Gå til indhold
Sverige

Situationsrapport fra eksportmarkedet Sverige

Sveriges økonomi har i et europæisk perspektiv klaret sig godt gennem COVID-19-krisen, hjulpet af bl.a. hjælpepakker. Også Sverige er dog påvirket at de globale forstyrrelser i økonomien som følge af krigen i Ukraine. 

Ligesom i resten af EU forventes stigende priser, høj usikkerhed og mindre handel som følge af krigen i Ukraine at dæmpe væksten og øge inflationen. 

For at stimulere økonomien satser den svenske regering på massive offentlige investeringer i velfærd og grønne tiltag med fokus på infrastruktur, digitalisering og byggeri. Der er yderligere varslet reformer til en værdi af SEK 74 mia. i 2022. Disse områder vil sammen med opkvalificering af arbejdsstyrken være målet for de svenske midler fra EU’s genopretningsfond og målrettede satsninger i finansloven.

Også de store svenske industrivirksomheder inden for fx stålproduktion og køretøjer forudser en grønnere økonomi efter krisen, da man vurderer, at det er, hvad kunderne efterspørger. COVID-19 har desuden gjort svenskerne opmærksomme på de muligheder, som e-handel giver, hvorfor man har set en kraftig stigning i onlinesalget både for B2C og B2B segmentet. 

Samlet set er der altså gunstige muligheder for danske virksomheder og kompetencer på det svenske marked i de kommende år. The Trade Council i Stockholm oplever en markant stigning i antallet af henvendelser om rådgivning fra danske virksomheder på det svenske marked, særligt fra SMV’er.

Situationen på arbejdsmarkedet er fortsat vanskelig med en forventet arbejdsløshed på 7,7 pct. i 2022. Arbejdsløsheden forventes dog at falde de kommende år, hvor der forventes en positiv vækst i 2022 på 3,1 pct.


Kan danske virksomheder søge om støtte i Sverige?

Ja, som udgangspunkt kan virksomheder, der er registreret og betaler skat i Sverige, benytte sig af støtteordningerne. 

covid-19 i Sverige

Sundhedssituation

I løbet af foråret har smitten været faldende, og en stor del af den svenske befolkning har en høj immunitet som følge af mange gennemgåede infektioner og en høj vaccinationsgrad. COVID-19 kategoriseres derfor ikke længere som en samfundsfarlig sygdom. De svenske myndigheder følger fortsat epidemiudviklingen globalt og muligheden for nye varianter.

Læs mere om sundhedssituationen i Sverige på Folkhälsomyndighetens hjemmeside.

Vilkår for erhvervsrejsende

Der er ikke længere særlige indrejserestriktioner ved indrejse i Sverige. 

Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Sverige

Restriktioner

COVID-19 anses ikke længere for at være en samfundsfarlig sygdom i Sverige. Myndighederne anbefaler, at alle vaccinerer sig, og at man bliver hjemme ved symptomer på sygdom. Personer som ikke er vaccinerede opfordres til fortsat at holde afstand og undgå trængsel. Du kan se de aktuelle anbefalinger på de svenske myndigheder hjemmeside: krisinformation.se.

Flyforbindelser

Per 30. juli 2021 har SAS 10 daglige afgange mellem København og Stockholm.

økonomien i Sverige i lyset af COVID-19 og krigen i ukraine

Erhvervsklima

Som nævnt er der lagt op til massive investeringer inden for grønne løsninger, forsvar, byggeri, sundhed, digitalisering og automatisering i både den offentlige og private sektor.

Det svenske marked flytter sig i stigende grad mod e-handel – en tendens, som er blevet styrket under COVID-19-pandemien. E-handel steg med 53 pct. under Q1 2021. 77 pct. af svenskerne har gjort brug af e-handel under samme kvartal.

Brudte forsyningskæder og stigende leveringstider under pandemien udgør en voksende udfordring for svensk industri, især i lyset af den aktuelle sikkerhedspolitiske situation, og påvirker mange produktionsvirksomheder.

Der opleves interesse for regionale og nære forsyningskæder ud fra både et bæredygtighedssynspunkt, men også af hensyn til forsyningssikkerhed. Dette udtrykkes bl.a. i forbindelse med nye industrielle tiltag såsom Northvolt og H2GreenSteel i Nordsverige.

Danske virksomheders spidskompetencer taler ind i den aktuelle politiske og markedsmæssige efterspørgsel, og Sverige er fortsat et attraktivt og nærliggende eksportmarked, om end den svagere svenske krone kan være en udfordring.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

Sveriges PMI er  faldet til 57,2 pr. marts 2022, hvilket er det laveste niveau i 18 måneder.

Dette tegner et billede af svensk økonomi, som for det første fortsat er ved at komme sig over det chok, som COVID-19 har medført, og for det andet er påvirket af krigen i Ukraine. Tendensen er dog usikker, og udviklingen volatil - særligt i lyset af den sikkerhedspolitiske situation. Klik her for at læse mere om PMI i Sverige.

Forbrugertillid

Forbrugertilliden i Sverige er siden 2020 steget gradvist og har været relativ høj i en periode. Stigningen viste, at svenskerne generelt har høj tillid til deres egen families økonomiske situation og til nationaløkonomiens almene forfatning. Nyeste tal fra  marts 2022 tyder dog på, at forbrugertilliden er faldet betragteligt, hvilket må tilskrives Ukraine-Ruslandkrigens konsekvenser for forbrugeren, som fx. stigende benzin- og dieselpriser.

Find yderligere om forbrugertilliden i Sverige her. 

Dansk eksport til Sverige

Forbrugertilliden i Sverige er siden 2020 steget gradvist og vurderes nu at være relativ høj. Stigningen kan tyde på, at svenskerne generelt har høj tillid til deres egen families økonomiske situation og til nationaløkonomiens almene forfatning. Nyeste tal fra december 2021 tyder på en stabilisering af denne tillid.

Sverige var Danmarks 3. største eksportmarked i 2020 med en samlet eksportindtægt på DKK 103,7 mia.  svarende til 8,2 pct. af Danmarks samlede eksportindtægter.  I 2021 steg den samlede eksport til Sverige med hele DKK 17,9 mia. (17,4 pct.) i forhold til 2020.  

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Særligt sektorfokus

Den svenske regering har afsat midler til og skærpet fokus på sundheds- og plejesektoren som følge af erfaringerne med håndtering af COVID-19-pandemien (se tal nedenfor i afsnit om økonomisk stimuli).

Der vil bl.a. blive investeret i kompetenceudvikling, digitalisering, fremme af mental sundhed og et kvalitetsløft af ældreplejen. Danmark har erfaringer og løsninger på disse områder, som med fordel kan bringes i spil i forbindelse med fremtidige udbud.

Den øgede anvendelse af digitale løsninger og e-handel under pandemien forventes at øge efterspørgslen på løsninger og kompetence inden for digitalisering, som kan skabe muligheder for danske virksomheder. Ud over konkrete digitale løsninger og produkter efterspørges der træning og kompetenceudvikling af personale på området, med henblik på effektiv implementering og anvendelse af løsninger

De massive investeringer i forsvarssektoren giver nye muligheder for danske virksomheder. Sveriges Riksdag har vedtaget, som følge af den aktuelle sikkerhedssituation, at hæve forsvarsbudgettet til 2 pct. af BNP.

Handelshindringer

Der er generelt et åbent og tillidsfuldt handelssamarbejde mellem Danmark og Sverige. Sverige har en befordrende tilgang til det indre marked, hvorfor der med ganske få undtagelser ikke opleves indre markedsbarrierer og udfordringer af nævneværdig karakter for danske virksomheder. Indrejserestriktioner fra nordiske lande, herunder Danmark, er ophævet. 

Stimulipakker

Sverige har i lighed med Danmark etableret en række støtteordninger målrettet erhvervslivet. Et samlet overblik over de svenske støttetiltag for virksomheder og lønmodtagere kan findes her.

Som udgangspunkt kan virksomheder, der er registreret i Sverige og betaler skat i Sverige benytte sig af støtteordningerne.

Sektorer berørt af stimulipakker

Der er budgetteret med store tilskud til den kommunale og regionale sektor samt fremrykning og opprioritering af grønne investeringer. Dette påvirker især sundhedssektoren, bygge- og renoveringssektoren, klimasikring og transportsektoren.

Således tilføres de svenske kommuner og regioner SEK 10 mia. ekstra i generelle statstilskud for at sikre kvalitet inden for pleje, uddannelse og omsorg. Derudover tilføres SEK 9,7 mia. til klimasatsninger bl.a. ved fremrykkede offentlige investeringer. Der er her bl.a. fokus på energieffektiv renovering på SEK 1,8 mia. 

Der er desuden afsat SEK 5,4 mia. til transportsektoren - bl.a. SEK 2 mia. i 2021 til grønnere kollektiv transport og investeringer i vedligeholdelse af jernbanenettet. Derudover er der et skattefradrag på op til SEK 50,000 for arbejds- og materialeomkostninger i forbindelse med installation af grøn teknologi så som solceller, lagring af egenproduceret energi og ladere til elbiler.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Finansloven i 2021 var historisk stor og indeholdte planlagte reformer for SEK 105 mia. I 2022 er der tale om reformer for SEK 74 mia. Der er tale om massive offentlige investeringer med særligt fokus på grønne tiltag, herunder energirenovering, transportsektoren og generel emissionsreduktion, løft af ældreplejen, investeringer i sundhed samt generelle tilskud, som de enkelte kommuner og regioner selv prioriterer nærmere.

De svenske midler fra EU's genopretningsfond på ca. EUR 3,3 mia. er særligt tiltænkt digitalisering, velfærd, energirenovering, opkvalificering af arbejdsstyrken, investeringer i boligmarkedet og investeringer til klima og miljø.

En række hjælpepakker er udløbet; men visse er stadig relevante.

Læs mere på:

COVID-19: Swedish Government Financial Assistance Measures | White & Case LLP

Information to entrepreneurs due to the coronavirus - verksamt.se

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Stockholm er ikke en klimafrontpost, men har i sit samarbejde med danske virksomheder og svenske stakeholders et særligt fokus på bæredygtighed, klimasikring, energirenovering, cirkularitet og digitalisering.

The Trade Council arbejder indgående med den grønne sektor i Sverige og har de seneste år haft et fokus på bæredygtighed i både vandsektoren og energisektoren. Fokus er i særlig grad på klimasikring, energiomstilling (udbygning af vindkraft samt P2X), energirenovering og digitalisering.

Ambassaden arbejder målrettet med markedsaktiviteter inden for vandsektoren med danske virksomheder og svenske kommuner og vandforsyninger. Fokusområderne er: Klimasikring, digitale løsninger for vandsektoren og industriel vandhåndtering.

Særligt klimasikring forventes at få større fokus i Sverige, ikke mindst i lyset af kraftige oversvømninger i de senere år. Der er indgået aftale om samarbejde om udveksling af erfaringer med klimasikring mellem Øresundsregionen og Sydsverige, og dette forventes at lede til større fokus på danske løsninger og dermed muligheder for danske virksomheder

Cirkularitet inden for byggematerialer er et stort emne i Sverige og et område der byder på fremragende muligheder for svensk dansk samarbejde, hvorfor ambassaden har en række initiativer i gang på området.

Det svenske marked for både havvind og brint (Power-2-x) forventes at udvikle sig kraftigt i de kommende år. Nødvendigheden af at omstille industriproduktion og tung transport til fossilfri brændsel samt en stigende efterspørgsel på grøn elektricitet, ikke mindst i Sydsverige, accelererer både offentlige og private investeringer og flere konkrete projektinitiativer er annonceret. Dansk knowhow og løsninger kan med fordel komme i spil i forbindelse med denne udvikling.

Hvad angår muligheder inden for digitalisering, har ambassaden med midler fra eksportrådet fået mulighed for at styrke rådgivning om digitaliseret salg samt opdyrke muligheder for løsninger inden for produkt- og servicedesign.

Digitalisering

I Sverige har  88 pct. af alle husholdninger adgang til bredbånd med over 100 Mbit/s (2021). Der gøres en målrettet indsats for at udbygge fibernettet, og målsætningen er at 99,9 pct. af husholdninger har 100 mbit/s i 2025.
I Sveriges plan for udmøntningen af EU’s genopretningsmidler, fremgår det endvidere, at der afsættes 2 mia. SEK til udbygning af bredbånd, samt 2,41 mia. SEK til forskning inden for digitalisering. Desuden investeres 0,21 mia. SEK til en fælles digital infrastruktur.

Sverige investerer også i videre udbygning til 5G. COVID-19 har resulteret i øget digitalisering, idet messer og møder har været omstillet til online format, lige som hjemmearbejde er en tendens, der er kommet for at blive..

I takt med den stigende e-handel og fokus på bæredygtighed arbejder ambassaden med initiativet ”Last Mile Delivery”, om bæredygtig e-handel/digitalt salg med særligt fokus på byområder, der bringer relevante danske styrkepositioner i spil inden for digitalisering, bæredygtig by- og ejendomsudvikling, urban mobilitet samt elektrificering af transportsektoren over for hele værdikæden i Sverige.
Digitalisering af den offentlige sektor generelt er, som tidligere nævnt, fortsat et fokusområde på alle myndighedsniveauer, det gælder både borger- og medarbejderrettede digitale løsninger. 

Sundhedsområdet har en konkret strategi for digitalisering frem mod 2025, og har i den forbindelse fået tilført midler fra 2016 – 2025 til investeringer og implementering.
Digitalt salg og markedsføring i B2B og B2G følges tæt af ambassaden for at sikre, at danske virksomheder orienteres om nye udviklingen på området.

Handelsmuligheder

Myndighedssamarbejde

The Trade Council i Sverige har etableret samarbejde med Det Nationale Klima Netværk (DNKK), Miljøstyrelsen, HOFOR og BIOFOS, Århus Vand inden for vandsektoren samt Københavns kommune, Århus Kommune, We Build, DI-Byggeri og Bloxhub inden for byudvikling. 

Derudover har ambassaden indgået et samarbejde om klimasikring inden for rammerne af Greater Copenhagen Green Charter omfattende Sydsverige og Østdanmark.

Eksisterende danske strategiske alliancer

Bæredygtig renovering og grønt byggeri i Sverige og Finland
Alliancen blev etableret i foråret 2021 med et rådgivende panel bestående af 9 danske virksomheder. The Trade Council Stockholm og Helsinki planlægger løbende aktiviteter med markedsvinkel og public affairs vinkel, hvortil relevante virksomheder indbydes. Alliancen kører videre i de kommende år. 

Vandklub Stockholm

Klubben etableredes i 2020. Fokus er på klimasikring, digitalisering og fremover industrielt spildevand. Syv danske virksomheder dannede basen, og flere er med på til og fra basis alt efter aktiviteternes relevans.

Muligheder inden for transport og logistik
De større tilskud til Sveriges kommuner og regioner, der er blevet aftalt, omfatter en opprioritering af grønne investeringer på bl.a. transportområdet. Dette betyder, at der i 2021 blev budgetteret med SEK 5,4 mia. ekstra til transportreformer, herunder SEK 2 mia. til grønnere kollektiv transport.

Ligeledes har ambassaden i løbet af første kvartal 2021 arbejdet tæt sammen med både danske og svenske myndigheder samt interessenter omkring Femern-forbindelsen, hvor fokus bl.a. har været på, hvad det kan betyde for svensk transport og logistik.

Strategiske Projekter

Bæredygtig renovering og grønt byggeri i Sverige og Finland
Boliger står for næsten 40 pct. af det offentlige energiforbrug, der skal reduceres med 50 pct. til 2050. Klimaftrykket vurderes ikke alene på hvilke energikilder og materialer, der anvendes i byggeriet eller renoveringsprocessen, men i lige så høj grad på bæredygtighed i fremstillingen og anvendelsen af materialerne.

The Trade Council i Sverige og Finland har derfor fokus på energieffektivt byggeri og renovering i 2022 med en række tiltag, hvor danske virksomheder bringes på banen over for de svenske beslutningstagere og kunder.

Vand
I The Trade Council Sverige arbejdes der med fokuserede markedsaktiviteter inden for klimasikringmed danske virksomheder. I løbet af 2021 og 2022 er der blevet, og bliver der fortsat, udført målrettede aktiviteter (primært webinars) sammen med svenske kommuner og forsyninger. 

Sundhed

Afdækning af nordiske markedsmuligheder for digitale løsninger inden for mental sundhed og ældrepleje.

Der blev i 2021 afsat SEK 200 mio. til at give kommunerne bedre forudsætninger for udvikle ældreomsorgen gennem øget digitalisering. Pengene skulle gå til digitalisering af tjenester, øget indkøb af og anvendelse af teknik samt opkvalificering af personalet til i højere grad at udnytte digitaliseringens muligheder. Derfor har ambassaden i Stockholm gennemført en analyse at tiltagene og vil i 2022 fortsat sætte fokus på digitale løsninger til mental sundhed. Det særlige fokus på mental sundhed og livsstil tilskrives delvis følgevirkninger af den særlige situation under pandemien.

Digitalisering
Digitalisering spiller en stor rolle på tværs af Trade Council’s fokussektorer. Ambassaden arbejder bl.a. strategisk med offentlige myndigheders digitalisering, også kaldet Govtech, cyber- og informationssikkerhed i relation til kritisk infrastruktur i både den offentlige og private sektor samt i forbindelse med renovering og energioptimering i byggesektoren.

Digitalisering af uddannelsessystemet og dertilhørende undervisningsværktøjer skaber også muligheder. Derfor har The Trade Councils i Sverige, Norge og Finland indgået et strategisk samarbejde under navnet ”EdTech goes Nordic”. I løbet af 2022 vil dette samarbejde betyde, at danske virksomheder gennem forskellige aktiviteter vil blive inddraget i digitaliseringsprocessen og derigennem få mulighed for at præsentere de danske løsninger.

Trade Council i Sverige

The Trade Council i Sverige består af et hold sektorspecialister- og handelsrådgivere inden for sektorerne Byudvikling, Sundhed & Digitalisering og Energi & Miljø. Ambassaden har derfor et indgående kendskab til mulighederne i markedet og et bredt netværk til både offentlige og private beslutningstagere.

Gennem mange års erfaring og en dybdegående forståelse af det svenske marked kan vi yde rådgivning af højeste kvalitet til de danske virksomheder, som gerne vil ind på det svenske marked.

 
Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivninG i Sverige?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.
Loading...

    Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

    En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
    Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

    Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.