Gå til indhold
KINA

Danske virksomheder bør holde øje med Kinas femårsplan

Fredag den 5. marts lyder startskuddet til årets måske vigtigste politiske begivenhed i Kina, når den ”Nationale Folkekongres” løber af stablen - og danske virksomheder bør holde et skarpt øje med landets prioriteter.
Folkekongressen er formelt set Kinas øverste besluttende organ og bliver typisk afholdt over to uger i starten af marts i Folkets Store Hal i Beijing. I år byder drejebogen på et særligt tvist: På den anden side af samlingen løftes sløret nemlig for Kinas efterhånden 14. femårsplan. Det kan lyde bureaukratisk og støvet, men for danske virksomheder giver femårsplaner et sjældent indblik i kinesiske prioriteter og hvor landet er på vej hen – ikke mindst fordi Kina faktisk plejer at opfylde sine mål. 

Den nye femårsplan vil udstikke et hav af målsætninger for de næste fem år. På kort sigt vil planen give et bud på, hvordan den kinesiske økonomi og det kinesiske marked kan komme styrket ud af COVID-19. Senere års amerikansk-kinesiske skærmydsler kombineret med det seneste års pandemi, har sat deres spor: Kina ventes at kigge lidt mere indad og fokusere på økonomisk og teknologisk selvforsyning. Her spiller den fortsatte omlægning af Kinas vækstmodel en central rolle. Hjemmemarkedet skal styrkes og væksten skal i stigende grad drives af indenlandsk forbrug. Hvor det tidligere var planøkonomisk praksis at have øjnene stift rettet mod høje vækstrater, så har beslutningstagerne i Beijing tiltagende fokus på at sikre en mere bæredygtig økonomisk udvikling. 

Dertil oplever klimadagsorden fornyet momentum. Med en dugfrisk femårsplan i ryggen, vil kinesiske myndigheder på tværs af det ganske land sætte alle sejl til for at indfri de mange nye ambitiøse dagsordener. Centralregeringen udstikker de brede linjer og KPIerne; myndigheder og provinsregeringerne omsætter til konkret handling. 

Det vil efter alt at dømme medføre øget efterspørgsel efter kompetencer og løsninger inden for særlige danske styrkeområder som eksempelvis energi, sundhed, fødevarer og miljø. The Trade Council China’s sektorteams giver derfor et første bud på nye markedsmuligheder, der kan blive resultatet af Kinas nye femårsplan. Hold øje!

Energi og shipping

Kina sigter mod at toppe CO2-udledningerne før 2030 og blive CO2-neutral før 2060. Bæredygtige teknologier og services vil således være selvskrevne i femårsplanen. Forvent dertil fokus på en langt højere andel af ikke-fossile brændstoffer i det kinesiske energimix. Konkret betyder det, at udbygningen af vedvarende energikilder på bekostning af især kul vil stå højt på dagsordenen, og det er god logik at holde øje med blandt andet provinsregeringers støtteordninger inden for eksempelvis offshore vind. 

Omlægningen til alternative energikilder ventes særligt at påvirke Kinas maritime forsyningskæde – fra skibs- og komponentdesign til produktion og salg. Forvent et stærkt kinesisk fokus på grøn skibsbygning og shipping med særlig fokus på emissionsreducerende teknologier og energieffektivitet. 

Energieffektivisering rækker også længere end den klassiske infrastruktur og dækker også over udbygning af 5G, datacentre og kunstig intelligens. Med danske briller giver fokus på datacentre eksempelvis gode muligheder for dansk knowhow inden for energieffektivitet og udnyttelse af overskudsvarme. Denne knowhow vil også kunne komme til anvendelse i bredere dele af den kinesiske industri foranlediget af Kinas klimaambitioner. Også energilagring, især med store batterier, forventes udbygget kraftigt over hele landet.

Der er også tegn på, at Kina fremadrettet vil hæve ambitionsniveauet inden for energibesparende standarder for nye bygninger. Langt de fleste kinesiske provinser operer allerede med incitamenter til opførelse af grønne bygninger. Vilkårene er gunstige for danske leverandører. 
 

MILJØ OG VAND

Vand, affald, cirkulær økonomi, biodiversitet og klimatilpasning er alle ting, der er for meget eller for lidt af og det skal håndteres. Derfor byder hele miljødagsordenen på gode muligheder for at bringe danske bæredygtige løsninger og teknologier i spil. 

Mange større byer har allerede mål for klimatilpasning, der stiller skarpt på opbyggelsen af modstandsdygtige byer, hvor der arbejdes med tilbageholdelse af vand, sikring af oversvømmelser fra floder og hav og systemer til dræning og adskillelse af vand. Kina har aktuelt 28 pilotbyer, der arbejder med klimatilpasning/”sponge city”, som skal være foregangsbyer. 

Vandbesparende løsninger, der sigter efter en mere bæredygtig udnyttelse af grundvandsressourcer og vandplanlægning, er ligeledes i højsædet. Husholdninger, industrien og landbruget skal blive mere effektive, når det gælder vandudnyttelse. Efter planen indføres nye overordnede mål for spildevandshåndtering i Kina, hvor målet er at effektivisere spildevandsindsamling inden 2025. Hele infrastrukturen inden for spildevand skal følge med: Det vil kræve nye rensningsanlæg, udvidelse af det eksisterende ledningssystem og bedre udnyttelse af slam fra spildevand. 

Affaldshåndtering er et fokusområde for Kina. Det drejer sig om affaldsindsamling og sortering, (gen)anvendelse og bortskaffelse. Med de høje danske krav i ryggen er danske teknologileverandører allerede godt inde på det kinesiske marked for miljøteknologi, men med Kinas nu fremsatte mål om CO2-neutralitet før 2060 er der skruet endnu mere op for investeringerne i grøn teknologi.

Endelig er biodiversitet et højt prioriteret emne og så er Kina vært for FNs næste biodiversitetskonference COP15. Kina har udarbejdet handlings- og udviklingsplaner for naturbeskyttelse i land- og byområder og arbejdet understøttes af en ny grøn udviklingsfond, der skal finansiere investeringer i grønne teknologier. 

LANDBRUG OG FØDEVARER

En kinesisk prioritering af i højere grad at styrke et grønt, miljøvenligt og effektivt landbrug, fødevaresikkerhed og dyresundhed udgør et stærkt grundlag for et endnu dybere dansk-kinesisk samarbejde, hvor dansk viden og teknologi bringes i spil. 

En sikker national fødevareforsyning er afgørende for den kinesiske ledelse. Fokus er derfor på at øge produktionsudbyttet. Dyrkningsarealer står til at blive udvidet, hvor ny teknologi skal sikre højere høstudbytte, bedre kvalitet og begrænse brugen af pesticider. Den kinesiske svinesektor skal fortsat genopbygges efter det enorme tab på grund af udbruddet af afrikansk svinepest i 2018 og mejeriproduktionen skal imødegå den stigende efterspørgsel bland andet gennem øget ydelse. Forebyggende indsatser til styring og overvågning af dyresundheden og velfærden vil blive rullet endnu mere ud.

De kinesiske forbrugers efterspørgsel på fødevaresikkerhed og kvalitet kombineret med fødevareforsyningsunderskuddet vil fortsat gøre Kina til et ekstremt attraktivt eksportmarked for danske fødevarer og ingredienser, herunder navnlig svinekød, mejeriprodukter, fiskeprodukter, specialprodukter og økologi. Kina er også verdens største e-handelsmarked, hvilket åbner nye muligheder for danske eksportører. 

Et klart fornyet politisk fokus på fødevaretab og madspild vil folde sig ud over de næste år. På mange niveauer er der allerede indført incitamenter til at begrænse fødevaretabet og med vedtagelsen af den nye ”anti-madspildslov” vil der blive behov for yderligere tiltag for at bekæmpe madspild. Dette politiske fokus er særdeles gunstigt for danske samarbejdspartnere, idet Danmark globalt anses for at være førende i forhold til bekæmpelse af fødevaretab og spild.

SUNDHED OG LIFE SCIENCE

Kina er det land i verden med flest ældre, og aldringen af den kinesiske befolkning forventes at fortsætte med stor hastighed de kommende årtier. Det er med andre ord en bunden opgave, den kommende femårsplan vil tage fat på. 

Udviklingen af den kinesiske ældresektor er fortsat i sin vorden. Omvendt har Danmark en veludviklet og effektiv drevet ældresektor. Gennemprøvede danske løsninger møder et taknemmeligt publikum i Kina. En forestående reform med tilhørende investeringsvolumen i den kinesiske ældresektor byder således på gode muligheder for danske virksomheder, der leverer velfærdsteknologi og ekspertise inden for ledelse og drift i ældresektoren.

Markedet for innovative lægemidler vil fortsætte ad vækstsporet de næste fem år. Senere års gennemførte reformer på lægemiddelområdet har styrket rammebetingelserne for introduktion af innovative lægemidler. Konkurrencen fra kinesiske producenter er i sin vorden og internationale innovative lægemidler har derfor et godt udgangspunkt på det kinesiske marked. Innovative lægemidler har derudover gode chancer for at blive optaget på offentlige godtgørelseslister. 

Også markedet for medicinsk udstyr vil fortsætte sin vækst de kommende fem år. Det giver gode afsætningsmuligheder for virksomheder, som udvikler innovativt medicinsk udstyr (fx wearables, device apps) og services (fx cloud-baserede data og analyser, AI-diagnostik).

VIL DU VIDE MERE OM DET KINESISKE MARKED? Så kontakt os:

The Trade Council China har en omfattende tilstedeværelse på det kinesiske marked. Et stort antal både udsendte og lokale sektoreksperter står klar til at bistå med at løse konkrete udfordringer samt identificere og følge op på muligheder. Tøv ikke med at kontakte Trade Council China’s relevante sektorteam for yderligere afklaring af ovennævnte markedsmuligheder.
Loading...