Gå til indhold
Tyskland

Situationsrapport fra eksportmarkedet Tyskland

Tyskland har nogenlunde sideløbende med Danmark gennemlevet forskellige stadier af smittetal og nedlukninger siden marts 2020. I løbet af sommeren og det tidlige efterår var Tysklands industri og erhvervsliv i vid udstrækning genåbnet efter forårets nedlukning. COVID-19-pandemiens udvikling førte dog til, at Tyskland i november 2020 indførte en ”lockdown light”, hvor restaurationsbranchen og kulturlivet blev lukket ned. Den 16. december 2020 blev der indført en omfattende nedlukning, der også omfatter en lang række liberale erhverv, den ikke-essentielle detailhandel samt skoler og institutioner. For at afbøde COVID-19-krisens effekt på tysk økonomi har den tyske regering i løbet af 2020 præsenteret historisk store hjælpepakker med en samlet værdi på ca. EUR 800 mia., og der er udsigt til yderligere hjælpepakker i 2021.

Introduktion

Danmarks største samhandelspartner, Tyskland, oplevede som resten af Europa stødt stigende smittetal i efteråret. Af den grund blev der allerede i begyndelsen af november indført en ”lockdown light”. Rekordhøje COVID-19-smittetal har dog tvunget den tyske regering til at gribe ind for at begrænse smittetallene, og den delvise nedlukning er pr. 16. december afløst af en omfattende nedlukning af samfundet, der som minimum formodes at vare til 14. februar. Tysklands industri og erhverv var hen over sommeren og efteråret vendt tilbage til forholdsvist normale tilstande, dog med en stor del af arbejdsstyrken i hjemmearbejde og generelt strenge hygiejnekrav. Den aktuelle nedlukning rammer erhvervslivet bredt og især rejsebranchen, restaurationsbranchen, kulturliv, ikke-essentiel detailhandel, en række serviceerhverv, der indebærer fysisk kontakt, skoler, uddannelses- og dagsinstitutioner er berørt. Arbejdsgivere er pålagt at lade medarbejdere arbejde hjemmefra, hvor det er muligt. Desuden kan myndighederne, afhængigt af smittetal, indføre lokale udgangsbegrænsninger, indskrænkninger i den kollektive transport, eller indskrænkninger i rejse- og bevægelsesfrihed. Udgang ifbm. arbejde er som udgangspunkt altid tilladt. Medicinske mundbind eller FFP2-mundbind er påkrævet i den offentlige transport, ved indkøb og generelt indendørs i det offentlige rum. Tysklands store produktions- og servicesektorer kan fortsat i vid udstrækning fungere, men påvirkes naturligvis af udviklingen, især som følge af lokale smitteudbrud eller forstyrrelser i internationale leverandørkæder.

Tyske virksomheder har mulighed for at hjemsende medarbejdere ved at søge om lønkompensation (Kurzarbeit). De seneste tilgængelige tal vedrører perioden før den store nedlukning pr. 16. december, og på det tidspunkt havde omkring 28 pct. af de tyske virksomheder i forskelligt omfang ansatte på lønkompensation. I efteråret var det især bil- og metalindustrien (1/3 af de ansatte), der havde medarbejdere på lønkompensation. Med indførslen af den delvise nedlukning i november steg antallet af ansatte på lønkompensation i rejse-, restaurations- og underholdningsbrancherne eksplosivt (op mod 9/10 af de ansatte). Det må forventes, at antallet af ansatte på lønkompensation i detailhandlen ligeledes er steget voldsomt som følge af den store nedlukning pr. 16. december. Lønkompensationsordningen har sørget for, at arbejdsløsheden i Tyskland ultimo 2020 blot lå 1,1 procentpoint højere end samme tidsrum i 2019. De fleste brancher er økonomisk påvirkede af COVID-19-krisen, og man har i løbet af efteråret vurderet, at 1/5 af samtlige virksomheder kan være konkurstruede. Der er oprettet en stabiliseringsfond med en volumen på EUR 600 mia., som kan garantere for lån til virksomheder og som kan finansiere delvise statslige opkøb af nødlidende virksomheder. Der er siden foråret vedtaget flere puljer til direkte tilskud til SMV’er med omsætningstilbagegang som følge af COVID-19. En stimuluspakke vedtaget i sommer på EUR 140 mia. indeholder midler til bl.a. grøn omstilling, brintteknologi, bygningssaneringer, vind- og solenergi samt digitalisering. Sommerens stimuluspakke ledsages desuden af yderligere stimulusmidler, som Forbundsdagen har vedtaget i løbet af efteråret. Dermed vurderes det samlede beløb til genopretning på nuværende tidspunkt at nærme sig EUR 170 mia., som vil blive udmøntet i perioden 2020-2030.

Læs mere på det nationale tyske Økonomi- og Energiministeriums (BMWi) COVID-19-side her.

Læs mere på det tyske Forbundsfinansministeriums (BMF) COVID-19-side her.

Stort set alle tyske erhvervsvirksomheder har på nuværende tidspunkt indført begrænsninger i forhold til rejse- og mødeaktivitet. Ifølge en rundspørge gennemført af den tyske forretningsrejsebranches interesseorganisation tillader tæt på 100 pct. af virksomhederne kun absolut nødvendige rejser og kun til lande eller regioner med lav COVID-19-smitterisiko. De mange tyske messer er enten aflyst eller omdannet til digitalt format et godt stykke ind i 2021.

Kan danske virksomheder søge om støtte i tyskland?

Danske virksomheder med datterselskab i Tyskland kan modtage støtte. Der gælder en række forskellige kriterier, herunder virksomhedens størrelse, alder og omsætning. Læs mere her.

covid-19 i tyskland

Sundhedssituation

Tyskland har pr. 19. januar 2021 en 7-dages incidens på 132 tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Der er store regionale forskelle på smittetallene, de højeste smittetal ses i de centrale og østlige dele af landet. Efter en markant stigning i december måneds begyndelse, efterfulgt af en kort tilbagegang ifbm. jul og nytår, steg smittetallene i begyndelsen af januar på ny. På nuværende tidspunkt falder antallet af nye smittede i de fleste delstater en smule, og presset på intensivafdelingerne er lettere aftaget. I alt er 2.052.028 personer testet positive siden pandemiens begyndelse. Antallet af nye smittede bevæger sig i omegnen af 8.000-15.000 personer dagligt. I sammenhæng med COVID-19 har 47.622 personer mistet livet. Den 19. januar 2021 blev der registreret 989 dødsfald i forbindelse med COVID-19. I øjeblikket er 398 områder i Tyskland interne hotspots, dvs. at man her overskrider 50 tilfælde pr.100.000 indbyggere over 7 dage. Kun 14 områder befinder sig under grænsen på 50 tilfælde pr. 100.000. Smittetrykket blandt de 60-79-årige er 101 pr. 100.000 indbyggere, for ældre over 80 år er tallet 282.

Det tyske smittetal tilskrives et overvejende diffust billede, hvortil flere tilfælde ses på plejehjem og -centre, i sammenhæng med private sammenkomster, men også på arbejdspladser. I mange af de nye smittetilfælde er det dog ikke muligt at rekonstruere smittekilden og foretage kontaktopsporing.

Der er konstateret enkelte tilfælde af den britiske virusvariant B117 i Tyskland, og myndighederne forventer flere smittetilfælde, som vil kunne føres tilbage til denne variant.

De aktuelle smittetal for Tyskland kan findes på Robert Koch Instituttets hjemmeside.

Vilkår for erhvervsrejsende

I Tyskland er det delstaterne, der bestemmer den endelige udformning af indrejsereglerne. Idet Danmark og Færøerne (ekskl. Grønland) pt. er defineret som risikoområde, er der krav om karantæne ved indrejse. Der er dog undtagelser for en række persongrupper, herunder pendlere, erhvervsrejsende og personer, der pendler ifbm. uddannelse, som fortsat har mulighed for at indrejse med negativ COVID-19 test og/eller ifm. overholdelse af yderligere kriterier. Derudover skal der medbringes dokumentation fra hhv. arbejds- eller ordregiveren eller fra uddannelsesinstitutionen, der bekræfter, at rejsen over grænsen er tvingende nødvendig. Indrejsende fra et risikoområde skal forhåndsregistrere sig på denne hjemmeside. I Slesvig-Holsten er personer, der i forbindelse med grænsetrafik med Danmark har opholdt sig mindre end 24 timer i et risikoområde eller indrejser til Forbundsrepublikkens område og opholder sig her i mindre end 24 timer, undtaget fra karantænepligten.

Ved indrejse til Danmark fra Tyskland kan danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark rejse ind i Danmark uden at medbringe en negativ COVID-19-test. Ved indrejse med fly kræves en negativ COVID-19-test, der skal være taget senest 24 timer inden ombordstigning. Det anbefales under alle omstændigheder, at man følger myndighedernes opfordringer til selvisolation, testtagning samt smitteforebyggende adfærd ved hjemkomst til Danmark.

Internt i Tyskland kan man på nuværende tidspunkt bevæge sig frit rundt som erhvervsrejsende – dog er der, afhængigt af delstat, en øvre grænse for, hvor længe erhvervsrejsende må have opholdt sig i Tyskland, inden der er krav om karantæne. Læs mere herom på den danske ambassade i Berlins hjemmeside.

Både den offentlige transport internt i landet og den internationale jernbane- og flytrafik ind og ud af Tyskland fortsætter, men i mange tilfælde med lavere frekvens. Enkelte fjernbus- og flyruter er dog indstillet.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Tyskland her.

Restriktioner

Tyskland har en regional tilgang til risikoområder. Den tyske grænse er i princippet åben, men der er indført indrejsebegrænsninger fra en lang række stater og overnatninger for turister er ikke tilladt. Indrejsende fra risikoområder har ikke længere mulighed for at fremvise en negativ COVID-19 test for at undgå karantæne. Indrejse fra risikoområder udløser en testpligt umiddelbart inden eller efter indrejse samt 10 dages karantæne. Sker indrejsen fra et område med tilstedeværelsen af en farlig virusmutation, skal testen ske inden indrejsen. En liste over områder, der er kategoriserede som risikoområder og områder med farlig virusmutation kan findes her.

Desuden kan de lokale sundhedsmyndigheder inden for 10 dage efter indrejsen forlange fremlæggelse af en negativ COVID-19 test, eller at den indrejsende lader sig teste (testpligt). Grænsen for risikoområder er 50 tilfælde pr. 100.000 indbyggere set over 7 dage. Fra den 2. november 2020 er der indført en nedlukning af fritids-, sports- og kulturlivet, samtidig med at der gælder meget restriktive forsamlingsbestemmelser, i nogle delstater maks. én husstand + én yderligere person, i andre delstater maks. to husstande med i alt fem personer. Bemærk, at der er områder i Tyskland, hvor der er indført natlige udgangsbegrænsninger, og hvor det i dagtimerne kun er tilladt at forlade sin bopæl med et anerkendelsesværdigt formål. Der kræves brug af medicinsk mundbind i offentlig trafik og ved indkøb. Mundbind er desuden påkrævet på udendørs markeder, i gågader, foran butikker (i køer), på meget besøgte gader, veje og pladser, på uddannelsesinstitutioner, på kontorer (i nogle delstater), ved lægen mv.

Flyforbindelser

Der er enkelte ugentlige flyafgange mellem Tyskland og Danmark.

Tyskland i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Målingerne for det tyske erhvervsklima viser, at pessimismen, der indfandt sig under højdepunktet for COVID-19-krisen, efterhånden aftager. Trods høje smittetal og fortsat nedlukning stiger optimismen blandt virksomhederne. Ifo’s forventningsindeks, der måler optimismen i den private sektor (finanssektoren undtaget), steg således fra90,7 point i november til 92,1 point i december. Ifo-målingen registrerede sit laveste niveau i april 2020 med 74,3 point og lå til sammenligning på 95,9 point i februar 2020.

COVID-19-krisen har også sat sine spor på arbejdsmarkedet. Arbejdsløsheden lå i oktober og november på et nogenlunde stabilt leje (4,4 pct.), men nedlukningerne over vinteren, kan påvirke den videre udvikling. Derudover har et rekordstort antal tyskere været på lønkompensation (Kurzarbeit) i løbet af COVID-19-krisen. Tyskland oplevede i december 2019 sin højeste beskæftigelse siden genforeningen med 45,4 mio. i arbejde, men det tal var i november 2020 faldet til 44,8 mio. beskæftigede.

Da den tyske økonomi er stærkt afhængig af eksport og velfungerende forsyningskæder, har den globale usikkerhed sat sig dybe spor. Allerede i sommeren 2020 sås dog en betydelig bedring i store dele af det tyske erhvervsliv, efterhånden som eksportmarkederne åbnede op og forsyningskæder stabiliseredes. Dette afspejler sig bl.a. i Ifo-tallene.

De interne forsyningskæder i Tyskland fungerer uden problemer.

Den nuværende nedlukning, der som minimum gælder til 14. februar, påvirker, sammen med den bortfaldne turisme, erhvervsklimaet i vinteren. Afgørende for den videre udvikling i erhvervsklimaet er for det første, hvor længe store dele af det tyske samfund vil være lukket ned, og for det andet at den tyske eksport ikke berøres af yderligere nedlukninger på de globale eksportmarkeder. Som følge af den globale udrulning af vaccinationsprogrammer, må det tyske erhvervsklima forventes at blive betragteligt bedre i løbet af2021.

De tyske eksporttal lå i november måned 1,3 pct. under niveauet i november måned 2019.

Tysk BNP faldt i 2020 med i alt 5,0 pct. i forhold til året før. Efter et dyk på 11,3 pct. i 2. kvartal 2020 steg BNP i Tyskland med 8,5 pct. i 3. kvartal. Denne stigning var især båret af privat forbrug, kraftigt stigende eksporttal og af tyske virksomheders investeringer i produktionsgoder. Forbundsregeringen venter en stigning i BNP på 4,7 pct. i 2021.

Samlet set er Tyskland på trods af COVID-19 stadigt et attraktivt marked for danske virksomheder. 

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 56,4 (september 2020)
 • 58,2 (oktober 2020)
 • 57,8 (november 2020)
 • 58,6 (december 2020)

Læs mere om PMI i Tyskland her.

Udviklingen i forbrugertillidsindekset GfK tyder på forsigtig optimisme. Fra en rekordlav værdi på -23,1 i maj lå indekset på -6,8 i december. Siden april 2019 og frem til februar 2020 var indekset forholdsvist stabilt med en gennemsnitlig værdi på 9,7.

Dansk eksport til Tyskland det kommende år

Det kommende års danske eksport vil afhænge af epidemiens udvikling og den kommende udrulning af COVID 19-vaccinationsprogrammet. De største danske eksportkategorier udgøres af produkter, der er mindre følsomme over for konjunkturudsving, hvilket kan afbøde og stabilisere en eventuel negativ udvikling af epidemien. 

Arbejdsløshedssituation

 • Marts: 3,8 pct.
 • April: 4,3 pct.
 • Maj: 4,4 pct.
 • Juni: 4,5 pct.
 • Juli: 4,5 pct.
 • August: 4,6 pct.
 • September: 4,4 pct.
 • Oktober 4,4 pct.
 • November: 4,4 pct.

Læs mere om arbejdsløshed i Tyskland her.

Handelssituation 

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Sundhed
Tyskland oplevede i starten af pandemien, som mange andre lande, at der var mangel på værnemidler, men den tyske regering har oparbejdet et overskud af værnemidler, som nu delvist doneres til andre lande. COVID-19 hat sat gang i reformdebatter inden for sygehus- og plejesektoren. Det har ført til konkrete lovinitiativer, hvor man har øremærket ca. EUR 4,3 mia. til at opgradere de tyske sygehuse digitalt. Derudover har en større rolle og opmærksomhed blandt de lokale sundhedsmyndigheder også skabt en erkendelse af, at man også her bør investere i mere personale og i digitale løsninger.

Industri
Industrien har været berørt af nedlukninger i produktionen samt forstyrrelser i leverandørkæder. I og med, at produktionen er genoptaget, og de internationale leverandørkæder igen fungerer nogenlunde normalt, påvirkes industrien nu hovedsageligt af eventuelle ændringer i købemønstre. De tyske stimulusmidler forventes at give et solidt skub til den tyske industri.

Fødevarer
Forbrugernes indkøbsadfærd har i pandemien ændret sig således, at de oftere tager på indkøb en gang om ugen i stedet for tidligere tre. Derfor har supermarkederne startet kampen om kunderne, da man pt. mener, at disse indkøbsforhold forbliver. Supermarkedskædernes kamp om kunderne handler derfor ikke kun om at kunne tilbyde de billigste varer, men også om at kunne have noget nyt og spændende i sortimentet. Så har du et produkt, som har en nyhedsværdi, er bæredygtigt og innovativt så kontakt gerne ambassadens fødevareteam.

Tech
Digitalisering har længe stået højt på agendaen i Tyskland, og der er stadig et stort behov for digitale løsninger. COVID-19 har vist sig at være en katalysator ift. at få digitalisering højt op på dagsordenen. Som følge af COVID-19 kan der identificeres to trends: 1) en øget grad af digitaliserede arbejdsgange, 2) politiske og økonomiske tiltag inden for især sundhed, uddannelse, offentlige ydelser og SMV’er. Inden for sundhed har de seneste år budt på ny lovgivning og investeringer inden for digital infrastruktur. På uddannelsesområdet er der aftalt EUR 5 mia. til at understøtte den øgede grad af online-undervisning. Inden for offentlig administration kræver ny lovgivning, at alle borgere i 2022 kan tilgå offentlige ydelser online på alle statslige niveauer. Til dette formål er der afsat EUR 3 mia. Ift. SMV’er er der igangsat et nyt støtteprogram (2020-2023) med penge afsat til IT-investeringer, samt mulighed for at ansøge om statslige tilskud til digitaliseringsrådgivning. E-handel sektoren har oplevet stor fremgang, hvor tal fra oktober og november viser en stigning på 17,5 pct. Denne stigning forventes at fortsætte.

Handelshindringer

Der indføres eller ophæves løbende indrejserestriktioner som følge af COVID-19 udbrud. Indrejserestriktioner kan vedrøre rejsende fra specifikke regioner af et land eller samlet for et helt land. Indrejserestriktionerne kan udmønte sig i krav om karantæne og COVID-19-tests. Denne situation er meget dynamisk, og der opfordres til, at man konsulterer den danske ambassade i Berlins hjemmeside for nyeste restriktioner. For erhvervsrejsende og ansatte i transportbranchen gælder lempeligere regler og undtagelser, se hertil afsnittet om restriktioner og vilkår for erhvervsrejsende.

Økonomisk genstart

Hjælpepakker

Danske virksomheder med datterselskab i Tyskland kan søge om enten direkte tilskud (Überbrückungshilfe) eller kredit (KfW-Kredite), hvor den tyske stat er garantistiller. Der gælder en række kriterier, herunder virksomhedens størrelse, omsætning og alder.

KfW-Kredite

Forbundsregeringens første COVID-19-hjælpepakke fra marts indeholder en til formålet oprettet stabiliseringsfond, Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), som kan garantere gæld og forpligtelser for EUR 400 mia. for virksomheder. I fonden indgår desuden op til EUR 100 mia., som kan anvendes til at udvide den allerede eksisterende kreditramme på ca. EUR 460 mia. Garantierne udstedes af den statsejede Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), som garanterer for mellem 80 pct. og 100 pct. af lånet. Ansøgninger og støtte sker via virksomhedens sædvanlige bankforbindelse.
Pr. november 2020 er der udstedt KfW-kreditter for knapt EUR 46 mia. 97 pct. af kreditterne er givet til små- og mellemstore virksomheder.
Der er afsat EUR 100 mia. til kapitalindskud i virksomheder, hvor staten erhverver en andel, som senere skal afhændes.

KfW-Schnellkredite

SMV’er samt enkeltmandsvirksomheder kan ansøge om hurtige kreditter (”KfW-Schnellkredit”) hos den statslige udviklingsbank, KfW. Disse lån er sikret med en statslig garantistilling på 100 pct. og har en løbetid på 10 år til 3 pct. i rente. De to første år er afdragsfrie. Der kan lånes op til 25 pct. af virksomhedens omsætning i 2019, dog maksimalt EUR 800.000.

Klik her for at tilgå information om KfW-kreditter, herunder Schnellkredit.

Überbrückungshilfe

Alle typer virksomheder med en omsætning på EUR <750 mio., herunder selvstændigt erhvervsdrivende, kan søge om direkte tilskud til at dække faste udgifter (Überbrückungshilfe). Den nuværende ordning, Überbrückungshilfe III, afløste pr. 1/1 2021 de tidligere ordninger, Überbrückungshilfe I og II og løber i denne omgang til 30. juni 2021. Virksomheder kan søge om midler for hver måned, den ansøgende virksomhed er berørt af COVID-19-pandemien, i perioden november 2020 til juni 2021.

Pr. 19. januar 2021 er eneste krav, at virksomheden på månedsbasis kan påvise en omsætningstilbagegang på minimum 30 pct. i forhold til samme periode i 2019.

Den tildelte støtte afhænger af omfanget af tilbagegang i virksomhedens omsætning i de respektive måneder, og der kan ansøges om støtte på maksimalt EUR 1.500.000 pr. måned. Støtten fordeles ud fra følgende fordelingsnøgle:

 • virksomheder med en tilbagegang i omsætningen på 30-50 pct. får tildelt støtte til 40 pct. af de faste udgifter,
 • virksomheder med en tilbagegang i omsætningen på 50-70 pct. får tildelt støtte til 60 pct. af de faste udgifter,
 • virksomheder med en tilbagegang i omsætningen på mere end 70 pct. får tildelt støtte til 90 pct. af de faste udgifter

Virksomhedens revisor eller bogholder skal ansøge på vegne af virksomheden, og beløbet skal ikke tilbagebetales. Selvstændige og freelancere kan ansøge personligt.

Klik her for at læse detaljerede informationer om Überbrückungshilfe.

Klik her for at ansøge om Überbrückungshilfe.

Start-ups

Start-ups har grundlæggende adgang til øvrige støtteordninger, men da mange start-ups ikke passer i de gængse virksomhedskategorier eller kan leve op til de øvrige krav, er der afsat EUR 2 mia. til start-ups og lignende virksomheder. Disse midler kan søges til og med 30. juni 2021.

Klik her for at læse mere om støtte til start-ups.

Selvstændige, freelancere o.l.

Også for selvstændige og freelancere er der udvidede hjælpepakker. Yderligere informationer kan læses her.

Kurzarbeit

Virksomheder kan desuden anmode om Kurzarbeit (korttidsarbejde), hvor den tyske arbejdsformidling (Bundesagentur für Arbeit) ud fra forskellige kriterier dækker 60-87 pct. af hjemsendte medarbejderes løn samt socialydelser. Arbejdstagerens arbejdstid skal som følge af COVID-19-krisen udgøre under 50 pct. af den normale arbejdstid. Det er vigtigt at sætte sig ind i reglerne for udbetaling af lønninger for Kurzarbeit, da det kan være afgørende for din virksomheds overlevelse. Indtil videre gælder reglen til 31. december 2021.

Kurzarbeit uddybes nærmere i afsnittet ”Tilskud til de ansatte”.

Klik her for yderligere information om Kurzarbeit

Klik her for at ansøge om Kurzarbeit

EU-støttemidler

De midler, som Tyskland tildeles ifbm. EU’s genopretningsfacilitet, vil indgå i de programmer og punkter, som den tyske stimuluspakke fra sommeren 2020 indeholder.

Sektorer berørt af stimuluspakker

Den tyske regering indførte i 1. juli 2020 en stimuluspakke på over EUR 140 mia. En stor del af disse midler kan gavne dansk eksport, da de er øremærkede store danske eksportområder såsom grøn teknologi, digitalisering og sundhed. Udvikling af brintteknologier spiller en central rolle, og brintteknologier alene støttes med over EUR 7 mia. Energisanering af bygninger støttes med omtrent EUR 2 mia. ud over de eksisterende puljer. Stimuluspakken indeholder derudover bl.a. EUR 10 mia. til digitalisering samt knapt EUR 10 mia. ekstra til sundhedssektoren. Kommuner og delstater tildeles særskilte midler til fx anlægsinvesteringer. Danske virksomheder, der er leverandører til det tyske marked kan indirekte drage fordel af den tyske stimuluspakke.

Følgende sektorer, der er af særlig relevans for danske virksomheder, understøttes direkte af stimuluspakken:

Sundhed
Sammenlagt vil der blive investeret ca. EUR 10 mia. i sund og forebyggelse, herunder modernisering af sygehuse, støtte til produktion af medicin og lægemidler i Tyskland, vaccinations-produktionskapacitet, værnemidler og opbyggelse af lagerkapacitet.

Enkelte konkrete planer foreligger pt., herunder ”Krankenhauszukunftsgesetz” (Lov om fremtidens hospitaler): Fra 1/1 2021 til 2023 øremærkes EUR 4,3 mia. til digitalisering. Der er fokus på forbedring af den digitale infrastruktur internt og eksternt i sygehusene, fx i form af elektroniske patientportaler eller telemedicinske strukturer mellem sektorerne (ambulant-hospital). Akutberedskabet vil også undergå en gennemgående, bred digital opdatering, og sidst men ikke mindst skal omkring 15 pct. af investeringsmidlerne gå til at forbedre sygehusenes IT-sikkerhed.

Digitalisering
COVID-19 har tydeliggjort Tysklands behov for digitalisering, og som følge af stimuluspakken fremrykkes investeringer i digitalisering af den offentlige forvaltning. Der tilføjes bl.a. ekstra midler til eksisterende digitaliseringsprogrammer såsom digitalisering af borgernes adgang til det offentlige, ligesom eksisterende EdTech-investeringsprogrammer og grundlæggende digitalisering af skoler og fritidstilbud vil blive styrket.

Energi
Konjunkturprogrammet kan ses som en ekstra støtte til de sektorer, der allerede er i fokus i den tyske klimalov fra december 2019 (Klimaschutzplan 2030), herunder især grøn omstilling af transportsektoren og CO2-reduktion i bygninger. I stimuluspakken er der derudover afsat midler til et tredje spor i form af en omfattende brintstrategi. Der er sammenlagt afsat EUR 9 mia. til en langsigtet udvikling af et marked for grøn brint. Udbydere af brintteknologi, og producenter af vedvarende energi generelt, ventes at profitere af beslutningen.

De umiddelbare impulser, såsom afgiftslempelser, introduktion af en CO2-afgift og en reduktion af elafgiften, vurderes sammen med de langsigtede impulser at føre til et øget incitament til investeringer i grøn omstilling. Det eksisterende støtteprogram med fokus på klimavenlig renovering af boliger tilføjes EUR 2 mia., og midlerne er møntet på investeringer i bl.a. energibesparende vinduer, isolering, effektivisering af varmeforsyning samt andre former for energibesparende teknologi.

Bæredygtig genstart

Fra politisk side har en bæredygtig udvikling af Tyskland høj prioritet, og dette genspejles i sommerens stimuluspakke. Den tyske genopretningsplan indeholder både umiddelbare og mere langsigtede impulser, som skal bidrage til den grønne omstilling. De umiddelbare impulser er ikke specifikt øremærket grøn teknologi, men vurderes (i kombination med støtteprogrammer og introduktionen af en CO2-afgift pr. 2021) at føre til øget incitament til investeringer i grøn teknologi. De umiddelbare impulser består af en række afgiftslempelser og en fremadrettet reduktion af elafgiften, som bl.a. vil styrke incitamentet til investeringer i elbiler og el-baserede varmeløsninger i kraft af støtteprogrammer til disse teknologier.De længere sigtede impulser på det grønne område ligger delvist i forlængelse af de eksisterende grønne tiltag, som man særligt de seneste to år har igangsat, herunder bl.a. klimaloven fra december 2019, som indebærer EUR 54 mia. over fire år og kuludfasningsloven fra juni 2020, som samlet set indebærer udgifter i størrelsesordenen af EUR 80 mia. frem mod 2038.

Det eksisterende støtteprogram med fokus på klimavenlig renovering af boliger med EUR 2 mia. Tiltaget er udmøntet som et bredt anlagt skattefradrag på klimavenlig renovering, der styrker incitamentet til investeringer i bl.a. energibesparende vinduer, isolering og andre former for energibesparende teknologi. Endelig indeholder genopretningsprogrammet EUR 9 mia. til en mere langsigtet udvikling af et marked for grøn brint. Udbydere af brintteknologi, men også producenter af vedvarende energi generelt, ventes at profitere af beslutningen i kraft af det stærkt stigende behov for vedvarende energi som udgangspunkt for produktionen af grøn brint.

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Berlin er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

Forskellen på digitaliseringsgraden af den offentlige og private sektor er stor i Tyskland, og i EU ligger landet i midterfeltet baseret på The Digital Economy and Society Index fra 2020.

COVID-19 har tydeliggjort Tysklands behov for digitalisering, og som følge af stimuluspakken fremrykkes investeringer i digitalisering af den offentlige forvaltning. Genopretningsmidlerne tilfører bl.a. ekstra midler til eksisterende digitaliseringsprogrammer såsom digitalisering af borgernes adgang til det offentlige i henhold til den eksisterende ”Lov om online-adgang” (Onlinezugangsgesetz). Netop denne post på EUR 3 mia. udgør stimuluspakkens største enkeltpost inden for digitalisering.

Eksisterende EdTech-investeringsprogrammer og grundlæggende digitalisering af skoler og fritidstilbud vil blive tilført EUR 2 mia. ekstra. Disse midler er dermed delvist under udmøntning. Modernisering og digitalisering af registre og et ”once only”-koncept vil blive tilført EUR 300 mio.

Herudover tilføres eksisterende AI-programmer yderligere EUR 2 mia.

Interessen for danske digitaliseringsløsninger er stigende, både i den private og i den offentlige sektor. De danske repræsentationer i Tyskland har de seneste år arbejdet intensivt på at sætte fokus på Danmark som et foregangsland inden for digitalisering og kan hjælpe danske virksomheder med at komme i kontakt med afgørende interessenter.

Handelsmuligheder i dag

Strategiske alliancer 

Dänische Fernwärme Allianz
Strategisk business alliance, som leverer tekniske løsninger til hele værdikæden på det tyske marked inden for fjernevarme og fjernkøling. Formålet med dette samarbejde er at skabe en platform for samarbejde og erfaringsudveksling mellem danske og tyske virksomheder om innovative løsninger og reduktion af kulstof ved fjernevarme.
DFA arbejder med lokale stakeholders i Tyskland for at fremme samarbejdet mellem Danmark og Tyskland inden for fjernvarme

Water Technology Alliance – Groundwater management
Strategisk business alliance, som kortlægger og håndterer grundvandsforekomster og leverer løsninger til bekæmpelse af kvælstofforurening i vand- og landbrugssektoren.

Water Technology Alliance – Waste Water Treatment
WTA assisterer danske virksomheder der ønsker at træde ind på eller udvide aktiviteter på det tyske marked. WTA Wastewater Treatment er fokuseret på spildevandsbehandling og ønsker at udbrede de innovative løsninger udviklet af danske virksomheder, og som bl.a. omfatter spildevand, der renses yderligere end de generelle krav.  

Wind Energy Alliance
WEA er en specialiseret rådgivningsgruppe der assisterer danske on- og offshore vind virksomheder og producenter med strategisk analyse, planlægning, forretningsudvekling og salg. Specialiserede rådgivere og et omfattende netværk er nogle af de kompetencer som WEA tilbyder danske virksomheder.

Desuden har ambassaden i Berlin og generalkonsulaterne i Hamborg og München god kontakt til myndigheder inden for en lang række sektorer. 

Nye muligheder som følge af COVID-19

COVID-19 har sat fokus på vigtigheden af digitalisering, og den tyske stimuluspakke fra sommeren 2020 har frigivet omfattende midler til infrastrukturbyggeri, sundhedsvæsen, digitalisering og grønne teknologier.

Genstarten af tysk økonomi har stort fokus på grøn omstilling. Stimuluspakken af 1. juli 2020 har øremærket EUR 50 mia. til fremadrettede investeringer, herunder en betydelig del til grøn omstilling i form af brint-, sol- og vindteknologi samt bygningssaneringer. Den 3. juli 2020 besluttede Forbundsrådet ”Loven om udfasning af kulkraft”, hvilket betyder, at der skabes væsentligt forbedrede markedsmuligheder med hensyn til bl.a. vedvarende energi, udbygning og effektivisering af det tyske energinet, bæredygtig varmeforsyning og løsninger med fokus på energilagring.

EdTech/uddannelsessektoren generelt er et område, hvor COVID 19-krisen har været med til at sætte fokus på det akutte behov for digitalisering i Tyskland. Trade Council i Tyskland oplever generelt en stigende interesse indenfor ICT-området på digitale, cloudbaserede løsninger, som kan være med til at lette nogle af de tunge, analoge processer og arbejdsgange indenfor både det offentlige og private.

TC’s vurdering af aktuelle muligheder

Den danske eksport til Tyskland dækker et meget bredt spektrum med rige muligheder inden for stort set alle sektorer. Den tyske stimuluspakke fra sommeren 2020 øger mulighederne inden for infrastruktur, byggeri, digitalisering, grønne teknologier og sundhed. De danske handelsrepræsentationer i Tyskland har rådgivere inden for et meget bredt udvalg af brancher, herunder brancher der får glæde af stimulusmidler.

Større projekter i udbud

Danske virksomheder har adgang til et meget stort antal udbud i Tyskland. Der er 35.000 udbudskontorer i Tyskland, og alene inden for byggeri sendes over 20.000 projekter i udbud pr. måned.

I Tyskland gælder EU-retningslinjer for, hvornår projekter skal i EU-udbud og offentliggøres på denne side.

Grundet Tysklands administrative opdeling er der ikke nogen central databank med projekter, der ligger under EU’s udbudsgrænseværdier. Udbud af denne størrelse offentliggøres typisk på delstaternes hjemmesider og de enkelte kommuners hjemmesider samt på den statslige e-Vergabe.

Desuden findes en række private hjemmesider med oversigt over offentlige udbud.

Klik her for at finde udbud inden for grøn teknologi

Strategiske projekter

I forbindelse med midler fra vækstpuljen har Trade Council i München igangsat en række aktiviteter på EdTech området, hvor man i øjeblikket oplever en stærk efterspørgsel efter danske erfaringer og kompetencer. Klik her for at læse mere om initiativer på EdTech-området

Handelsmuligheder i morgen

Myndighedssamarbejde

Energy Governance Partnership
Myndighedssamarbejde mellem Danmark og Tyskland inden for fjernvarme og energieffektivitet i bygninger.

Danske strategiske alliancer under udvikling

Sustainable Industries Alliance
SIA er en eksportalliance for danske industrivirksomheder. Formålet er at skabe en platform, hvor danske og tyske virksomheder kan samarbejde og udveksle erfaring med fokus på innovation og energioptimering inden for industri. Det er bl.a. EU-forordningen om en reduktion af drivhusgasser inden 2030, der skal motivere energioptimering, hvilket SIA skal understøtte.

Water Technology Alliance – Sewer
WTA assisterer danske virksomheder, der ønsker at træde ind på eller udvide aktiviteter på det tyske marked. WTA Sewer er fokuseret på kloak og ønsker at videreformidle de innovative og grønne teknologier og store erfaringsgrundlag inden for bæredygtig kloakrenovering og vedligeholdelse, som danske virksomheder har udviklet.

Ammonia Technology Alliance
Strategisk virksomhedsalliance med fokus på kvælstofreduktion i den tyske landbrugssektor.

Trade Council i Tyskland

Trade Council har knapt 30 rådgivere i München, Berlin og Hamborg, som dækker hele Tyskland samt Østrig, Schweiz og Liechtenstein. Fokus er på sektorfaglig rådgivning inden for sektorerne energi, miljøteknologi, vand, industri, sundhed, fødevarer, teknologi/tech, innovation og transport. Derudover rådgiver vi omkring generel market entry i Tyskland.

I lyset af de fortsatte rejseudfordringer er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Arbejdsgiveren kan anmelde lønkompensation/korttidsarbejde (Kurzarbeit) for sine medarbejdere. De berørte virksomheder kan som udgangspunkt få 60 pct. af lønningerne (67 pct. for hjem med børn) samt socialsikringsbidrag betalt af den tyske arbejdsformidling – Bundesagentur für Arbeit. Det er vigtigt at sætte sig ind i reglerne for udbetaling af lønninger for Kurzarbeit, da det kan være afgørende for din virksomheds overlevelse.

Bundesagentur für Arbeit hæver efter 4 måneder korttidsarbejdetilskuddet til 70 pct. af lønnen (77 pct. for hjem med børn) og efter 7 måneder 80 pct. (87 pct. for hjem med børn). Denne regel gælder, hvis arbejdstagerens arbejdstid som følge af COVID-19-krisen udgør under 50 pct. af den normale arbejdstid. Indtil videre gælder reglen til 31. december 2020.

Læs mere om Kurzarbeit hos det tyske Arbeitsagentur her

Du kan ansøge om her.

Kompensation for faste udgifter

Der kan på baggrund af en række kriterier søges kompensation for faste udgifter. Der kan ansøges om maksimalt EUR 1.500.000 pr. måned. Virksomhedens revisor eller bogholder skal ansøge på vegne af virksomheden, og beløbet skal ikke tilbagebetales. Selvstændige og freelancere kan ansøge personligt.

Læs mere herom i afsnittet vedrørende økonomiske hjælpepakker.

Yderligere informationer samt ansøgningsfunktion kan tilgås her.

Skatteregler

Der er mulighed for henstand samt udsættelse af udpantning. Skatteministerierne i visse af de 16 delstater refunderer forudbetalt moms.

Der er indført forskellige lettelser ift. afskrivninger og sikring af likviditet. Pr. januar 2021 kan detailhandlen bogholde overskydende sæsonvarer som fradagsberettigede faste udgifter. Udgifter til ombygninger, der tjener øget hygiejne på arbejdspladsen, samt investeringer i digitalisering og modernisering (f.eks. ifbm. oprettelse eller udbygning af en webshop) er ligeledes gjort fuldt fradragsberettiget. Beløbet på skat til forudindbetaling kan efter ansøgning sættes ned, overskydende skat tilbagebetales hurtigere, skattebetalingsfrister kan udskydes samt mulighed for udsættelse af udpantning.

Momssatsen for restaurationsbranchen sænkes fra 19 til 5 pct. i perioden 1/7-20 til 30/6-21.

Virksomheder direkte berørt af COVID-19 vil ikke blive underlagt håndhævelsesforanstaltninger og sanktioner for forsinkede betalinger indtil udgangen af juni 2021. Der skal senest d. 31/3 ansøges om henstand, hhv. udsættelse af udpantning, hos de lokale skattemyndigheder (Finanzamt)

Små og mellemstore virksomheder kan modregne de forventede tab i den allerede forudbetalte skat.

Derudover gøres det lettere at udskyde betaling af skattegæld.

Læs mere om de ændrede skatteregler for virksomheder her.

Eksempler på, hvilke typer udgifter, der kan afskrives på hvilke betingelser, kan findes her.

Regler for afskedigelser

Afskedigelse fra den ene dag til den anden på grund af COVID-19-epidemien er ikke mulig.

Hvis medarbejderen har været i virksomheden i mere end et halvt år, og hvis virksomheden har over 10 ansatte, gælder der særlige frister og regler for afskedigelse.

I virksomheder med færre end 10 ansatte kan medarbejdere fyres fra den ene dag til den anden.

Betalingsfrister og kredit

Forbundsregeringens første COVID-19-hjælpepakke fra marts indeholder en til formålet oprettet stabiliseringsfond, Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), som kan garantere gæld og forpligtelser for EUR 400 mia. for virksomheder. I fonden indgår desuden op til EUR 100 mia., som kan anvendes til at udvide den allerede eksisterende kreditramme på ca. EUR 460 mia. Garantierne udstedes af den statsejede Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), som garanterer for mellem 80 pct. og 100 pct. af lånet. Ansøgninger og støtte sker via virksomhedens sædvanlige bankforbindelse.

Pr. november 2020 er der udstedt KfW-kreditter for knapt EUR 46 mia. 97 pct. af kreditterne er givet til små- og mellemstore virksomheder.

Der er afsat EUR 100 mia. til kapitalindskud i virksomheder, hvor staten erhverver en andel, som senere skal afhændes.

KfW-Schnellkredite

SMV’er samt enkeltmandsvirksomheder kan ansøge om hurtige kreditter (”KfW-Schnellkredit”) hos den statslige udviklingsbank, KfW. Disse lån er sikret med en statslig garantistilling på 100 pct. og har en løbetid på op til 10 år til 3 pct. i rente. De to første år er afdragsfrie. Der kan lånes op til 25 pct. af virksomhedens omsætning i 2019, dog maksimalt EUR 800.000.

Klik her for at tilgå oversigt over statslige kreditprogrammer.

Klik her for at tilgå information om KfW-kreditter, herunder Schnellkredit.

Vigtige links

FAQ på alle erhvervsrettede tiltag

Hjælpepakkeoversigt hos det tyske finansministerium

Ansøgning om kredit hos KFW

Grafisk oversigt over hjælpepakker

Klik her for flere oplysninger rettet mod virksomheder.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for covid-19 eksportrådgivninG i Tyskland?

Kontakt venligst vores dedikerede rådgivere:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!