Gå til indhold
Irland

Situationsrapport fra eksportmarkedet Irland

Irland er påvirket af krigen i Ukraine i form af stigende inflation og energipriser, som har påvirket forbrugertilliden. For at modvirke effekterne af krisen, har regeringen i forbindelse med budget 2023 igangsat en lang række tiltag. I 2023 og 2024 forventes en økonomisk vækst på 3,8 pct og 3,3 pct, som er mindre end tidligere år, men fortsat i den høje ende sammenlignet med prognoserne for andre lande.

 

KAN DANSKE VIRKSOMHEDER SØGE OM ØKONOMISK STØTTE I IRLAND?

Den irske regering har vedtaget flere hjælpepakker. Disse består både af lån, statslig garantistillelse samt direkte tilskud til små virksomheder. De fleste er dog under udfasning.

Danske virksomheder med datterselskaber i Irland kan ansøge på lige vilkår med irske virksomheder.

Klik her for en samlet liste over hjælpepakker i Irland.

økonomien i Irland 

Erhvervsklima

Realvæksten i BNP for 2022 var på 13,6 pct., mens der i 2023 og 2024 forventes en realvækst på omkring 3,8 pct. og 3,3 pct. Dette drives i høj grad af eksport fra globale virksomheder lokaliseret i Irland og specialiseret inden for medicinsk udstyr, medicin og computer-service.
Arbejdsløsheden har siden december 2021 ligget stabilt på mellem 4 og 5 pct. Arbejdsløsheden forventes på nuværende tidspunkt ikke at stige igen i 2023.

Den irske centralbank forventede i november 2022, at inflationen for 2022 ville ende på 8,9 pct., det højeste i to årtier. Dette indebærer en inflation på 43,1 pct. inden for energi, og 11,2 pct. inden for fødevaresektoren. Det skyldes primært Brexit og krigen i Ukraine, som har givet afbrydelser i forsyningskæder og store stigninger i energiomkostninger. Det forventes at inflationen i 2023, vil falde til et sted mellem 3,2 og 4,1 pct. 
De tre største udfordringer for Irland, blev af OECD i november 2022, vurderet til at være stigende leveomkostninger (herunder ophedet boligmarked), manglende personale i sundhedssektoren og den grønne omstilling. Ydermere, kommenteres mulige koncentrationsproblemer i de offentlige finanser, da en stor andel af Irlands offentlige indtægter kommer fra selskabsskat, fra et lille antal store multinationale virksomheder.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)
56,3 (Juli, 2022)
54,7 (August, 2022)
54,1 (September, 2022)
53,2 (Oktober, 2022)
50,8 (November, 2022)
52,7 (December, 2022)

Læs mere om PMI i Irland her. 

Forbrugertillid
Forbrugertilliden faldt mellem marts 2021 og juni 2022, fra 81,9 pct. til 55,6 pct., og er sidenhen svinget mellem 56,3 og 50,8 pct. Mellem november og december 2022 steg PMI’et fra 50,8 til 52,7, den første stigning siden juni 2022. Forbrugertilliden er således begyndt at stabilisere sig. 

Arbejdsløshed
4,2 pct. (Juni, 2022)
4,3 pct. (Juli, 2022)
4,4 pct. (August, 2022)
4,4 pct. (September, 2022)
4,5 pct. (Oktober, 2022)
4,4 pct. (November, 2022)

Se flere tal om arbejdsløshed og arbejdsmarkedet i Irland her.

 
 

Dansk samhandel med irland

Danmark og Irlands samhandel har i absolutte tal været stigende de sidste par år. I 2021 steg den danske vareeksport til Irland med 14,3 pct. ift. 2020, og i de første otte måneder af 2022 steg den med 11,5 pct. ift. samme periode i 2021. Til sammenligning faldt den danske vareimport fra Irland med 5,8 pct. i 2021 ift. 2020, og steg med 20,8 pct. i de første otte måneder af 2022 ift. samme periode i 2021. 

Væksten i dansk vareeksport drives af en vækst i eksport af gummi, vegetabilske olier og fedtstoffer, samt kraftmaskiner og motorer, mens væksten i dansk vareimport drives af en stigning i prisen på gødningsstoffer og andre transportmidler. 

Handelssituation og eksportmuligheder

Stimulipakker

Stimulipakker som følge af COVID-19

I 2021 offentliggjorde Irland en økonomisk genopretningsplan efter COVID-19, der sigtede på at få den irske befolkning i arbejde igen og på at genoprette det irske erhvervsliv. 

Irland modtog 989 mio. EUR fra EU’s genopretningsfond og samlet set omkring 1,3 mia. EUR fra EU’s genopretningsinstrumenter frem til 2022. Derudover modtog Irland 204 mio. EUR fra ReactEU, samt 77 mio. EUR fra The Just Transition Fund. Den irske regering har tidligere lanceret flere hjælpepakker rettet mod virksomheder, som har været hårdt ramt af COVID-19. Der er indført følgende tiltag vedr. lån og tilskud til virksomheder på tværs af sektorer, som forsat gælder i 2023:
COVID-19 Business Loans: Lån uden renter til virksomheder i Irland med mindre end 10 fuldtidsansatte og en omsætning under 2 mio. EUR
Trading Online Voucher Scheme: Små virksomheder kan søge om to vouchers på op til 2.500 EUR til at hjælpe med online opsætning af virksomheden.

Læs mere om de irske hjælpepakker her.

Stimulipakker som følge af krigen i Ukraine

Regeringen har vedtaget flere initiativer i kølevandet på de stigende energipriser. I september 2022 vedtog regeringen en stor krisepakke på 11 mia. EUR, afsat til nye kriseforanstaltninger for borgere og virksomheder, til bl.a. at afbøde for konsekvenserne af den høje inflation. Dette indebærer 4,1 mia. EUR til en pakke med engangsforanstaltninger rettede mod de stigende leveomkostninger og 6,9 mia. EUR til permanente skatteændringer og mere langsigtede tiltag. Tiltag som er relevante for virksomheder er følgende:
1,2 mia. EUR til en midlertidig virksomhedsenergistøtteordning: Skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med de øgede omkostninger til gas- og elregninger. Virksomheder som oplever en gennemsnitlig stigning på mere end 50 pct. kan få dækket op til 10.000 EUR om måneden. 
200 mio. EUR til ”Ukraine Enterprise Crisis Scheme”: Indebærer tilskud og lån til levedygtige, men sårbare virksomheder, som arbejder med fabriksproduktion eller international handel og er påvirket af krigen i Ukraine.
1,2 mia. EUR til ”Ukraine Credit Guarantee Scheme”: Nyt statsstøttet, lavprislån til virksomheder på op til 1 mio. EUR over en seksårig periode, uden krav om sikkerhed for lån op til 250.000 EUR.
500 mio. EUR til ”Growth and Sustainability Loan Scheme”: Billige investeringslån med en tidshorisont på op til 10 år til små og mellemstore virksomheder. 
Derudover fortsætter Irland med reduceringen af momsafgiften på 9 pct. i hotel- og turismesektoren indtil februar 2023.

Læs mere om budget 2023 her.

Der er desuden vedtaget en lang række tiltag i forskellige sektorer, herunder specielt for virksomheder i landbrug, fødevarer- og fiskerisektoren.
Søg på din sektor her.

Samtidig har den irske regering lanceret National Energy Security Framework, som bl.a. inkluderer beskrivelser og vejledninger til hvordan husholdninger og virksomheder kan spare på energiforbruget. Energihåndteringsplanen kommunikeres gennem kampagnen Reduce Your Use, som promoverer og tilskynder et effektivt energiforbrug, samt fremhæver statslige økonomiske støttemuligheder der er tilgængelig for husholdninger og virksomheder.

Læs mere om energihåndteringsplanen her og den tilhørende kampagne her.

Sektorer berørt af stimulipakker

De stimulipakker, den irske regering har indført som følge af COVID-19, har størst effekt på irsk infrastruktur (herunder digital infrastruktur), men også detailhandlen, hotel- og restaurationsbranchen, turisme og en række eksportsektorer.
Overordnet set kan stimulipakkerne forventes at påvirke de danske styrkepositioner inden for tre områder:
1) Fødevarer og bioressourcer, da stimulipakkerne giver gode lånemuligheder for virksomheder i Irland, især inden for landbrug og fiskeri. 
2) Digitale teknologier, da der gives tilskud og værdibeviser til virksomheder med et ønske om at udvide deres digitale redskaber.
3) Byggeri og anlæg, da der gives tilskud og rådgivning for at få virksomheder og husholdninger til at blive mere bæredygtige, både i form af bolig og energiforbrug.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Irland har stor bevågenhed på bæredygtighed og grønne investeringer, hvilket markeres i deres genopretningsplan, hvor den grønne omstilling har førsteprioritet. Den er fuldt op af en klimahandlingsplan, som i december 2022 kom i en 2023-version, som forventes opdateret med konkrete handlinger og kompetencer til hvorpå målene realiseres i starten af 2023. 

Klimahandlingsplanen indebærer grønne muligheder i flere sektorer. Her kan nævnes den grønne omstilling af virksomheder ved bl.a. at øge anvendelsen af alle ressourcer, så affaldsdannelsen mindskes. Byggeri- og boligsektoren, hvor udledningen af CO2 skal mindskes ved energioptimering af den bestående bygningsmasse (særligt i det offentlige). Vedvarende energi, hvor en reduktion på 75 pct i elektricitetssektoren skal blive muligt gennem store investeringer i on- og offshore vind, solenergi, energioptimering og fjernvarme.

Læs mere om klimahandlingsplanen fra 2021 her og for 2023 her

Digitalisering

Irland er det 5. mest digitaliserede land i EU ifølge EU’s DESI-rangeringssystem. Som led i den irske regerings digitaliseringsplan fra 2019 skal Irland inden 2025 være en konkurrencedygtig, innovativ produktionshub. Især i medicinal- og kemikalieindustrien, fødevare-, computer- og elektronik- samt ingeniørindustrien og i sektoren for medicinsk udstyr forventes udfordringer, men også stort potentiale. 

I slutningen af 2021 og starten af 2022 kom regeringen med en ny digitaliseringsstrategi, hvor også digitalisering af offentlige services er en høj prioritet. E-handel udgør en væsentlig andel af regeringens genopretningsplan, hvori der er afsat EUR 291 mio. til digitaliseringsfremmende investeringer. Man ønsker at styrke Irlands position som europæisk digitaliseringshub for virksomheder, men i særdeleshed også at fremme digitaliseringen i den offentlige sektor, hvor hhv. undervisnings- og sundhedssektoren er særlige prioriteter. 

Handelsmuligheder

Vedvarende energi, herunder særligt havvind, er et marked i vækst. På nuværende tidspunkt har Irland kun én havvindmøllepark, men har et mål om at nå 7GB i 2030, som kræver store investeringer. 
Teknologisektoren har set en stigende grad af efterspørgsel på online kommunikation og rummer generelt store muligheder, da irerne i stigende grad efterspørger teknologiske løsninger. Også inden for e-commerce og sundhedsteknologi er der potentiale for danske virksomheder.
Også medicinal-, bolig-, samt landbrugs- og fødevaresektorerne, som alle fylder meget i irsk økonomi, har oplevet uventet stor vækst under krisen og er indsatsområder med stort potentiale. 

Nye muligheder på sektorniveau
The Trade Council i Irland vurderer, at der er store muligheder inden for følgende områder:
Tech (især deep tech og e-commerce)
Sundhed (herunder sundhedsteknologi)
Digitalisering på tværs af sektorer og i den offentlige sektor (særligt på sundhedsområdet)
Pharma
CO2-reduktion inden for landbrug og fødevarer
Cirkulær økonomi (herunder affaldshåndtering)
Vedvarende energi (særligt vind men også sol, biomasse, smart grid, varmepumper)
Energibesparelser i boliger gennem renoveringer
Byplanlægning (smart city-løsninger)
Future of mobility og micro-mobility

Større projekter i udbud
For at nå målet om 7GB havvind i 2030 vil der bl.a. blive afholdt flere udbudsrunder for vedvarende energi-projekter på havet. Den første aktion vil finde sted i starten af 2023, hvor syv projekter har adgang til udbudsrunden. Regeringen forventer, at aktionen vil bringe 2,5GW som vil kunne blive leveret i 2026 eller 2027. Der vil komme flere udbudsrunder i fremtiden. Af den grund vurderes særligt offshore vindenergi at være et attraktiv marked.

 

The Trade Council i Irland

The Trade Council i Irland kan bl.a. bistå med instrumenter til styrkelse og diversificering af værdikæder, en ydelse der er særligt målrettet SMV-segmentet. Endvidere yder The Trade Council eksportsparring, rådgivning o.l., særligt inden for partner- og distributørsøgning, markedsundersøgelser, e-handel samt på områder der berører den digitale og grønne omstilling. Der er også muligheder inden for myndighedssamarbejde.

Ambassaden er en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter der kræver kontakter til irske aktører.

I 2022 gennemførtes to branchefremstød. Et inden for offshore vindenergi i oktober og et inden for deep tech i november. Disse fremstød forventes gentaget i 2023 samt et nyt inden for onshore vindenergi. Følg med på LinkedIn for event.

Oplysningerne ovenfor giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da Irland – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links, der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Irland?                                

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

    Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

    En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
    Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

    Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.