Gå til indhold
Kina

Situationsrapport fra eksportmarkedet Kina

Økonomisk stabilitet er en topprioritet for Kina, efter at landet i løbet af december 2022 opgav sin nultolerancetilgang til COVID-19. Ophævelsen giver tiltro til, at Kinas økonomi får bedre gang i hjulene i 2023, og at virksomhedernes evne til at drive forretning i Kina igen forbedres. 

En af de vigtigste begivenheder i Kinas politiske kalender – kommunistpartiets 20. nationale kongres – fandt sted mellem den 16. til den 22. oktober 2022 i Beijing.

Her udmeldte Kinas ledelse, at fokus i stigende grad fremadrettet er at sikre økonomisk udvikling af ”høj kvalitet” med et fortsat ønske om reform og åbning. Samtidig er der et tiltagende fokus på at styrke det hjemlige marked som den primære drivkraft for økonomien, samt på at sikre innovationskraft, evne til selvforsyning i strategiske sektorer og en højere grad af økonomisk sikkerhed.

Økonomisk stabilitet er en topprioritet for Kina, og ambitionen var i begyndelse af året et BNP-vækstmål for Kina i 2022 på 5,5 pct. Dette er det laveste vækstmål siden 1991, og afspejler på den ene side styrets ambition om at sikre økonomisk stabilitet, og på den anden side vigtigheden af en økonomisk vækst, der er høj nok til at fremme beskæftigelsen m.m.

Kinas økonomi var i 2022 stærkt påvirket af COVID-restriktioner, samt en kriseramt ejendomssektor. Den samlede vækst for 2022 er 3,0 pct., langt under det annoncerede mål på 5,5 pct. for 2022. Samtidig forventer bl.a. den Asiatiske Udviklingsbank, at Kinas vækst for første gang i 30 år vil være lavere end blandt de asiatiske udviklingsøkonomier (i gennemsnit 5,3 pct.).

Som følge af ophævelsen af COVID-19-restriktioner vil der i de første måneder af 2023 formentlig være stor smittespredning og tilhørende forstyrrelser af økonomien. Ophævelsen af restriktioner, herunder for at rejse internt i Kina, forventes at stimulere den undertrykte efterspørgsel blandt kinesiske forbrugere. 

Med ophævelsen af karantænekravet i forbindelse med indrejse til Kina, der blev indført i 2020, forventes en stor stigning i antallet af tilrejsende.

Verdensbanken forventer i 2023 en vækst i Kina på 4,3 pct.  


Kan danske virksomheder søge støtte i Kina?

Oprindelige støtteordninger knyttet til COVID-19 er udfaset. Mulighed for stimulipakker er dog blevet aktuelt igen i forlængelse af nye COVID-19 udbrud i foråret 2022. Der findes ikke en samlet oversigt, da der ikke er tale om nationale støtteordninger, men lokale ordninger på provins- eller lavere niveau.

Erhvervsstøtteordninger er almindeligvis lokale, så det anbefales danske virksomheder, der er etableret i Kina at tage kontakt til de lokale myndigheder gennem deres datterselskab eller med bistand af nærmeste danske repræsentation (The Trade Council i Kina). Kontaktinformationer kan findes her.

økonomien i Kina

Erhvervsklima

Effekten af COVID-19 i Kina har overordnet ramt dansk erhvervsliv på to parametre; brudte forsyningslinjer, samt stærkt reduceret mulighed for indrejse i Kina. 

Siden april 2020 er den økonomiske udvikling blevet gradvist normaliseret, men kom dog under hårdt pres i lyset af nye smitteudbrud i foråret 2022, der bl.a. resulterede i fuld nedlukning af flere større byer, heriblandt Shanghai, der med sine 25 mio. indbyggere er Kinas finansielle og økonomiske højborg. COVID19-restriktioner fortsatte i udbredt grad indtil december 2022, hvor den hidtidige nultolerancetilgang blev opgivet. 

Som følge af ophævelsen af COVID-19-restriktioner vil der i de første måneder af 2023 formentlig være stor smittespredning og tilhørende forstyrrelser af økonomien, herunder produktion, logistik, salg mm. 

Ophævelsen af restriktioner, herunder for at rejse internt i Kina, forventes at stimulere den undertrykte efterspørgsel blandt kinesiske forbrugere. Samtidig vil det igen være muligt i praksis at rejse internt i Kina. Der forventes ligeledes finans- og pengepolitiske tiltag for at understøtte økonomien.   

Ambassaden i Beijing udarbejder i samarbejde med det danske handelskammer i Kina (DCCC), Danish-Chinese Business Forum (DCBF) samt det dansk-kinesiske universitetssamarbejde SDC, kvartalsvist et erhvervsindeks der måler dansk erhvervslivs udsyn til at drive forretning i Kina. De seneste data kan findes her.

En omfattende undersøgelse foretaget af ambassaden med de samme partnere i november/december 2021 samt med opfølgende undersøgelser mellem 18. aparil og 6. maj 2022 giver et mere omfattende indblik i de umiddelbare effekter af COVID-19 og af krigen i Ukraine på dansk erhvervsliv i Kina. Undersøgelsen kan findes her.

Endelig foretager det europæiske handelskammer et årligt business confidence survey der kan findes her.

 

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 50,1 (januar 2022)
 • 50,2 (februar 2022)
 • 49,5 (marts 2022)
 • 47,7 (april 2022)
 • 49,6 (maj 2022)
 • 50,2 (juni 2022)
 • 49 (juli 2022)
 • 49,4 (august 2022)
 • 50,1 (september 2022)
 • 49,2 (oktober 2022)
 • 48,0 (november 2022)
 • 47,0 (december 2022)

Læs mere om PMI i Kina her

Forbrugertilliden i Kina er væsentligt højere end på verdensplan med indeks 72,2 mod gennemsnitligt 46,6 globalt i december 2022. Der er betydeligt fokus på at øge privatforbruget i Kina som afgørende element i landets fremtidige – og mere hjemmemarkedsfokuserede – økonomiske vækst. Dog har COVID-19 restriktionerne haft indvirkning på forbruget, hvilket blandt andet kan aflæses i detailhandlen (som proxy for det private forbrug),  forbruget faldt 5,9 pct i november 2022 sammenlignet med perioden sidste år.

Arbejdsløshed

Ifølge Kinas Nationale Statistikbureau (NBS) så lå arbejdsløsheden i byerne på 5,7 pct. i november 2022. 

 • 5,0 (november 2021)
 • 5,1 (december 2021)
 • 5,3 (januar 2022)
 • 5,5 (februar 2022)
 • 5,8 (marts 2022)
 • 6,1 (april 2022)
 • 5,9 (maj 2022)
 • 5,5 (juni 2022)
 • 5,4 (juli 2022)
 • 5,3 (august 2022)
 • 5,5 (september 2022)
 • 5,5 (oktober 2022)
 • 5,7 (november 2022)

Dansk eksport til Kina

Samlet set steg vareeksporten til Kina (eksklusiv Hong Kong) 7,4 pct. i 2021 sammenlignet med 2020. Særligt medicinske og pharmaceutiske produkter har drevet væksten, mens eksporten af kød og skind er faldet markant ift. 2020.

Eksporten af tjenesteydelser til Kina i 2021 udgjorde DKK 29,2 mia., hvilket er en stigning på 56 pct. i forhold til 2020.

I 2021 har Danmark eksporteret varer og tjenester for DKK 76,1 mia. til Kina. Det gør det til det sjettestørste danske eksportmarked.

Kinesiske fokusområder som sundhed, miljø, energi og fødevarer har fortsat et  betydeligt potentiale til at holde gang i eksportvæksten både på kort og længere sigt, mens også den gradvise vækst i forbrugerefterspørgslen og udbredelsen af e-handel i Kina har potentiale til at skabe eksportmuligheder for dansk erhvervsliv. 

Den 14. kinesiske femårsplan, der blev fremlagt i foråret 2021, bekræfter et stort sammenfald mellem kinesiske politikprioriteter og danske styrkeområder. Se mere i de sektorspecifikke afsnit nedenfor.

Situation ift. Danmarks største import- og eksportsektorer

I 2021 var der størst absolut vækst inden for medicinske og pharmaceutiske produkter (DKK 3,7 mia. / +29 pct.). Herudover har den absolutte vækst været særlig høj for varekategorier såsom metalvarer (+54 pct.), kemiske produkter (+15 pct.), træ (+106 pct.), mejeriprodukter (+29 pct.), specialmaskiner til industrien (+14 pct.) og korn (+45 pct.). Til gengæld er der fald i eksporten hvad angår skind og pelsprodukter (-92 pct.), motorer (-34 pct.) samt kød (-11 pct.).

Frihandelsaftale med EU

EU har forhandlet en omfattende investeringsaftale med Kina. Hensigten er, at aftalen skal skabe øget markedsadgang for europæiske investorer i Kina. Investeringsaftalen erstatter desuden de investeringsbeskyttelsesaftaler, som 26 af EU’s 27 medlemslande tidligere havde med Kina. Aftalen er for indeværende ikke ratificeret og trådt i kraft.

handelssituation og eksportmuligheder

 

Handelssituation

Handelshindringer

Det europæiske handelskammer i Kina (EUCCC) udarbejder årligt anbefalinger til de kinesiske myndigheder baseret på de  handelsbarrierer og -hindringer, som deres medlemmer oplever. EUCCC fremhæver i sine seneste anbefalinger (september 2022) bl.a. ”Over det sidste år, er der sket et signifikant skifte i de europæiske hovedkvarterers fokus på Kina. Hvor diskussioner tidligere primært centrerede sig om investeringsmuligheder, er de nu fokuserede på at opbygge værdikæderesiliens, udfordringerne ved at drive forretning, håndtere risici i forbindelse med omdømme og vigtigheden af global compliance. […]  Dette er ikke for at sige, at europæiske virksomheder ikke længere tillægger stor betydning til det kinesiske marked. Landet har stadig et signifikant vækstpotentiale, og produktionsbasen og industrielle klynger i verdensklasse er svære, hvis ikke umulige at kopiere andre steder. Men omfanget af europæiske virksomheders engagement kan ikke længere tages for givet."

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

COVID-19 har sat yderligere skub i Kinas overordnede anstrengelser med at reformere og modernisere økonomien, med henblik på at mindske landets økonomiske afhængighed af omverdenen. Dertil er sundhedssektoren i fokus frem mod 2030, ligesom der i almindelighed i befolkningen er fokus på sundhed, sikkerhed og velvære i bredere forstand. Dette afspejles på tværs af sektorer som energi-, miljø- og fødevaresektoren samt hos kinesiske forbrugere. The Trade Council i Kina har nedsatte sektorteams for forskellige sektorer, som man kan rådføre sig hos for yderligere oplysninger.

Det er vanskeligt at sætte direkte lighedstegn mellem COVID-19 og eksportmuligheder, men COVID-19 har, ligesom i mange andre lande, sat yderligere skub bag og understreget nødvendigheden af en række udviklingstendenser på danske styrkeområder som sundhed, energi, miljø, fødevarer, men også design og e-handel.

Den nationale Folkekongres vedtog i marts 2021 den nye femårsplan, der udstikker meget konkrete målsætninger for udviklingen i Kina de næste fem år. Kinesiske femårsplaner er meget konkrete styringsredskaber, som udviklingen fra det nationale og ned til det lokale niveau måles op imod. De giver derfor et klart billede af, hvad Kinas udvikling går i retning af, og hvad myndighederne på de forskellige områder skal levere i løbet af de kommende fem år.

Det står klart, at Kina vil kigge mere indad og fokusere på økonomisk og teknologisk selvforsyning. Her spiller den fortsatte omlægning af Kinas vækstmodel en central rolle. Hjemmemarkedet skal styrkes, og væksten skal i stigende grad drives af indenlandsk forbrug. Hvor det tidligere var planøkonomisk praksis at have øjnene stift rettet mod høje vækstrater, så har beslutningstagerne i Beijing tiltagende fokus på at sikre en mere bæredygtig økonomisk udvikling.

Stimulipakker

En lang række støtteordninger for virksomheder blev etableret i Kina i kølvandet på COVID-19, men er siden gradvist blevet udfaset. Mulighed for stimuli pakker er dog blevet aktuelt igen i forlængelse af nye COVID-19 udbrud i foråret 2022. Der findes ikke en samlet oversigt, da der ikke er tale om nationale støtteordninger, men lokale ordninger på provins- eller lavere niveau.

Det anbefales danske virksomheder, der er etableret i Kina at tage kontakt til de lokale myndigheder gennem deres datterselskab eller med bistand af nærmeste danske repræsentation. Læs mere her.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Kinas ambitiøse udmeldinger i 2020 om CO2-neutralitet i 2060 ændrede den grønne dagsorden i Kina mærkbart. Det er afspejlet i landets nye femårsplaner og bekræftede nye markedsmuligheder for danske virksomheder. Se afsnit nedenfor og læse mere i artiklen her.

Kinesiske fokusområder som sundhed, miljø, energi og fødevarer har betydeligt potentiale til at holde gang i eksportvæksten både på kort og lidt længere sigt, mens også den gradvise vækst i forbrugerefterspørgslen og udbredelsen af e-handel i Kina har potentiale til at skabe eksportmuligheder for dansk erhvervsliv. Den 14. kinesiske femårsplan bekræfter et stort sammenfald mellem kinesiske politikprioriteter og danske styrkeområder. Se mere i de sektorspecifikke afsnit nedenfor.

Klimafrontpost

Som klimafrontpost er det ambassadens opgave at tænke grøn omstilling ind i organisationens daglige arbejde og derigennem skabe en mere bæredygtig arbejdsplads med et lavere CO2-aftryk, samt vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner på det kinesiske marked.

En helt central målsætning med de nye initiativer er at assistere dansk erhvervsliv, således at den grønne eksport øges, og nye klimaprojekter sættes i søen i Kina.

Bistand til de grønne ambitioner vil virksomhederne kunne hente fra ambassadens hold af danske og lokale eksperter.

Du kan møde de grønne eksperter her og læse nærmere om, hvordan de hver især biddrager til at løfte regeringens klimaambitioner.

Digitalisering

Der er en udbredt grad af digitalisering i det kinesiske samfund, herunder på det kommercielle område. Denne er drevet af et ønske om at være på forkant med den teknologiske udvikling, såvel som af gunstige rammevilkår for digitalisering. Derudover er det en udvikling, der er blevet yderligere fremmet af COVID-19.

Kina er verdens største e-handelsmarked. Det skønnes, at omkring en tredjedel af Kinas detailhandel er e-handel. Læs mere om en af de seneste muligheder på e-handelsområdet i artiklen her.

The Trade Council i Kina har som de første indgået en aftale med JD Health med fokus på promovering af sundheds- og velværerelaterede produkter og tjenester.

Handelsmuligheder

Eksisterende danske strategiske alliancer

The Trade Council i Kina har en meget omfattende tilstedeværelse på det kinesiske marked, herunder et stort antal danske og kinesiske sektoreksperter placeret på ambassaden i Beijing og på generalkonsulaterne i Shanghai, og Guangzhou. De kan bistå virksomheder med at løse konkrete udfordringer samt identificere og følge op på konkrete markedsmuligheder i Kina.

Det anbefales at kontakte The Trade Council i Kinas relevante sektorteam for yderligere afklaring af muligheder på de respektive sektorer og områder. Mere information kan findes her.

Læs mere om eksisterende markedsmuligheder og initiativer i Kina her:

 

Kinas største importmesse slår dørene op for 2022

Virtuel pavillon skal bane vejen for danske produkter i Kina

Dansk aftryk på kinesiske hospitalsbyggerier – TC i Kina baner vejen

Plastikforbrug i Kina: Et marked for dansk innovation

Test din virksomheds produkter på Kinas E-commerce marked

Kinas nye digitale sundhedsunivers åbner nu for danske virksomheder

Innovation Centre Denmark fejrer unge entreprenører over hele verden

Nyt projekt forbinder nordiske tech-startups med østasiatiske investorer

 

Eksisterende myndighedssamarbejde

Der findes adskillige dansk-kinesiske myndighedssamarbejder, der understøttes af udsendte sektorrådgivere placeret på ambassaden i Beijing. Det omfatter områderne sundhed, miljø og vand, fødevarer og landbrug, bæredygtig byudvikling og energi, samt det maritime område.

Inden for disse områder er danske myndigheder engageret i samarbejder der også inddrager dansk erhvervslivs særlige kompetencer og knowhow, og som derfor konkret understøtter dansk erhvervslivs interesser. Du kan læse mere på ambassadens hjemmeside, herunder finde de pågældendes kontaktoplysninger. Læs mere her

 

Nye muligheder på sektorniveau

Energi og shipping

Kina sigter mod at toppe CO2-udledningerne før 2030 og blive klimaneutral før 2060. Det kræver enorme investeringer i at forbedre energieffektiviteten og i effektiv produktion af grøn strøm. Målene og drivkræfterne for en mere bæredygtig vækst i Kina er stærke. Der er derfor et stort behov for avanceret teknologi og danske erfaringer inden for energi- og maritim sektorer i Kina. Som konsekvens heraf fokuserer The Trade Council i Kina særligt på at hjælpe danske virksomheder inden for:

 • Off- og onshore vind og sol
 • Fjernvarme og -køling
 • Bæredygtige byer og bygninger
 • Grønne energiløsninger som Power-to-X (brint, biobrændsel) og biomasse.
 • Energieffektivitet i industrier
 • Indkøb af elektricitet og elmarkedsreformer
 • Den maritime sektor (skibsbygning, havneservice og grønne brændstoffer)

Energiteamets faglige kompetencer spænder fra sektorekspertise til dyb indsigt i og kontakter til kinesiske offentlige myndigheder, institutioner og statsejede virksomheder. Vores rolle er at støtte de danske virksomheder i at omsætte dette behov til efterspørgsel efter danske løsninger. Vores teams kan også støtte danske virksomheder i at sikre en bæredygtig og effektiv forsyningskæde og produktion

 

Miljø og vand

Kina er ikke fritaget for udfordringerne med at beskytte miljøet og sikre tilstrækkelige vandressourcer.

Den hurtige urbanisering i Kina ledsaget af høj befolkningstæthed og massive byer kræver effektive, kyndige og dygtige implementeringsevner til at løse problemer med vandforsyning og bæredygtige miljøforhold.

Miljø- og vandteamet arbejder målrettet på bistå de kinesiske myndigheder og virksomheder med at overkomme vand- og miljøudfordringerne ved at etablere kontakt til danske modparter.

Ambitionen er at skabe plads til en bæredygtig vækst ved at facilitere og skabe forståelse for den stærke miljø- og ressourcebevidsthed, der findes i Danmark. Dette til fordel for både Danmark og Kina, samt det globale miljø.

Gennem veletablerede bånd og relationer til relevante myndigheder og brancher, varetager vores team både regering-til-regering og branchedrevet samarbejde.

Som konsekvens heraf fokuserer The Trade Council i Kina særligt på at hjælpe danske virksomheder inden for:

 • Water redistribution
 • Sewerage and water waste handling
 • Flood prevention methods
 • Water purification
 • Managed Aquifer Recharge
 • Sustainable Cities & Buildings
 • CO2 emission management
 • Air pollution

 

Landbrug og fødevarer

Kina er verdens største fødevareproducent, men også en af de største fødevareforbrugere.

Landbrugssektoren er dog fortsat underudviklet, og strukturelle konsekvenser såsom begrænset landbrugsjord og adgang til vandressourcer er udfordringer, der skal tackles i fremtiden, da efterspørgslen på fødevarer fortsat stiger. Yderligere effektivitetsforbedringer i sektoren er desuden en afgørende forudsætning for, at Kina kan nå andre mål, herunder at støtte den fortsatte urbanisering og bidrage til stigende indkomster i landdistrikterne. Modernisering og mekanisering er derfor fortsat en topprioritet.

The Trade Council i Kina arbejder derfor proaktivt for at understøtte og fremme samarbejdet mellem danske og kinesiske myndigheder, organisationer og industri. Ambitionen er at skabe plads til bæredygtig vækst, bedre viden og øget markedsadgang for danske virksomheder inden for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Derfor fokuserer The Trade Council i Kina særligt på at hjælpe danske virksomheder inden for:

 • Food Safety Technology and knowhow
 • Food and feed ingredients
 • Agriculture and food processing technology
 • Aquaculture and fish
 • Market access for dairy, meat and fishery products
 • Organic Food
 • Promotion of Danish sustainable gastronomy

 

Sundhed og life science

Som det næststørste marked i verden er sundheds- og life science-industrien i Kina en af de mest attraktive industrier for danske virksomheder.

Den aldrende befolkning og den voksende kinesiske middelklasse skaber løbende en stor og stabil forbrugerbase, som bidrager yderligere til sektorens attraktivitet.

For at skabe de bedste vilkår for dansk erhvervsliv og virksomheder inden for sundhedssektoren i Kina fokuserer The Trade Council i Kina på udvalgte nøglesegmenter på det kinesiske marked, samt på udvalgte nøgleydelser.

Disse omfatter:

 • Medical devices and equipment
 • Pharmaceuticals
 • Rehabilitation equipment
 • Digital Solutions

Kreative industrier og digitals salg

Kinas marked for e-handel er allerede verdens største, og selv forsigtige skøn anslår, at e-handelen vil vokse med over 20 pct. årligt, over en periode på 5 år. Det er en vækst der løber mere end dobbelt så hurtigt som både USA og Storbritannien.

COVID-19 har sat yderligere skub i udviklingen af den digitale økonomi. Mange danske virksomheder er allerede aktive i Kina og med liberaliseringen af såkaldt cross-border e-handel, er mulighederne åbnet op for virksomheder, der ikke er etablerede lokalt. E-handelsplatforme som TMALL, JD.com og Little Red Book giver danske virksomheder mulighed for at kommunikere og sælge direkte til kinesiske forbrugere - og for at levere varer direkte fra eget lager i Danmark.

Virusudbruddet har ændret forbrugsvaner hos mange og de kinesiske forbrugere retter i stigende grad deres fokus mod områder mod fødevarer af høj kvalitet, hygiejne og produkter relateret til sundhed og børn.

The Trade Council i Kina

The Trade Council i Kina har en meget omfattende tilstedeværelse på det kinesiske marked, herunder et stort antal danske og kinesiske sektoreksperter placeret på ambassaden i Beijing og på generalkonsulaterne i Shanghai, og Guangzhou. De kan bistå virksomheder med at løse konkrete udfordringer samt identificere og følge op på konkrete markedsmuligheder i Kina.

Mere om markedssituationen og mulighederne i kina

Den danske ambassade i Beijing har lavet en tværsektoranalyse af den nye femårsplan (2021-2025) og dykker ned i nogle af de vigtigste områder af betydning for dansk erhvervsliv.

Link til tværsektoranalysen kan finde her.

Det anbefales at kontakte The Trade Council i Kinas relevante sektorteam for yderligere afklaring af muligheder på de respektive sektorer og områder. Mere information kan findes 
her.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os har du brug for eksportrådgivning i Kina?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.