Gå til indhold
Polen

Situationsrapport fra eksportmarkedet Polen

COVID-19-smitten i Polen er aftagende og de fleste tilbageværende restriktioner blev løftet i marts. Som følge af Ruslands invasion af Ukraine er prognosen for BNP-væksten sænket og inflationen er steget.  

Krigen i Ukraine har ført til handelssanktioner og højere energipriser, hvilket forlænger den allerede høje inflation og sænker den reelle indkomst. Ikke desto mindre er en stram pengepolitik samt militære og flygtningsrelaterede udgifter med til at afbøde den negative påvirkning på inflationen.  

Grundet COVID-19 pandemien faldt den polske BNP med -2,7 pct.i 2020, men vendte efterfølgende tilbage med høj vækst i 2021 ved hjælp af gode makroøkonomiske fundamenter og en lav eksponering til de sektorer, som f.eks. turisme, der er ramt hårdest af COVID-19. I 2022 er prognosen for BNP-væksten sænket med 0,6 pct. til 4,2 pct. og med 0,2 pct. til 3,5% i 2023 på grund af højere priser og et skuffende opsving på arbejdsmarkedsdeltagelsen. 

Polen forventes at være et af de lande i EU, som økonomisk kommer bedst ud af COVID-19 krisen, samt vil opleve det mindste fald i BNP. Polen vil fortsat være et attraktivt marked for danske virksomheder.

Kan danske virksomheder søge om økonomisk støtte i polen?

Alle danske virksomheder med datterselskab i Polen har været kvalificeret til at søge og modtage støtte fra de polske hjælpepakker.

I øjeblikket er det muligt for visse iværksættere at opnå medfinansiering af medarbejders vederlag, tilskud til driftsomkostninger ved aktuel forretningsaktivitet, standby ordning eller fritagelse for betaling af ZUS. Læs mere om muligheden for støtte her (kun på polsk).

DDe specifikke brancher, der er omfattet af hjælpepakkerne, angives ud fra de polske branchekoder, som kan fremsøges her (links kun på polsk).

Covid-19 i polen

Sundhedssituation

De daglige smittetal i Polen kan tilgås via dette link.

Vilkår for erhvervsrejsende

Der er ingen test- eller vaccinekrav ved indrejse til Polen eller i forbindelse med transit gennem Polen. En række lande som er vigtige for dansk eksport opretholder restriktioner ved indrejse såsom USA, Canada, Indien, Sydkorea, Kina og Japan.

Erhvervsrejser anses for at være nødvendige rejser og kan derfor gennemføres til lande, hvortil Udenrigsministeriet ellers fraråder alle ikke-nødvendige rejser. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. 
Du kan orientere dig om rejserådene her.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Polen her.

Restriktioner

Det er generelt ikkepåkrævet at bære mundbind i det offentlige rum (f.eks. i offentlig transport, butikker, biografer, kirker m.m.), dog påkræves mundbind i apoteker, lægeklinikker og på hospitaler. Det anbefales desuden at bære mundbind i store forsamlinger indendørs.

Nye restriktioner eller lempelser kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Polen her

Flyforbindelser

Der er direkte flyafgange mellem Danmark og Polen flere dage om ugen. Ændringer og aflysninger kan dog ske med kort varsel.

økonomien i polen i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Polen er en af de lande i Europa, der kom bedst ud af COVID-19-krisen med mindst negativ vækst. Trods hård påvirkning af COVID-19 i Polen og invasionen af Ukraine, er arbejdsløsheden fortsat lav og udenlandske investeringer i Polen fortsætter med at stige. Polen ligger logistisk godt ift. Europas store markeder og andelen af højt specialiseret produktion fortsætter med at stige.

Polen uddanner mange dygtige ingeniører og har en stærk uddannelsesmæssig tradition for de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, hvilket gør landet interessant ift. både udvikling og produktion. Med en stærk økonomi og øget behov for grøn omstilling i ryggen er mulighederne stadig store trods effekten af COVID-19-krisen, særligt for danske virksomheder, der er langt foran Polen i den grønne omstilling.

Endvidere er der også et stigende fokus på automatisering og investeringer til at forbedre produktiviteten af de mange forskellige produktionsområder i Polen.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 53,8 (oktober 2021)
 • 54,4 (november 2021)
 • 56,1 (december 2021)
 • 54,5 (januar 2022)
 • 54,7 (februar 2022)
 • 52,7 (marts 2022)

Læs mere om PMI i Polen her 

Dansk eksport til Polen

Dansk eksport til Polen er i årene op til COVID-19-krisen steget med mellem 5 og 10 pct. årligt. De polske investeringer i områder såsom digitalisering og vedvarende energi, forventes at stige mht. den danske eksport til Polen. Ambassaden vurderer at dansk eksport til Polen vil fortsætte med at stige - også de kommende år. 

Arbejdsløshedssituation

 • Oktober 5,5 pct. 
 • November 5,4 pct. 
 • December 5,4 pct.
 • Januar 5,4 pct.
 • Februar 5,5 pct.
 • Marts 5,5 pct.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Den sektor, der har været hårdest ramt af COVID-19 i Polen er, som i mange andre lande, turisme- og underholdningsindustrien. Da disse industrier ikke udgør en stor andel af den polske økonomi, er landet sluppet relativt nådigt fra krisen økonomisk. Investeringer i både digitalisering og sundhedsområdet, samt bygge- og anlægssektoren udvikler sig fortsat positivt, og dette fortsætter med genopretningsmidlerne efter COVID-19 fra EU-kommissionen. Planen for hvordan midlerne skal anvendes, kan findes her (kun på polsk).

De store ambitioner i forhold til at omstille Polens energisektor fra at være baseret med op til 90 pct. på kul til en fuldstændig afvikling af kulminerne inden 2049 bevirker, at hele energiområdet er under kraftig forandring og udvikling både i forhold til etablering af produktion af store mængder vedvarende energi samt et forstærket fokus på energieffektivisering. Set i lyset af krigen i Ukraine forventes en udskydelse af processen grundet overvejelser om energisikkerhed og uafhængighed fra Rusland.

Med dette og Polens økonomi efter COVID-19 krisen i mente, forventer ambassaden stadig, at de store danske kerneområder inden for miljø og energiteknologi, sundhed og digitalisering fortsat vil opleve en stor og stigende efterspørgsel fra Polen – både i den nærmeste fremtid og på længere sigt. Med udsigt til udbudsrunder inden for blandt andet offshore vind er der udsigt til en øget dansk tilstedeværelse på det polske marked.

Muligheder på sektorniveau i kølvandet på COVID-19

COVID-19 har ikke ændret stort på vækstudsigterne for de forskellige sektorer i polsk økonomi. Det er fortsat energi- og miljøområdet, der oplever en rivende udvikling og store investeringer, mens digitalisering og sundhedssektoren følger lige efter.

Særligt inden for sundhed, hvor Polen også regionalt har været stillestående, forventes at blive kraftigt reformeret bl.a. gennem digitalisering, inden for den nærmeste fremtid - måske forstærket af COVID-19 pandemien.

Energi og Miljø
Polen står over for at skulle udfase kul fra ca. 85 pct. af energimixet i dag til, at de sidste kulminer skal lukkes i 2049. Heraf følger, at investeringer i vedvarende energi og energieffektivisering de kommende år bliver enorme, hvorfor markedsmulighederne for danske løsninger følgende også vil være markante. Herudover er der også et forstærket fokus på vand, spildevand og affaldshåndtering, hvorfor også løsninger inden for disse sektorer vil være interessante.

Sundhed og digitalisering
Polen har gennem de seneste par år øget andelen af BNP, som anvendes på sundhedsområdet med op 1 pct. og står samtidig overfor at ville modernisere hele sundhedssektoren. Der ses blandt andet på Danmark for inspiration både ift. at kunne tilbyde et højt niveau af behandling til de polske borgere, men samtidigt også holde styr på omkostningerne. Dette kan give en lang række af leverandører af både sundhedsprodukter og -ydelser gode muligheder i Polen.

Stimulipakker

Med en lancering af fire større hjælpepakker i 2020 (Financial Shield 1.0 - 4.0) rettede regeringen en bred støtte mod offentlige investeringer, private virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende, der har lidt under COVID-19 krisen. Efterfulgt af de store hjælpepakker har regeringen ydet en målrettet støtte til virksomheder og mikro-iværksættere med et nyt ’anti-crisis shield’ i 2022. Dette gælder virksomheder inden for restaurations og oplevelsesbranchen, hvilket har været de hårdest ramte brancher under epidemien.

I januar 2022 blev ’anti-inflation shield 2.0’ vedtaget, hvilket giver mulighed for midlertidig nedsættelse af momssatserne på visse varer. Dette gælder brændstoffer, autogas, varme og el. Derudover er der indført nulmoms på fødevarer, naturgas, kunstgødning og andre udvalgte midler, der anvendes i landbrugsproduktion. Disse nedsættelser gælder til udgangen af juli 2022 og er primært henvendt til borgere.

Regeringen i Polen arbejder på at implementere et såkaldt ’anti-putin-shield’, der  skal modvirke inflation, øge jobbeskyttelse, støtte virksomheder der hidtil opererede på de russiske markeder, gøre den polske økonomi uafhængig af Rusland samt give støtte til landmænd grundet prisstigning på gødning. 

Polen fremlagde en genopretningsplan for EU kommissionen sidste år, men planen er indtil videre ikke blevet godkendt af kommissionen. Dette kommer som følge af, at kommissionen har betinget modtagelsen af genopretningsfondsmidlerne på, hvorvidt Polen efterlever den europæiske domstols kendelser, hvilket bl.a. vil kræve at Polen nedlægger disciplinærkammeret i Højesteret.
Endvidere er der sendt en endelig version (kun på polsk) af Polens genopretningsplan til EU-kommissionen. Planen indeholder investeringer finansieret både med genopretningsfacilitetens tilskud og lånemulighed. Den indsendte plan er opdelt i fem søjler:

 1. Modstandsdygtighed og konkurrenceevne i økonomien (EUR 4,7 mia.)
 2. Grøn energi og energieffektivitet (EUR 14,313 mia.)
 3. Digital omstilling (EUR 4,897 mia.)
 4. Tilgængelighed og kvalitet i sundhedsvæsenet (EUR 4,542 mia.)
 5. Grøn transport og intelligent mobilitet (EUR 7,518 mia.)

Polen forventes at have ca. EUR 58 mia. til rådighed fra genopbygningsfonden. Det er en kombination af EUR 23,9 mia. i direkte tilskud og EUR 34,2 mia. i lån, som Polen forventes at modtage.

Sektorer berørt af støtteordninger

Danske virksomheder forventes at kunne få adgang til EU-støtte i Polen fra både EU’s genopretningsfond og fra midler afsat i EU’s nye budget, særligt i relation til øremærkning af midler til den grønne dagsorden og digitalisering. Den polske energisektor står over for en større transition fra kul til naturgas og parallelt til mere vedvarende energi. 

Herudover er der fokus på at forbedre energieffektivitet gennem eksempelvis renovering af bygninger. Mulighederne for danske markedsaktører vurderes fortsat til at være store.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Den polske økonomi rammes af COVID-19 krisen, men er samtidig et af de lande, der indtil videre har klaret sig bedst gennem krisen. Med støtte fra EU’s genopretningsfond er Polen parate til at investere sig ud af krisen med et markant fokus på den grønne omstilling og digitalisering.

Polen står til at modtage EUR 23,9 mia. i tilskud. I lyset af markedets størrelse og matchet mellem markedsbehov og danske kompetencer er Polen fortsat meget interessant for danske virksomheder. 

Digitalisering

Der eksisterer en solid digitalisering Polen, hvilket blandt andet kommer til udtryk med en 24. plads i FN’s e-Governments undersøgelse. Dette skal dog ses i lyset af COVID-19, der har understreget behovet for et yderligere fokus på digitaliseringen og de digitale løsninger. 

Dette er blandt andet på områder som e-Health, e-Government og deslige, hvor Danmark er langt foran. Områderne prioriteres meget højt, hvor der søges inspiration fra allerede fungerende systemer som Danmarks og med mængden af midler fra genopretningsfaciliteterne, investeres der stort i digitalisering i Polen de kommende år. Med andre ord er der er stort behov for danske tech-løsninger.

Handelsmuligheder

Strategiske alliancer

Robotics Alliance
Ambassaden har etableret en alliance af danske robotvirksomheder, der ønsker at komme ind på det polske marked inden for fremstillings- og fødevareindustrien. Markedet er domineret af udenlandske virksomheder, der i stadig større grad ønsker at fokusere på automatisering som følge af lav arbejdsløshed og stigende lønninger.

GovTech Alliance
Ambassaden vil i dialog med ITB etablere en alliance af leverandører af services og ydelser til digitalisering af offentlig administration. Med udrulning af EU’s genopretningsmidler er det forventningen at et hovedområde i Polen vil være digitalisering af interaktionen mellem borgere og forskellige offentlige myndigheder – et område indenfor hvilket danske virksomheder har gode kompetencer og erfaringer.

Water Alliance
Langt hovedparten af vandforbruget i Polen foregår i industrien (op mod 70 pct.). Med et forstærket fokus på bedre vandbehandling er der således et stigende fokus på teknologier, der kan effektivisere og mindske vandforbruget i industrien. Ambassaden arbejder på at etablere en vandalliance.

Offshore Wind Alliance

Med den for nyligt indførte energipolitik PEP2040, har Polen besluttet, at 32 pct. af elektricitetsforbruget skal stamme fra vedvarende energikilder i 2030. Dette er blandt andet ved etablering af havvindmølleparker med kapaciteter på op til 6GW inden 2030. Flere af de store danske markedsaktører er allerede på banen, men forventningen er, at markedsudviklingen i høj grad også vil være interessant for hele underleverandørsegmentet.

Nye muligheder

Muligheder inden for urbanisering og byudvikling
Smog har længe sat sit præg på de polske byer, men nu er energieffektivitet og omstilling af energikilderne et meget aktuelt emne. Polen har med implementeringen af Clean Air Programme, PEP 2040 og tilskuddet fra den europæiske genopretningsfond (RRF) rettet fokus mod netop energieffektiviteten med det formål at reducere mængden af smog. 

Fra RRF-tilskuddet forventes der, at der investeres EUR 3,2 mia. i det allerede eksisterende Clean Air Programme, der har til formål at supportere den grønne omstilling gennem termomodernisering af ene- og multifamiliehuse.

Muligheder inden for fødevareproduktion og –forsyning
En stor del af den danske eksport af fødevarer, som eksempelvis gris, går til Polen. Fødevareforsyningen har ikke lidt samme negative påvirkning fra COVID-19-pandemien som andre sektorer, hvorfor mulighederne inden for fødevareforsyning stadig er tilstedeværende i samme grad som før COVID-19.


Muligheder inden for transport og logistik

I forbindelse med udkastet til Polens nationale genopretningsplan er der også afsat midler til digitalisering. En del af disse midler er planlagt til at blive anvendt inden for digitalisering af områder inden for transport. Ydermere er det et mål i forbindelse med genopretningsplanen at erstatte hele flåden af busser og lignende offentlig transport til elektriske, der skal reducere mængden af smog, der er enorm i Polen.


Muligheder inden for sundhed

COVID-19 har understreget nødvendigheden af ændringer i sundhedssystemet i Polen. Af samme årsag arbejder Sundhedsministeriet i Polen på at foretage ændringer i det polske sundhedssystem med stærk inspiration fra det danske sundhedssystem. Derfor vurderes der også at være et potentiale inden for sektoren, hvor danske virksomheder kan få indflydelse.

Nødvendigheden af ændringer afspejler sig også i genopretningsplanen, hvor der er afsat en mængde midler til at øge kvaliteten og tilgængeligheden i sundhedsvæsenet. I tillæg til ovenstående har den polske regering indikeret, at udgifter til det polske sundhedssystem forventes at stige markant de kommende år.

The Trade Council i Polen

Særligt inden for de regulerede sektorer som energi, sundhed og den offentlige sektor generelt kan The Trade Council tilbyde at analysere udviklingen samt skabe adgang til relevante beslutningstagere, således at de danske markedsaktører er godt klædt på ift. både nye investeringer og etablering på det polske marked. Polen og Danmark har generelt et tæt og godt samhandelsforhold, og ambassaden oplever i stigende grad, at Polen orienterer sig mod Danmark ift. udvikling af både deres energi- og sundhedssektor.

Ambassaden er en oplagt samarbejdspartner når det kommer til en lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

 


 
Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Polen?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.