Gå til indhold
Polen

Situationsrapport fra eksportmarkedet Polen

Efter at have gennemført en kontrolleret genoplukning af samfundet inklusiv åbning af grænserne allerede fra 4. maj er Polen nu langt hårdere ramt i COVID-19 krisens anden fase. Med en forværret smitteudvikling og et presset sundhedsvæsen balancerer Polen på kanten af en fuld nedlukning. De seneste tal fra 3. kvartal 2020 viser en forventet nedgang i BNP for hele året på kun -4,2 pct. samt en arbejdsløshed på 3,2 pct., men disse indikatorer forventes forværret af de aktuelle hårde restriktioner og en mulig nedlukning.

Introduktion

Polen var som Danmark hurtige til at lukke ned i foråret samt indføre restriktioner for at begrænse udviklingen af COVID-19. Den anden bølge efteråret har imidlertid ramt Polen hårdt, hvorfor der er indført skærpede restriktioner i hele landet. Læs mere på ambassadens hjemmeside

 

Allerede 4. maj blev det muligt at foretage erhvervsrejser til Polen fra Polens nabolande (inklusiv Danmark). Den polske regering lancerede desuden succesfuldt en række hjælpepakker til erhvervslivet med fokus på lønkompensation samt hjælp til små- og mellemstore virksomheder. Polen forventes fortsat, at være et af de lande i EU der økonomisk kommer bedst ud af COVID-19 krisen, samt efterfølgende opleve det mindste fald i BNP. Polen vil fortsat være et attraktivt marked for danske virksomheder.

Kan danske virksomheder søge om økonomisk støtte i polen?

I foråret lancerede den polske regering fire større hjælpepakker (Financial Shield 1.0-4.0) til mere end DKK 530 mia. Pakkerne var bredt rettet mod bl.a. offentlige investeringer, virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende. I COVID-19 krisens anden fase har den polske regering lanceret endnu en hjælpepakke men denne gang med fokus primært på hotel og restaurationsbranchen samt dele af underholdningsindustrien, som er de områder, der er hårdest ramt af krisen.

Alle danske virksomheder med datterselskab i Polen har været kvalificeret til at søge og modtage støtte fra den polske hjælpepakke.

Læs mere på ambassadens hjemmeside

Læs mere her om kriterier og støttemuligheder for forskellige virksomhedsgrupper (på polsk)

Covid-19 i polen

Sundhedssituation

De daglige smittetal er for nyligt steget drastisk i Polen.

Læs mere her om situationen i Polen

Vilkår for erhvervsrejsende

Der gælder ikke karantæneregler eller særlige vilkår for erhvervsrejsende i Polen, som har åbent for indrejse til personer fra hele Schengen-området.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Polen her

Restriktioner

Restriktioner i Polen tager udgangspunkt i et ”trafiklyssystem” med grønne, gule og røde områder ud fra den lokale smitteudvikling. Lige nu er Polen på stadiet før fuld nedlukning. Der er krav om mundbind i det offentlige rum overalt i Polen samt skarpe restriktioner på forsamlinger.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel.

Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Polen her 

Flyforbindelser

Der er fortsat daglige, direkte flyafgange mellem Danmark og Polen. Ændringer og aflysninger kan ske med kort varsel.


polen i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Polen forventes at være et af de lande i Europa, der kommer ud af COVID-19-krisen med mindst negativ vækst. Arbejdsløsheden er fortsat lav og udenlandske investeringer i Polen fortsætter med at stige. Polen ligger logistisk godt ift. Europas store markeder og andelen af højt specialiseret produktion fortsætter med at stige. Polen uddanner mange dygtige ingeniører og har en stærk uddannelsesmæssig tradition for de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, hvilket gør landet interessant ift. både udvikling og produktion. Allerede nu oplever Polen, at en lang række virksomheder "hjemtager" produktion til Polen fra specielt Asien for at kunne være tættere på afsætningsmarkederne. Der er også et stigende fokus på automatisering og investeringer til at forbedre produktiviteten af de mange forskellige produktionsområder i Polen.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 50,8 (oktober 2020)

Læs mere om PMI i Polen her 

Dansk eksport til Polen det kommende år

Dansk eksport til Polen er i årene op til COVID-19-krisen steget med mellem 5 og 10 pct. årligt. Med investeringer i specielt havbaseret vind men også andre vedvarende energiområder er forventningen, at dansk eksport til Polen fremadrettet fortsat vil stige kraftigt. Ambassaden vurderer at dansk eksport til Polen vil fortsætte med at stige de kommende år. Graden af væksten i eksporten afhænger selvfølgelig af hvor hårdt Polen rammes af COVID-19 krisens anden bølge.

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Den sektor, der har været hårdest ramt af COVID-19 i Polen, er som i mange andre lande turisme og underholdningsindustrien. Men da disse sektorer ikke udgør en stor andel af den polske økonomi, er landet indtil nu sluppet relativt nådigt fra krisen økonomisk. Investeringer i både digitalisering og sundhedsområdet samt bygge- og anlægssektoren udvikler sig fortsat positivt. Og de store ambitioner i forhold til at omstille Polens energisektor fra at være baseret med op til 90 pct. på kul til en fuldstændig afvikling af kulminerne inden 2049 bevirker at hele energiområdet er under kraftig forandring og udvikling både i forhold til etablering af produktion af store mængder vedvarende energi samt et forstærket fokus på energieffektivisering. Afhængig af COVID-19 krisens samlede påvirkning på den polske økonomiske vækst forventer ambassaden at de store danske kerneområder inden for miljø og energiteknologi, sundhed og digitalisering fortsat vil opleve en stor og stigende efterspørgsel fra Polen – både i den nærmeste fremtid og på længere sigt.

økonomisk genstart

Hjælpepakker

Den polske nationalbank har siden midten af marts gennemført rentesænkninger. Den polske regering har desuden lanceret fire større hjælpepakker (Financial Shield 1.0-4.0) til mere end DKK 530 mia. Pakkerne er bredt rettet mod bl.a. offentlige investeringer, virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende. Alle danske virksomheder med datterselskab i Polen er kvalificeret til at søge og modtage støtte fra de polske hjælpepakker. Læs mere her

Danske virksomheder kan få adgang til EU-støtte i Polen på 2 måder. Enten som ansøgere til støtte eller som leverandører af produkter og services til firmaer, der modtager eller kan modtage EU-støtte. Læs mere her

Sektorer berørt af støtteordninger

Danske virksomheder forventes at kunne få adgang til EU-støtte i Polen fra både EU’s Recovery Fund og fra midler afsat i EU’s nye budget, særligt i relation til øremærkning af midler til den grønne dagsorden og digitalisering. Den polske energisektor står over for en større transition fra kul til naturgas og parallelt til mere vedvarende energi. Herudover er der fokus på at forbedre energieffektivitet gennem eksempelvis renovering af bygninger. Mulighederne for danske markedsaktører vurderes fortsat til at være store.

Bæredygtig genstart?

Den polske økonomi rammes af COVID-19 krisen men med hjælp fra både en aktiv national erhvervspolitik og støtte fra EU’s Recovery Fund forventes afmatningen af økonomien at blive mild. I lyset af markedets størrelse og matchet mellem markedsbehov og danske kompetencer er Polen fortsat meget interessant for danske virksomheder.

 • Agro & Food: Forstyrrelser har været minimale i branchen og det forventes fortsat at sektoren vil gennemgå en markant modernisering og effektivisering inden for de nærmeste år.
 • Energi og miljø: Der vil blive investeret massivt i udbygning af kapacitet for vedvarende energi samt generelt i modernisering af energiinfrastrukturen. Samtidigt forventes tilsvarende store investeringer i energieffektiviseringsløsninger til specielt opvarmning af boliger. Og endelig er der stort fokus på gentænkning af vandbehandlingssystemer samt affaldssektoren.
 • Sundhed: Pandemien understregede vigtigheden af teknologiske fremskridt, omkostningskontrol og bedre adgang til sundhedsydelser, f.eks. forebyggende pleje og digital sundhed.
 • Teknologi: Krisen har peget på behovet for at fortsætte og forbedre investeringerne i teknologi og digitalisering, herunder inden for bank, uddannelse og handel.

Digitalisering

Polen er generelt førende i Europa, når det kommer til andelen af e-handel. Herudover er der fornyet og øget fokus på digitalisering af den offentlige sektor, hvor det senest med stor succes og på rekord kort tid lykkedes den siddende regering at udbetale en ny børnepengelignende ydelse og andre sociale ydelser via digital platform til hele landets borgere. Herudover er digitalisering af sundhedssektoren meget højt prioriteret og der arbejdes på indførelse af elektroniske recepter og elektroniske patientjournaler. Den finansielle sektor i Polen er endvidere førende i Europa, når det kommer til digitalisering, og den agerer ofte katalysator for andre sektorer i det polske samfund, når det kommer til digitalisering.

Handelsmuligheder i dag

Eksisterende danske strategiske alliancer

Robotics Alliance
Ambassaden har etableret en alliance af danske robotvirksomheder, der ønsker at komme ind på det polske marked inden for fremstillings- og fødevareindustrien. Markedet er domineret af udenlandske virksomheder, der i stadig større grad ønsker at fokusere på automatisering som følge af lav arbejdsløshed og stigende lønninger.

Water Alliance
Langt hovedparten af vandforbruget i Polen foregår i industrien (op mod 70 pct.). Med et forstærket fokus på bedre vandbehandling er der således et stigende fokus på teknologier, der kan effektivisere og mindske vandforbruget i industrien. Ambassaden arbejder på at etablere en vandalliance.

Offshore Wind Alliance
Polen står overfor at skulle etablere havvindmølleparker med en kapacitet på op til 6GW inden 2030. Flere af de store danske markedsaktører er allerede på banen, men forventningen er, at markedsudviklingen i høj grad også vil være interessant for hele underleverandørsegmentet.

Handelsmuligheder i morgen

Nye muligheder som følge af COVID-19

COVID-19 har ikke ændret særligt ved hvilke sektorer, der er i vækst i Polen. Det er fortsat energi- og miljøområdet, der oplever en rivende udvikling og store investeringer, mens digitalisering og sundhedssektoren følger lige efter. Særligt inden for sundhed, hvor Polen også regionalt har været stillestående forventes at blive kraftigt reformeret inden for den nærmeste fremtid - måske forstærket af COVID-19 pandemien.

Nye muligheder på sektorniveau

Energi og Miljø
Polen står over for at skulle udfase kul fra ca. 85 pct. af energimixet i dag til, at de sidste kulminer skal lukkes i 2049. Heraf følger, at investeringer i vedvarende energi og energieffektivisering de kommende år bliver enorme, hvorfor markedsmulighederne for danske løsninger følgende også vil være markante. Herudover er der også et forstærket fokus på vand, spildevand og affaldshåndtering, hvorfor også løsninger inden for disse sektorer vil være interessante.

Sundhed og digitalisering
Polen har gennem de seneste par år øget andelen af BNP, som anvendes på sundhedsområdet med op 1 pct. og står samtidig overfor at ville modernisere hele sundhedssektoren. Der ses blandt andet på Danmark for inspiration både ift. at kunne tilbyde et højt niveau af behandling til de polske borgere men samtidigt også holde styr på omkostningerne. Dette kan give en lang række af leverandører af både sundhedsprodukter og -ydelser gode muligheder i Polen.

Trade Council i Polen

Særligt inden for de regulerede sektorer som energi, sundhed og den offentlige sektor generelt kan TC tilbyde at analysere udviklingen samt skabe adgang til relevante beslutningstagere, således at de danske markedsaktører er godt klædt på ift. både nye investeringer og etablering på det polske marked. Polen og Danmark har generelt et tæt og godt samhandelsforhold, og ambassaden oplever i stigende grad, at Polen orienterer sig mod Danmark ift. udvikling af både deres energi- og sundhedssektor.

I lyset af de fortsatte rejseudfordringer er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Det er muligt at søge om tilskud til betaling af løn. Støtten varierer afhængig af virksomhedens størrelse:

 • For små virksomheder med op til 10 ansatte (og i version 2.0 udvides denne til virksomheder med op til 49 ansatte) suspenderes kravet om arbejdsgiver indbetalt social- og sundhedsomkostninger (ZUS), der i Polen typisk er en del af den ansattes løn, i tre måneder fra marts til maj.
 • Små virksomheder med op til 10 ansatte får PLN 5.000 til drift af virksomheden. Beløbet skal kun betales tilbage, hvis virksomheden i en periode på 3 måneder afskediger en medarbejder. 
 • Alle virksomheder kan få medfinansiering af betaling af løn med hvad der svarer til 40 pct. af den polske gennemsnitsløn. Virksomheden kan kvalificere sig til støtte, hvis den enten kan påvise en nedgang i omsætning på 25 pct. måned til måned eller på 15 pct., når man sammenligner to måneder i 2019 med samme to måneder i 2020.
 • Alle virksomheder får mulighed for at lave en afdragsordning for indbetaling af social- og sundhedsomkostninger (ZUS).
 • For virksomheder med op til 249 ansatte, kan der ydes medfinansiering af løn på 40 pct., hvis de mister omsætning svarende til minimum 30 pct. sammenlignet med samme periode i 2019. Hvis virksomheden mister over 30 pct. af omsætningen, dækker lønkompensationen 50 pct., hvis omsætningen falder med over 50 pct., dækker lønkompensationen 70 pct. og over 80 pct. fald i omsætningen dækkes lønnen med pct.
 • Endelig gives der mulighed for at virksomheder med op til 249 ansatte kan optage favorable lån til betaling af lønomkostninger. Udbetaling af disse lån vil gå direkte ind på lønmodtagernes konti.

Læs mere her om tilskud til ansatte (kun på polsk) 

Kompensation for faste udgifter

Krisepakken indeholder ikke nationale foranstaltninger, der kan fritage virksomheder for betaling af faste udgifter såsom til husleje, vand, spildevand, varme, el m.v. Dog er der mulighed for at man regionalt og kommunalt vil implementere lokale initiativer, som for eksempel afskaffelse eller udskydelse af forskellige former for land beskatning.

Herudover er der indført midlertidig national suspension af medieafgift.

Skatteregler

Der er indført en lang række af ændrede regler og vilkår for indbetaling af skat:

 • Suspension i 3 måneder af indbetaling af arbejdsgiverbetalt sundheds- og socialskat (ZUS) for virksomheder med op til 49 ansatte.
 • Udskydelse eller oprettelse af afdragsordning for indbetaling af ZUS (arbejdsgiver betalt sundheds- og socialskat).
 • Udskydelse af skatteindbetaling og/eller mulighed for oprettelse af afdragsordning for betaling af indkomstskat.
 • Udskydelse af momsindbetaling.
 • Mulighed for at søge eftergivelse eller mulighed for at afdrage gammel skattegæld over en periode på 5 år.
 • Mulighed for at søge om lavere indbetaling af skatteforskud ved forventet nedgang i resultat for 2020.
 • Universel annullering af detailskat.
 • Udskydelse af indbetaling af ejendomsskat til ultimo juni 2020 eller en mulig senere aftalt dato.
 • Mulighed for etablering af afdragsordning af skatteindbetaling.
 • Mindskning af skatteindbetaling mod forventet ændring i overskud som følge af krisen – det gælder både for enkelt personer og virksomheder.
 • Mulighed for skattefrie donationer til formål, der skal bekæmpe COVID-19.
 • Mulighed for anvendelse af eventuelt tab i 2020 til nedskrivning af skat indbetalt i 2019.
 • Udskydelse af termin for indsendelse af momsregnskab.
 • Fritagelse for kommunal ejendomsskat på land og bygninger brugt til eksempelvis indkøbscentre.
 • Mulighed for skattefradrag fra et potentielt tab i 2020 af indtjening, fra fem på hinanden følgende år.
 • Udskydelse af implementering af ny momsrate system fra april til juli.

Læs mere her om ændrede skatteregler (kun på polsk)

Regler for afskedigelser

I tilfælde af at en virksomhed modtager forskellige elementer af lønkompensation fra den polske stat, forpligter arbejdsgiveren sig til at fastholde medarbejdere i minimum 3 måneder fra det tidspunkt, støtten er givet.  

Betalingsfrister og kredit

Overordnet sænkes renten fra 1,5 - 1,0 pct. og i tillæg hertil slækkes kravene til reserve i den finansielle sektor fra 3,5 til 0,5 pct. Begge foranstaltninger skal øge likviditeten i den polske økonomi og herved gøre lånemulighederne større og billigere for virksomheder.

Herudover oprettes der i samarbejde med nationalbanken en række specielle lån målrettet de små og mellemstore virksomheder, hvor der gives mulighed for en meget lav rente i nogle tilfælde 0 pct. samt afdragsfrihed i en periode på op til 6 måneder. Disse lån skal sikre fortsat drift af virksomhederne og forventes brugt til udbetaling af løn.

I tillæg hertil oprettes der mulighed for ansøgning om driftskapital lån på mellem PLN 0,8 – 5 mio., der kan sikre driften af virksomheden under krisen og følgende afdrages over en periode på 6 år. Denne ordning administreres af den nationale industrielle udviklingsfond (ARP).

Læs mere her om ændrede regler for betalingsfrister og kredit (kun på polsk)

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivning i Polen?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!