Gå til indhold
Kina

Situationsrapport fra eksportmarkedet Kina

Kina fortsætter sin ambition om at være internationalt vækstlokomotiv, hvilket afspejles i væksten i den danske vare- og serviceeksport til Kina. Landets nultolerancetilgang overfor COVID-19 er dog i foråret 2022 kommet på den hårdeste prøve siden det første udbrud i Wuhan i 2020. 

En af de vigtigste begivenheder i Kinas politiske kalender – åbningen af den Nationale Folkekongres – fandt sted den 5. marts, 2022 i Beijing. 

Her udmeldte Kinas ledelse at landets økonomiske udvikling skal cementeres med fokus på økonomisk stabilitet, innovation, digital økonomi og national sikkerhed. 

Økonomisk stabilitet er en topprioritet for Kina og ambitionen er et BNP-vækstmål for Kina i 2022 på 5,5 pct. Dette er det laveste vækstmål siden 1991, og afspejler en ambition om på den ene side at sikre økonomisk stabilitet og på den anden side vigtigheden af en økonomisk vækst, der er høj nok til at fremme beskæftigelsen m.m.

Alt sammen mens COVID-19 fortsat blev fremhævet som det første på listen over Kinas udfordringer det kommende år.

Udfordringerne med COVID-19 er blevet særligt fremhævet i lyset af nye smitteudbrud i foråret 2022, der har resulteret i fuld nedlukning af flere større byer, heriblandt Shanghai der med sine 25 mio. indbyggere er Kinas finansielle og økonomiske højborg. 

Nedlukninger og strenge restriktioner har stor indflydelse på driften af lufthavne, aflysninger af fly og store forstyrrelser i virksomheders forsyningskæder, hvorfor Kinas udmeldte vækstmål for 2022 allerede er kommet under hårdt pres. 

Derfor er der heller ikke udsigt til at Kina kommer til at justere sine strikse indrejserestriktioner eller lette på mulighederne for at rejse lokalt rundt i Kina.

 

Kan danske virksomheder søge støtte i Kina?

Oprindelige støtteordninger knyttet til COVID-19 er udfaset. Mulighed for stimulipakker er dog blevet aktuelt igen i forlængelse af nye COVID-19 udbrud i foråret 2022. Der findes ikke en samlet oversigt, da der ikke er tale om nationale støtteordninger, men lokale ordninger på provinsniveau eller lavere.

Erhvervsstøtteordninger er almindeligvis lokale, så det anbefales danske virksomheder, der er etableret i Kina at tage kontakt til de lokale myndigheder gennem deres datterselskab eller med bistand af nærmeste danske repræsentation (The Trade Council China). Kontaktinformationer kan findes her.

covid-19 i kina

Sundhedssituation

Nye regler eller lempelser af eksisterende regler kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Seneste information om situationen kan findes ved den danske ambassade i Kina her.

Vilkår for erhvervsrejsende

Nye regler eller lempelser af eksisterende regler kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Seneste information om situationen kan findes ved den danske ambassade i Kina her.

Restriktioner

Nye regler eller lempelser af eksisterende regler kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Seneste information om situationen kan findes ved den danske ambassade i Kina her.

Flyforbindelser

Nye regler eller lempelser af eksisterende regler kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Seneste information om situationen kan findes ved den danske ambassade i Kina her.

økonomien i Kina i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Effekten af COVID-19 i Kina har ramt dansk erhvervsliv på to måder; brudte forsyningslinjer samt lavere efterspørgsel under den indledende nedgang i Kinas økonomi. Siden april 2020 er den økonomiske udvikling gradvist normaliseret, hvilket bekræftes af nøgletal som økonomisk vækst, udenrigshandel, virksomheds- og forbrugertillid samt dansk eksport til markedet. Dette er dog kommet under hårdt pres i lyset af nye smitteudbrud i foråret 2022. Smitteudbrud der har resulteret i fuld nedlukning af flere større byer, heriblandt Shanghai der med sine 25 mio. indbyggere er Kinas finansielle og økonomiske højborg.

Med verdens største havn er Shanghai ligeledes et vigtig transithub for udenlandske virksomheder og deres forsyningskæder ifm. varetransport ind og ud af Kina. Udenlandske virksomheder står derfor over for store udfordringer som følge af nedlukningen af Shanghai. 

Virksomheder udfordres også af, at ansatte der er bosat i byer, der oplever nedlukning, sidder i karantæne, hvorfor det er svært at opretholde aktivitet, produktion, salg osv. 

Det er endnu for tidligt at spå om, hvad konsekvenserne vil være på den længere bane, men så længe Kina fastholder en nultolerancetilgang til COVID-19 kan det føre til perioder med økonomisk uro og forstyrrelse i Kinas forsyningskæder, samt begrænse mulighederne for at rejse lokalt rundt i Kina. 

Ambassaden i Beijing udarbejder i samarbejde med det danske handelskammer i Kina (DCCC), Danish-Chinese Business Forum (DCBF) samt det dansk-kinesiske universitetssamarbejde SDC, kvartalsvist et erhvervsindeks der måler dansk erhvervslivs udsyn til at drive forretning i Kina. De seneste data kan findes her.

En omfattende undersøgelse foretaget af ambassaden med de samme partnere i foråret 2020 giver et mere omfattende indblik i de umiddelbare effekter af COVID-19 på dansk erhvervsliv i Kina. Undersøgelsen kan findes her.

Endelig foretager det europæiske handelskammer et årligt business confidence survey der kan findes her

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 51,1 (april 2021)
 • 51 (maj 2021)
 • 50,9 (juni 2021)
 • 50,4 (juli 2021)
 • 50,1 (august 2021)
 • 49,6 (september 2021)
 • 49,2 (oktober 2021)
 • 50,1 (november 2021)
 • 50,3 (december 2021)
 • 50,1 (januar 2022)
 • 50,2 (februar 2022)
 • 49,5 (marts 2022)
   

Læs mere om PMI i Kina her

Forbrugertilliden i Kina er væsentligt højere end på verdensplan med indeks 70,2 mod gennemsnitligt 48,9 globalt i marts 2022. Privatforbruget i Kina har, på nær i december, været i vækst siden august sidste år. Der er betydeligt fokus på at øge privatforbruget i Kina som afgørende element i landets fremtidige – og mere hjemmemarkedsfokuserede – økonomiske vækst.

Arbejdsløshed

Ifølge Kinas Nationale Statistikbureau (NBS) så lå arbejdsløsheden i byerne på 5,1 pct. i august 2021.

 • 5,3 (marts 2021)
 • 5,1 (april 2021)
 • 5,0 (maj 2021)
 • 5,0 (juni 2021)
 • 5,1 (juli 2021)
 • 5,1 (august 2021)
 • 4,9 (september 2021)
 • 4,9 (oktober 2021)
 • 5,0 (november 2021)
 • 5,1 (december 2021)
 • 5,3 (januar 2022)
 • 5,5 (februar 2022)

Dansk eksport til Kina

Efter et markant fald i eksporten i de første måneder af 2020, har der atter været betydelig fremgang i eksporten til Kina. Samlet set steg vareeksporten til Kina (eksklusiv Hong Kong) 7,4 pct. i 2021 sammenlignet med 2020. Særligt medicinske og pharmaceutiske produkter har drevet væksten, mens eksporten af kød og skind er faldet markant ift. 2020.

Eksporten af tjenesteydelser til Kina i 2021 udgjorde 29,2 mia. hvilket er en stigning på 56 pct. i forhold til 2020.

I 2021 har Danmark eksporteret varer og tjenester for 73,7 milliarder kroner til Kina. Det gør det til det femtestørste danske eksportmarked.

Kinesiske fokusområder som sundhed, miljø, energi og fødevarer har betydeligt potentiale til at holde gang i eksportvæksten både på kort og lidt længere sigt, mens også den gradvise vækst i forbrugerefterspørgslen og udbredelsen af e-handel i Kina har potentiale til at skabe eksportmuligheder for dansk erhvervsliv. Den 14. kinesiske femårsplan, der blev fremlagt i foråret, 2021, bekræfter et stort sammenfald mellem kinesiske politikprioriteter og danske styrkeområder. Se mere i de sektorspecifikke afsnit nedenfor. 

Situation ift. Danmarks største import- og eksportsektorer

Det oprindelige fald i eksporten i foråret 2020 er i løbet af relativt kort tid vendt til vækst hvad angår flere af de største varekategorier for den danske eksport til Kina. For 2021 har der været størst absolut vækst inden for medicinske og pharmaceutiske produkter (3,7 mia. / +29 pct.), mens den absolutte vækst har været særlig høj for varekategorier såsom metalvarer (+54 pct.), kemiske produkter (+15 pct.), træ (+106 pct.), mejeriprodukter (+29 pct.), specialmaskiner til industrien (+14 pct.) og korn (+45 pct.). Til gengæld er der fald i eksporten hvad angår skind og pelsprodukter (-92 pct.), motorer (-34 pct.) samt kød (-11 pct.). 

Frihandelsaftale med EU

EU har forhandlet en omfattende investeringsaftale med Kina. Hensigten er, at aftalen skal skabe øget markedsadgang for europæiske investorer i Kina. Investeringsaftalen erstatter desuden de investeringsbeskyttelsesaftaler, som 26 af EU’s 27 medlemslande tidligere havde med Kina. Aftalen er for indeværende ikke ratificeret og trådt i kraft.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Handelshindringer

Det europæiske handelskammer i Kina (EUCCC)  udarbejder årligt anbefalinger til de kinesiske myndigheder baseret på handelsbarrierer og -hindringer, som deres medlemmer oplever.
EUCCC fremhæver selv, ”at på trods af de mange vanskeligheder i 2020, på grund af COVID-19-pandemien og stigende geopolitiske spændinger, så klarede europæiske virksomheder i Kina sig generelt godt og forbliver fast engagerede i markedet. Men på trods af de fortsatte forretningsmuligheder, er tegn på at Kina vender sig indad, som det ses i den seneste 14. femårsplan (14FYP's) mål om at øge selvforsyning i dele af økonomien, en reel grund til bekymring. Europæiske virksomheder er derfor usikre på, i hvilket omfang de vil være i stand til at bidrage til Kinas fremtidige vækst, nogle endda med frygt for at trække sig helt fra markedet, ligesom der er tvivl om Kinas fremtidige vækstkurs.”

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

COVID-19 har sat yderligere skub i Kinas overordnede anstrengelser med at reformere og modernisere økonomien med henblik på at mindske landets økonomiske afhængighed af omverdenen. Dertil er sundhedssektoren i fokus frem mod 2030, ligesom der i almindelighed i befolkningen er fokus på sundhed, sikkerhed og velvære i bredere forstand, hvilket afspejles på tværs af sektorer som energi-, miljø- og fødevaresektoren samt hos kinesiske forbrugere. The Trade Council i Kina har nedsatte sektorteams for forskellige sektorer, som man kan rådføre sig hos for yderligere oplysninger

Det er vanskeligt at sætte direkte lighedstegn mellem COVID-19 og eksportmuligheder, men COVID-19 har som andre steder sat yderligere skub bag eller understreget nødvendigheden af en række udviklingstendenser i Kina på danske styrkeområder som sundhed, energi, miljø, fødevarer, men også design og e-handel.

Den nationale Folkekongres vedtog i marts den nye femårsplan, der udstikker meget konkrete målsætninger for udviklingen i Kina de næste fem år. Kinesiske femårsplaner er meget konkrete styringsredskaber, som udviklingen fra det nationale og ned til det lokale niveau måles op imod. De giver derfor et klart billede af, hvad Kinas udvikling går i retning af og hvad myndighederne på de forskellige områder skal levere i løbet af de kommende fem år.

Det står klart, at Kina vil kigge mere indad og fokusere på økonomisk og teknologisk selvforsyning. Her spiller den fortsatte omlægning af Kinas vækstmodel en central rolle. Hjemmemarkedet skal styrkes og væksten skal i stigende grad drives af indenlandsk forbrug. Hvor det tidligere var planøkonomisk praksis at have øjnene stift rettet mod høje vækstrater, så har beslutningstagerne i Beijing tiltagende fokus på at sikre en mere bæredygtig økonomisk udvikling.

Stimulipakker

En lang rækkestøtteordninger for virksomheder blev etableret i Kina i kølvandet på COVID-19, men er siden gradvist blevet udfaset. Mulighed for stimulipakker er dog blevet aktuelt igen i forlængelse af nye COVID-19 udbrud i foråret 2022. Der findes ikke en samlet oversigt, da der ikke er tale om nationale støtteordninger, men lokale ordninger på provins- eller lavere niveau. 

Det anbefales danske virksomheder, der er etableret i Kina at tage kontakt til de lokale myndigheder gennem deres datterselskab eller med bistand af nærmeste danske repræsentation Læs mere her.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Kinas ambitiøse udmeldinger ultimo september om CO2-neutralitet i 2060 ændrer den grønne dagsorden i Kina mærkbart. Det er afspejlet i landets nye femårsplaner, der blev forelagt i foråret og bekræfter nye markedsmuligheder for danske virksomheder. Se afsnit nedenfor og læse mere i artiklen her.

Kinesiske fokusområder som sundhed, miljø, energi og fødevarer har betydeligt potentiale til at holde gang i eksportvæksten både på kort og lidt længere sigt, mens også den gradvise vækst i forbrugerefterspørgslen og udbredelsen af e-handel i Kina har potentiale til at skabe eksportmuligheder for dansk erhvervsliv. Den 14. kinesiske femårsplan, der blev fremlagt i foråret bekræfter et stort sammenfald mellem kinesiske politikprioriteter og danske styrkeområder. Se mere i de sektorspecifikke afsnit nedenfor

Klimafrontpost

Som klimafrontpost er det ambassadens opgave at tænke grøn omstilling ind i organisationens daglige arbejde og derigennem skabe en mere bæredygtig arbejdsplads med et lavere CO2-aftryk, samt vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner på det kinesiske marked.

En helt central målsætning med de nye initiativer er at assistere dansk erhvervsliv, således at den grønne eksport øges, og nye klimaprojekter sættes i søen i Kina.

Bistand til de grønne ambitioner vil virksomhederne kunne hente fra ambassadens hold af danske og lokale eksperter.

Du kan møde de grønne eksperter her og læse nærmere om, hvordan de hver især biddrager til at løfte regeringens klimaambitioner.

Digitalisering

Der er en udbredt grad af digitalisering i det kinesiske samfund, herunder på det kommercielle område, drevet såvel af et ønske om at være på forkant med den teknologiske udvikling som af gunstige rammevilkår for digitalisering. Det er en udvikling, der er blevet yderligere fremmet af COVID-19.

Kina er verdens største e-handelsmarked. Det skønnes, at omkring en tredjedel af Kinas detailhandel er e-handel. Læs mere om en af de seneste muligheder på e-handelsområdet i artiklen her.

The Trade Council i Kina har som de første indgået en aftale med JD Health med fokus på promovering af sundheds- og velværerelaterede produkter og tjenester.

Handelsmuligheder

Eksisterende danske strategiske alliancer

The Trade Council China har en meget omfattende tilstedeværelse på det kinesiske marked, herunder et stort antal danske og kinesiske sektoreksperter placeret på ambassaden i Beijing og på generalkonsulaterne i Shanghai, og Guangzhou. De kan bistå virksomheder med at løse konkrete udfordringer samt identificere og følge op på konkrete markedsmuligheder i Kina.

Det anbefales at kontakte The Trade Council Chinas relevante sektorteam for yderligere afklaring af muligheder på de respektive sektorer og områder. Mere information kan findes her

Læs mere om eksisterende markedsmuligheder og initiativer i Kina her:

Kinas største importmesse slår dørene op for 2022

Virtuel pavillon skal bane vejen for danske produkter i Kina

Dansk aftryk på kinesiske hospitalsbyggerier – TC i Kina baner vejen

Plastikforbrug i Kina: Et marked for dansk innovation

Test din virksomheds produkter på Kinas E-commerce marked 

Kinas nye digitale sundhedsunivers åbner nu for danske virksomheder 

Innovation Centre Denmark fejrer unge entreprenører over hele verden 

Nyt projekt forbinder nordiske tech-startups med østasiatiske investorer 

Eksisterende myndighedssamarbejde

Der findes adskillige dansk-kinesiske myndighedssamarbejder, der understøttes af udsendte sektorrådgivere placeret på ambassaden i Beijing. Det omfatter områderne sundhed, miljø & vand, fødevarer og landbrug, bæredygtig byudvikling og energi samt det maritime område inden for hvilke danske myndigheder er engageret i samarbejder, der også inddrager dansk erhvervslivs særlige kompetencer og knowhow, og som dermed konkret understøtter dansk erhvervslivs interesser. Du kan læse mere på ambassadens hjemmeside, herunder finde de pågældendes kontaktoplysninger. Læs mere her. 

Nye muligheder på sektorniveau

Energi og shipping

Kina sigter mod at toppe CO2-udledningerne før 2030 og blive klimaneutral før 2060. Det kræver enorme investeringer i at forbedre energieffektiviteten og i effektiv produktion af grøn strøm. Målene og drivkræfterne for en mere bæredygtig vækst i Kina er stærke. Der er derfor et stort behov for avanceret teknologi og danske erfaringer inden for energi- og maritim sektorer i Kina. Som konsekvens heraf fokuserer The Trade Council i Kina særligt med at hjælpe danske virksomheder inden for: 

- Off- og onshore vind og sol. 
- Fjernvarme og -køling 
- Bæredygtige byer og bygninger 
- Grønne energiløsninger som P2X (brint, biobrændsel) og biomasse. 
- Energieffektivitet i industrier 
- Indkøb af elektricitet og elmarkedsreformer. 
- Maritime - Skibsbygning, Havneservice og Grønne brændstoffer. 

Energiteamets faglige kompetencer spænder fra sektorekspertise til dyb indsigt i og kontakter til kinesiske offentlige myndigheder, institutioner og statsejede virksomheder. Vores rolle er at støtte de danske virksomheder i at omsætte dette behov til efterspørgsel efter danske løsninger. Vores teams kan også støtte danske virksomheder i at sikre en bæredygtig og effektiv forsyningskæde og produktion.

Miljø og vand
Kina er ikke fritaget for udfordringerne med at beskytte miljøet og sikre tilstrækkelige vandressourcer. 

Den hurtige urbanisering i Kina ledsaget af høj befolkningstæthed og massive byer kræver effektive, kyndige og dygtige implementeringsevner til at løse problemer med vandforsyning og bæredygtige miljøforhold. 

Miljø & vandteamet arbejder målrettet på bistå de kinesiske myndigheder og virksomheder med at overkomme vand- og miljøudfordringerne ved at etablere kontakt til danske modparter. 

Ambitionen er at skabe plads til en bæredygtig vækst ved at facilitere og skabe forståelse for den stærke miljø- og ressourcebevidsthed, der findes i Danmark, til fordel for både Danmark og Kina samt det globale miljø. 

Gennem veletablerede bånd og relationer til de relevante myndigheder og brancher varetager vores team både regering-til-regering, samt branchedrevet samarbejde. 
Som konsekvens heraf fokuserer The Trade Council i Kina særligt med at hjælpe danske virksomheder inden for:

- Water redistribution
- Sewerage and water waste handling
- Flood prevention methods
- Water purification
- Managed Aquifer Recharge
- Sustainable Cities & Buildings
- CO2 emission management
- Air pollution

Landbrug og fødevarer

Kina er verdens største fødevareproducent, men også en af de største fødevareforbrugere. 

Landbrugssektoren er dog fortsat underudviklet, og strukturelle konsekvenser såsom begrænset landbrugsjord og adgang til vandressourcer er udfordringer, der skal tackles i fremtiden, da efterspørgslen efter fødevarer fortsætter med at stige. Yderligere effektivitetsforbedringer i sektoren er desuden en afgørende forudsætning for, at Kina kan nå andre mål, herunder at støtte den fortsatte urbanisering og bidrage til stigende indkomster i landdistrikterne. Modernisering og mekanisering er derfor fortsat en topprioritet. 

The Trade Council China arbejder derfor proaktivt for at understøtte og fremme samarbejdet mellem danske og kinesiske myndigheder, organisationer og industri. Ambitionen er at skabe plads til en bæredygtig vækst, bedre viden og øget markedsadgang inden for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Som konsekvens heraf fokuserer The Trade Council i Kina særligt med at hjælpe danske virksomheder inden for:

- Food Safety Technology and knowhow
- Food and feed ingredients
- Agriculture and food processing technology
- Aquaculture and fish
- Market access for dairy, meat and fishery products
- Organic Food
- Promotion of Danish sustainable gastronomy

Sundhed og life science

Som verdens næststørste marked er sundheds- og life science-industrien i Kina en af de mest attraktive industrier for danske virksomheder. 

Derudover giver den aldrende befolkning og den voksende kinesiske middelklasse løbende en stor og stabil forbrugerbase, hvilket yderligere bidrager til sektoren attraktivitet. 

For at skabe de bedste vilkår for dansk erhvervsliv og virksomheder inden for sundhedssektoren i Kina fokuserer The Trade Council China på udvalgte nøglesegmenter på det kinesiske marked samt på udvalgte nøgleydelser. 

Disse omfatter: 

- Medical devices and equipment
- Pharmaceuticals
- Rehabilitation equipment
- Digital Solutions

Kreative industrier og digitalt salg

Kinas marked for e-handel er allerede verdens største, og selv forsigtige skøn anslår, e-handelen vil vokse med over 20 pct. årligt de næste 5 år. Det er mere end dobbelt så hurtigt som både USA og Storbritannien.

COVID-19 har sat yderligere skub i udviklingen af den digitale økonomi. Mange danske virksomheder er allerede aktive i Kina og med liberaliseringen af såkaldt cross-border e-handel er mulighederne åbnet op for virksomheder, der ikke er etablerede lokalt. E-handelsplatforme som TMALL, JD.com og Little Red Book giver danske virksomheder mulighed for at kommunikere og sælge direkte til kinesiske forbrugere - og for at levere varer direkte fra eget lager i Danmark. 

Virusudbruddet har ændret forbrugsvaner hos mange og de kinesiske forbrugere retter i stigende grad deres fokus mod områder mod fødevarer af høj kvalitet, hygiejne og produkter relateret til sundhed og børn.

Trade Council i Kina

The Trade Council China har en meget omfattende tilstedeværelse på det kinesiske marked, herunder et stort antal danske og kinesiske sektoreksperter placeret på ambassaden i Beijing og på generalkonsulaterne i Shanghai, og Guangzhou. De kan bistå virksomheder med at løse konkrete udfordringer samt identificere og følge op på konkrete markedsmuligheder i Kina.

Mere om markedssituationen og mulighederne i kina

Den danske ambassade i Beijing har lavet en tværsektoranalyse af den nye femårsplan (2021-2025) og dykker ned i nogle af de vigtigste områder af betydning for dansk erhvervsliv.

Link til tværsektoranalysen kan finde her.

Det anbefales at kontakte Trade Council Chinas relevante sektorteam for yderligere afklaring af muligheder på de respektive sektorer og områder. Mere information kan findes her.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os har du brug for eksportrådgivning i Kina?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.