Gå til indhold
Spanien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Spanien

Spanien er blandt de EU-lande, der blev hårdest ramt af COVID-19-krisen, og er største modtager af direkte tilskud fra EU’s genopretningsfond. I alt ca. EUR 70 mia. i direkte tilskud, der primært vil gå til grøn omstilling og digitalisering.

Ud af den europæiske genopretningsfonds kapacitet på EUR 750 mia. er Spanien berettiget til at modtage op til EUR 140 mia., hvoraf ca. EUR 70 mia. stilles til rådighed som direkte tilskud og EUR 70 mia. som lån.

Den spanske genopretningsplan blev godkendt den 13. juli 2021. Spanien offentliggjorde d. 17. august 2021, at landet havde modtaget de første EUR 9 mia. i EU-midler til finansiering af genopretningsplanen. Spanien har i budgettet for 2022 lagt op til historisk store offentlige investeringer for EUR 40 mia. Der er pr. november 2022 blevet udbetalt EUR 30 mia EUR.

Spansk genåbning og genopretningsmidlerne fra EU forventes at bidrage til stor økonomisk aktivitet. Dog er vækstprogonsen sænket grundet høj inflation. BNP-væksten forventes at være på 1,3 pct. i 2023. I december 2022 ramte inflationsraten 4,7 pct., og vil forventeligt forblive høj i 2022. Læs mere om inflationen
her (på spansk).

Den spanske regering har lanceret mobilapplikationen ”Escudo Social” til Android og IOS samt en tilsvarende internetportal, som giver et overblik over alle økonomiske og sociale tiltag som følge af COVID-19-krisen. Her har I mulighed for at orientere Jer vedrørende eventuelt relevante tiltag for lige netop Jeres virksomhed.

Kan danske virksomheder søge covid-19 relateret kompensation i Spanien?

Danske virksomheder registreret i Spanien vil kunne ansøge om støtte på lige fod med spanske virksomheder. Generelt er kriteriet for at kunne modtage støtte, at virksomhedens aktivitet er berørt af COVID-19-sundhedskrisen (eksempelvis lukning, nedsat aktivitet, reduceret efterspørgsel, mangel på leveringer). Herudover er der vedtaget en række støttetiltag for små- og mellemstore virksomheder og selvstændige. Læs mere her.

økonomien i Spanien

Erhvervsklima

Spanien er Danmarks 134. største eksportmarked og med en befolkning på cirka 47 mio. er der gode forretningsmuligheder på det spanske marked.

Spanien er ét af de lande i verden, der er blevet hårdest ramt økonomisk som følge af COVID-19.

I 2023 forventes en fortsat økonomisk genopretning og vækst, ikke mindst pga. hjælpepakker fra EU, udrulning af vacciner og en vis genopretning af turismen. Regeringen har fokus på massive offentlige investeringer, som forventes suppleret af væsentlige private investeringer.

Genopretningen har fokus på bl.a. digitalisering, grøn omstilling, sundhed, landbrug- og fødevarer, samt cirkulær økonomi.

I 2023 er det vurderingen, at erhvervsklimaet forbedres; også for de produkter og services, som danske virksomheder kan levere.

Høj inflation, stigende energipriser og øgede produktionsomkostninger har ned-skrevet den forventede vækst i 2023. Regeringen har lanceret en række initiati-ver med det formål at sikre den fortsatte vækst.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

Spaniens PMI steg pr. 1. januar 2023 fra 45,76 procentpoint til 46,4 procentpoint og vender dermed udviklingen, der har været faldende siden februar 2022. Dette er under markedsforventningen på 45,7 procentpoint.

Læs mere (på engelsk) om PMI i Spanien her.

Retail Trade Index (RTI)

Det spanske detailhandelsindeks (ICM) oplevede heller ingen positiv udvikling, og blev i november 2022 målt til 3,8 pct., hvilket er en stigning siden målingen på 3,6 pct. i juni 2022. ICM bliver beregnet på baggrund af udviklingen i salg samt beskæftigelse i de spanske detailkæder. Læs mere om det spanske detailhandelsindeks her

Consumer Index (ICC)

Forbrugertillidsindekset (ICC) i Spanien lå i december 2022 på 66,1 pct., hvilket udgør en stigning på 5,3 pct., sammenlignet med målingen fra november 2022, men ligger 14,7 procentpoint under målingen fra december 2021.

Du kan læse mere om de økonomiske nøgletal i Spanien på spansk via Centro de Investigaciones Sociológicas og Instituto Nacional de Estadísticas.

Økonomisk situation

Den forventede BNP-vækst er 1,3 pct. for 2023 og 1,5 pct. i 2024. Inflationen er steget i 2022 og året sluttede med en inflationsrate på 4,7 pct., og vil forventeligt forblive høj resten af året. Spanien havde ultimo 2022 det laveste inflationsniceau i eurozonen. Midlerne fra EU’s genopretningsinstrument forventes at påvirke spansk økonomi positivt. Dog skaber den høje inflation og de stigende priser på især fødevarer og energi bekymring. Nationale initiativer har haft positiv effekt. Især har den iberiske mekanisme, der begrænser prisen på el og gas haft en positiv effekt på energipriserne i Spanien.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside (på engelsk).

Arbejdsløshedssituation

Det spanske arbejdsmarked er meget hårdt ramt af flere årsager. Én af dem er faldet i turismen, som i 2019 stod for 13 pct. af beskæftigelsen og 12 pct. af BNP. Spanien oplever dog på nuværende tidspunkt en stødt stigning i beskæftigelsesfrekvensen, da detailhandelen samt hotel- og restaurationsbranchen er på vej tilbage til normalitet. Arbejdsløshedsprocenten ligger i juni 2022 på 12,6 pct., hvilket er det laveste niveau siden 2008. 

Samtidig er der stigende bekymring i visse sektorer ift. manglen på kvalificeret arbejdskraft. Det er især i sektorene indenfor hotel- og restauration, byggeri, sundhed og teknologi.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside.

Dansk eksport til Spanien

Den danske eksport til Spanien steg 21,8 pct i de første otte måneder af 2022. Den økonomiske genopretningspakke fra EU til Spanien skønnes, sammen med andre nationale tiltag, at skabe nye gode muligheder for dansk eksport.

De største danske eksportvaregrupper til Spanien er medicinske og farmaceutiske produkter, maskiner mv. til industrien, beklædningsgenstande, samt tjenesteydelser primært inden for transporterhvervet.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Effekten af COVID-19 ses primært inden for industri- og energisektoren samt i serviceerhvervene. De hårdest ramte brancher er turistsektoren og andre serviceerhverv som transport mv. Detailhandlen er også hårdt ramt, dog har der i 2022 været en positiv udvikling. Samtidig er der sket en væsentlig stigning i e-handelen. Læs mere på Organisationen for Økonomisk Udviklings hjemmeside.

Danmarks største import- og eksportsektorer

Den spanske import af vare- og tjenesteydelser faldt med 2,5 pct. i 2022. Stigende importvarer tilbageholdte det spanske privatforbrug. Det spanske BNP steg i alt med 4,5 pct. i år 2022, men forventes lavere stigning på 1,3 pct i 2023 grundet konsekvenserne af krigen i Ukraine. Samlet set forventes en vækst på 1,3 pct. i år 2023 og 1,5 pct. i år 2024. Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside.

Den danske vareeksport steg i 2022 med DKK 16,2 mio sammenlignet med sidste år. De vare- og tjenestegrupper som har oplevet størst succes er henholdsvis tobak, drikkevarer, næringsmidler, brændsels- og smørestoffer og andre færdigvarer. Læs mere på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Handelshindringer

Der ses ikke særlige handelshindrende tiltag som følge af COVID-19. Dog opleves de administrative procedurer ved bl.a. etablering af nye virksomheder i Spanien af danske virksomheder som relativt tung. Spanien er kendetegnet ved høj grad af autonomi til de 17 selvstyrende regioner. I regionerne er der ofte lokale regler for investeringer og forretning, der gør vilkårene svære at gennemskue på tværs af regionerne.

Stimulipakker

Spanien har via Institut for energidiversitet og energibesparelse (IDAE) indført en række grønne støtteordninger, der skal understøtte en dekarbonisering af Spanien. 

CEOE (pendant til DI og DE) har oprettet en digital platform, der skal støtte virksomheder med overblik over støtteordninger og ansøgninger, som følger udmøntningen af EUs genopretningsmidler.

ICEX (pendant til The Trade Council i Danmark) har lavet en liste over nationale- og EU-tilskudsordninger til bl.a. investeringer.

Heraf kan også nævnes, at erhvervsfremmefonden Next Tech Fund på EUR 4 mia. blev lanceret i august 2021 som led i den spanske genopretningsplan. Formålet er at skabe vækst og fremme udviklingen af effektive digitale løsninger og investeringer i teknologivirksomheder. Danske erhvervsfremmefonde kan deltage i partnerskab med danske og spanske virksomheder. Læs mere her.

Spanien har lanceret en hjælpepakke på EUR 16 mia. til håndtering af Ukraine-krisens konsekvenser i landet. Der afsættes midler til udsatte borgere, virksomhedsstøtte og derudover sikres der støtte til de mest udsatte sektorer heriblandt transport, energi, cybersikkerhed, landbrug- og fiskeri samt mindre specifik støtte til industri-, kultur og eksportsektoren. Derudover er der blevet indført en række erhvervsstøtteordninger i Spanien, som vil blive redegjort for herunder.

Indførte erhvervsstøtte- og kompensationsordninger i Spanien:

Garantilinjer

Den spanske regering har vedtaget en række garantilinjer til virksomheder og selvstændige berørt af COVID-19 på over EUR 100 mia. Garantilinjerne administreres af det officielle spanske kreditinstitut, ICO. Læs mere her.

Rekapitaliseringsfond

Rekapitaliseringsfonden på EUR 1 mia. rettet mod mid cap-selskaber, der var levedygtige i december 2019 og som nu har solvensproblemer grundet COVID-19. Fonden administreres af COFIDES, et offentligt-privat agentur, som har til formål at støtte virksomheders internationalisering. Læs mere her.

Solvensfond

Solvensfonden har med et samlet rådighedsbeløb på EUR 10 mia. til formål at yde støtte til strategiske virksomheder. Fonden er målrettet virksomheder med solvensproblemer grundet Covid-19 og administrereres af det statslige selskab for kapitalandele i industrien, SEPI. Læs mere her.

National Reaktionsplan mod krigen i Ukraine

Den spanske regering vedtog d. 29. maj 2022 Den Nationale Reaktionsplan mod Krigen i Ukraine. I planen er der afsat 16 mia. euro til at afbøde virkningerne af krigen i Ukraine, støtte sårbare samfundsgrupper, sikre de mest berørte produk-tionssektorer samt garantere forsyninger og sænke brændstof- og elpriserne.

Arbejdsmarkedstiltag

Den spanske regering vedtog den 3. februar 2022 en ny arbejdsmarkedsreform. Det primære formål var at sikre lønmodtagere imod midlertidige og usikre ansættelser. Derudover vil reformen sikre kvalificeret arbejdskraft bl.a. ved offentlige incitamenter til at virksomhederne sikrer efteruddannelse og opkvalificering af deres medarbejdere.

Andre tiltag rettet mod arbejdsmarkedet: betalingsudsættelse for socialsikringsbidrag for selvstændige og visse virksomheder; udbetaling af ”kontanthjælp” til særlige grupper (kunstnere, ”faste sæsonarbejdere”, hushjælp, m.fl.); forbud mod afskedigelser af årsager relateret til COVID-19.

Andre støtteordninger:

Støttetiltag relateret til erhvervslejemål: for selvstændige og SMV’er, hvis indtægt er reduceret med mindst 75 pct. (skattefordele ved nedsættelse af husleje, betalingsudsættelse, anvendelse af depositum, m.m.).

Den spanske regering har i 2023 afsat 950 millioner euro til støtte for gasintensi-ve industrier til at kompensere for de stigende energipriser. 

Skattetiltag: udsættelse af skattegæld og forskellige fradrag, m.m.
Betalingsfrister og kredit: Der er vedtaget udsættelse af betaling for en række private og offentlige lån og kreditordninger, samt mulighed for genforhandling af tilbagebetalingsplan. For at få adgang til udsættelse gælder generelt, at virksomheden har fået sine indtægter reduceret med mindst 40 pct. Nedsættelse af elafgiften fra 5,1, pct. til 0,5 pct., momsnedsættelse på elektrici-tet fra 10 pct. til 5 pct. samt momsnedsættelse på gas fra 21 pct. til 5 pct.
Tilskud til brændstof i udvalgte sektorer (transport, landbrug, rederi og fiskeri).

Læs mere på den spanske regerings hjemmeside.

Danske virksomheder har i udgangspunktet adgang til alle ovennævnte erhvervsstøttetiltag, såfremt virksomheden – eksempelvis via et datterselskab – er registreret i Spanien.

Læs mere om det spanske arbejdsmarked (på spansk)
Læs mere om tilskud til virksomheder i Spanien (på spansk)
Læs mere om ordninger for selvstændige i Spanien (på spansk)

Læs mere om lånebetingelserne (på spansk)

Fokus på bæredygtighed og grønne muligheder

Der er etableret låne- og garantimuligheder til virksomheder, der ønsker at investere i digital transformation og bæredygtighed.

I maj 2021 vedtog Spanien en ny klimalov med de overordnede mål at reducere landets CO2-udledning med 23 pct., samt at mindst 74 pct. af landets elektricitet kommer fra vedvarende energi inden 2030. Vedtagelsen af den nye klimalov vil afstedkomme mange grønne investeringer både inden for vedvarende energi og energibesparelse, bl.a. ved energirenovering af private og offentlige bygninger samt ved at mindske udledninger fra transportsektoren.

Spanien står til at modtage op til EUR 140 mia. i perioden 2021-2026 fra EUs genopretningsfond. Udmøntningen af midlerne fra EUs genopretningsfond vil bidrage til finansiering af prioriteterne i den grønne omstilling (ca. 40 pct. af midlerne), hvor fokus er på vedvarende energi, støtte til elektrificering af samfundet med særlig fokus på mobiliteten, rehabilitering/retrofitting af boligmassen og offentlige bygninger samt energieffektivitet generelt. Fokus på dekarbonisering inkluderer industri, infrastruktur, mobilitet, byggeri (herunder renovering) og vand (herunder vandbrug og –forsyning) samt digitalisering.

Spaniens genopretningsplan baserer sig på fire tværgående politiske mål: grøn omstilling, digital omstilling, social- og territoriel samhørighed samt ligestilling mellem kønnene. I planen er der desuden defineret følgende 10 politiske fokusområder, som tilsammen sammenfatter i alt 30 politiske underpunkter:

 1. By- og landudvikling, kampen mod affolkning og for landbrugsudvikling
 2. Infrastruktur og modstandsdygtige økosystemer
 3. Fair og bæredygtig energitransition
 4. Modernisering af den offentlige sektor
 5. Modernisering og digitalisering af industri, SMV-strukturen og turismen samt fremme af Spanien som iværksætternation
 6. Videnskab, innovation og styrkelse af sundhedssektoren
 7. En ny pagt for uddannelse og viden, videreuddannelse og omskoling
 8. En ”Ny økonomi” inden for plejesektoren og beskæftigelsespolitikken
 9. Udvikling af sport og kultur
 10. Modernisering af skattesystemet for en bæredygtig og inklusiv vækst

Spanien har oprettet en hjemmeside for genopretningsplanen, hvor man kan læse om samtlige politiske fokusområder og –underpunkter, samt fordelingen af EU midler (på spansk). Den bæredygtige genstart forventes at skabe gode eksportmuligheder for danske virksomheder.

Find den spanske genopretningsplan her (på spansk).

Digitalisering

Ifølge DESI-rapporten er Spanien nr. 7 ud af 27 EU-lande inden for digitalisering. Spanien præsenterede i juli 2020 sin digitale agenda for 2025, hvor det bl.a. fremgår, at regeringen sammen med den private sektor vil bruge EUR 70 mio. fra 2020 til 2025 til øget digitalisering, og i alt EUR 140 mio. i løbet af de næste 4 år til at udbrede bl.a. 5G, kunstig intelligens, Big Data, cybersikkerhed og digitalisering af virksomhederne.

Ifølge CNMC (National Commission for Commerce) steg e-handelen i Spanien EUR 25,3 mia i 2022. Covid-19-pandemien har haft en meget ujævn indvirkning på de forskellige grene af e-handelsaktivitet. Stigningen er især indenfor salg af tøj, rejsebureauer og rejsearrangører samt hjælpetjenester til finansiel formidling.

Handelsmuligheder

Strategiske initiativer

I Spanien er der i regi af ambassaden etableret strategiske indsatser inden for kandbrug og fødevarer, vandområdet, energieffektivitet, digitalisering og farmaområdet. Kontakt ambassaden for flere oplysninger herom. 

Nye muligheder som følge af COVID-19

Spaniens nye klimalov sammen med udmøntningen af EUs genopretningsfond åbner for væsentlige forretningsmuligheder inden for de danske styrkepositioner på det grønne område. Der forventes gode muligheder inden for vandsektoren, energieffektivitet i boligmassen og industrien, udbygning af den vedvarende energi, cirkulær økonomi og retrofit af eksisterende vindmølleparker. Knap 40 pct. af midlerne fra EUs genopretningsfond forventes anvendt til grønne investeringer.

Digitalisering af den offentlige og private sektor er ligeledes et fokusområde for regeringen, hvor ca. 28 pct. af midlerne fra EUs genopretningsfond (op til EUR 140 mia.) forventes anvendt. E-handel vil ligeledes være i fokus.

Herudover har Spanien fremlagt en plan specifikt for den audiovisuelle sektor. Planen er en hjørnesten i den digitale 2025-dagsorden i Spanien. Planen vil med offentlige investeringer på EUR 1,6 mia. for perioden 2021-2025, have som mål at øge den audiovisuelle produktion i Spanien med 30 pct. i slutningen af perioden og gøre Spanien til det vigtigste audiovisuelle knudepunkt i Europa.

Planer for investering til genopretning

Den spanske genopretningsplan indeholder 212 foranstaltninger, hvoraf 110 er investeringer og 102 er reformer. Investeringerne vil mobilisere ca. EUR 70 mia., hvoraf størstedelen forventes mobiliseret allerede i perioden 2021-2023. EUR 9 mia. forventes udbetalt inden udgangen af 2021, hvorefter midlerne forventes udmøntet på halvårlig basis. I 2022 forventes EUR 12 mia. således udmøntet i første halvår, og efterfølgende EUR 6 mia. i andet halvår. I 2023 forventes EUR 10 mia. i første halvår og EUR 7 mia. i andet halvår. I perioden 2024-2026 forventes midlerne udbetalt på årlig basis. Dermed forventes EUR 8 mia. udbetalt i juni 2024, EUR 3,5 mia. i juni 2025 og slutteligt EUR 4 mia. i december 2026.

I løbet af perioden 2021-2026 forventes de knap EUR 70 mia. ser fordelingen inden for de 10 politiske fokusområder således ud:

 • 20,7 pct. til by- og landudvikling, affolkning og landbrugsudvikling
 • 15 pct. til infrastruktur og økosystemer
 • 9,2 pct. til energitransition
 • 6,1 pct. til modernisering af den offentlige sektor
 • 23,1 pct. til modernisering af digitalisering af industri, SMV’er og turisme samt fremme af Spanien som iværksætternation
 • 6,1 pct. til videnskab, innovation og styrkelse af sundhedssektoren
 • 10,5 pct. til uddannelse
 • 7,2 pct. til plejesektoren og beskæftigelsespolitikken
 • 1,2 pct. til modernisering af skattesystemet

Dermed forventes det, at ca. EUR 4,3 mia. skal investeres i modernisering og digitalisering af det offentlige administrative system. Dog har regeringen tilkendegivet, at man på regionalt niveau vil forvalte EUR 392 mio. af EU-midlerne til modernisering og digitalisering af de lokale myndigheder, hvilket i høj grad understreger den politiske prioritet af netop dette område. Lidt over EUR 4 mia. skal gå til digitalisering af SMV’er, EUR 4 mia. vil gå til industrialisering og udvidelse af 5G netværk, og knap EUR 3,6 mia. skal investeres i udviklingen af en national plan for digital konkurrencedygtighed. Dertil kommer en investering på knap EUR 3,8 mia. i industrielle projekter og strategier for en mere cirkulær økonomi. Omkring EUR 3,2 mia. skal gå til investeringer i vedvarende energi, og knap EUR 3,4 mia. forventes at blive investeret i det nationale videnskabs- og innovationssystem. EUR 3,4 mia. skal gå til turismesektoren.

Læs mere om fordelingen af midler på de 10 politiske fokusområder her.

Muligheder inden for urbanisering og byudvikling

Spanien har 30 byer med mere end 200.000 indbyggere. Der er gode muligheder for at bidrage med løsningerne til at understøtte den grønne omstilling af de større spanske byer. Der er primært tale om løsninger inden for energieffektivitet i bygninger, men også de mere generelle bæredygtige løsninger. Der er et udstrakt behov for mindre forurenende transportløsninger. Der efterspørges også smart-cityløsninger og digitale løsninger, som forventes at ville indgå i flere projekter finansieret af EUs genopretningsmidler. Spanien stiller skarpt på energieffektivitet med massive offentlige investeringer på EUR 5,4 mia. fra EUs genopretningsfond til grønt boligbyggeri og -renovering. Samlet set forventes det at EUR 6,8 mia. vil gå direkte til byudvikling og urbanisering, hvorfor der inden for disse områder er særligt gode handelsmuligheder med fokus på bæredygtige løsninger.

Læs mere om netop din virksomheds muligheder på det spanske bolig- og byggerimarked her.
 

Muligheder inden for fødevare- og landbrugsproduktion

Fødevare- og landbrugssektoren er en nøglesektor i Spanien. I perioden 2021-27 vil Spanien ud over genopretningsmidlerne modtage EUR 48 mia. i støtte fra EUs landbrugsfond eller ca. EUR 7,2 mia. årligt.

Den spanske svineproduktion, som er den næststørste i EU, har resulteret i en rekordstor eksport af spansk svinekød, især til Asien, hvilket har gjort Spanien til den tredjestørste eksportør af svinekød på verdensplan. Hertil kan nævnes, at Spanien er den største producent inden for akvakultur, hovedsageligt muslingeproduktion.

EU's genopretningsmidler skal understøtte en øget produktivitet i fødevare- og landbrugssektoren. Der er fokus på øget digitalisering, investering i effektive produktionsmidler, effektiv vanding i landbruget, energieffektivitet og en generel modernisering af fødevareproduktionen. Hertil kommer alt fra smart farming, økologisk landbrug, dyrevelfærd til fødevareproduktion samt reduktion af madspild.

De nævnte fokusområder åbner muligheder for danske løsninger, som kan understøtte transitionen af den spanske fødevare- og landbrugssektor. Spanien er interesseret i nye og mere effektive teknologier, også fra udlandet, og der ses ofte mod Danmark i dette henseende.

Allerede i planlægningsfasen af udmøntningen af EUs genopretningsfond, indgik flere projekter såsom effektiviseringen af vand til landbrug som et gennemgående tema for landbrugsministeriet og de fleste spanske regioner. Af konkrete projekter kan nævnes, at Spaniens kødindustri har præsenteret et fælles strategisk projekt for at sikre bæredygtighed og digitalisering af hele værdikæden. Budgettet ligger på EUR 3 mia., hvoraf det forventes at 50 pct. kommer fra EUs genopretningsfond. Ydermere ser fordelingen således ud:

 • EUR 620 mio. til gylle-relaterede projekter: landets og industriens satsning på området er en gylden mulighed for den danske biogasbranche.
 • EUR 300 mio. til et projekt med det formål at gøre fødevarebranchen mere bæredygtig og digital: projektet støttes af 3 regioner omkring Ebro-floden (Navarra, Rioja og Aragón)

Muligheder inden for transport og logistik

Øget elektrificering og brug af vedvarende energikilder, såsom hydrogen, er nogle af hjørnestene i den grønne omstilling af transportsektoren. Den maritime sektor forventes at gøre brug af bl.a. ”Onshore Power Supply”. Der ligger planer om at udbygge den offentlige transport med flere jernbane- og metroprojekter, som delvist forventes finansieret af EUs genopretningsmidler. Der forventes desuden igangsat flere større infrastrukturprojekter samt investeringer i øget elektrificering af transportsektoren med bl.a. flere elektriske køretøjer og ladestationer. Det forventes, at op mod EUR 13,2 mia. vil gå til grøn- og elektrisk omstilling af transportsektoren.

Muligheder inden for sundhed

COVID-19-krisen har sat fokus på behovet for effektivisering og manglende finansiering af den spanske sundhedssektor. Op til EUR 7,5 mia. fra EUs genopretningsfund vil blive afsat til sundhedssektoren med henblik på at styrke det primære sundhedssystem, den øgede digitalisering samt brugen af nye teknologier, såsom robotter. Sundhedsministeriet har oprettet et nyt kontor for digitalisering for at sætte skub i digitaliseringen af sektoren. Det er, ligesom i Danmark, regionerne der forvalter hovedparten af midlerne til sundhed. Ca. 30 pct. af opgaverne inden for sundhedssektoren varetages af den private sektor. Hertil kommer, at den aldrende befolkning i Spanien åbner gode muligheder i ældresektoren, både inden for hjælpemidler i bred forstand og digitale løsninger.

Aktuelle projekter i udbud

Med udgangspunkt i EU’s genopretningsfond, udbyder den spanske regering løbende projekter af strategisk karakter med en stor drivkraft for økonomisk vækst og beskæftigelse. Disse projekter har stor fokus på det offentlig-private samarbejde og omtales PERTE (Strategiske projekter for Økonomisk Genopretning og Transformation).

I sommeren 2021 godkendte den spanske regering den første PERTE som havde fokus på elektrificering af bilindustrien samt konnektivitet. Projektet vil medføre en samlet investering på mere end EUR 24 mia. i perioden mellem 2021-2023, som forventes at skabe op mod 140.000 nye arbejdspladser samt øge bilindustriens andel af Spaniens BNP med op til 15 pct. årligt inden år 2030.

Læs mere om projektet her.

Aktuelle PERTE i udbud:

 • Elektriske og forbundne køretøjer som har til formål at styrke værdikæden for den spanske bilindustri
 • Avanceret sundhed som har til formål at fremme og styrke beskyttelsen af den kollektive og individuelle sundhed gennem et digitalt transformeret og højeffektivt sundhedsvæsen
 • Vedvarende energikilder, vedvarende brint og lagring som har til formål at understøtte energiomstillingen, herunder vedvarende energi, effektelektronik, lagring og vedvarende brint
 • Landbrug og fødevarer som har til formål at innovere og digitalisere landbrugs- og fødevaresektoren
 • Socialøkonomi for pleje og omsorg som har til formål at styrke og konsolidere alliancer mellem forskningscentre, organisationer og andre institutioner
 • Spansk som ny sprogøkonomi som har til formål at fremme de muligheder som det spanske sprog udgør inden for kunstig intelligens, forskning, fremmedsprog og turisme
 • Luft- og rumfartssektor som har til formål at øge teknologiske og industrielle kompetencer inden for luft- og rumfartssektoren
 • Søfartssektoren som har til formål at diversificere søfartsindustrien i retning af nye produkter, digitalisering, bæredygtighed samt forbedring af medarbejdere
 • Digitalisering af vandkredsløbet som har til formål at forbedre effektiviteten samt reducere tabene i vandforsyningsnettene og dermed spare på vand- og energiforbruget
 • Industriel dekarbonisering som har til formål at sikre hjælpe industrien til omstilling til grønne modeller og processer, der kan bidrage til målet om klimaneutralitet i 2050
 • Mikroelektronik og halvlederkomponenter der har til formål at fremme og tiltrække investeringer i halvlederindustrien og relaterede teknologier, som vil være nøglen til at opnå strategisk autonomi. Disse investeringer vil hjælpe Spanien med at være på forkant med industrielle og teknologiske fremskridt.
   

Danske virksomheder er førende i at levere digitale og grønne løsninger, hvilket med stor fordel, kan fremvises i Spanien. I sammenkobling med Danmarks positive samt grønne omdømme, har Danmark gode muligheder for at etablere alliancer med spanske virksomheder i kampen om at vinde disse udbud.

Læs mere om projekterne her.

Kommende projekter i udbud

Det forventes at der fortsat vil blive udbudt projekter med fokus på energieffektivisering, fremover med fokus på de spanske supermarkeder, som generelt bruger meget energi til bl.a. køling og lys. Ydermere, forventes et projekt som har til formål at energieffektivisere boligdesign i Spanien, hvor danske virksomheder igen kan tilbyde en bæredygtig vinkel. Med et udgangspunkt i FN’s verdensmål, forventes et samarbejde med spanske aktører inden for boligdesign, som i høj grad fokuserer på bæredygtig sourcing inden for modebranchen. 

The Trade Council i Spanien

The Trade Council i Spanien følger løbende udviklingen i Spanien, herunder større udbud, væsentlige tilskudsordninger og sektorer i vækst med gode erhvervsmuligheder for danske virksomheder. Vi tilbyder forskellige løsninger for at hjælpe med at fremme eksporten som markedsinformationsrapporter, partnersøgning, sourcing, danske fællesstande på udstillinger både fysiske og digitale, myndighedskonsultationer, organisering (digitale) promotion-events, hjælp til etablering af datterselskaber, salgssupportservices, strategisk rådgivning om salg, branding, og markedsføring samt mindre oversættelser.

Vi kan hjælpe med bl.a. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter med primært fokus på energi, sundhed, tech & digitalisering, digitalt salg og landbrug & fødevarer.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Spanien?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.