Gå til indhold
Kina

Situationsrapport fra eksportmarkedet Kina

Kina er den eneste af de største globale økonomier, der havde positiv økonomisk vækst i 2020 og første halvdel 2021. Det afspejles i særligt vareeksporten til Kina, der har været i betydelig vækst siden april sidste år. Dansk erhvervsliv melder generelt om gode resultater og ser overvejende positivt på markedsudviklingen. Kina er fortsat et af de markeder, der byder på det største eksportpotentiale inden for danske styrkeområder som f.eks. sundhed, fødevarer, energi, miljø og design.
Der har været stor fokus på en hurtig genopretning af aktivitetsniveauet og den økonomiske vækst i Kina, herunder at fastholde beskæftigelsen gennem en række målrettede støtteordninger, der også har omfattet helt eller delvist udenlandsk ejede virksomheder. Situationen på markedet og muligheden for at modtage støtte har i høj grad været knyttet til den enkelte sektor og den geografiske placering af virksomhedens aktiviteter. I takt med den økonomiske genopretning er COVID-19-afledte ordninger blevet udfaset. I den sammenhæng skal det understreges, at både disse og andre erhvervsrettede støtteordninger i Kina kun i begrænset omfang er fællesnationale, men er regionale og dermed kan variere betydeligt.

Kan danske virksomheder søge støtte i Kina?

Støtteordninger knyttet til COVID-19 er udfaset. Der har ikke været ensartede kriterier for at kunne modtage støtte eller drage nytte af tiltag, herunder hvad angår udenlandske virksomheders muligheder for at få støtte.

Erhvervsstøtteordninger er almindeligvis lokale, så det anbefales danske virksomheder, der er etableret i Kina at tage kontakt til de lokale myndigheder gennem deres datterselskab eller med bistand af nærmeste danske repræsentation (Trade Council China).

covid-19 i kina

Sundhedssituation

Situationen er flydende og kan ændre sig med kort varsel. Der reageres generelt hurtigt og konsekvent fra myndighedernes side på lokale smitteudbrud. Nye lokale restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner indføres med meget kort varsel.

Daglige smittetal og officiel vaccinationsstatus i Kina kan findes på hjemmesiden for National Health Commission of the People’s Republic of China.

Vilkår for erhvervsrejsende

Indrejse i Kina er i det store hele suspenderet for udenlandske rejsende. Visum til Kina forudsætter invitationsbrev (PU letter), der kun kan udstedes af de lokale kinesiske myndigheder i den region, der besøges og er i givet fald forbundet med vidtrækkende test- og karantænekrav før og efter indrejse. Nye eller ændrede restriktioner forbundet med indrejse indføres med meget kort varsel, og derfor bør man kontakte den kinesiske ambassade i København direkte før indrejse. Ingen rejsende er undtaget krav om tests og karantæne, uanset om man er vaccineret eller ej.

Kina anerkender officielt ikke det danske coronapas.

Du kan orientere dig om rejserådene her

Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Kina

 

Kontakt til den kinesiske ambassade kan findes her.

Restriktioner

Selvom der er få restriktioner internt i Kina, som kan variere på regionalt og lokalt niveau, så er størstedelen af det kinesiske samfund åbent. Man kan generelt forvente temperaturcheck på alle offentlige områder og krav om mundbind i al offentlig transport, i taxaer samt i forbindelse med større forsamlinger. Alle større offentlige forsamlinger som f.eks. parker, seværdigheder, offentlige institutioner etc. kræver brug af mundbind, men implementeringen varierer i praksis afhængig af aktuelle smittetal i lokalområdet og nærliggende provinser.

Situationen er flydende og kan ændre sig med kort varsel. Der reageres generelt hurtigt og konsekvent fra myndighedernes side på lokale smitteudbrud. Nye lokale restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner indføres med meget kort varsel.

Interne rejser til middel- og højrisikoområder frarådes og personer som har opholdt sig i disse områder kan risikere at blive underlagt krav om PCR-tests, temperaturmåling, isolation og/eller karantæne. Risikoområderne har stor indflydelse på rejseaktiviteten i Kina.

Find yderligere og løbende opdateret information her

Flyforbindelser

Flyforbindelserne ind og ud af Kina er fortsat stærkt reducerede. Der er aktuelt en ugentlig direkte forbindelse fra København til Beijing med Air China om mandagen. Dertil en ugentlig forbindelse fra København til Shanghai med SAS om tirsdagen.

økonomien i Kina i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Effekten af COVID-19 i Kina ramte dansk erhvervsliv på to måder; i kraft af brudte forsyningslinjer samt lavere efterspørgsel under nedlukningen af Kinas økonomi. Kina var det første land, der mærkede den fulde effekt af COVID-19, men var ligeledes det første til at komme ud af krisen. Siden april 2020 er udviklingen og samhandelen gradvist normaliseret. Det bekræftes af nøgletal som økonomisk vækst, udenrigshandel, virksomheds- og forbrugertillid samt dansk eksport til markedet.

Ambassaden i Beijing udarbejder i samarbejde med det danske handelskammer i Kina (DCCC), Danish-Chinese Business Forum (DCBF) samt det dansk-kinesiske universitetssamarbejde SDC, kvartalsvist et erhvervsindeks der måler dansk erhvervslivs udsyn til at drive forretning i Kina. De seneste data kan findes her.

En omfattende undersøgelse foretaget af ambassaden med de samme partnere i foråret 2020 med giver et mere omfattende indblik i de umiddelbare effekter af COVID-19 på dansk erhvervsliv i Kina. Undersøgelsen kan findes her.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 51,9 (december 2020)
 • 50,6 (februar 2021)
 • 51,9 (marts 2021)
 • 51,1 (april 2021)
 • 51,1 (april 2021)
 • 51 (maj 2021)
 • 50,9 (juni 2021)
 • 50,4 (juli 2021)
 • 50,1 (august 2021)

Læs mere om PMI i Kina her

Forbrugertilliden i Kina er væsentligt højere end på verdensplan med indeks 71,8 mod gennemsnitligt 48,6 globalt i september 2021. Privatforbruget i Kina har været i vækst siden august sidste år. Forbruget i løbet af den kinesiske nytårsferie i februar 2021 nåede ikke tilbage på 2019-niveau, men var dog knap 30 pct. højere end samme periode sidste år. Der er betydeligt fokus på at øge privatforbruget i Kina som afgørende element i landets fremtidige – og mere hjemmemarkedsfokuserede – økonomiske vækst.

Arbejdsløshed

Ifølge Kinas Nationale Statistikbureau (NBS) så lå arbejdsløsheden i byerne på 5,1 pct. i august 2021.

 • 5,0 (januar 2021)
 • 5,5 (februar 2021)
 • 5,3 (marts 2021)
 • 5,1 (april 2021)
 • 5,0 (maj 2021)
 • 5,0 (juni 2021)
 • 5,1 (juli 2021)5,1 (august 2021)

Dansk eksport til Kina

Efter et markant fald i eksporten i de første måneder af 2020, har der atter været betydelig fremgang i eksporten til Kina. Samlet set steg vareeksporten til Kina (eksklusiv Hong Kong) 14,6 pct. i 2020 sammenlignet med 2019. Særligt lægemidler og medicinsk udstyr, kød og maskiner trak væksten, men også f.eks. tøjeksporten er i vækst.

Eksporten af tjenesteydelser til Kina i 2020 udgjorde 17,7 mia. hvilket er uændret i forhold til 2019. I de første 5 måneder af 2021 er eksporten af tjenesteydelser dog atter i vækst med en fremgang på ca. 24 pct. sammenlignet med samme periode af 2020.

Kinesiske fokusområder som sundhed, miljø, energi og fødevarer har betydeligt potentiale til at holde gang i eksportvæksten både på kort og lidt længere sigt, mens også den gradvise vækst i forbrugerefterspørgslen og udbredelsen af e-handel i Kina har potentiale til at skabe eksportmuligheder for dansk erhvervsliv. Den 14. kinesiske femårsplan, der blev fremlagt i foråret bekræfter et stort sammenfald mellem kinesiske politikprioriteter og danske styrkeområder. Se mere i de sektorspecifikke afsnit nedenfor.

Situation ift. Danmarks største import- og eksportsektorer

Det oprindelige fald i eksporten i foråret 2020 er i løbet af relativt kort tid vendt til vækst hvad angår flere af de største varekategorier for den danske eksport til Kina. Samlet set for 2020 har været fremgang inden for lægemidler (+20 pct.), maskiner (+14 pct.), kød (+50 pct.), men også forbrugerrettede varer som f.eks. rejseartikler, kufferter og tasker (600+ pct.) og beklædningsgenstand (45 pct.). Til gengæld er der fald i eksporten hvad angår skind og pelsprodukter (-27 pct.), fisk og afledte varer (-14 pct.) samt diverse næringsmidler (-11 pct.).

Frihandelsaftale med EU

EU har forhandlet en omfattende investeringsaftale med Kina. Hensigten er, at aftalen skal skabe øget markedsadgang for europæiske investorer i Kina. Investeringsaftalen erstatter desuden de investeringsbeskyttelsesaftaler, som 26 af EU’s 27 medlemslande tidligere havde med Kina. Aftalen er for indeværende ikke ratificeret og trådt i kraft.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Handelshindringer

Det europæiske handelskammer i Kina (EUCCC) udarbejder årligt anbefalinger til de kinesiske myndigheder baseret på handelsbarrierer og -hindringer, som deres medlemmer oplever. EUCCC fremhæver selv, ”at på trods af de mange vanskeligheder i 2020, på grund af COVID-19-pandemien og stigende geopolitiske spændinger, så klarede europæiske virksomheder i Kina sig generelt godt og forbliver fast engagerede i markedet. Men på trods af de fortsatte forretningsmuligheder, er tegn på at Kina vender sig indad, som det ses i den seneste 14. femårsplan (14FYP's) mål om at øge selvforsyning i dele af økonomien, en reel grund til bekymring. Europæiske virksomheder er derfor usikre på, i hvilket omfang de vil være i stand til at bidrage til Kinas fremtidige vækst, nogle endda med frygt for at trække sig helt fra markedet, ligesom der er tvivl om Kinas fremtidige vækstkurs.

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

COVID-19 satte i en periode Kinas økonomi og erhvervsliv i stå, men situationen er siden normaliseret. COVID-19 har sat yderligere skub i Kinas overordnede anstrengelser med at reformere og modernisere økonomien med henblik på at mindske landets økonomiske afhængighed af omverdenen. Dertil er sundhedssektoren i fokus frem mod 2030, ligesom der i almindelighed i befolkningen er fokus på sundhed, sikkerhed og velvære i bredere forstand, hvilket afspejles på tværs af sektorer som energi-, miljø- og fødevaresektoren samt hos kinesiske forbrugere. Trade Council i Kina har nedsatte sektorteams for forskellige sektorer, som man kan rådføre sig hos for yderligere oplysninger

Det er vanskeligt at sætte direkte lighedstegn mellem COVID-19 og eksportmuligheder, men COVID-19 har som andre steder sat yderligere skub bag eller understreget nødvendigheden af en række udviklingstendenser i Kina på danske styrkeområder som sundhed, energi, miljø, fødevarer, men også design og e-handel.

Den nationale Folkekongres vedtog i marts den nye femårsplan, der udstikker meget konkrete målsætninger for udviklingen i Kina de næste fem år. Kinesiske femårsplaner er meget konkrete styringsredskaber, som udviklingen fra det nationale og ned til det lokale niveau måles op imod. De giver derfor sjældent klart billede af, hvad Kinas udvikling går i retning af og hvad myndighederne på de forskellige områder skal levere i løbet af de kommende fem år.

Det står klart, at Kina vil kigge mere indad og fokusere på økonomisk og teknologisk selvforsyning. Her spiller den fortsatte omlægning af Kinas vækstmodel en central rolle. Hjemmemarkedet skal styrkes og væksten skal i stigende grad drives af indenlandsk forbrug. Hvor det tidligere var planøkonomisk praksis at have øjnene stift rettet mod høje vækstrater, så har beslutningstagerne i Beijing tiltagende fokus på at sikre en mere bæredygtig økonomisk udvikling.

Med en ny femårsplan i ryggen, vil kinesiske myndigheder på tværs af landet sætte alle sejl til for at indfri dagsordenen. Det vil efter alt at dømme medføre øget efterspørgsel efter kompetencer og løsninger inden for særlige danske styrkeområder som eksempelvis energi, sundhed, fødevarer og miljø jf. nedenfor

Stimulipakker

En lang rækkestøtteordninger for virksomheder blev etableret i Kina i kølvandet på COVID-19, men er siden gradvist blevet udfaset. Der findes ikke en samlet oversigt, da der ikke er tale om nationale støtteordninger, men lokale ordninger på provins- eller lavere niveau. Det anbefales danske virksomheder, der er etableret i Kina at tage kontakt til de lokale myndigheder gennem deres datterselskab eller med bistand af nærmeste danske repræsentation. Læs mere her.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Kinas ambitiøse udmeldinger ultimo september om CO2-neutralitet i 2060 ændrer den grønne dagsorden i Kina mærkbart. Det er afspejlet i landets nye femårsplaner, der blev forelagt i foråret og bekræfter nye markedsmuligheder for danske virksomheder. Se afsnit nedenfor og læse mere i artiklen her.

Kinesiske fokusområder som sundhed, miljø, energi og fødevarer har betydeligt potentiale til at holde gang i eksportvæksten både på kort og lidt længere sigt, mens også den gradvise vækst i forbrugerefterspørgslen og udbredelsen af e-handel i Kina har potentiale til at skabe eksportmuligheder for dansk erhvervsliv. Den 14. kinesiske femårsplan, der blev fremlagt i foråret bekræfter et stort sammenfald mellem kinesiske politikprioriteter og danske styrkeområder. Se mere i de sektorspecifikke afsnit nedenfor

Klimafrontpost

Som klimafrontpost er det ambassadens opgave at tænke grøn omstilling ind i organisationens daglige arbejde og derigennem skabe en mere bæredygtig arbejdsplads med et lavere CO2-aftryk, samt vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner på det kinesiske marked.

En helt central målsætning med de nye initiativer er at assistere dansk erhvervsliv, således at den grønne eksport øges, og nye klimaprojekter sættes i søen i Kina.

Bistand til de grønne ambitioner vil virksomhederne kunne hente fra ambassadens hold af danske og lokale eksperter.

Du kan møde de grønne eksperter her og læse nærmere om, hvordan de hver især biddrager til at løfte regeringens klimaambitioner.

Digitalisering

Der er en udbredt grad af digitalisering i det kinesiske samfund, herunder på det kommercielle område, drevet såvel af et ønske om at være på forkant med den teknologiske udvikling som af gunstige rammevilkår for digitalisering. Det er en udvikling, der er blevet yderligere fremmet af COVID-19.

Kina er verdens største e-handelsmarked. Det skønnes, at omkring en tredjedel af Kinas detailhandel er e-handel. Læs mere om en af de seneste muligheder på e-handelsområdet i artiklen her.

The Trade Council i Kina har som de første indgået en aftale med JD Health med fokus på promovering af sundheds- og velværerelaterede produkter og tjenester.

Handelsmuligheder

Eksisterende danske strategiske alliancer

The Trade Council China har en meget omfattende tilstedeværelse på det kinesiske marked, herunder et stort antal danske og kinesiske sektoreksperter placeret på ambassaden i Beijing og på generalkonsulaterne i Shanghai, Guangzhou og Chongqing. De kan bistå virksomheder med at løse konkrete udfordringer samt identificere og følge op på konkrete markedsmuligheder i Kina.

Det anbefales at kontakte Trade Council Chinas relevante sektorteam for yderligere afklaring af muligheder på de respektive sektorer og områder. Mere information kan findes her.

Eksisterende myndighedssamarbejde

Der findes adskillige dansk-kinesiske myndighedssamarbejder, der understøttes af udsendte sektorrådgivere placeret på ambassaden i Beijing. Det omfatter områderne sundhed, miljø & vand, fødevarer og landbrug, bæredygtig byudvikling og energi samt det maritime område inden for hvilke danske myndigheder er engageret i samarbejder, der også inddrager dansk erhvervslivs særlige kompetencer og knowhow, og som dermed konkret understøtter dansk erhvervslivs interesser. Du kan læse mere på ambassadens hjemmeside, herunder finde de pågældendes kontaktoplysninger. Læs mere her. 

Nye muligheder på sektorniveau

Energi og shipping

Kina sigter mod at toppe CO2-udledningerne før 2030 og blive klimaneutral før 2060. Bæredygtige teknologier og services vil således være selvskrevne i femårsplanen. Forvent dertil fokus på en langt højere andel af ikke-fossile brændstoffer i det kinesiske energimix. Konkret betyder det, at udbygningen af vedvarende energikilder på bekostning af især kul vil stå højt på dagsordenen, og det er god logik at holde øje med blandt andet provinsregeringers støtteordninger inden for eksempelvis offshore vind.

Omlægningen til alternative energikilder ventes særligt at påvirke Kinas maritime forsyningskæde – fra skibs- og komponentdesign til produktion og salg. Forvent et stærkt kinesisk fokus på grøn skibsbygning og shipping med særlig fokus på emissionsreducerende teknologier og energieffektivitet.

Energieffektivisering rækker også længere end den klassiske infrastruktur og dækker også over udbygning af 5G, datacentre og kunstig intelligens. Med danske briller giver fokus på datacentre eksempelvis gode muligheder for dansk knowhow inden for energieffektivitet og udnyttelse af overskudsvarme. Denne knowhow vil også kunne komme til anvendelse i bredere dele af den kinesiske industri foranlediget af Kinas klimaambitioner. Også energilagring, især med store batterier, forventes udbygget kraftigt over hele landet.

Kina vil fremadrettet hæve ambitionsniveauet inden for energibesparende standarder for nye bygninger. Langt de fleste kinesiske provinser operer allerede med incitamenter til opførelse af grønne bygninger. Vilkårene er gunstige for danske leverandører.

Miljø og vand
Vand, affald, cirkulær økonomi, biodiversitet og klimatilpasning er alle ting, der er for meget eller for lidt af og det skal håndteres. Derfor byder hele miljødagsordenen på gode muligheder for at bringe danske bæredygtige løsninger og teknologier i spil.

Mange større byer har allerede mål for klimatilpasning, der stiller skarpt på opbyggelsen af modstandsdygtige byer, hvor der arbejdes med tilbageholdelse af vand, sikring af oversvømmelser fra floder og hav og systemer til dræning og adskillelse af vand. Kina har aktuelt 28 pilotbyer, der arbejder med klimatilpasning/”sponge city”, som skal være foregangsbyer.

Vandbesparende løsninger, der sigter efter en mere bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcer og vandplanlægning, er ligeledes i højsædet. Husholdninger, industrien og landbruget skal blive mere effektive, når det gælder vandudnyttelse. Efter planen indføres nye overordnede mål for spildevandshåndtering i Kina, hvor målet er at effektivisere spildevandsindsamling inden 2025. Hele infrastrukturen inden for spildevand skal følge med: Det vil kræve nye rensningsanlæg, udvidelse af det eksisterende ledningssystem og bedre udnyttelse af spildevandsslam.

Affaldshåndtering er et fokusområde for Kina. Det drejer sig om affaldsindsamling og sortering, (gen)anvendelse og bortskaffelse. Med de høje danske krav i ryggen er danske teknologileverandører allerede godt inde på det kinesiske marked for miljøteknologi, men med Kinas nu fremsatte mål om CO2-neutralitet før 2060 er der skruet endnu mere op for investeringerne i grøn teknologi.

Endelig er biodiversitet et højt prioriteret emne og så er Kina vært for FNs næste biodiversitetskonference COP15. Kina har udarbejdet handlings- og udviklingsplaner for naturbeskyttelse i land- og byområder og arbejdet understøttes af en ny grøn udviklingsfond, der skal finansiere investeringer i grønne teknologier.

Landbrug og fødevarer

En kinesisk prioritering af i højere grad at styrke et grønt, miljøvenligt og effektivt landbrug, fødevaresikkerhed og dyresundhed udgør et stærkt grundlag for et endnu dybere dansk-kinesisk samarbejde, hvor dansk viden og teknologi bringes i spil.

En sikker national fødevareforsyning er afgørende for den kinesiske ledelse. Fokus er derfor på at øge produktionsudbyttet. Dyrkningsarealer står til at blive udvidet, hvor ny teknologi skal sikre højere høstudbytte, bedre kvalitet og begrænse brugen af pesticider. Den kinesiske svinesektor skal fortsat genopbygges efter det enorme tab på grund af udbruddet af afrikansk svinepest i 2018 og mejeriproduktionen skal imødegå den stigende efterspørgsel bland andet gennem øget ydelse.
Forebyggende indsatser til styring og overvågning af dyresundheden og velfærden vil blive rullet endnu mere ud.

De kinesiske forbrugers efterspørgsel på fødevaresikkerhed og kvalitet kombineret med fødevareforsyningsunderskuddet vil fortsat gøre Kina til et ekstremt attraktivt eksportmarked for danske fødevarer og ingredienser, herunder navnlig svinekød, mejeriprodukter, fiskeprodukter, specialprodukter og økologi. Kina er også verdens største e-handelsmarked, hvilket åbner nye muligheder for danske eksportører.

Et klart fornyet politisk fokus på fødevaretab og madspild vil folde sig ud over de næste år. På mange niveauer er der allerede indført incitamenter til at begrænse fødevaretabet og med vedtagelsen af den nye ”anti-madspildslov” vil der blive behov for yderligere tiltag for at bekæmpe madspild. Dette politiske fokus er særdeles gunstigt for danske samarbejdspartnere, idet Danmark globalt anses for at være førende i forhold til bekæmpelse af fødevaretab og spild.

Sundhed og life science

Kina er det land i verden med flest ældre, og aldringen af den kinesiske befolkning forventes at fortsætte med stor hastighed de kommende årtier. Det er med andre ord en bunden opgave, den kommende femårsplan vil tage fat på.

Udviklingen af den kinesiske ældresektor er fortsat i sin vorden. Omvendt har Danmark en veludviklet og effektiv drevet ældresektor. Gennemprøvede danske løsninger møder et taknemmeligt publikum i Kina. En forestående reform med tilhørende investeringsvolumen i den kinesiske ældresektor byder således på gode muligheder for danske virksomheder, der leverer velfærdsteknologi og ekspertise inden for ledelse og drift i ældresektoren.

Markedet for innovative lægemidler vil fortsætte ad vækstsporet de næste fem år. Senere års gennemførte reformer på lægemiddelområdet har styrket rammebetingelserne for introduktion af innovative lægemidler. Konkurrencen fra kinesiske producenter er i sin vorden og internationale innovative lægemidler har derfor et godt udgangspunkt på det kinesiske marked. Innovative lægemidler har derudover gode chancer for at blive optaget på offentlige godtgørelseslister.
Også markedet for medicinsk udstyr vil fortsætte sin vækst de kommende fem år. Det giver gode afsætningsmuligheder for virksomheder, som udvikler innovativt medicinsk udstyr (fx wearables, device apps) og services (fx cloud-baserede data og analyser, AI-diagnostik).

Livsstil og design

Kinas marked for e-handel er allerede verdens største, og selv forsigtige skøn anslår, e-handelen vil vokse med over 20 pct. årligt de næste 5 år. Det er mere end dobbelt så hurtigt som både USA og Storbritannien.

COVID-19 har sat yderligere skub i udviklingen af den digitale økonomi. Mange danske virksomheder er allerede aktive i Kina og med liberaliseringen af såkaldt cross-border e-handel er mulighederne åbnet op for virksomheder, der ikke er etablerede lokalt. E-handelsplatforme som TMALL, JD.com og Little Red Book giver danske virksomheder mulighed for at kommunikere og sælge direkte til kinesiske forbrugere - og for at levere varer direkte fra eget lager i Danmark. Den voksende fokus på især sikkerhed og kvalitet gør, at mange købedygtige kinesere netop foretrækker at købe direkte fra udenlandske leverandører.

Virusudbruddet har ændret forbrugsvaner hos mange og de kinesiske forbrugere retter i stigende grad deres fokus mod områder mod fødevarer af høj kvalitet, hygiejne og produkter relateret til sundhed og børn.

Det anbefales at kontakte Trade Council Chinas relevante sektorteam for yderligere afklaring af muligheder på de respektive sektorer og områder. Mere information kan findes her.

Større projekter igang

The Trade Council China har i 2021 blandt andet igangsat følgende strategiske projekter;

 • Danish Waste and Water Solutions in China
 • Branding Danish Food
 • Future Farming in China
 • Sino-Danish demonstration project within Energy Efficiency in Industries
 • Sino-Danish Carbon Neutral WWTP/Bio-Refinery Knowledge Exchange
 • Sustainable Delivery
 • Danish spinal cord competencies as basis for related market development in China

Det anbefales at kontakte Trade Council Chinas relevante sektorteam for yderligere afklaring af muligheder på de respektive sektorer og områder. Mere information kan findes her.

Trade Council i Kina

The Trade Council China har en meget omfattende tilstedeværelse på det kinesiske marked, herunder et stort antal danske og kinesiske sektoreksperter placeret på ambassaden i Beijing og på generalkonsulaterne i Shanghai, Guangzhou og Chongqing. De kan bistå virksomheder med at løse konkrete udfordringer samt identificere og følge op på konkrete markedsmuligheder i Kina.

Mere om markedssituationen og mulighederne i kina

Den danske ambassade i Beijing har lavet en tværsektoranalyse af den nye femårsplan (2021-2025) og dykker ned i nogle af de vigtigste områder af betydning for dansk erhvervsliv.

Link til tværsektoranalysen kan finde her.

Det anbefales at kontakte Trade Council Chinas relevante sektorteam for yderligere afklaring af muligheder på de respektive sektorer og områder. Mere information kan findes her.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os har du brug for eksportrådgivning i Kina?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have Seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!