Gå til indhold
Frankrig

Situationsrapport fra eksportmarkedet Frankrig

Frankrig har hidtil under COVID-19 mobiliseret EUR 460 mia. i låne- og hjælpepakker. Der er bl.a. annonceret særlige hjælpepakker til bil-, bygge-, luftfart-, turisme-, og techsektorerne. En national genopretningsplan til EUR 100 mia. blev lanceret 3. september og har fokus på sundhed, industrien, det grønne område og beskæftigelsen. Den økonomiske støtte til virksomheder, som er lukket pga. krisen, fortsætter i 2021.

Introduktion

Frankrig har per 16. januar indført spærretid med udgangsforbud kl. 18-06. Erhvervsliv og butikker er fortsat åbne, ligesom det er muligt at bevæge sig udenfor under spærretid for at arbejde, gå til læge mv.

Den franske regering ønsker fortsat at minimere den sociale interaktion for at sænke smittetal, samtidig med at man holder mest mulig gang i økonomien. Der er således fortsat tale om en række sundhedsrelaterede restriktioner i landet.

Kulturlivet som teatre, biografer og museer er lukket minimum indtil starten af februar. Restauranter vil kunne genåbne allertidligst i midten af februar, hvis sundhedssituationen tillader dette (dvs. fortsat under 5000 daglige smittetilfælde).

Den franske regering har inden de nye tiltag ifm. udgangsforbuddet 30. oktober og den gradvise opblødning af dette mobiliseret EUR 460 mia. i støtte- og lånepakker til erhvervslivet og for at holde hånden under beskæftigelsen. Dette bl.a. til lønkompensation, støtte til mindre virksomheder og selvstændige, udskydelse af skatter og afgifter for virksomheder og særlige støtteplaner til fly-, bil-, bygge og turismeindustrien. Man har også lavet en særlig pulje til start-up-sektoren indenfor tech-industrien og for bogbranchen. Hertil en pulje til rekapitalisering af virksomheder, herunder i luftfarten og automobilindustrien.

Den franske regering har hertil afsat yderligere EUR 20 mia. på finansloven 2020 som følge af udgangsforbuddet, der startede 30. oktober, for at hjælpe virksomheder og lønmodtagere i perioden. Heraf er EUR 15 mia. planlagt at gå til bl.a. lønkompensation og støtte via regeringens solidaritetsfond for mindre virksomheder og selvstændige, mens de sidste EUR 5 mia. er en reserve.

I 2021 fortsætter den økonomiske støtte til virksomheder, som er ramt af administrativ lukning som følge af sundhedskrisen. Det sker i form af økonomisk støtte fra regeringens solidaritetsfond, hvor man kan få støtte på op mod EUR 200.000 afhængig af omsætning. Der er fortsat mulighed for lønkompensation for ansatte i virksomheder, som er administrativt lukkede.

Den nationale genopretningsplan France Relance på i alt EUR 100 mia. går bl.a. til grøn omstilling (EUR 30 mia.), forbedring af konkurrenceevne for virksomheder og industrien (EUR 35 mia.) og til en række sociale og sundhedsmæssige tiltag, herunder en fortsættelse af lønkompensation for de hårdest ramte sektorer og investeringer i sundhedssektoren. Planen løber over perioden 2021-2022.

Frankrigs europæiske grænser er åbne. Grænserne til tredjelande er lukkede. Ingen vil kunne rejse ind i Frankrig fra tredjelande, uden man er sikker på, at de ikke er smittede med COVID-19 – det vil sige, at alle indrejsende fra ikke EU-lande vil skulle fremvise en negativ COVID-19-test lavet maksimalt 72 timer inden indrejse eller alternativt - og kun i tilfælde, hvor andet ikke er muligt og under forudsætning af dokumenter fra den lokale franske ambassade i afrejselandet - skulle testes ved ankomst. Efter indrejse skal man gå en uge i karantæne og teste negativt igen syv dage efter indrejse, før karantænen kan afbrydes. Der forventes ikke øgede procedurer eller komplikationer ifm. godstransport til, fra og gennem Frankrig.

Det franske finansministerium har oprettet en særlig hjemmeside med fokus på hjælp og vejledning til virksomhederne (på fransk), som kan tilgås via dette link.

Der er også oprettet en oversigt (på fransk) over de ekstra tiltag under udgangsforbuddet i efteråret/vinteren 2020. Klik her for at se oversigten.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Frankrig?

Ja, danske selskabers datterselskaber registreret i Frankrig kan bruge de samme ordninger som franske selskaber. Kriterierne for adgang til støtte og hjælp er forskellige afhængigt af, hvilken støtteordning og virksomhedstype, der er tale om.

covid-19 i frankrig

Sundhedssituation

Tal for smitte, indlæggelser på hospitaler, intensivindlæggelser mv. er fortsat høje, om end det er lykkedes at sikre et fald i indlæggelser og smittetal qua udgangsforbuddet som løb i perioden 30. oktober-15. december. Fra 16. januar er Frankrig underlagt spærretid med udgangsforbud kl. 18-06. Dertil kommer en række andre regler om bl.a. brug af mundbind i det offentlige rum, på arbejdspladser mv. Den løbende udvikling i epidemien kan følges på det franske sundhedsministeriums hjemmeside.

De gældende sundhedsrestriktioner kan findes på den franske regerings hjemmeside dedikeret til formålet, som du kan tilgå via dette link.

Vilkår for erhvervsrejsende

Der er ingen særlige vilkår for erhvervsrejser. Disse foregår på samme vilkår som almindelige rejser, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er indført restriktioner for indrejse fra DK. Erhvervsrejsende skal dog – ligesom alle andre – udfylde og bære attester for rejser udenfor hjemmet under den spærretid med udgangsforbud i perioden kl. 18-06.

Der er typisk identitetskontrol ved grænseovergange, herunder særligt for flyforbindelser. Frankrigs europæiske grænser er fortsat åbne for indrejse. Grænserne til tredjelande er dog lukkede, og indrejse kræver en negativ PCR-test lavet maksimalt 72 timer før indrejse. Efter indrejse skal man gå en uge i karantæne og teste negativt igen syv dage efter indrejse, før karantænen kan afbrydes. I bestemte tilfælde kan testen gennemføres ved ankomst i Frankrig, men dette kræver attest fra lokal fransk ambassade i afrejselandet.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Frankrig her.

I Danmark frarådes alle rejser, herunder erhvervsrejser, til hele verden for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter. Levering af varer eller tjenesteydelser undtaget jf. undtagelserne nedenfor. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene og løbende opdateret information her.

Restriktioner

Den franske regering ønsker at minimere den sociale interaktion for at sænke smittetal samtidig med, at man holder mest mulig gang i økonomien. Per 16. januar er der indført spærretid med udgangsforbud kl. 18-06. I spærretiden er det kun muligt at gå udenfor, hvis man har en anerkendt grund til dette og udfylder en attest fra Indenrigsministeriet.

Restauranter og barer er lukkede, ligeledes er alle kulturinstitutioner lukkede.

Mundbind er påkrævet i det offentlige rum indendørs overalt i Frankrig. Det samme gør sig gældende i bl.a. offentlig transport, taxier mv. Mundbind er påkrævet på alle arbejdspladser, undtagen på enkeltmandskontor. I store dele af landet er mundbind påkrævet i udendørs offentlige områder. Mundbind er påkrævet for elever i de franske skoler fra seksårsalderen.

Der forventes ikke øgede procedurer eller komplikationer ifm. godstransport til, fra og gennem Frankrig.

Gældende restriktioner kan ændre sig inden for kort tid, og det opfordres derfor til, at man holder sig orienteret via de franske myndigheder og franske medier samt på den danske ambassades hjemmeside. Find yderligere og løbende opdateret information her.

Flyforbindelser

Der er daglige flyforbindelser mellem Frankrig og Danmark.

Frankrig i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Arbejdsløsheden i 2020 nåede ned på det lavest registrerede niveau i over mere end ti år, men er dog ifølge Insee steget fra 7,1 pct. i 2. kvartal til 9,0 pct. i 3. kvartal. Ser man på aldersgrupper, så er arbejdsløsheden markant højest blandt de 15-24 årige med 21,8 pct. i 3. kvartal. Der er endnu ikke opgivet tal for 4. kvartal i 2020. Ifølge OECD, der generelt vurderer arbejdsløsheden lavere, vendte udviklingen fra juni, hvor arbejdsløshedsraten satte minimumsrekord med 6,9 pct. Over den følgende måned skete den hidtil mest markante stigning til et niveau på 9,4 pct. I den efterfølgende periode har raten dog igen været faldende og nåede et nyt lavniveau på 8,6 pct. i oktober, men er igen steget en smule, til 8,8 pct. i november. Den reelle arbejdsløshed må dog forventes at være højere, idet nedlukningen i foråret har medført, at en andel ledige ikke aktivt har søgt arbejde og derfor ikke medregnes i arbejdsløshedsstatistikken.

Ifølge OECDs Consumer Confidence Index har forbrugertilliden været stærkt faldende fra slutningen af 2019. Dog ses et væsentligt positivt udsving i forbrugertilliden over sommerperioden fra at ligge på 97,9 i maj 2020 til at toppe på 99,0 i august. Sidenhen er niveau igen faldet, og til det hidtil laveste niveau på 97,6 i november 2020. Kurven er dog historisk set meget svingende, og niveauet lå tilsvarende lavt i december 2018.

Frankrigs samlede eksport har været stigende siden juni, og lå i november på 92 pct. ift. gennemsnitsniveauet i 2019, hvilket er en stigning på 1 pct. point sammenlignet med oktober. Importen lå i november på et niveau på 91 pct. af deres gennemsnitlige niveau i 2019, hvilket er 1 pct. point lavere end foregående måned. Læs mere (på fransk) her.

Danmarks samlede eksport til Frankrig har været faldende indtil april, hvor eksporten udgjorde DKK 1,3 mia. Sidenhen er niveauet igen steget, og toppede i oktober på DKK 2,2 mia. I november (senest opgjorte tal) var eksporten imidlertid faldet 2 mia. Dette er omtrent samme niveau som før krisen.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 49,8 (01.09.2020)
 • 50,9 (23.09.2020)
 • 51,2 (1.10.2020)
 • 51,0 (23.10.2020)
 • 51,3 (02.11.2020)
 • 49,6 (01.12.2020)
 • 51,1 (04.01.2021)

Læs mere om PMI i Frankrig her

Forventet økonomisk udvikling i 2020-21

Den franske økonomi er hårdt ramt af COVID-19-krisen og den efterfølgende økonomiske krise. Den franske regering forventer en recession på 11 pct. af BNP for 2020. Regeringen budgetterer med et underskud på 11,3 pct. af BNP på finansloven for 2020. I 2021 forventer regeringen et underskud på 8,5 pct. af BNP på finansloven og en vækst på 6 pct. af BNP. Den franske stats gæld forventes at stige fra ca. 98 pct. af BNP før krisen til over 122,4 pct. efter krisen

Dansk eksport til Frankrig det kommende år

Overordnet har Frankrig været hårdt ramt af akut økonomisk nedgang, men også haft en hurtig stigning derefter. Der var kun i en kort periode omkring april måned problemer ift. indrejse af danske erhvervsrejsende og på intet tidspunkt større problemer ift. varer og andre ydelser. Der er store investeringer på vej inden for danske styrkepositioner – særligt sundhed og grøn teknologi. Der er således gode perspektiver for dansk eksport til Frankrig det kommende år.

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Den landsdækkende genåbning af butikker den 28. november og lempelsen af restriktioner således, at man nu må færdes fri mellem klokken 06:00 og klokken 18:00, har som forventet haft en gavnlig effekt på den økonomiske aktivitet. Forbedringen skyldes først og fremmest en stigning i aktiviteten servicesektoren, der var særligt hårdt ramt af nedlukningen i november, men hotel og særligt restaurationsbranchen oplever dog stadig stærkt forringet aktivitet. Ifølge estimater fremlagt som en del af de seneste månedlige konjunkturanalyser foretaget af Insee og Banque de France, så var BNP i december måned 7. pct. lavere end niveauet før krisen (defineret som 4. kvartal 2019), hvilket er en smule bedre end den 8 pct. nedgang, der var antaget i november. Dette niveau forventes uændret for januar 2021, hvor der forventes fortsat stabil aktivitet i industrien såvel som inden for service og byggeri. Den samlede BNP-sammentrækning fra 3. til 4. kvartal 2020 estimeres til 4 pct., mens at den samlede årlige nedgang i BNP for 2020 forbliver uændret på 9 pct.

Den økonomiske udvikling varierer væsentligt mellem sektorerne. På den ene side har industrien, herunder pharma og fødevarer, samt byggesektoren kun været påvirket i mindre grad, og aktiviteten i december lå lidt højere end antaget af erhvervsledere i november måned til at opnå omtrent samme niveau som før krisen (defineret som 4. kvartal 2019). På den anden side, så er servicesektoren markant hårdere ramt. Dette fald i aktivitetsniveau skyldes i højeste grad restauration og catering samt indkvartering (hoteller mv.), mens andre services rettet mod husholdninger (personlige tjenester, handel og bilreparationer) oplevede en markant forbedring i december i forbindelse med lempelse af restriktionerne og især genåbningen af butikkerne. Forbedringen er mindre markant for forretningstjenester, som var mindre påvirket af nedlukningen. Derudover ligger aktiviteten i transport og i særdeleshed luftfartsektoren stadig markant under niveauet før krisen (defineret som 4. kvartal 2019).

Du kan læse mere herom (på fransk) ved Insee og Banque de France.

Situation ift. Danmarks største import- og eksportsektorer

Der foreligger ingen månedlig kvantitativ data på sektorniveau i Frankrig, og måden sektorer inddeles på er ikke lig den danske. Besvarelsen er i stedet baseret på SITC fra DST (medicinske og pharmaceutiske produkter, maskiner og -tilbehør til industrien, beklædningsgenstande og -tilbehør, fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf, køretøjer) og derefter tilpasset til den franske inddeling.

Pharma
Da sektoren var hårdest ramt i april lå aktivitetsniveauet på 80 pct. af det normale niveau. Aktivitetsniveauet toppede i september hvor det lå på 97 pct. af det normale niveau, men er per december faldet en smule til at ligge på 93 pct. Dette niveau forventes at stige til 96 pct. i januar.

Maskiner og udstyr
Da sektoren var hårdest ramt i april lå aktivitetsniveauet på 48 pct. af det normale niveau. Aktivitetsniveauet er sidenhen steget markant og toppede i september hvor det lå på 94 pct. Dette niveau er sidenhen faldet og lå på 92 pct. i december, men forventes igen at stige til 93 pct. af det normale niveau i januar.

Automobiler
I april lå aktivitetsniveauet på 11 pct. af det normale niveau og er sidenhen steget markant. Det højeste aktivitetsniveau kunne observeres i oktober med et niveau på 91 pct. at det normale niveau. Dette niveau er imidlertid siden faldet til at ligge på 84 pct. i december, hvilket var lavere end forventet i november. Dog er forventningen at aktiviteten igen vil stige til 86 pct. af det normale niveau forventes i januar.

Andre transportmidler inklusiv fly
I april lå aktivitetsniveauet på 40 pct. af det normale niveau. Aktivitetsniveauet er sidenhen steget markant og toppede i december hvor det lå på 77 pct. af det normale niveau. En mindre stigning til et niveau på 78 pct. af det normale niveau forventes i januar.

Fødevarer
I april lå aktivitetsniveauet på 78 pct. af det normale niveau og er sidenhen steget til næsten at ligge på samme niveau som før krisen. Aktivitetsniveauet toppede senest i december hvor det lå på 97 pct., hvilket er højere end forventet. En mindre nedgang til 95 pct. forventes i januar.

Tøj, tekstil og sko
I april lå aktivitetsniveauet på 37 pct. af det normale niveau og toppede i september med et niveau på 91 pct. Sidenhen har aktiviteten været svingende, senest med en stigning fra 83 pct. i november til 90 pct. i december. Et fald til 88 pct. af det normale niveau forventes i januar.

Du kan læse mere (på fransk) ved Insee og Banque de France.

Økonomisk genstart

Hjælpepakker

Der er indført en række hjælpepakker for virksomheder i Frankrig, herunder bl.a.:

 • Lønkompensation
 • Langsigtet lønkompensation
 • En solidaritetsfond for virksomheder ramt af COVID-19
 • Udsættelse af skatter og afgifter
 • Mulighed for offentlig mægling vedr. lån
 • Mulighed for garantistillelse fra den franske stat for lån mm. for virksomheder i sektorer, der er særligt hårdt ramt af krisen.

Disse tiltag forlænges gennem det nuværende udgangsforbuds periode. Klik her for at læse mere (på fransk). 

Sektorer berørt af stimulipakker

Den franske genopretningspakke France Relance indebærer betydelige markedsmuligheder for danske virksomheder inden for sektorer, der i forvejen har et stort eksportpotentiale. Netop grønne løsninger og sundhed er områder, hvor der allerede ses en stigende efterspørgsel efter nye, højkvalitetsløsninger, hvor man i Frankrig ofte ser mod Norden – herunder Danmark – for inspiration og konkrete produkter.

Konkret har en række danske virksomheder allerede et betydeligt engagement i Frankrig inden for vedvarende energi, byggeri og byudvikling samt lægemidler og velfærdsteknologi til brug på plejehjem og hospitaler. Potentialet vokser med den nye pakke yderligere, både for at udbygge på eksisterende styrkepositioner såvel som, at nye danske løsninger, ofte indenfor nicheområder så som eksempelvis MedTech eller CleanTech, kan finde indpas på markedet.

Den franske regering har under krisen vedtaget en række særlige hjælpepakker, som sigter på at hjælpe bestemte sektorer, herunder automobilindustrien, luftfartsindustrien, digitale virksomheder og en række andre sektorer. Klik her for at læse mere om de særlige sektortiltag (på fransk).

Bæredygtig genstart

Den franske genopretningspakke på EUR 100 mia. er særligt fokuseret på det grønne område og sundhedsområdet. Heraf kommer ca. EUR 40 mia. fra den europæiske genopretningspakke.

 • Fokus i den grønne del af pakken på EUR 30 mia. er på energirenovering af bygninger. Her sættes der EUR 2 mia. af til renovering af private boliger, mens EUR 4 mia. går til offentlige bygninger, herunder plejehjem, gymnasier og skoler.

 • EUR 4,7 mia. går til togtransport med fokus på at gøre offentlig transport til et billigere og mere attraktivt alternativ til biler. Hoveddelen af dette går til at afstive det offentlige togselskab SNCF. EUR1,2 mia. går til bl.a. udrulning af cykelstier og forbedring af anden offentlig transport.

 • EUR 6 mia.går til sundhedssektoren, herunder EUR 2,1 mia. til modernisering af udstyr og digitale løsninger på de socialmedicinske afdelinger, EUR 2,5 mia. til udvalgte hospitalsprojekter mv. Disse penge kommer oveni allerede vedtagne stigninger i lønninger til de ansatte i sundhedssektoren.

 • EUR 35 mia. går til forbedring af konkurrenceevnen, herunder EUR 20 mia. til at sænke de særlige franske produktionsskatter i over to år, som i dag vurderes at være ca. fem gange så høje som i nabolandet Tyskland.

Klik her for at læse mere (på fransk).

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Paris er en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

Frankrig halter bagefter med hensyn til implementering af digitalisering med en placering i det midterste felt blandt europæiske lande. Tab af produktivitet på grund af COVID-19 og den efterfølgende krise vil være større i Frankrig end i lande som Danmark, da det at arbejde hjemmefra hidtil ikke er blevet accepteret af mange franske virksomheder og mange virksomheders IT-systemer derfor ikke er indrettet hertil. Holdninger til dette forventes at ændre sig fremover, og derfor vil efterspørgslen til digitale løsninger stige.

Handelsmuligheder i dag

Strategiske alliancer

Der er etableret en alliance af danske virksomheder med primært fokus på levering til franske plejehjem med udveksling mellem indkøbere, plejehjemsdirektører og andre beslutningstagere. Det samme gælder på life science-området, hvor ambassaden sammen med fem store danske producenter sammen arbejder for bedre pleje i Frankrig og at fremme danske løsninger på markedet.  Endelig arbejder ambassaden sammen med en alliance af danske virksomheder strategisk med franske metropoler om udbredelse af fjernvarme.  

Nye muligheder som følge af COVID-19

COVID-19 har betydet, at man i Frankrig har sat turbo på den inkludere igangværende udvikling mod at innovative løsninger i sundheds- og ældreplejen. COVID-19 har også accelereret den eksisterende udbygning af digitalisering af franske virksomheder og myndigheder. 

Nye muligheder på sektorniveau

Grøn teknologi
Frankrig har en ambitiøs plan for at bevæge sig væk fra fossile kilder. Et stort sats med fx udbygning af 1 GW vindenergi per år og lignende ambitioner. Hertil kommer, at EUR 6,7 mia. er afsat til energirenovering af private og offentlige bygninger i regeringens genopretningsplan fra næste år. På by-niveau er der også fokus på grønne løsninger - ikke mindst som følge af seneste lokalvalg med stor succes for det grønne parti i Frankrig. Innovative nordiske og danske løsninger er efterspurgte inden for en bred vifte af sektorer.

Sundhed
Frankrig har ambitiøse reformplaner af både ældre- og sundhedspleje. Man ser bl.a. mod Norden og Danmark for inspiration.

Større projekter i udbud

Der er en række projekter, der er relevante for dansk erhvervsliv, særligt ift. den grønne omstilling i Frankrig. Der investeres i vedvarende energi, og der er udbud inden for forskellige energiformer. Særligt havvind er af dansk interesse – her skal udbydes mindst 1 GW om året de næste ti år. Fjernvarme er også en dansk styrkeposition, der matcher udviklingen i en række større franske byer, ligesom biomasse o.l. er efterspurgt. Energieffektivisering af bygninger er tillige et stort satsningsområde, der kun bliver større med genopretningsplanen, hvor Danmark har en stærk markedsposition.

Dertil kommer en række konkrete megaprojekter. I Paris er der udbud undervejs på to: Udbygningen af den parisiske metro og anlægsarbejdet frem mod OL2024. I begge tilfælde er der tale om projekter, der vil efterspørge grønne løsninger, hvor man bl.a. kigger mod Norden og Danmark, hvad angår løsninger.

Handelsmuligheder i morgen

Strategiske alliancer under udvikling

Der er pt. etablering af danske, strategiske alliancer inden for byudvikling på flere områder:

 • Udbygning af den parisiske metro
 • Infrastrukturudvidelse op til de olympiske lege 2024
 • Forbedring af energieffektivitet i bygninger med midler fra den europæiske genopretningsfond.

Alle projekter er etableret med solid finansiering. Dertil er der en alliance om vindenergi under etablering i samarbejde med DWEA samt en alliance af danske virksomheder indenfor sundhedsteknologi/MedTech i lyset af både COVID-19 og de øgede investeringer i innovative løsninger i sundhedssystemet generelt.

Trade Council i Frankrig

Den danske ambassade i Paris har skabt flere platforme for at fremme danske løsninger i Frankrig, herunder:

 1. Ambassaden har på sundhedsområdet særligt arbejdet med at skabe platforme for at introducere danske løsninger indenfor life science, velfærdsteknologi og ældrepleje samt MedTech-løsninger til hospitaler.
 2. På det grønne område har ambassaden platforme inden for byudvikling – herunder fjernvarme, byggeri og miljøvenlige løsninger samt vedvarende energi herunder vindkraft.
  Platformene er bl.a. bygget op som alliancer af virksomheder, der kan skabe gennemslagskraft på markedet gennem fx webinarer, delegationsbesøg, møder, markedsinformation mv. 

Dertil løser ambassaden en række konkrete, markedsrettede opgaver for danske virksomheder inden for de to sektorer – fx markedsundersøgelser, market entry-strategi og eksekvering mv.

I lyset af de fortsatte COVID-19-rejseforhold er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Der er fortsat mulighed for lønkompensation i sektorer, som er særligt hårdt ramt af krisen. Læs mere om mulighederne for lønkompensation (på fransk).

 

Kompensation for faste udgifter

Der er oprettet en solidaritetsfond til bestemte, mindre virksomheder, selvstændige mv. Det er ikke et generelt støttesystem til alle små og mellemstore virksomheder, men en hjælp særligt tiltænkt til virksomheder, som uden dette ellers risikerer at gå konkurs. Støtten går målrettet til bl.a. hoteller, restauranter, caféer, turisme, sport og en række andre områder.

Klik her for at læse mere (på fransk) om vilkårene for adgang til støtte.

Skatteregler

Regeringen har givet mulighed for udskudt skatte- og afgiftsbetaling for de virksomheder, som ikke kan betale. For de mindre virksomheder kan der være mulighed for udsættelse i op til 36 måneder, hvis virksomheden ikke har mulighed for at betale.

Klik her for at læse mere (på fransk) om skattemyndighedernes oplysninger om denne ordning.

Der er endvidere mulighed for at lave en plan for afbetaling af skattegæld med myndighederne, hvis virksomheden ikke har råd til at betale umiddelbart. Sagerne vurderes enkeltvis.

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer i forhold til afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

Staten har under krisen suspenderet regler vedr. mulige sanktioner for forsinkede ordrer til det offentlige. Den franske nationalbank kan i udvidet omfang yde garantier for lån til virksomheder. Regeringen er klar til at stille garantier for EUR 315 mia. for banklån til virksomheder. Denne ordning er nu blevet forlænget indtil 30. juni 2021. I 2021 er det blevet oplyst, at virksomhederne har mulighed for at udskyde betaling af afdrag til marts 2022.

Oplysninger om hvordan man kan anmode om at bruge den franske stats lånegaranti findes her (på fransk).

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivning i Frankrig?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!