Gå til indhold
Thailand

Situationsrapport fra eksportmarkedet Thailand

Den 1. oktober 2022 afskaffede Thailand de sidste COVID-19 indrejserestriktioner. Det thailandske samfund er genåbnet og en del af den vigtige turisme er vendt tilbage. 

Økonomisk har Thailand været hårdt ramt af COVID-19-pandemien, hvor opbremsningen af turisme var en helt særlig udfordring. På trods heraf er der intet der tyder på en væsentlig, negativ påvirkning af de danske prioritetssektorer; sundhed, fødevarer, energi og miljø, der ser ud til at være kommet relativt uskadt igennem krisen.

Økonomien i Thailand i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

 Generelt har Thailands økonomi været hårdt ramt af COVID-19-pandemien. Det gælder både på BNP, tiltrækning af udenlandske investeringer, eksport, privatforbrug og på arbejdsløsheden. Derudover var den totale opbremsning af turismen en helt særlig udfordring. Erhvervsklimaet er i bedring, og fremrettet satser Thailand stærkt på en cirkulær økonomi med fokus på bæredygtig vækst, grønne teknologier og innovation.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

Thailand’s PMI i juli 2022 var på det højeste niveau i fem måneder og forventes stadig at udvikle sig positivt. Læs mere om PMI i Thailand her

Forbrugertillid
Forbrugertilliden steg i juni 2022 for første gang i seks måneder, understøttet af nye tegn på økonomisk opsving, grundet afskaffelsen af COVID-19-restriktioner og forbedrede forretningsaktiviteter.

Privatforbrug
I forhold til første kvartal steg privatforbruget med 6.9 pct. i andet kvartal af 2022 og ses som endnu et tegn på genopretningen af den thailandske økonomi.

Økonomisk vækst

Den thailandske økonomi steg med 2,5 pct. i andet kvartal af 2022 fra en vækst på 2,3 pct. i det foregående kvartal. Økonomien i første kvartal 2022 var 0,7 pct. højere end første kvartal året før. 

Arbejdsløshed

De seneste offentliggjorte tal, der dækker anden kvartal af 2022, viser en arbejdsløshed på 1,4 pct. Du kan læse mere her.

Dansk eksport til Thailand

På trods af COVID-19-krisen er der intet, der tyder på en væsentlig, negativ påvirkning af de danske prioritetssektorer. Det skal dog bemærkes, at der gennem flere år har været en meget stor eksport af minkpels til Thailand, der på sigt vil forsvinde.

Frihandelsaftale med EU

Der er ingen frihandelsaftale mellem Thailand og EU, men der pågår forhandlinger. Læs mere her.

Handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Den thailandske økonomi i andet kvartal af 2022 har udviklet sig bedre end først forventet, grundet stigninger i det private forbrug, turisme og eksport af varer og tjenester. Dog har krigen i Ukraine svækket samarbejdet med store handelspartnere og samhandlen med Kina er udfordret af den fortsat strenge kinesiske COVID-19-politik.  

Efter afskaffelsen af indrejserestriktioner til Thailand er antallet af turister steget mere end først antaget og det forventes at økonomien vil ramme samme niveau som for COVID-19-pandemien i 2023. 

Inflationen i Thailand steg fra forgående måned fra 7,1 pct. til 7,66 pct. grundet højere priser på energi og råmaterialer. 

Thailands BNP forventes at stige med 2,9 pct. i 2022, hvilket er marginalt lavere end før COVID-19-pandemien. I 2023 forventes BNP-væksten at overstige 4 pct. Dette er bl.a. et resultat af en kontinuerlig stigning i landbrugsproduktionen, hurtig genopretning af især turismesektoren, fremskyndelsen af lokale investeringer og forbedringer i dele af vareeksporten.

Den thailandske eksport er steget med 11,9 pct. i forhold til 2021 og nåede det højeste niveau i 3 måneder i juni 2022.          

Import af varer og tjenester er steget med 12% i de første 6 måneder af 2022 sammenlignet med 2021 og væksten i juni 2022 var den største siden december 2021.

Læs mere her.

På fødevare- og landbrugsområdet har COVID-19-pandemien bekræftet områdets store betydning for Thailands økonomi og ikke mindst beskæftigelse. Det i forvejen stærke fokus på fødevaresikkerhed og automatisering i den moderne og eksportorienterede del af sektoren har sikret fortsat solid fødevareeksport. Sammenholdt med et nu stigende privatforbrug og turisme, der er på vej tilbage forventes stigende efterspørgsel efter fødevarer produceret og forarbejdet i Thailand. 

Eksport fra den danske fødevareklynge til at understøtte en effektiv og bæredygtig fødevareindustri og fødevareforarbejdning har derfor gode potentialer. Det gælder udstyr fra ”farm to fork” og avancerede ingredienser, der stiller nye standarder for ressourceeffektivitet , sund livsstil og det stigende marked for ready-to-eat/ready-to-drink produkter.

På energiområdet forbereder Thailand nye regler for indkøb af elektricitet produceret af vedvarende energi i den private sektor. Den kommende energiplan sigter mod at reducere kulstofudledningen og blive CO2-neutral i 2050. The National Energy Policy Committee (NEPC) godkendte i maj 2022 en ny kvote for 2022 - 2030 for køb af elektricitet fra vedvarende energikilder (New RE Quota), der oprettes under en Feed-in-Tariff (FiT). Kvoten er på 5.000 MW. I den forbindelse er private investeringer i kraftværker særligt høje, især inden for biogas-, vind- og jordmonteret solkraftværker. Danske teknologi-eksportører har dermed store muligheder inden for vindkraftprojekter. Kvoten er her på 1.500 MW med en FiT på over 3 TBH pr. enhed. 

Inden for vand er the Eastern Economic Corridor (ECC) regeringens flagskibsinvesteringsområde. Regeringen har tildelt og godkendt en langsigtet vandforvaltningsplan, der omhandler 53 vandudviklingsprojekter til en samlet værdi på THB 52,8 mia. Planen løber fra 2021 til 2024 og regeringens mål er at fremme implementeringen af teknologi, der kan forbedre effektiviteten af vandforbrug og spildevandsbehandlingssystemer i industriområder. 

Thailand har generelt stort fokus på den nationale strategi om grønnere offentlige investeringer og retningslinjer for, hvordan offentlige udbud kan gøres grønnere i alle sektorer, hvordan den grønne produktion kan fremmes, samt hvordan der kan etableres mere kommunikation og samarbejde mellem myndigheder, der arbejder sammen mod disse fælles mål.

Handelshindringer

Der er ses ikke længere væsentlige barrierer som følge af COVID-19, men der er et stigende fokus på selvforsyning.

Toldsatser på maskiner, udstyr og ingredienser, der kan understøtte den thailandske produktion er derimod betydeligt lavere, og Thailand har et mål om at komme i Top ti i verden på fødevareeksport.

Stimulipakker

Under pandemien har den thailandske regering har løbende lanceret forskellige hjælpepakker for at afhjælpe den økonomiske effekt af COVID-19-pandemien.

Du kan læse mere om thailandske hjælpepakker her.

Digitalisering

E-handel har været i kraftig vækst i de sidste par år i Thailand. Væksten tilskrives en stor ung befolkning, stigning i internet- og smartphone-forbrug og stigende forbrugertillid omkring onlinebetalinger, hvor online-shopping er blevet "new normal".

Ifølge Department of Business Development er antallet af nye forretningsregistreringer i e-handelssektoren også stærkt stigende. Der ligger altså en stor forretningsmulighed her for danske tech-virksomheder, ligesom også andre sektorer som fødevarer og landbrug samt sundhed har en mulighed for at udvikle digitale løsninger.

Handelsmuligheder

Myndighedssamarbejde

Et nyt strategisk partnerskab (MoU) på mælke- og mejeriområdet blev underskrevet i januar 2022. Mælk og mejeri er et af de områder i den thailandske fødevareproduktion, der er mindst udviklede. Det nye samarbejde omfatter en bred indsats ift. myndigheder, universiteter og virksomheder.

Muligheder inden for fødevareproduktion og –forsyning

Den thailandske regering har et erklæret mål om at øge produktionen af fødevarer med henblik på endnu højere selvforsyning og øget eksport. Thailand ønsker inden for en kortere årrække at komme i top ti af verdens største fødevareeksportører. Så selvom selvforsyningen i forvejen er høj og fødevareeksporten er meget betydelig, vil der i de kommende år være massive investeringer i ny teknologi fra jord til bord. Der er ikke alene fokus på øget produktivitet og fødevarer med højere værdi, men også bæredygtighed og cirkulær bio-økonomi er for alvor kommet på dagsordenen. Den stærke grønne dagsorden i Danmark krydret med innovation og avancerede ingredienser øger derfor eksportpotentialet til Thailand betydeligt.

I Thailand har regeringen gennem det sidste år præsenteret det ene initiativ efter det andet. For at nævne nogle: “Thailand 4.0 food for the future”, “Safety, Security and Sustainability”, “BCG (Bio, Circular and Green Economy)”, “Thriving Food and Farm Technology” og “Climate Smart Agriculture”. Der er afsat betydelige milliardbeløb til disse initiativer over de kommende år. Bæredygtighed forstået som bedre udnyttelse af ressourcer, bedre CSR, forbedret miljø, bedre foderudnyttelse i den animalske produktion, innovation med ”value-added” produkter osv. er højt på virksomhedernes dagsorden.

Muligheder inden for sundhed

Med store fremskridt inden for Thailands sundhedsindustri fremstår landet som et regionalt medicinsk knudepunkt og et populært rejsemål for medicinsk turisme. Thailand får anerkendelse for kvaliteten af deres sundhedsydelser, og i 2021-udgaven af the Health Index rangerede CEOWorld-magasinet Thailand bedst i Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) og det 13. bedste i verden for sundhedspleje blandt 89 lande.

Thailand skal dog overvinde stigende udfordringer - den ene er en aldrende befolkning. Det forventes, at Thailand bliver det tredje land i Asien efter Japan og Singapore med en stor andel af ældre. Den thailandske befolkning i alderen 60 år og derover vil overstige 20 pct. af den samlede befolkning inden 2025 og 30 pct. inden 2035.

En stor procentdel af de ældre er blevet diagnosticeret med mindst en ikke-overførbar sygdom. Næsten halvdelen af alle ældre er diagnosticeret med forhøjet blodtryk, efterfulgt af diabetes, hjertesygdomme, slagtilfælde og kræft. Som et resultat heraf er der en stigning i sundhedsudgifter og en øget efterspørgsel efter moderne, højteknologisk medicinsk udstyr, især til diagnostiske formål. 

I takt med en større afhængighed af importen af højteknologiske medicinsk udstyr, er der også en stigende efterspørgsel efter medicintekniske produkter såsom AI, TeleHealth, IOT kropsbåren sundhedsdiagnostisk udstyr, medicinske robotter til brug på privathospitaler, digitale hjælpemidler generelt, genoptrækningsudstyr, høreapparater mv. 

For at imødekomme efterspørgslen fra både thailandske og udenlandske patienter, er mange af de store privathospitaler i gang med at udbygge eksisterende lokaler og/eller åbne nye filialer samt investere i nyt udstyr. Investeringerne går især til bygninger og udstyr til behandling af komplicerede sygdomme. 

I betragtning af ovenstående faktorer er der muligheder for danske virksomheder inden for sundhed- og medicinalsektorerne i forhold til at levere produkter, løsninger og teknologi, der tjener de lokale behov og løfter den thailandske sundhedsindustri til et andet niveau. 

Muligheder inden for energi 

Der er fra Ministeriet for Byggeri blevet vedtaget en forordning om bygningers typer, størrelser og standarder, der stiller krav til procedure og designs inden for energibesparelse. Forordningen pålægger et energieffektivt design for nybyggerier med et samlet areal på 2.000 kvadratmeter eller mere. Her findes altså en stor mulighed for danske cleantech virksomheder.

I løbet af september bliver the National Energy Plan 2022 vedtaget. I denne kommer der nye kvoter for elektricitet fra vind-, biogas- eller solkraftværker. The Trade Council har lige nu ekstra fokus på at skabe samarbejde inden for energieffektivitet og fjernkøling og fremme danske grønne løsninger på det thailandske marked. 

The Trade Council i Thailand

The Trade Councils afdeling på den danske ambassade i Bangkok fremmer handel og investeringer mellem Danmark, Thailand og Cambodia. The Trade Council hjælper danske virksomheder med at søge efter partnere, rapportere om CSR og skabe kontakt til de rigtige beslutningstagere.

The Trade Council er en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Læs mere om situationen og markedsmulighederne i Thailand

Læs mere her om et dansk-thailandsk samarbejde inden for BioCNG-teknologi.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links, der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Thailand?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

    Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

    En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
    Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

    Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.