sundhedsmyndigheder inden for 10 dage efter indrejsen forlange fremlæggelse af en negativ COVID-19 test, eller at den indrejsende lader sig teste (testpligt). Grænsen for risikoområder er 50 tilfælde pr. 100.000 indbyggere set over 7 dage.

I november 2020 blev der indført en omfattende nedlukning af fritids-, sports- og kulturlivet. Fra marts 2021 er forsamlingsrestriktionerne lempet, således at medlemmer fra to husstande og højest fem personer (børn medregnes ikke) må mødes. Detailhandlen og restaurationsbranchen er delvist genåbnet, men graden af genåbning er yderst dynamisk og er afhængig af lokale forhold. Bemærk, at der kan være områder i Tyskland, hvor der er indført natlige udgangsbegrænsninger, og hvor det i dagtimerne kun er tilladt at forlade sin bopæl med et anerkendelsesværdigt formål. Der kræves brug af medicinsk mundbind i offentlig trafik og ved indkøb. Mundbind er desuden påkrævet på udendørs markeder, i gågader, foran butikker (i køer), på meget besøgte gader, veje og pladser, på uddannelsesinstitutioner, på kontorer (i nogle delstater), i egen bil, når personer fra flere husstande kører sammen, ved lægen mv. Bemærk, at Bayern og Berlin kræver brug af FFP2-masker.

Flyforbindelser

Der gennemføres i et begrænset omfang flyafgange på ruterne København-Frankfurt, København-Berlin, København-München og Billund-Frankfurt.

Tyskland i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Den nuværende nedlukning påvirker erhvervsklimaet i Tyskland. Afgørende for den videre udvikling i erhvervsklimaet er for det første, hvor længe store dele af det tyske samfund vil være lukket ned, og for det andet at den tyske eksport ikke berøres af yderligere nedlukninger på de globale eksportmarkeder. Som følge af den globale udrulning af vaccinationsprogrammer, må det tyske erhvervsklima forventes at blive betragteligt bedre i løbet af 2021.

Målingerne for det tyske erhvervsklima viser, at pessimismen, der generelt har indfundet sig under højdepunktet for COVID-19-krisen, igen aftager og afløses af generelt optimisme blandt virksomhederne. Ifo’s forventningsindeks, der måler optimismen i den private sektor (finanssektoren undtaget), steg således fra 96,6 point i marts til 96,8 point i april, hvilket er det højeste niveau siden juni 2019. Ifo-målingen registrerede sit laveste niveau i april 2020 med 74,3 point og lå til sammenligning på 95,9 point i februar 2020.

Da den tyske økonomi er stærkt afhængig af eksport og velfungerende forsyningskæder, har den globale usikkerhed sat sig dybe spor. Allerede i sommeren 2020 sås dog en betydelig bedring i store dele af det tyske erhvervsliv, efterhånden som eksportmarkederne åbnede op og forsyningskæder stabiliseredes. Dette afspejler sig bl.a. i Ifo-tallene.

De interne forsyningskæder i Tyskland fungerer uden problemer.

COVID-19-krisen har kun begrænset sat sine spor på den tyske arbejdsløshed. Takket være lønkompensationsordninger har stigningen i arbejdsløshed været begrænset. Arbejdsløsheden lå i oktober og november på et nogenlunde stabilt leje (4,4 pct.), men nedlukningerne over vinteren, har påvirket udviklingen, så arbejdsløsheden i marts lå på 4,6 pct. Tyskland oplevede i december 2019 sin højeste beskæftigelse siden genforeningen med 45,4 mio. i arbejde, men det tal var i december 2020 faldet til 44,8 mio. beskæftigede.

Tysk BNP faldt i 2020 med i alt 4,9 pct. i forhold til året før. Efter et dyk på 9,7 pct. i 2. kvartal 2020 steg BNP i Tyskland med 8,5 pct. i 3. kvartal. Denne stigning var især båret af privat forbrug, kraftigt stigende eksporttal og af tyske virksomheders investeringer i produktionsgoder. Nedlukningerne i efteråret og vinteren bremsede konjunkturudviklingen, således at BNP steg med blot 0,5 pct. i 4. kvartal og faldt med 1,8 pct. i 1. kvartal af 2021. Forbundsregeringen forventer en stigning i BNP på 3,5 pct. i 2021

Samlet set er Tyskland på trods af COVID-19 stadigt et attraktivt marked for danske virksomheder. 

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 57,8 (november 2020)
 • 58,6 (december 2020)
 • 57,0 (januar 2021)
 • 60,7 (februar 2021)
 • 66,6 (marts 2021)
 • 66,4 (april 2021)

Læs mere om PMI i Tyskland her.

Udviklingen i forbrugertillidsindekset GfK har under COVID-19-krisen været præget af pessimisme, hvilket især gjorde sig synlig i begyndelsen af sommeren 2020. Fra en rekordlav værdi på -23,1 point i maj lå indekset på -12,7 point i marts og -6,1 pct. i april. Siden april 2019 og frem til februar 2020 var indekset forholdsvist stabilt med en gennemsnitlig værdi på 9,7.

Dansk eksport til Tyskland det kommende år

De største danske eksportkategorier udgøres af produkter, der er mindre følsomme over for konjunkturudsving, hvilket til en vis grad har afbødet pandemiens overordnede påvirkning på dansk eksport. Trade Council forudser en positiv udvikling i dansk eksport til Tyskland ikke mindst grundet de politiske prioriteringer i den tyske stimuluspakke.

Arbejdsløshedssituation

 • Oktober 4,4 pct.
 • November: 4,4 pct.
 • December: 4,6 pct.
 • Januar (2021): 4,6 pct.
 • Februar: 4,6 pct.
 • Marts: 4,6 pct.

Læs mere om arbejdsløshed i Tyskland her.

Handelssituation 

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Sundhed
COVID-19 hat sat gang i reformdebatter inden for sygehus- og plejesektoren. Det har ført til konkrete lovinitiativer, hvor man har øremærket ca. EUR 4,3 mia. til at opgradere de tyske sygehuse digitalt. Derudover har en større rolle og opmærksomhed blandt de lokale sundhedsmyndigheder også skabt en erkendelse af, at man også her bør investere i mere personale og i digitale løsninger.

Industri
Industrien har været berørt af nedlukninger i produktionen samt forstyrrelser i leverandørkæder. Trade Council i Tyskland vurderer, at COVID-19-pandemien har gjort de tyske industrivirksomheder mere forsigtige. Eftersom den fremtidige udvikling pt. er usikker, er de tyske industrivirksomheder blevet mere forsigtige ift. nye underleverandører. En del af de større virksomheder har investeringsstop i 2021 pga. COVID-19. Dette betyder, at mange tyske virksomheder bibeholder deres nuværende underleverandører, indtil Tyskland lukker mere op igen. De tyske stimulusmidler forventes dog at give et skub til den tyske industri, men underleverandører påvirkes forventeligt senere af stimulusmidlerne end andre brancher, da mange virksomheder har holdt deres folk beskæftiget ved at lave et bufferlager. Disse ekstraordinært store lagre skal først arbejdes af, inden virksomhederne for alvor tager nye underleverandører ind.

Fødevarer
Forbrugernes indkøbsadfærd har i pandemien ændret sig således, at de oftere tager på indkøb en gang om ugen i stedet for tidligere tre. Derfor har supermarkederne startet kampen om kunderne, da man pt. mener, at disse indkøbsforhold forbliver. Desuden har pandemien påvirket forbrugernes indkøbsadfærd på flere måder. Blandt andet er en stor del af fødevarehandlen flyttet online, så fødevarehandel nu er den hurtigst voksende sektor inden for e-handel med en vækst på 67 pct. Desuden har forbrugerne fået øjnene op for kvalitetsvarer, så salget af økologiske varer er vokset 22 pct. Som følge af nedlukningerne i restaurationsbranchen er salget af convenience og ready-made fødevarer øget markant. Det er således ikke længere forbeholdt mad på farten, men er også rykket ind i hjemmene. Har du et produkt, som har en nyhedsværdi, er bæredygtigt og innovativt så kontakt gerne ambassadens fødevareteam.

Tech
Digitalisering har længe stået højt på agendaen i Tyskland, og der er stadig et stort behov for digitale løsninger. COVID-19 har vist sig at være en katalysator ift. at få digitalisering højt op på dagsordenen. Som følge af COVID-19 kan der identificeres to trends: 1) en øget grad af digitaliserede arbejdsgange, 2) politiske og økonomiske tiltag inden for især sundhed, uddannelse, offentlige ydelser og SMV’er. Inden for sundhed har de seneste år budt på ny lovgivning og investeringer inden for digital infrastruktur. På uddannelsesområdet er der aftalt EUR 5 mia. til at understøtte den øgede grad af online-undervisning. Inden for offentlig administration kræver ny lovgivning, at alle borgere i 2022 kan tilgå offentlige ydelser online på alle statslige niveauer. Til dette formål er der afsat EUR 3 mia. Ift. SMV’er er der igangsat et støtteprogram (2020-2023) med penge afsat til IT-investeringer, samt mulighed for at ansøge om statslige tilskud til digitaliseringsrådgivning. E-handelsektoren har i 2020 oplevet en stor fremgang på 14,6 pct. Denne vækst forventes at fortsætte i 2021, hvor der forventes en fremgang på 8,5 pct. sammenlignet med 2020. I de følgende år forventes cirka samme vækstrate.

Handelshindringer

Der indføres eller ophæves løbende indrejserestriktioner i både Danmark og Tyskland som følge af COVID-19-udbrud. Indrejserestriktioner kan vedrøre rejsende fra specifikke regioner af et land eller samlet for et helt land. Indrejserestriktionerne kan udmønte sig i krav om karantæne og COVID-19-tests. Denne situation er meget dynamisk, og der opfordres til, at man konsulterer den danske ambassade i Berlins hjemmeside for nyeste restriktioner. For erhvervsrejsende og ansatte i transportbranchen gælder lempeligere regler og undtagelser, se hertil afsnittet om restriktioner og vilkår for erhvervsrejsende.

Økonomisk genstart

Hjælpepakker

Danske virksomheder med datterselskab i Tyskland kan søge om enten direkte tilskud (Überbrückungshilfe og Neustarthilfe) eller kredit (KfW-Kredite), hvor den tyske stat er garantistiller. Der gælder en række kriterier, herunder virksomhedens størrelse, omsætning og alder.

KfW-Kredite

Forbundsregeringens første COVID-19-hjælpepakke fra marts 2020 indeholder en til formålet oprettet stabiliseringsfond, Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), som kan garantere gæld og forpligtelser for EUR 400 mia. for virksomheder. I fonden indgår desuden op til EUR 100 mia., som kan anvendes til at udvide den allerede eksisterende kreditramme på ca. EUR 460 mia. Garantierne udstedes af den statsejede Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), som garanterer for op til 100 pct. af lånet. Ansøgninger og støtte sker via virksomhedens sædvanlige bankforbindelse.

Virksomheder, der har eksisteret i mere end fem år kan låne op mod EUR 100 mio. til en rente på 1,00 til 2,12 pct. p.a. Lånene kan bruges til anskaffelser og løbende udgifter, og KfW overtager 90 pct. af lånegarantien. Lånet løber i 10 år, og de to første år er afdragsfrie.

Lånene kan ansøges indtil d. 31/12-21.

Der er afsat EUR 100 mia. til kapitalindskud i virksomheder, hvor staten erhverver en andel, som senere skal afhændes. Denne hjælp er bl.a. givet til Lufthansa og TUI.

KfW-Schnellkredite

SMV’er samt enkeltmandsvirksomheder kan ansøge om ”hurtiglån” (”KfW-Schnellkredit”) hos den statslige udviklingsbank, KfW. Disse lån er sikret med en statslig garantistilling på 100 pct. og har en løbetid på 10 år til 3 pct. i rente. De to første år er afdragsfrie. Der kan lånes op til 25 pct. af virksomhedens omsætning i 2019, dog maksimalt EUR 1.800.000. Lånene kan bruges til anskaffelser og løbende udgifter. Programmet løber indtil 31/12-2021.

Klik her for at tilgå information om KfW-kreditter, herunder Schnellkredit.

Der er indtil videre udbetalt omkring EUR 50 mia. i form af KfW-kreditter. Størstedelen er givet til små- og mellemstore virksomheder.

Überbrückungshilfe

Alle typer virksomheder, herunder selvstændigt erhvervsdrivende, kan søge om direkte tilskud til at dække faste udgifter (Überbrückungshilfe). Den nuværende ordning, Überbrückungshilfe III løber til 30. august 2021. Virksomheder kan søge om midler for hver måned, den ansøgende virksomhed er eller har været berørt af COVID-19-pandemien, i perioden november 2020 til juni 2021. Virksomheden skal på månedsbasis kunne påvise en omsætningstilbagegang på minimum 30 pct. i forhold til samme periode i 2019.

Med det nuværende støtteprogram har man udvidet begrebet ”faste omkostninger”, så udgifter til sæsonvarer eller let fordærvelige varer helt eller delvist kan refunderes som en fast udgift. Det er kun varer til vintersæsonen indkøbt/bestilt før 1. januar 2021 og modtaget før d. 28. februar 2021, samt forårssæsonvarer købt før d. 1. april 2021 og leveret før d. 31. maj 2021, der kan medregnes. Ordningen gælder også for producenter og engrosvirksomheder. Ordningen inkluderer ikke varer, der tidligere har været til salg, hverken i samme sæson eller tidligere. Ordningen gælder ikke for varer, der købes/sælges regelmæssigt.

Udgifter til ombygninger, der tjener øget hygiejne på arbejdspladsen, samt investeringer i digitalisering og modernisering (f.eks. ifbm. oprettelse eller udbygning af en webshop) kan ligeledes refunderes helt eller delvist.

Den tildelte støtte afhænger af omfanget af tilbagegang i virksomhedens omsætning i de respektive måneder, og der kan ansøges om støtte på maksimalt EUR 1.500.000 pr. måned (EUR 3 mio. for virksomheder, der er underlagt én koncern). Støtten fordeles ud fra følgende fordelingsnøgle:

 • virksomheder med en tilbagegang i omsætningen på 30-50 pct. får tildelt støtte til 40 pct. af de faste udgifter,
 • virksomheder med en tilbagegang i omsætningen på 50-70 pct. får tildelt støtte til 60 pct. af de faste udgifter,
 • virksomheder med en tilbagegang i omsætningen på mere end 70 pct. får tildelt støtte til op mod 100 pct. af de faste udgifter

Hvis en virksomhed har oplevet tilbagegang på mere end 50 pct. i minimum 3 måneder siden november 2020 hæves støtten, der udbetales til dækning af faste udgifter, med 25-40 pct.

Virksomhedens revisor eller bogholder skal ansøge på vegne af virksomheden, og beløbet skal ikke tilbagebetales. Der ydes tilskud til revisor- og bogholderudgifter i forbindelse med Überbrückungshilfe-ansøgninger. 

Klik her for at læse detaljerede informationer om Überbrückungshilfe.

Start-ups

Start-ups har grundlæggende adgang til øvrige støtteordninger, men da mange start-ups ikke passer i de gængse virksomhedskategorier eller kan leve op til de øvrige krav, er der afsat EUR 2 mia. til start-ups og lignende virksomheder. Disse midler kan søges til og med 30. juni 2021.

Klik her for at læse mere om støtte til start-ups.

Selvstændige, freelancere o.l.

For selvstændige og freelancere, hvis faste omkostninger er så lave, at de andre kompensationsordninger ikke kan kompensere i tilstrækkelig grad, findes en særlig hjælpepakke, ”Neustarthilfe”, med en hurtig og enkel ansøgningsproces. Hjælpepakken er et engangsbeløb på 50 pct. af en halvårlig referenceperiode i 2019, dog max. EUR 7.500, som kan ansøges direkte af ansøgeren. Beløbet modtages som et forskud og skal delvist tilbagebetales, medmindre den selvstændige har oplevet et omsætningstab på minimum 60 pct. i perioden januar-juni 2021. Yderligere informationer kan læses her.

Kurzarbeit

Hvis en virksomhed hjemsender medarbejdere, kan virksomheder anmode om Kurzarbeit (korttidsarbejde), hvor den tyske arbejdsformidling (Bundesagentur für Arbeit) ud fra forskellige kriterier dækker 60-87 pct. af hjemsendte medarbejderes løn samt socialydelser. Arbejdstagerens arbejdstid skal som følge af COVID-19-krisen udgøre under 50 pct. af den normale arbejdstid. Indtil videre gælder reglen til 31. december 2021.

Kurzarbeit uddybes nærmere i afsnittet ”Tilskud til de ansatte”.

Klik her for yderligere information om Kurzarbeit

Klik her for at ansøge om Kurzarbeit

EU-støttemidler

De midler, som Tyskland tildeles ifbm. EU’s genopretningsfacilitet, vil hovedsageligt indgå i de programmer og punkter, som den tyske stimuluspakke fra sommeren 2020 indeholder.

Sektorer berørt af stimuluspakker

Den tyske regering indførte i 1. juli 2020 en stimuluspakke på over EUR 140 mia. En stor del af disse midler kan gavne dansk eksport, da de er øremærkede store danske eksportområder såsom grøn teknologi, digitalisering og sundhed. Udvikling af brintteknologier spiller en central rolle, og brintteknologier alene støttes med over EUR 7 mia. Energisanering af bygninger støttes med omtrent EUR 2 mia. ud over de eksisterende puljer. Stimuluspakken indeholder derudover bl.a. EUR 10 mia. til digitalisering samt knapt EUR 10 mia. ekstra til sundhedssektoren. Kommuner og delstater tildeles særskilte midler til fx anlægsinvesteringer. Danske virksomheder, der er leverandører til det tyske marked kan indirekte drage fordel af den tyske stimuluspakke.

Følgende sektorer, der er af særlig relevans for danske virksomheder, understøttes direkte af stimuluspakken:

Sundhed
Sammenlagt vil der blive investeret ca. EUR 10 mia. i sund og forebyggelse, herunder modernisering af sygehuse, støtte til produktion af medicin og lægemidler i Tyskland, vaccinations-produktionskapacitet, værnemidler og opbyggelse af lagerkapacitet.

Enkelte konkrete planer foreligger pt., herunder ”Krankenhauszukunftsgesetz” (Lov om fremtidens hospitaler): Fra 1/1 2021 til 2023 øremærkes EUR 4,3 mia. til digitalisering. Der er fokus på forbedring af den digitale infrastruktur internt og eksternt i sygehusene, fx i form af elektroniske patientportaler eller telemedicinske strukturer mellem sektorerne (ambulant-hospital). Akutberedskabet vil også undergå en gennemgående, bred digital opdatering, og sidst men ikke mindst skal omkring 15 pct. af investeringsmidlerne gå til at forbedre sygehusenes IT-sikkerhed.

Digitalisering
COVID-19 har tydeliggjort Tysklands behov for digitalisering, og som følge af stimuluspakken fremrykkes investeringer i digitalisering af den offentlige forvaltning. Der tilføjes bl.a. ekstra midler til eksisterende digitaliseringsprogrammer såsom digitalisering af borgernes adgang til det offentlige, ligesom eksisterende EdTech-investeringsprogrammer og grundlæggende digitalisering af skoler og fritidstilbud vil blive styrket.

Tyskland kanaliserer en stor del af EU-genopretningsmidlerne i hjælpepakkerne for digitale indsatser. Hele 50 pct. af midlerne understøtter den digitale omstilling, hvilket overstiger EU’s minimumskrav på 20 pct.

Energi
Konjunkturprogrammet kan ses som en ekstra støtte til de sektorer, der allerede er i fokus i den tyske klimalov fra december 2019 (Klimaschutzplan 2030), herunder især grøn omstilling af transportsektoren og CO2-reduktion i bygninger. I stimuluspakken er der derudover afsat midler til et tredje spor i form af en omfattende brintstrategi. Der er sammenlagt afsat EUR 9 mia. til en langsigtet udvikling af et marked for grøn brint. Udbydere af brintteknologi, og producenter af vedvarende energi generelt, ventes at profitere af beslutningen.

De umiddelbare impulser, såsom afgiftslempelser, introduktion af en CO2-afgift og en reduktion af elafgiften, vurderes sammen med de langsigtede impulser at føre til et øget incitament til investeringer i grøn omstilling. Det eksisterende støtteprogram med fokus på klimavenlig renovering af boliger tilføjes EUR 2 mia., og midlerne er møntet på investeringer i bl.a. energibesparende vinduer, isolering, effektivisering af varmeforsyning samt andre former for energibesparende teknologi.

Bæredygtig genstart

Fra politisk side har en bæredygtig udvikling af Tyskland høj prioritet, og dette genspejles i sommerens stimuluspakke. Den tyske genopretningsplan indeholder både umiddelbare og mere langsigtede impulser, som skal bidrage til den grønne omstilling. De umiddelbare impulser er ikke specifikt øremærket grøn teknologi, men vurderes (i kombination med støtteprogrammer og introduktionen af en CO2-afgift pr. 2021) at føre til øget incitament til investeringer i grøn teknologi. De umiddelbare impulser består af en række afgiftslempelser og en fremadrettet reduktion af elafgiften, som bl.a. vil styrke incitamentet til investeringer i elbiler og el-baserede varmeløsninger i kraft af støtteprogrammer til disse teknologier. De langsigtede impulser på det grønne område ligger delvist i forlængelse af de eksisterende grønne tiltag, som man særligt de seneste to år har igangsat, herunder bl.a. klimaloven fra december 2019, som indebærer EUR 54 mia. over fire år og kuludfasningsloven fra juni 2020, som samlet set indebærer udgifter i størrelsesordenen af EUR 80 mia. frem mod 2038.

Det eksisterende støtteprogram med fokus på klimavenlig renovering af boliger øges med EUR 2 mia. Tiltaget er udmøntet som et bredt anlagt skattefradrag på klimavenlig renovering, der styrker incitamentet til investeringer i bl.a. energibesparende vinduer, isolering og andre former for energibesparende teknologi. Endelig indeholder genopretningsprogrammet EUR 9 mia. til en mere langsigtet udvikling af et marked for grøn brint. Udbydere af brintteknologi, men også producenter af vedvarende energi generelt, ventes at profitere af beslutningen i kraft af det stærkt stigende behov for vedvarende energi som udgangspunkt for produktionen af grøn brint.

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Berlin er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

Forskellen på digitaliseringsgraden af den offentlige og private sektor er stor i Tyskland, og i EU ligger landet i midterfeltet baseret på The Digital Economy and Society Index fra 2020. I FN’s E-Government Survey har Tyskland i 2020 fået en lavere placering på de globale ranglister sammenlignet med tidligere år. Det indikerer, at der stadig er et stort potentiale på det digitale område i Tyskland.

COVID-19 har tydeliggjort Tysklands behov for digitalisering, og som følge af stimuluspakken fremrykkes investeringer i digitalisering af den offentlige forvaltning. Genopretningsmidlerne tilfører bl.a. ekstra midler til eksisterende digitaliseringsprogrammer såsom digitalisering af borgernes adgang til det offentlige i henhold til den eksisterende ”Lov om online-adgang” (Onlinezugangsgesetz). Netop denne post på EUR 3 mia. udgør stimuluspakkens største enkeltpost inden for digitalisering.

Eksisterende EdTech-investeringsprogrammer og grundlæggende digitalisering af skoler og fritidstilbud vil blive tilført EUR 2 mia. ekstra. Disse midler er dermed delvist under udmøntning. Modernisering og digitalisering af registre og et ”once only”-koncept vil blive tilført EUR 300 mio.

Udrulningen af 5G-netværket styrkes med EUR 5 mia. med målet om et landsdækkende 5G-netværk i 2025. Dertil fremmes forskningen inden for 6G-netværk med EUR 2 mia. Målet er, at Tyskland i fremtiden skal blive førende i verden inden for dette område.

Herudover tilføres eksisterende AI-programmer yderligere EUR 2 mia.

Interessen for danske digitaliseringsløsninger er stigende, både i den private og i den offentlige sektor. De danske repræsentationer i Tyskland har de seneste år arbejdet intensivt på at sætte fokus på Danmark som et foregangsland inden for digitalisering og kan hjælpe danske virksomheder med at komme i kontakt med afgørende interessenter.

Handelsmuligheder i dag

Strategiske alliancer 

Dänische Fernwärme Allianz
Strategisk erhvervssamarbejde, som leverer tekniske løsninger til hele værdikæden på det tyske marked inden for fjernevarme og fjernkøling. Formålet med dette samarbejde er at skabe en platform for samarbejde og erfaringsudveksling mellem danske og tyske virksomheder om innovative løsninger og reduktion af kulstof ved fjernevarme. DFA arbejder med lokale stakeholders i Tyskland for at fremme samarbejdet mellem Danmark og Tyskland inden for fjernvarme

Sustainable Industries Alliance
SIA er en eksportalliance for danske industrivirksomheder. Formålet er at skabe en platform, hvor danske og tyske virksomheder kan samarbejde og udveksle erfaring med fokus på innovation og energioptimering inden for industri. Det er bl.a. EU-forordningen om en reduktion af drivhusgasser inden 2030, der skal motivere energioptimering, hvilket SIA skal understøtte.

Sustainable Industries Advisory
SIA er en eksportalliance for danske industrivirksomheder. Formålet er at skabe en platform, hvor danske og tyske virksomheder kan samarbejde og udveksle erfaring med fokus på innovation og ressourceoptimering inden for fødevareindustrien. Ressourcebesparelse og digitalisering anses som værende de to største trends inden for den tyske fødevareindustri indtil 2030. Disse trends er SIA’s kerneområde, hvorfor TC i Tyskland oplever en stigende interesse blandt virksomheder og interesseorganisationer i SIA’s arbejde. Fødevareindustrien er særdeles forsigtige i forhold til pandemien, idet et smitteudbrud i fødevareproduktionen kan have tungtvejende økonomiske konsekvenser for fødevareproducenterne. Det lysner dog, og TC i Tyskland forventer i højere grad at kunne involvere sig med de tyske virksomheder henover sommeren og efteråret. Der er adskillige tilskudsprogrammer på både føderalt niveau og delstatsniveau til gennemførelse af ressourcebesparende tiltag – dog er midlerne ofte kun øremærket til et ’energy audit’ og i mindre grad til gennemførelsen af konkrete tiltag.

Water Technology Alliance – Groundwater management
Strategisk business alliance, som kortlægger og håndterer grundvandsforekomster og leverer løsninger til bekæmpelse af kvælstofforurening i vand- og landbrugssektoren.

Water Technology Alliance – Sewer
WTA assisterer danske virksomheder, der ønsker at træde ind på eller udvide aktiviteter på det tyske marked. WTA Sewer er fokuseret på kloak og ønsker at videreformidle de innovative og grønne teknologier og store erfaringsgrundlag inden for bæredygtig kloakrenovering og vedligeholdelse, som danske virksomheder har udviklet.

Water Technology Alliance – Waste Water Treatment
WTA assisterer danske virksomheder, der ønsker at træde ind på eller udvide aktiviteter på det tyske marked. WTA Wastewater Treatment er fokuseret på spildevandsbehandling og ønsker at udbrede de innovative løsninger udviklet af danske virksomheder, som bl.a. omfatter spildevand, der renses yderligere end de generelle krav, samt løsninger, der kan bidrage til et optimeret energiforbrug under rensningen.

Wind Energy Alliance
WEA er en specialiseret rådgivningsgruppe der assisterer danske on- og offshore vind virksomheder og producenter med strategisk analyse, planlægning, forretningsudvekling og salg. Specialiserede rådgivere og et omfattende netværk er nogle af de kompetencer som WEA tilbyder danske virksomheder.

Desuden har ambassaden i Berlin og generalkonsulaterne i Hamborg og München god kontakt til myndigheder inden for en lang række sektorer. 

Nye muligheder som følge af COVID-19

COVID-19 har sat fokus på vigtigheden af digitalisering, og den tyske stimuluspakke fra sommeren 2020 har frigivet omfattende midler til infrastrukturbyggeri, sundhedsvæsen, digitalisering og grønne teknologier.

Genstarten af tysk økonomi har stort fokus på grøn omstilling. Stimuluspakken af 1. juli 2020 har øremærket EUR 50 mia. til fremadrettede investeringer, herunder en betydelig del til grøn omstilling i form af brint-, sol- og vindteknologi samt bygningssaneringer. Den 3. juli 2020 besluttede Forbundsrådet ”Loven om udfasning af kulkraft”, hvilket betyder, at der skabes væsentligt forbedrede markedsmuligheder med hensyn til bl.a. vedvarende energi, udbygning og effektivisering af det tyske energinet, bæredygtig varmeforsyning og løsninger med fokus på energilagring.

EdTech/uddannelsessektoren generelt er et område, hvor COVID 19-krisen har været med til at sætte fokus på det akutte behov for digitalisering i Tyskland. Trade Council i Tyskland oplever generelt en stigende interesse indenfor ICT-området på digitale, cloudbaserede løsninger, som kan være med til at lette nogle af de tunge, analoge processer og arbejdsgange indenfor både det offentlige og private.

TC’s vurdering af aktuelle muligheder

Den danske eksport til Tyskland dækker et meget bredt spektrum af brancher med rige muligheder inden for stort set alle sektorer. Den tyske stimuluspakke fra sommeren 2020 øger mulighederne inden for infrastruktur, byggeri, digitalisering, grønne teknologier og sundhed. De danske handelsrepræsentationer i Tyskland har rådgivere inden for et meget bredt udvalg af brancher, herunder brancher der får glæde af stimulusmidler.

Grundlæggende er der gode muligheder på det tyske marked for danske virksomheder på tværs af de fleste brancher.

Muligheder inden for urbanisering og byudvikling

Potentiale inden for sektoren:

De største tematikker inden for byudvikling i Tyskland er digitalisering, klimaforandringer og nye mobilitetsløsninger. Især digitalisering inden for byggebranchen er i stor udvikling, og digitale hjælpemidler, fx Building Information Modelling, blev i 2020 obligatorisk for alle nye offentlige byggeprojekter i Tyskland.

Dertil kommer COVID-19-relaterede trends såsom udvikling af modstandsdygtige byer. Et eksempel herpå er Forbundsindenrigsministeriets aktuelle projekt ”Post-Corona City: Ideas and Concepts for Resilient Urban Development”, hvor der i 13 pilotprojekter skal testes innovative løsninger til at krisesikre by- og kvarterstrukturer i lyset af COVID-19-pandemien.

Kommende udbud og offentlige satsninger:

Den føderale regering finansierer kommunale investeringer i forskellige underområder af infrastrukturen frem til 2021 med i alt EUR 3,5 mia. Eksempler herpå er cykelinfrastruktur, støjbeskyttelse og bredbåndsforbindelser. Dertil yder den føderale regering også målrettet støtte til kommunale investeringer i renovering, ombygning og udvidelse af skolebygninger med EUR 3,5 mia. I Berlin alene er der planlagt 13 større skolerenoveringer samt opførelse af omkring 15 nye skoler.

Muligheder inden for fødevareproduktion og –forsyning

På fødevareområdet har pandemien påvirket forbrugernes indkøbsadfærd ved at flytte fødevarehandlen online, så denne del nu er den hurtigst voksende sektor inden for e-handel med en vækst på 67 pct. Samtidig har nedlukningerne af restaurationsbranchen øget salget af convenience og ready-made fødevarer. Dette har gjort supermarkederne til COVID-19-krisens absolutte vindere. Det skyldes, at forbrugerne har taget begrebet ”one stop shopping” til sig, og dermed kun handler et enkelt sted med stort udvalg. Den fortsatte usikkerhed betyder, at der i høj grad satses på allerede listede produkter. En høj sundhedsværdi kan dog være med til at åbne døren til det tyske marked for danske produkter.

Dertil er økologi og bæredygtighed fortsat de største trends på fødevareområdet. Efterspørgslen på økologiske fødevarer er steget med 22 pct. Da de tyske økologiske producenter ikke kan dække dette behov, betyder det gode eksportmuligheder for danske, økologiske fødevareproducenter, som kan bidrage med at efterkomme efterspørgslen.

Desuden ses en øget efterspørgsel på veganske og vegetariske fødevarer, men også på udvikling af innovative emballageløsninger med eksempelvis lavere klimaaftryk. Det er alt i alt et udtryk for et stort dansk potentiale på det tyske fødevaremarked fremover.

Muligheder inden for transport og logistik

Transport- og logistikbranchen præges i høj grad af en søgen efter nye, innovative løsninger, der kan imødekomme de øgede krav og ønsker om miljøvenlig transport og digitale løsninger. Tyskland er et meget stort transitland for varer, og der er derfor store efterspørgsel på innovative løsninger inden for varelogistik internt i og via Tyskland.

Tyskland er traditionelt et land, der er præget af mobilitet, både pga. den store bilindustri og landets størrelse. Især med den øgede konkurrence fra asiatiske og amerikanske virksomheder er der i Tyskland opstået et meget stort fokus på vigtigheden af, at den tyske mobilitetsindustri ikke sakker bagud i den internationale konkurrence, så også her er der stor efterspørgsel på innovative løsninger hos både bilfabrikanter og underleverandører.

Hvad infrastrukturbyggeri angår, er der behov for massive investeringer. Efterslæbet på tysk infrastrukturbyggeri og –renovering vurderes til at ligge langt over DKK 1.000 mia., så også her er der brug for fremtidsholdbare løsninger.

Muligheder inden for sundhed

I plejesektoren har den tyske regering indført en lov per medio 2021, ”Digitale Versorgungs-und-Pflege-Modernisierungsgesetz” (DVPMG), hvor borgere med plejebehov skal have mulighed for at gøre brug af apps eller webbaserede løsninger til at forbedre eller hjælpe patientens sundhedstilstand. Der er tale om digitale løsninger, som fx hukommelsesspil, løsninger til at forebygge fald, eller løsninger som skal forbedre kommunikationen mellem pårørende og plejepersonalet.

Udbud

Danske virksomheder har adgang til et meget stort antal udbud i Tyskland. Der er 35.000 udbudskontorer i Tyskland, og alene inden for byggeri sendes over 20.000 projekter i udbud pr. måned.

I Tyskland gælder EU-retningslinjer for, hvornår projekter skal i EU-udbud og offentliggøres på denne side.

Grundet Tysklands administrative opdeling er der ikke nogen central databank med projekter, der ligger under EU’s udbudsgrænseværdier. Udbud af denne størrelse offentliggøres typisk på delstaternes hjemmesider og de enkelte kommuners hjemmesider samt på den statslige e-Vergabe.

Desuden findes en række private hjemmesider med oversigt over offentlige udbud.

Klik her for at finde udbud inden for grøn teknologi

Strategiske projekter

I forbindelse med midler fra vækstpuljen har Trade Council i München igangsat en række aktiviteter på EdTech området, hvor man i øjeblikket oplever en stærk efterspørgsel efter danske erfaringer og kompetencer. Klik her for at læse mere om initiativer på EdTech-området

Handelsmuligheder i morgen

Danske strategiske alliancer under udvikling

Ammonia Technology Alliance
Strategisk virksomhedsalliance med fokus på kvælstofreduktion i den tyske landbrugssektor.

Alliancer på sundhedsområdet

Med de konkrete tiltag i Tyskland inden for sygehus- og plejesektoren har TC i Tyskland planlagt strategiske virksomhedsalliancer med fokus på hospitaler og plejeområdet. Sidstnævnte vil blive lanceret ved udgangen af 2021.

Myndighedssamarbejde

Energy Governance Partnership
Myndighedssamarbejde mellem Danmark og Tyskland inden for fjernvarme og energieffektivitet i bygninger.

Øvrigt myndighedssamarbejde

Trade Council i DACH-området har jævnligt både midlertidige og langsigtede myndighedssamarbejder. Tag gerne kontakt til Trade Council på ambassaden i Berlin, hvis du vil høre mere om myndighedssamarbejde inden for din virksomheds område.

Trade Council i Tyskland

Trade Council har omkring 30 rådgivere i München, Berlin og Hamborg, som tilsammen dækker hele Tyskland samt Østrig, Schweiz og Liechtenstein. Fokus er på sektorfaglig rådgivning inden for sektorerne energi, miljøteknologi, vand, industri, sundhed, fødevarer, teknologi/tech, innovation og transport. Derudover rådgiver vi omkring generel market entry i Tyskland. Trade Council i Tyskland har en bred tilgang, og kan dermed assistere med B2C-, B2B- og B2G-rådgivning.

I lyset af de fortsatte rejseudfordringer er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Arbejdsgiveren kan anmelde lønkompensation/korttidsarbejde (Kurzarbeit) for sine hjemsendte medarbejdere. De berørte virksomheder kan som udgangspunkt få 60 pct. af lønningerne (67 pct. for hjem med børn) samt socialsikringsbidrag betalt af den tyske arbejdsformidling – Bundesagentur für Arbeit.

Der gælder følgende kriterier: Mindst 10 pct. af virksomhedens medarbejdere skal have haft en lønnedgang på mere end 10 pct. De hjemsendte medarbejderes overarbejdstimer skal være nedbragt før, der kan tildeles kompensation.

Bundesagentur für Arbeit kompenserer 60 pct. af lønnen (67 pct. for hjem med børn) i 1.-3. måned af hjemsendelsen. Efter 4 måneder hæves korttidsarbejdetilskuddet til 70 pct. af lønnen (77 pct. for hjem med børn) og efter 7 måneder 80 pct. (87 pct. for hjem med børn). Denne regel gælder, hvis arbejdstagerens arbejdstid som følge af COVID-19-krisen udgør under 50 pct. af den normale arbejdstid. Indtil videre gælder reglen til 31. december 2021.

Læs mere om Kurzarbeit hos det tyske Bundesagentur für Arbeit

Du kan ansøge om Kurzarbeit her.

Kompensation for faste udgifter

Der kan på baggrund af en række kriterier søges kompensation (Überbrückungshilfe) for faste udgifter. Der kan ansøges om maksimalt EUR 1.500.000 pr. måned. Virksomhedens revisor eller bogholder skal ansøge på vegne af virksomheden, og beløbet skal ikke tilbagebetales.

Læs mere herom i afsnittet vedrørende økonomiske hjælpepakker.

Yderligere informationer samt ansøgningsfunktion kan tilgås her.

Skatteregler

Der er mulighed for henstand samt udsættelse af udpantning. I visse af de 16 delstater kan man efter ansøgning få refunderet forudbetalt moms.

Der er indført forskellige lettelser ift. afskrivninger og sikring af likviditet. Beløbet på skat til forudindbetaling kan efter ansøgning sættes ned, overskydende skat tilbagebetales hurtigere, skattebetalingsfrister kan udskydes, og der er mulighed for udsættelse af udpantning.

Momssatsen for restaurationsbranchen sænkes fra 19 til 5 pct. i perioden fra 1. juli 2020 til udgangen af 2022.

Virksomheder direkte berørt af COVID-19 vil ikke blive underlagt håndhævelsesforanstaltninger og sanktioner for forsinkede betalinger indtil udgangen af 2021. Skattebetalinger, der skulle have fundet sted indtil 30. juni 2021 kan efter aftale med de lokale skattemyndigheder udskydes rentefrit indtil 30. september 2021. Skulle dette ikke være tilstrækkeligt i virksomhedens finansielle situation, kan betalingen afdrages som ratebetaling indtil 31. december 2021 (ligeledes rentefrit).

Små og mellemstore virksomheder kan modregne de forventede tab i den allerede forudbetalte skat.

Derudover gøres det lettere at udskyde betaling af skattegæld.

Læs mere om de ændrede skatteregler for virksomheder her.

Regler for afskedigelser

Afskedigelse fra den ene dag til den anden på grund af COVID-19-epidemien er ikke mulig.

Hvis medarbejderen har været i virksomheden i mere end et halvt år, og hvis virksomheden har over 10 ansatte, gælder der særlige frister og regler for afskedigelse.

I virksomheder med færre end 10 ansatte kan medarbejdere fyres fra den ene dag til den anden.

Betalingsfrister og kredit

Forbundsregeringens første COVID-19-hjælpepakke fra marts 2020 indeholder en til formålet oprettet stabiliseringsfond, Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), som kan garantere gæld og forpligtelser for EUR 400 mia. for virksomheder. I fonden indgår desuden op til EUR 100 mia., som kan anvendes til at udvide den allerede eksisterende kreditramme på ca. EUR 460 mia. Garantierne udstedes af den statsejede Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), som garanterer for op til 100 pct. af lånet. Ansøgninger og støtte sker via virksomhedens sædvanlige bankforbindelse.

Virksomheder, der har eksisteret i mere end 5 år kan låne op mod EUR 100 mio. til en rente på 1,00 til 2,12 pct. p.a. Lånene kan bruges til anskaffelser og løbende udgifter, og KfW overtager 90 pct. af lånegarantien. Lånet løber i 10 år, og de to første år er afdragsfrie.

Der er afsat EUR 100 mia. til kapitalindskud i virksomheder, hvor staten erhverver en andel, som senere skal afhændes. Denne hjælp er bl.a. givet til Lufthansa og TUI.

KfW-Schnellkredite

SMV’er samt enkeltmandsvirksomheder kan ansøge om ”hurtiglån” (”KfW-Schnellkredit”) hos den statslige udviklingsbank, KfW. Disse lån er sikret med en statslig garantistilling på 100 pct. og har en løbetid på op til 10 år til 3 pct. i rente. De to første år er afdragsfrie. Der kan lånes op til 25 pct. af virksomhedens omsætning i 2019, dog maksimalt EUR 1.800.000. Lånene kan bruges til anskaffelser og løbende udgifter.

Klik her for at tilgå information om KfW-kreditter, herunder Schnellkredit.

Der er indtil videre udbetalt omkring EUR 50 mia. i form af KfW-kreditter. Størstedelen er givet til små- og mellemstore virksomheder.

Vigtige links

Hjælpepakkeoversigt hos det tyske finansministerium

Ansøgning om kredit hos KFW

Grafisk oversigt over hjælpepakker

The Trade Council i Tyskland

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivninG i Tyskland?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!