Gå til indhold
Kina

Situationsrapport fra eksportmarkedet Kina

I et kommercielt perspektiv kan Kinas økonomi siges at være i bedring sammenlignet med første kvartal af 2020. Det afspejles i eksporten til Kina, der har været i betydelig vækst siden april måned, ligesom dansk erhvervsliv generelt melder om gode resultater og ser positivt på markedsudviklingen. På lidt længere sigt er Kina fortsat et af de markeder, der byder på det største eksportpotentiale inden for danske styrkeområder som f.eks. sundhed, fødevarer, energi, miljø og design.

INtroduktion

Det kinesiske handelsministerium har udsendt et cirkulære til lokale myndigheder om at yde bistand til udenlandsk investerede virksomheder med henblik på genetablering af aktiviteter. Der er ikke tale om fællesnationalt gældende tiltag, men lokalt tilpassede tiltag. Læs mere her

Kan danske virksomheder søge støtte i Kina?

Der er ikke ensartede kriterier for at kunne modtage støtte eller drage nytte af de nævnte tiltag, herunder hvad angår udenlandske virksomheders muligheder for at få støtte.

Klik for at læse en engelsksproget oversigt over støtteordninger med nærmere beskrivelser.

Mange tiltag er lokale, så det anbefales danske virksomheder, der er etableret i Kina at tage kontakt til de lokale myndigheder gennem deres datterselskab eller med bistand af nærmeste danske repræsentation (Trade Council China).

covid-19 i kina

Sundhedssituation

Kinesiske statistikker melder om meget få nye smittetilfælde, hvor der i de fleste tilfælde er der tale om importerede tilfælde. Sundhedsvæsenet fungerer nu normalt og som før COVID-19.

Vilkår for erhvervsrejsende

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Dertil er transportsituationen ind og ud af Kina fortsat stærkt påvirket. Der er kun få ugentlige forbindelser mellem Danmark og Kina jf. nedenfor.

Du kan orientere dig om rejserådene her

Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Kina

Restriktioner

Der er få gældende restriktioner i Kina. Der er krav om mundbind på fly og tog samt i forbindelse med større forsamlinger. Alle større offentlige forsamlinger kræver brug af mundbind, men implementeringen er ikke ensartet og tendensen er, at jo længere man kommer fra Beijing, desto mindre overholdes restriktionerne. Der reageres hurtigt og konsekvent fra myndighedernes side på de regionale smitteudbrud, der opstår med mellemrum

Nye lokale restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information her

Flyforbindelser

Der findes to ugentlige direkte forbindelser mellem København og Beijing med Air China. Dertil en ugentlig forbindelse mellem København og Shanghai med SAS.

Kina i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Effekten af COVID-19 i Kina ramte dansk erhvervsliv på to måder; i kraft af brudte forsyningslinjer samt lavere efterspørgsel under nedlukningen af Kinas økonomi. Kina var det første land, der mærkede den fulde effekt af COVID-19, men var ligeledes det første til at komme ud af krisen. Siden april er udviklingen gradvist normaliseret. Nøgletal som økonomisk vækst, udenrigshandel, virksomheds- og forbrugertillid samt dansk eksport til markedet indikerer meget tydeligt, at bunden blev nået i foråret, og at udviklingen på markedet siden er i hurtig bedring. En omfattende undersøgelse foretaget af ambassaden i samarbejde med det danske handelskammer DCCC og det dansk-kinesiske universitetssamarbejde SDC giver et mere omfattende indblik i de umiddelbare effekter af COVID-19 på dansk erhvervsliv. Undersøgelsen kan findes her.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 51,1 (juli 2020)
 • 51,0 (august 2020)
 • 51,5 (september 2020)
 • 51,4 (oktober 2020)

Læs mere om PMI i Kina her

Forbrugertilliden i Kina er fortsat lav, men dog væsentligt højere end i øvrige store økonomier med indeks 73,9 mod gennemsnitligt 42,2 for alle lande i oktober.

Der er tale om vækst i forbruget i Kina siden juli måned 2020. Læs mere om forbruget i Kina her

Dansk eksport i Kina i år

Efter et markant fald i eksporten i de første måneder af året, er der atter vækst i eksporten. Samlet set for årets første syv måneder er vareeksporten steget ca. 25 pct. sammenlignet med samme periode året før. Særligt lægemidler og medicinsk udstyr, kød og maskiner trækker væksten, men også f.eks. tøj er i vækst. Kinesiske fokusområder som sundhed, miljø, energi og fødevarer har potentiale til at holde gang i eksportvæksten i de kommende måneder, mens også den gradvise vækst i forbrugerefterspørgslen har potentiale til at skabe eksportmuligheder for dansk erhvervsliv.

Handelssituation

Handelshindringer

Det europæiske handelskammer (EUCCC) udarbejder årligt anbefalinger til de kinesiske myndigheder baseret på handelsbarrierer og -hindringer, som deres medlemmer oplever. Den seneste oversigt blev udarbejdet i september 2020 og peger navnlig på en tiltagende politisering af det kinesiske marked. Dette er primært af betydning for virksomheder, der arbejder inden for stærkt regulerede sektorer såsom sundhed, energi og fødevarer. Den største hindring kan derfor siges at være den usikkerhed og mangel på transparens, der skabes på et marked, hvor politiske hensyn kan ændre dagsordenen med kort frist. Det er tvivlsomt, hvorvidt der er barrierer, som kan henføres direkte til COVID-19, men COVID-19 kan indirekte have ændret udfordringerne eller udstrækningen af dem, som erhvervslivet oplever.

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

COVID-19 satte i en periode Kinas økonomi og erhvervsliv i stå, men situationen er tæt på normaliseret. COVID-19 har sat yderligere skub i Kinas anstrengelser med at reformere og modernisere sundhedssektoren frem mod 2030, ligesom det har sat fokus på sundhed, sikkerhed og velvære i bredere forstand på tværs af sektorer som energi-, miljø- og fødevaresektoren samt hos kinesiske forbrugere. Trade Council i Kina har nedsatte sektorteams for forskellige sektorer, som man kan rådføre sig hos for yderligere oplysninger.

Situation ift. Danmarks største import- og eksportsektorer

Det oprindelige fald i eksporten er syv måneder inden i året vendt til vækst hvad angår flere af de største varekategorier for den danske eksport til Kina. Det gælder lægemidler (+26 pct.), medicinsk udstyr (+50 pct.), maskiner (+17 pct.), kød (+155 pct.), mens der fortsat er nedgang at spore, hvad angår skind og pelsprodukter (-73 pct.) samt diverse næringsmidler (-11 pct.)

Frihandelsaftale med EU

EU har siden 2014 forhandlet med Kina om en investeringsaftale. Hensigten er, at denne aftale skal skabe øget markedsadgang for europæiske investorer i Kina. Læs mere om investeringsaftalen her

økonomisk genstart

Hjælpepakker

En lang række støtteordninger for virksomheder etableret i Kina er gradvist udfaset, mens andre er forlænget til udgangen af året. Der findes ikke en samlet oversigt, da der ikke er tale om nationale støtteordninger, men lokale ordninger på provins- eller lavere niveau. Det anbefales danske virksomheder, der er etableret i Kina at tage kontakt til de lokale myndigheder gennem deres datterselskab eller med bistand af nærmeste danske repræsentation. Læs mere her

Bæredygtig genstart

Kinas ambitiøse udmeldinger ultimo september om CO2-neutralitet i 2060 ændrer den grønne dagsorden i Kina mærkbart. Det vil medføre justeringer af landets kommende femårsplaner og forventeligt byde på nye væsentlige finansierings- og markedsmuligheder for danske virksomheder.

Digitalisering

Der er en udbredt grad af digitalisering i det kinesiske samfund, herunder på det kommercielle område, drevet såvel af et ønske om at være på forkant med den teknologiske udvikling som af gunstige rammevilkår for digitalisering. Det er en udvikling, der er blevet yderligere fremmet af COVID-19. Kina er verdens største e-handelsmarked. Det skønnes, at omkring en tredjedel af Kinas detailhandel er e-handel.

Handelsmuligheder i dag

Eksisterende myndighedssamarbejde

Der findes en række dansk-kinesiske myndighedssamarbejder, der understøttes af udsendte sektorrådgivere placeret på ambassaden i Beijing. Det omfatter områderne sundhed, miljø & vand, fødevarer og landbrug, bæredygtig byudvikling og energi samt det maritime område inden for hvilke danske myndigheder er engageret i samarbejder, der også inddrager dansk erhvervslivs særlige kompetencer og knowhow. Du kan læse mere på ambassadens hjemmeside, herunder finde de pågældendes kontaktoplysninger. Læs mere her

Handelsmuligheder i morgen

Nye muligheder som følge af COVID-19

Det er vanskeligt at sætte direkte lighedstegn mellem COVID-19 og eksportmuligheder, men COVID-19 har som andre steder sat yderligere skub bag eller understreget nødvendigheden af en række udviklingstendenser i Kina på danske styrkeområder som sundhed, miljø, fødevarer, men også design og e-handel.

Nye muligheder på sektorniveau

Det kinesiske marked er meget omfattende og byder på muligheder på alle områder. Senest har præsident Xi Jinpings meldinger om kinesisk CO2-neutralitet før 2060 givet den grønne dagsorden fornyet momentum. Det forventes afspejlet i de kommende femårsplaner, der er under forberedelse.

Timingen for promovering af danske løsninger er derfor ideel, da kinesiske myndigheder i den kommende tid får travlt med tilpasse sig den nye ambitiøse dagsorden. Det anbefales at kontakte Trade Council Chinas relevante sektorteam for yderligere afklaring af muligheder på de respektive sektorer og områder.

Større projekter i udbud

Det kinesiske marked er meget omfattende og byder på muligheder på alle områder. Det anbefales at kontakte Trade Council Chinas relevante sektorteam for yderligere afklaring af muligheder.

Trade Council i Kina

The Trade Council China har en meget omfattende tilstedeværelse på det kinesiske marked, herunder et stort antal både udsendte og lokale sektoreksperter, der kan bistå med at løse konkrete udfordringer samt identificere og følge op på konkrete markedsmuligheder i Kina.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Med virkning fra februar har alle provinser halveret arbejdsgiverbidraget til medarbejdernes offentlige sundhedsforsikring for op til fem måneder, mens arbejdsgiveres øvrige sociale bidrag (døds-, arbejdsløsheds- og invaliditetsforsikring) ligeledes er halveret for op til tre måneder. En række ordninger er blevet forlænget året ud. Kontakt ambassaden i Beijing eller nærmeste danske generalkonsulat i Kina for yderligere. Læs mere her

Virksomheder kan endvidere søge om yderligere udsættelse af sociale bidrag som eksempelvis pensionstilskud. En række ordninger er forlænget året ud. Tag kontakt til den danske ambassade i Beijing eller nærmeste danske generalkonsulat i Kina for detaljer. Læs mere her

Kompensation for faste udgifter

Der er på lokalt plan indført foranstaltninger, der medfører reduktion i bl.a. energi-, gas- og lejeudgifter. Læs mere her

Skatteregler

Kvartals- eller månedsindberetninger til de kinesiske skattemyndigheder er udsat. Læs mere her (på engelsk)

Der er indført reduktioner af importtariffer på importerede dagligvarer og fornødenheder. Læs mere her (på kinesisk)

Regler for afskedigelser

Det kinesiske arbejdsmarked er stærkt reguleret og beskyttelsen af arbejdstagere omfattende. Afskedigelser i private virksomheder udfordres i mange tilfælde i retten. Det kinesiske ministerie for HR og Social Sikkerhed opfordrer epidemiramte virksomheder til ikke at afskedige medarbejdere eller reducere udgifterne til personale gennem nedjustering af de ansattes løn eller arbejdstid.

Betalingsfrister og kredit

Industrier ramt af COVID-19 (transport, fødevarer, hotel og turismeindustri) kan afskrive tab i 2020 over en otteårig periode.

Små og mellemstore virksomheder kan søge om at udskyde tilbagebetaling af lån til udgangen af marts 2021 uden strafrenter. En række ordninger er blevet forlænget til næste år. Kontakt ambassaden i Beijing for yderligere. Læs mere her (på kinesisk)

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os har du brug for eksport rådgivning i Kina?

Kontakt vores leder af Handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have Seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!