Gå til indhold
Sverige

Situationsrapport fra eksportmarkedet Sverige

Sverige har kun i begrænset omfang været lukket ned og regeringen har præsenteret hjælpepakker, der skal støtte landets erhvervsliv under COVID-19-krisen. Hjælpepakkerne har en værdi på op mod SEK 300 mia. svarende til godt DKK 200 mia.

 

Introduktion

Sverige har kun i begrænset omfang været lukket ned, men udviklingen i relation til COVID-19 er alvorlig, hvorfor der indføres løbende yderligere restriktioner. Landet er ligesom de øvrige europæiske økonomier blevet hårdt af den økonomiske krise i kølvandet på COVID-19-pandemien. De fleste prognoser tyder på et BNP-fald (seneste vurdering fra det svenske finansministerium er et fald på 4,6 pct. i 2020). Sammenlignet med resten af EU placerer Sverige sig sammen med Danmark på listen over de lande, hvor de laveste fald i BNP forventes. Allerede inden COVID-19 krisen havde Sverige en relativt høj arbejdsløshed, men krisen har forværret beskæftigelsessituationen. De seneste officielle skøn lyder på en arbejdsløshed på hhv. 8,5 og 9,5 pct. i 2020 og 2021.

Den svenske regering vil satse på massive offentlige investeringer i velfærd og grønne tiltag med fokus på infrastruktur, digitalisering og byggeri for at stimulere økonomien. COVID-19 har gjort svenskerne opmærksomme på de muligheder, som e-handel giver, hvorfor man har set en kraftig stigning i onlinesalget både for B2C, men også B2B segmentet. D. 5 november 2020 oversteg det svenske aktiemarked, hvad den havde af værdi ved årsskiftet til 2020, hvilket er en indikator for, at investorerne ser positivt på fremtiden for svenske virksomheder. Samlet ser giver det gunstige muligheder for danske virksomheder. Samtidig har The Trade Council i Stockholm oplevet en markant stigning i antallet af henvendelser om rådgivning fra danske virksomheder på svenske marked, særligt fra SMV’er.

Også de store svenske industrivirksomheder inden for fx stålproduktion og køretøjer forudser en grønnere økonomi efter krisen, da man vurderer, at det er, hvad kunderne efterspørger.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Sverige?

Ja, som udgangspunkt kan virksomheder, der er registreret i Sverige og betaler skat i Sverige, benytte sig af støtteordningerne. 

covid-19 i Sverige

Sundhedssituation

I øjeblikket ses en hastigt opadgående tendens i smitteniveauet i flere regioner. Den svenske regerings håndtering af pandemien beror på sundhedsmyndighedernes anbefalinger med få, klare retningslinjer, som forventes bibeholdt et år frem.

Læs mere om sundhedssituationen i Sverige på Folkhälsomyndighetens hjemmeside

Vilkår for erhvervsrejsende

Sverige opererer ikke med særlige vilkår for erhvervsrejsende og har således åbne grænser for alle rejsende fra EU- og Schengenlande samt UK. I foråret frarådedes al unødvendig rejse mellem landsdele, men for nuværende er indenrigstransport rundt i landet uden restriktioner. For borgere fra tredjelande følger Sverige EUs liste for undtagelser for indrejseforbud.

Erhvervsrejse ind i Sverige medfører typisk forespørgsler i relation til regler og undtagelser i forbindelse hermed, da der gælder særlige regler for erhvervsrejsende. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her

Spørgsmål vedrørende grænseovergang bør rettes til henholdsvis det danske og svenske politi. Spørgsmål vedrørende sundhedsmyndighedernes anbefalinger, karantænekrav mv. kan med fordel rettes til myndighedernes hotlines.

Bemærk at nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel.

Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Sverige

Restriktioner

Sverige har et forsamlingsforbud på 50 personer og har haft det siden marts. Man opfordrer til, at folk arbejder hjemme i videst muligt omfang og undgår kollektiv trafik, særligt i myldretiden. Der er hverken krav eller anbefalinger om at bære mundbind.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel.

Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene her

Flyforbindelser

Per 10. november har SAS fire daglige afgange mellem København og Stockholm.

Sverige i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Sverige klarer sig generelt bedre end gennemsnittet for Eurozonen, men landets økonomi er hårdt ramt af COVID-19-krisen. Sveriges økonomi voksede med 4,3 pct. i tredje kvartal, men seneste prognose for svensk økonomi forudser et samlet fald i BNP på 4,6 pct. i 2020. Særligt ramt er svensk eksport, som faldt med 18,2 pct. i andet kvartal og privatforbruget, som faldt med 7,9 pct. i samme periode. Man forventer desuden, at arbejdsløsheden fortsat vil stige og nå 9,5 pct. ved årets udgang.

Det svenske aktiemarked ser dog mere positivt på den nuværende markedssituation, hvor værdien af OMXS30 Stockholm d. 5 november oversteg værdien ved årsskiftet til 2020. Den positive stemning i aktiemarkedet viser, at investorerne ser lyst på fremtiden for svenske virksomheder.

Det offentlige budget for 2021 er historisk stort med planlagte reformer for SEK 105 mia., bestående af omfattende offentlige investeringer og skattelettelser for at få Sverige gennem krisen og holde hånden under arbejdsmarkedet. Der er i forslaget til budgettet tale om store tilskud til den kommunale og regionale sektor, fremrykning og opprioritering af grønne investeringer og fradrag, skattelettelser - både for virksomheder, arbejdstagere og pensionister - samt videreførsel af en række COVID-19-relaterede tiltag i relation til a-kasse og omsætningstab hos virksomheder. Yderligere er der lagt op til massive offentlige investeringer inden for grønne løsninger, byggeri, sundhed samt digitalisering og automatisering i både den offentlige og private sektor.

Det svenske marked flytter sig mere og mere hen imod e-handel, og denne tendens er blevet yderligere styrket under COVID-19-krisen, hvor 78 pct. af svenskernes i april 2020 handlede online, hvilket er det højeste registrerede nogensinde. Dette er med til at gøre det svenske marked lettere tilgængeligt for udenlandske virksomheder, som ønsker at gøre forretning i Sverige.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

Stigning i PMI til 58,2 i oktober 2020 fra 55,9 i september 2020. De seneste tre måneder har der været stigning i produktionssektoren, mens PMI er den stærkeste siden november 2018. Dette tegner et billede af svensk økonomi, som fortsat er ved at komme sig af det chok, som COVID-19 har medført, men tendensen er dog usikker og situationen volatil. Læs mere om PMI i Sverige her

Dansk eksport til Sverige det kommende år

Den svenske regering lægger op til massive offentlige investeringer inden for grønne løsninger, byggeri, sundhed samt bredt set digitalisering og automatisering i både den offentlige og private sektor. Indenfor disse sektorer forventes der derfor i de kommende år at være gode muligheder for danske virksomheder.

E-handel har den seneste årrække i Sverige oplevet en enorm vækst både inden for B2B & B2C segmentet. Denne tendens er blevet forstærket af COVID-19, hvor man i april så en vækst på 44 pct. sammenlignet med april 2019. Inden for denne sektor forventes der ligeledes at være gode muligheder for danske virksomheder de kommende år.

Handelssituation

Handelshindringer

Der er generelt et åbent og tillidsfuldt handelssamarbejde mellem Danmark og Sverige. Sverige har generelt en befordrende tilgang til det indre marked, hvorfor der med ganske få undtagelser ikke opleves indre markedsbarrierer og udfordringer af nævneværdig karakter for danske virksomheder. Under COVID-19 har Sverige ikke været lukket ned, og de svenske grænser har været åbne.

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Sverige har oplevet en bred nedgang i økonomien, som foruden eksport særligt har ramt privatforbruget, som faldt med -7,9 pct. i andet kvartal. Det tilskrives i høj grad retningslinjer om social distancering, som får svenskerne til at blive hjemme. Særligt er privatforbruget faldet inden for restaurant- og hotelbranchen (-35 pct.), detailhandlen (-28 pct.), transport (-16 pct.) og fritid/underholdning (-11 pct.). Omvendt har man grundet COVID-19 set hvordan e-handel har oplevet en enorm vækst, hvor den samlede e-handel i april 2020 steg med 44 pct. sammenlignet med april 2019.

Økonomisk genstart

Hjælpepakker

Sverige har, i lighed med Danmark, etableret en række støtteordninger målrettet erhvervslivet. Blandt andet kan virksomheder søge om kompensation for tabt omsætning, udskydelse af skat og moms samt tilskud til korttidspermittering (løntilskud). Dette sammenholdt med historisk stort budget på finansloven for 2021 sikrer, at der fortsat holdes gang i hjulene, og at der skabes nye muligheder for erhvervslivet. Som udgangspunkt kan virksomheder, der er registreret i Sverige og betaler skat i Sverige, benytte sig af støtteordningerne.

 

Sektorer berørt af stimulipakker

Der er budgetteret med store tilskud til den kommunale og regionale sektor samt fremrykning og opprioritering af grønne investeringer. Således tilføres de svenske kommuner og regioner SEK 10 mia. i ekstra generelle statstilskud for at sikre kvalitet inden for pleje, uddannelse og omsorg. Derudover tilføres SEK 9,7 mia. til klimasatsninger, bl.a. ved fremrykkede offentlige investeringer. Der er her bl.a. fokus på energieffektiv renovering på SEK 1,8 mia. Der er desuden fokus på transportsektoren med SEK 5,4 mia. - fx SEK 2 mia. i 2021 til grønnere kollektiv transport og investeringer i vedligeholdelse af jernbanenettet. Derudover skattefradrag på op til SEK 50.000 for arbejds-og materialeomkostninger i forbindelse med installation af grøn teknologi så som solceller, lagring af egenproduceret energi og ladere til elbiler.

Bæredygtig genstart

Finanslovsforslaget for 2021 er historisk stort og indeholder planlagte reformer for SEK 105 mia. Der er tale om massive offentlige investeringer med særligt fokus på grønne tiltag, herunder energirenovering, transportsektoren og generel emissionsreduktion, løft af ældreplejen, investeringer i sundhed samt generelle tilskud, som de enkelte kommuner og regioner selv prioriterer nærmere.

De svenske midler fra EU’s genopretningsfond er tænkt som en del af finansiering af forslaget. En række hjælpepakker er stadig relevante, herunder støtte ved tabt omsætning, udskydelse af skat og moms samt tilskud til korttidspermittering.

Digitalisering

I Sverige har 81 pct. af alle husholdninger adgang til bredbånd med over 100 mbit/s (2018). Der gøres en målrettet indsats for at udbygge fibernettet og sikre dækning for de sidste 19 pct., som stadig ikke har hurtigt bredbånd. Sverige investerer i videre udbygning til 5G. COVID-19 har resulteret i øget digitalisering, idet messer og møder er omstillet til online format, ligesom at de, som kan, arbejder hjemme. E-handlen voksede med 49 pct. under andet kvartal (jmf. 44 pct. i USA) og 77 pct. af Sveriges befolkning handler online minimum en gang om måneden.

Handelsmuligheder i dag

Særlige initiativer søsat af Trade Council på ambassaden i Stockholm

Vandplatform
Fokuserede markedsaktiviteter inden for vandsektoren (Niras, Grundfos, Kamstrup, DRYP, Nissen Energiteknik, AVK). I løbet 2020 er der blevet udført målrettede aktiviteter (primært webinars) sammen med svenske kommuner og forsyninger inden for vandsektoren. Fokusområder: klimasikring, digitale løsninger for vandsektoren og industriel vandhåndtering.

Energieffektiv renovation - 2021
Sveriges ambitiøse klimaplaner sætter øget fokus på energieffektiviteten i bygninger. Boliger står for næsten 40 pct. af det offentlige energiforbrug, der skal reduceres med 50 pct. til 2050. Klimaftrykket vurderes ikke alene på hvilke energikilder og materialer, der anvendes i byggeriet eller renoveringsprocessen, men i lige så høj grad på bæredygtighed i fremstillingen og anvendelsen af materialerne.

Trade Council i Sverige og Finland sætter derfor fokus på energieffektivt byggeri og renovering I 2021 med en række tiltag, hvor danske virksomheder bringes på banen overfor de svenske beslutningstagere og kunder.

Digitalisering af den offentlige sektor
I lyset af COVID-19 er selvbetjeningsløsninger i hastig vækst, eksempelvis er digitale lægebesøg vokset med 1000 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Derfor tilbydes danske sundheds- og IT løsninger til svenske myndighedskontakter gennem samarbejde med danske virksomheder.

Offentlige indkøb/udbud
The Trade Council i Stockholm yder rådgivning for danske virksomheder, som gerne vil have en større indsigt i offentlige indkøb i Sverige. Der er ligeledes blevet afholdt flere webinars, som har haft det formål at oplyse danske virksomheder om den offentlige indkøbsposes i Sverige samt at belyse de forskelle, der er mellem offentligt indkøb i Danmark og Sverige.

Myndighedssamarbejde
The Trade Council i Stockholm har etableret samarbejde med Climate Adaptation Living Lab (CALL), Miljøstyrelsen, HOFOR & BIOFOS, Århus Vand indenfor vandsektoren samt Københavns kommune og Århus Kommune inden for byudvikling og skolebyggeri.

Handelsmuligheder i morgen

Nye muligheder som følge af COVID-19

Der er åbnet nye muligheder inden for digitale løsninger, særligt på sundhedsområdet. Tendensen er, at alt, som kan digitaliseres, bliver digitaliseret: lægebesøg, uddannelse, mødeløsninger mm. Endvidere vokser sundhedsområdet med hygiejne og værnemidler. Desuden er SEK 9,7 mia. afsat på finansloven til bæredygtig omstilling, som bl.a. kommer til at berøre udbygning af jernbanenettet og elladestandere, solceller, lagring af egenproduceret energi og energieffektiv renovering. Hertil kommer statslige investeringer i industriomstilling, bredbånd, ældreboliger mm. Grundet COVID-19 har e-handel i Sverige oplevet en enorm vækst, hvor den samlede e-handel i april 2020 steg med 44 pct.  sammenlignet med april 2019. Yderligere er nærmarkederne, som det svenske marked, blevet mere attraktivt for danske virksomheder som følge af COVID-19, da det ikke længere er muligt at rejse på samme måde.

Nye muligheder på sektorniveau

Signalerne fra politisk hold og fra svensk erhvervsliv indikerer fokus på muligheder og vækst inden for følgende områder:

 1. Bæredygtighed og grøn omstilling, særligt fokus på vandsektoren, energieffektiv renovering og bæredygtig byggeri samt elektrificering
 2. Digitalisering. Af den offentlige sektor, sundhedssektoren, skolesystemet samt digital infrastruktur 
 3. Infrastruktur. Transport, vand, energi
 4. Byggeri. Skoler & børnehaver
 5. Sundhedssektoren. Digitale løsninger og organisering af sundhedssektoren
 6. E-handel. Både B2C, B2B og B2G

Større projekter i udbud

Frem til 2030 forventes antallet af indbyggere at vokse med 700.000, hvilket betyder, at Sverige vil have flere end 11 millioner indbyggere. Derfor vurderer det svenske finansministerium, at der samlet set er et demografisk betinget behov for 719 børnehaver, 398 grundskoler og 278 gymnasieskoler frem til 2026. Dette betyder, at flere større projekter kommer i udbud de kommende år.
Sveriges ambitiøse klimaplaner har sat et øget fokus på energieffektiviteten i bygninger, hvor bygninger står næsten 40 pct. af det offentlige energiforbrug. Energieffektiv renovering af offentlige boligbyggerier er blandt satsningerne i finanslovsforslaget til 2021, hvor der afsættes SEK 4.3 mia. til at dække meromkostninger til energieffektivisering i 2021-2023. På baggrund af dette forventes der, at komme flere større offentlige udbud vedrørende energieffektiv renovering. Nedenfor fremgår en række eksempler på større projekter, som der er i udbud:

Jernbane
Bygning af jernbanetunnel i Nord Øresund (start 2023, SEK 26-30 mia.)
Ny højhastighedsbane mellem Linköping-Jönköping (start 2025, SEK 50-80 mia. SEK)

Sygehus
Nyt sygehus i Västerås (start 2022, SEK 6,8 mio. SEK)
Nyt sygehus i Växjö (start 2023, SEK 5 mia.)

Skolebyggeri
Bygning af ny skole i Uppsala (start 2021, SEK 600 mio.)
Bygning af ny skole i Täby (start 2029, SEK 500 mio.)

Vand
Kystsikring i Göteborg (start 2025, SEK 10 mia.)
Nyt vandværk i Uppsala (start 2022, SEK 250 mia.)

For at komme i spil til større projekter i Sverige, skal man som mindre virksomhed sikre sig den rette samarbejdspartner fra start, da det som mindre virksomhed er svært at byde ind på større projekter alene. Større virksomheder skal positionere sig tidligt i forhold til udbud. Hvis man som virksomhed ikke har en stærk track record i landet, kan man alternativt demonstrere et state-of-the-art projekt fra det danske marked for at demonstrere overfor svenske kunder, at virksomheden kan levere som aftalt.

Trade Council i Sverige

The Trade Council i Stockholm består af et hold specialiserede sektorspecialister- og handelsrådgivere inden for sektorerne Byudvikling, Sundhed & Digitalisering og Energi & Miljø. Ambassaden har derfor et indgående kendskab til mulighederne i markedet og et bredt netværk til både offentlige og private beslutningstagere. Gennem mange års erfaring og en dybdegående forståelse af det svenske marked kan vi yde rådgivning af højeste kvalitet til den danske virksomheder, som gerne vil ind på svenske marked.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Korttidspermittering (midlertidig hjemsendelse)

Gældende fra den 16. marts og frem til 31. marts 2021 kan virksomheder korttidspermittere medarbejdere, hvilket indebærer, at medarbejderne går ned i tid, men bibeholder en stor del af deres løn. Staten oppebærer en stor del af lønomkostningerne, mens arbejdsgivers lønomkostninger kan reduceres med op til 53 pct., mens medarbejderne beholder over 90 pct. af lønnen. I den efterfølgende periode fra 1. april – 30. juni 2021, vil ordningen være en smule mindre generøs, idet lønomkostninger kan reduceres med op til 45 pct.

Der findes nedenstående tre niveauer for arbejdstidsnedsættelse:

 1. Niveau:
  • Arbejdstidsnedsættelse: 20 pct.
  • Lønreduktion for medarbejderen: 4 pct.
  • Arbejdsgiverens bidrag: 1 pct.
  • Statens bidrag: 15 pct.
  • Arbejdsgiverens reducerede lønomkostning: -19 pct.
 2. Niveau:
  • Arbejdstidsnedsættelse: 40 pct.
  • Lønreduktion for medarbejderen: 6 pct.
  • Arbejdsgiverens bidrag: 4 pct.
  • Statens bidrag: 30 pct.
  • Arbejdsgiverens reducerede lønomkostning: -36 pct.
 3. Niveau:
  • Arbejdstidsnedsættelse: 60 pct.
  • Lønreduktion for medarbejderen: 7,5 pct.
  • Arbejdsgiverens bidrag: 7,5 pct.
  • Statens bidrag: 45 pct.
  • Arbejdsgiverens reducerede lønomkostning: -53 pct.

Læs mere på den svenske regerings hjemmeside

Læs mere på Tillväxtverkets hjemmeside

Der er vedtaget en ”Arbejdsmarkedspakke” til en værdi af SEK 14,7 mia. med bl.a. en midlertidig styrkelse af arbejdsløshedsforsikringer med SEK 5,33 mia. De nye tiltag gør det lettere at få dagpenge for dem, der bliver arbejdsløse. Læs mere her

Kravene til medlemskab af a-kasse lempes forventeligt frem til 2023 både med hensyn til, hvor meget man skal have arbejdet (lempelse fra 80 timer pr. måned i seks måneder til 60 timer pr. måned i seks måneder) og hvor længe man har været medlem (lempelse fra 12 til 3 måneder). Grundbeløbet hæves fra SEK 365 til 510 pr. dag, mens det indkomstbaserede grundbeløb hæves fra SEK 910 til 1200 pr. dag i løbet af de første 100 erstatningsdage. Fra dag 101 og frem hæves beløbet fra SEK 760 til 1000 pr. dag. Læs mere her

Erhvervsdrivende er som følge af COVID-19 fritaget for reglen om, at der skal gå 5 år mellem, at man registrer sin virksomhed som hvilende. Desuden gælder undtagelser til regler om arbejdsløshedsunderstøttelse for at muliggøre, at erhvervsdrivende kan modtage a-kasse samtidig med, at de kan foretage begrænsede tiltag i virksomheden med henblik på hurtigt at kunne genoptage aktiviteten, når dette er muligt.
 

Kompensation for faste udgifter

Virksomheder har mulighed for at søge om kompensation ved tabt omsætning, såkaldt ”omställningsstöd”. Ansøgningsfristen for støtte for månederne maj, juni, juli er 30. november 2020.. Ansøgningsfristen for støtte for tidligere måneder er udløbet.

For at være berettiget til støtte skal påvises et omsætningstab på hhv. 40 og 50 pct. for maj samt juni og juli sammenlignet med omsætningen i samme måneder i 2019.

Der gives omställningsstöd på 75 pct. af det procentuelle omsætningstab sammenholdt med 2019, dog højest SEK 75 mio. for maj og SEK 8 mio. for juni og juli per støtteberettiget virksomhed.

Ansøgning om omställningsstöd foretages elektronisk af virksomheden selv via Skatteverkets formular senest d. 30. november 2020.

Kompensationsordningen forventes at blive forlænget, hvormed det bliver muligt også at søge kompensation for tabt omsætning i august, september og oktober 2020.

Læs mere om ordningen på skatteverkets hjemmeside

Der findes desuden en kompensationsordning særligt målrettet enkeltmandsvirksomheder, som kan søge kompensation for tabt omsætning i perioden april-oktober 2020. For at få del i støtten skal man have haft et omsætningstab på mindst 50 pct. sammenlignet med samme periode i 2019. Man kan få erstatning for 70 pct. af dette tab op til SEK 72.000 pr. virksomhed. Støttet kan opnås af enkeltmandsvirksomheder med en omsætning på over SEK 200.000 i 2019.

Skatteregler

Svenske virksomheder får mulighed for at udskyde skatteindbetalinger svarende til tre måneder mellem januar og september 2020 i op til et år. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2020, hvilket betyder, at virksomheder allerede nu kan få indbetalt skat refunderet. Ordningen er netop blevet forlænget med yderligere et år og kan opnås af virksomheder, som allerede er blevet bevilget udskydelse på den oprindelige ordning. Dette gøres ved at ansøge om yderligere forlængelse.

Læs mere hos Skatteverket

Øget mulighed for at afsætte til periodiseringsfond for skatteåret 2019. Dette betyder, at virksomheders skatteindbetalinger for sidste år, kan modregnes mod eventuelle tab i 2020 som følge af COVID-19. Periodiseringsfonden er en skattemæssig dispositionsmulighed for selvstændige. Ejeren af en virksomhed kan fratrække 30 pct. af overskuddet til beskatning inden for seks år. 
Læs mere på den svenske regerings hjemmeside

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer i forhold til afskedigelser, men som følge af COVID-19 har den svenske regering lagt op til en midlertidig lempelse af reglerne for korttidskontrakter så som ”extratjänst”, ”nystartsjobb” og ”introduktionsjobb”, for de som allerede er ansat i denne type af stillinger kan forlænges. Læs mere på den svenske regerings hjemmeside

Betalingsfrister og kredit

Almi Företagspartner (en statsejet virksomhed som udbyder lån og støtte til virksomheder), som har fået et kapitaltilskud på SEK 3 mia. for at sikre fortsat udlån til små- og mellemstore virksomheder.
Læs mere hos Almi og på den svenske regerings hjemmeside

Exportkreditnämdens (EKN) loft for kreditgarantier øges fra SEK 450 mia. til 500 mia.
Læs mere hos Exportkreditnämden og på den svenske regerings hjemmeside

Svensk Exportkredits (SEK) låneramme øges fra SEK 125 mia. til 200 mia. og kan bruges til både statsstøtte og kommercielle kreditter til svenske eksportvirksomheder.
Læs mere hos Svensk Exportkredit og på den svenske regerings hjemmeside

Ordning med statslig kreditgaranti for lån til virksomheder, som særligt er målrettet små og mellemstore virksomheder. Ordningen indebærer, at staten garanterer 70 pct. af nye lån, som bankerne giver til virksomheder, der har brug for lån som følge af COVID-19. Garantien gives til bankerne, som herefter formidler de garanterede lån til virksomhederne.
Læs mere på den svenske regerings hjemmeside.

 • Riksgäldskontoret har fået til opgave at sætte kreditgaranti systemet op.
  Læs mere om rammerne her
 • Statslig kreditgaranti for lån til flybranchen på SEK 5 mia., heraf er 1,5 mia. øremærket til SAS og en øget ramme til eksportkredit på SEK 50 mia.
 • Der er særlig støtte til kultur-og idrætsområdet. Branchen fået hhv. SEK 1 mia. og SEK 1,5 mia. i støtte i 2020.
  Læs mere på den svenske regerings hjemmeside her og her

Yderligere har Riksbanken udlånt op til SEK 500 mia. til bankerne, som kan udlånes til virksomhederne. Riksbanken har endvidere meddelt, at man vil opkøbe værdipapirer for yderligere op til SEK 300 mia.

Finansinspektionen har lempet kravet til kapitalbufferen fra 2,5 til 0 pct, hvilket gør det samlede kapitalkrav til svenske banker SEK 45 mia. lavere og muliggør yderligere lån på SEK 900 mia. til svenske virksomheder.

Læs mere på Finansinspektionens hjemmeside

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivninG i Sverige?

Kontakt venligst vores dedikerede rådgivere:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!