Gå til indhold
Sverige

Situationsrapport fra eksportmarkedet Sverige

Sverige ligger blandt de økonomier i Europa, som har klaret sig bedst gennem det seneste års økonomiske afmatning i kølvandet på COVID-19. Hjælpepakker af en værdi på SEK 400 mia. svarende til godt DKK 300 mia. har hjulpet med at holde hånden under ramte sektorer. Særligt industriproduktionen har klaret sig godt og er nu tilbage på niveauet fra før pandemien, hvilket bidrager til forventninger om en BNP-vækst på 3,1 pct. i 2021.

Sverige har været lukket ned i mindre omfang end mange andre lande, men svensk økonomi er ramt af en økonomisk opbremsning som følge af COVID-19. Den svenske økonomi skrumpede med 3,1 pct. i 2020. Finansdepartementet forventer en BNP-stigning i 2021 på 3,1 pct., hvilket blandt andet skyldes flotte tal fra industrien, som er tilbage på niveauet før pandemien. Den svenske servicesektor – særligt inden for hotel-, restaurations- og kulturbranchen – er fortsat presset. Sverige placerer sig sammen med Danmark på listen over de lande, hvor de laveste fald i BNP forventes sammenlignet med resten af EU, hvilket sammen med de sunde svenske statsfinanser giver et godt udgangspunkt for det videre arbejde med at få Sverige ud af den økonomiske afmatning. Situationen på arbejdsmarkedet er fortsat alvorlig med en arbejdsløshed på 8,3 pct., som forventes at stige yderligere til 8,7 pct i 2021. Beskæftigelsesniveauet er forværret som følge af COVID-19-krisen, men allerede inden havde Sverige en relativt høj arbejdsløshed.

For at stimulere økonomien satser den svenske regering på massive offentlige investeringer i velfærd og grønne tiltag med fokus på infrastruktur, digitalisering og byggeri. Disse områder vil sammen med opkvalificering af arbejdsstyrken være målet for de svenske midler fra EU’s genopretningsfond og målrettede satsninger i finansloven. Også de store svenske industrivirksomheder inden for fx stålproduktion og køretøjer forudser en grønnere økonomi efter krisen, da man vurderer, at det er, hvad kunderne efterspørger. COVID-19 har desuden gjort svenskerne opmærksomme på de muligheder, som e-handel giver, hvorfor man har set en kraftig stigning i onlinesalget både for B2C, men også B2B segmentet. Værdien af OMXS30 for Stockholm d. 20. april 2021 er på et lavere niveau end den tilsvarende dag i 2020.

Samlet set er der altså gunstige muligheder for danske virksomheder og kompetencer på det svenske marked i de kommende år. The Trade Council i Stockholm oplever en markant stigning i antallet af henvendelser om rådgivning fra danske virksomheder på det svenske marked, særligt fra SMV’er.


Kan danske virksomheder søge om støtte i Sverige?

Ja, som udgangspunkt kan virksomheder, der er registreret og betaler skat i Sverige, benytte sig af støtteordningerne. 

covid-19 i Sverige

Sundhedssituation

I øjeblikket ses et højt smitteniveau i Sverige og almen smittespredning i samfundet. Den svenske regerings håndtering af pandemien beror på sundhedsmyndighedernes anbefalinger med få, klare retningslinjer. Man er også i fuld gang med vaccinering mod COVID-19.

Læs mere om sundhedssituationen i Sverige på Folkhälsomyndighetens hjemmeside.

Vilkår for erhvervsrejsende

Foreløbigt til og med d. 30 juni 2021 gælder ingen indrejserestriktioner, herunder testkrav ved indrejse i Sverige for Danmark og de øvrige nordiske lande.

Der er fortsat krav om negativ COVID-19-test for indrejse fra øvrige EU/EØS-lande. For borgere fra tredjelande følger Sverige EU’s liste for undtagelser for indrejseforbud. Se nærmere på det svenske politis hjemmeside.

Spørgsmål vedrørende grænseovergang bør rettes til henholdsvis det danske og svenske politi. Spørgsmål vedrørende sundhedsmyndighedernes anbefalinger, karantænekrav mv. kan med fordel rettes til myndighedernes hotlines.

For borgere fra tredjelande følger Sverige EU’s liste for undtagelser for indrejseforbud. Se nærmere på det svenske politis hjemmeside.

UM har udarbejdet en række særlige rejseråd for erhvervsrejsende. Du kan orientere dig om rejserådene her.

Bemærk at nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Sverige

Restriktioner

Sverige har et midlertidigt forsamlingsforbud på otte personer. Der er indført begrænsninger på hvor mange personer, der må opholde sige i butikker og restauranter samtidigt. Man opfordrer til, at folk arbejder hjemme i videst muligt omfang og undgår kollektiv trafik særligt i myldretiden, hvor der også er en anbefaling om at bære mundbind.

Regeringen har udarbejdet en genåbningsplan af fem trin. Første trintræder i kraft d. 1. juni 2021, hvor der bl.a. vil være differentieret deltagerantal for stående og siddende gæster til indendørs- og udendørsarrangementer. Desuden forlænges restaurationsbranchens åbningstider med to timer til kl. 22:30.

Find mere information om regeringens plan for afvikling af restriktioner findes her.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene her.

Flyforbindelser

Per 31. maj har SAS 6 daglige afgange mellem København og Stockholm.

Sverige i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Sverige klarer sig generelt bedre end gennemsnittet for Eurozonen. Den seneste prognose for svensk økonomi forudser en samlet stigning i BNP på 3,1 pct. i 2021 efter, at Sveriges økonomi faldt med 3,1 pct. i 2020. Arbejdsløsheden forventes at nå 8,7 pct. i 2021.

Det offentlige budget for 2021 er historisk stort med planlagte reformer på SEK 105 mia. bestående af omfattende offentlige investeringer og skattelettelser for at få Sverige gennem krisen og holde hånden under arbejdsmarkedet. Der er i forslaget til budgettet tale om store tilskud til den kommunale og regionale sektor, fremrykning og opprioritering af grønne investeringer og fradrag, skattelettelser - både for virksomheder, arbejdstagere og pensionister - samt videreførsel af en række COVID-19-relaterede tiltag i relation til a-kasse og omsætningstab hos virksomheder. Yderligere er der lagt op til massive offentlige investeringer inden for grønne løsninger, byggeri, sundhed samt digitalisering og automatisering i både den offentlige og private sektor. Det er også inden for disse sektorer, at man vil bruge de svenske midler fra EU's genopretningsfond. I tillægsbudgettet for 2021 var særligt målrettet opkvalificering af arbejdsstyrken og fortsat fokus på den grønne omstilling.

Det svenske marked flytter sig mere og mere hen mod e-handel, og denne tendens er blevet yderligere styrket under COVID-19-krisen. I december 2020 handlede 85 pct. af svenskernes online, hvilket er det højeste niveau registreret nogensinde. Dette er med til at gøre det svenske marked lettere tilgængeligt for udenlandske virksomheder, som ønsker at gøre forretning i Sverige.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

Sveriges PMI steg fra 61,6 i februar 2021 til 63,7 i marts 2021. Dette tegner et billede af svensk økonomi, som fortsat er ved at komme sig over det chok, som COVID-19 har medført. Tendensen er dog usikker og situationen volatil. Klik her for at læse mere om PMI i Sverige.

Dansk eksport til Sverige

Den svenske regering lægger op til massive offentlige investeringer inden for grønne løsninger, byggeri, sundhed samt bredt set digitalisering og automatisering i både den offentlige og private sektor. Inden for disse sektorer forventes der derfor i de kommende år at være gode muligheder for danske virksomheder. Der er allerede godt gang i eksporten, og ser man bort fra eksporten af råolie, som nedprioriteres i takt med den grønne omstilling, så oplevede dansk eksport til Sverige vækst i 2020 i bl.a. medicinal- og metalindustrien. Således er Sverige stadig Danmarks tredje største vareeksportmarked.”

E-handel har den seneste årrække i Sverige oplevet en enorm vækst både inden for B2B- & B2C-segmentet. Denne tendens er blevet forstærket af COVID-19, hvor man i 2020 så en vækst på 40 pct. sammenlignet med i 2019. Inden for denne sektor forventes der ligeledes at være gode muligheder for danske virksomheder de kommende år.

Handelssituation

Handelshindringer

Der er generelt et åbent og tillidsfuldt handelssamarbejde mellem Danmark og Sverige. Sverige har en befordrende tilgang til det indre marked, hvorfor der med ganske få undtagelser ikke opleves indre markedsbarrierer og udfordringer af nævneværdig karakter for danske virksomheder. Der gælder dog et testkrav ved indrejse i Sverige. Undtagelserne til testkravet kan ses her.

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Sverige har oplevet en bred nedgang i økonomien, som foruden eksport særligt har ramt privatforbruget, som i januar 2021 var 3,8 pct. mindre end i samme måned sidste år. Det tilskrives i høj grad retningslinjer om social distancering, som får svenskerne til at blive hjemme. Dog sås positive tendenser i tredje kvartal, hvor eksporten steg med 11,2 pct. og privatforbruget steg med 6,3 pct. Grundet COVID-19 har e-handel desuden oplevet en enorm vækst, hvor den samlede e-handel i 2020 steg med 40 pct. sammenlignet med 2019.

Økonomisk genstart

Hjælpepakker

Sverige har, i lighed med Danmark, etableret en række støtteordninger målrettet erhvervslivet. Blandt andet kan virksomheder søge om kompensation for tabt omsætning, udskydelse af skat og moms samt tilskud til korttidspermittering (løntilskud). De svenske hjælpepakker beløber sig på nuværende tidspunkt til knapt 400 mia. SEK. Dette sammenholdt med et historisk stort budget på finansloven for 2021 sikrer, at der fortsat holdes gang i hjulene, og at der skabes nye muligheder for erhvervslivet. Som udgangspunkt kan virksomheder, der er registreret i Sverige og betaler skat i Sverige benytte sig af støtteordningerne. Et samlet overblik over de svenske støttetiltag for virksomheder og lønmodtagere kan findes her.

Sektorer berørt af stimulipakker

Der er budgetteret med store tilskud til den kommunale og regionale sektor samt fremrykning og opprioritering af grønne investeringer. Således tilføres de svenske kommuner og regioner SEK 10 mia. ekstra i generelle statstilskud for at sikre kvalitet inden for pleje, uddannelse og omsorg. Derudover tilføres SEK 9,7 mia. til klimasatsninger bl.a. ved fremrykkede offentlige investeringer. Der er her bl.a. fokus på energieffektiv renovering på SEK 1,8 mia. Der er desuden afsat SEK 5,4 mia. til transportsektoren - bl.a. SEK 2 mia. i 2021 til grønnere kollektiv transport og investeringer i vedligeholdelse af jernbanenettet. Derudover er der et skattefradrag på op til SEK 50,000 for arbejds- og materialeomkostninger i forbindelse med installation af grøn teknologi så som solceller, lagring af egenproduceret energi og ladere til elbiler.

Bæredygtig genstart

Finanslovsforslaget for 2021 er historisk stort og indeholder planlagte reformer for SEK 105 mia. Der er tale om massive offentlige investeringer med særligt fokus på grønne tiltag, herunder energirenovering, transportsektoren og generel emissionsreduktion, løft af ældreplejen, investeringer i sundhed samt generelle tilskud, som de enkelte kommuner og regioner selv prioriterer nærmere. De svenske midler fra EU's genopretningsfond på ca. EUR 3,3 mia. er særligt tiltænkt: Digitalisering, velfærd, energirenovering, opkvalificering af arbejdsstyrken, investeringer i boligmarkedet og investeringer til klima-og miljø.

En række hjælpepakker er stadig relevante, herunder støtte ved tabt omsætning, udskydelse af skat og moms samt tilskud til korttidspermittering.

EU’s genopretningspulje: Sveriges plan

Sverige offentliggjorde fredag d. 28 maj sin genopretningsplan til udmøntningen af de svenske midler fra EU’s genopretningspulje. Planen kan læses her.

Den svenske plan indeholder 30 reform-og investeringstiltag inden for følgende områder:

 • Grøn omstilling
 • Uddannelse og opkvalificering
 • Digitalisering (inkl. udbygning af bredbånd og digitalisering af den offentlige forvaltning.)
 • Demografisk udvikling
 • Investeringer for at stimulere vækst og boligbyggeri.

40 pct. af tiltagene er målrettet den grønne omstilling mens 24 pct. er målrettet digitalisering.

Digitalisering

I Sverige har 84 pct. af alle husholdninger adgang til bredbånd med over 100 mbit/s (2018). Der gøres en målrettet indsats for at udbygge fibernettet, og målsætningen er at 99,9 pct. af husholdninger har 100 mbit/s i 2025. Sverige investerer også i videre udbygning til 5G. COVID-19 har resulteret i øget digitalisering, idet messer og møder er omstillet til online format lige som de, som kan arbejder hjemme.  E-handlen voksede med 40 pct. under i 2020 sammenlignet med 2019 og 77 pct. af Sveriges befolkning handler online minimum én gang om måneden. Det forventes, at e-handel vil toppe i 2021.

I Sveriges plan for udmøntningen af EU’s genopretningsmidler, fremgår det endvidere, at der afsættes 2 mia. SEK til udbygning af bredbånd, samt 2,41 mia. SEK til forskning inden for digitalisering. Desuden investeres 0,21 mia. SEK til en fælles digital infrastruktur.

Handelsmuligheder i dag

Særlige initiativer søsat af The Trade Council på ambassaden i Stockholm

Vandplatform

I The Trade Council Sverige arbejdes der med fokuserede markedsaktiviteter inden for vandsektoren med danske virksomheder. I løbet 2020 og 2021 er der blevet, og bliver der fortsat, udført målrettede aktiviteter (primært webinars) sammen med svenske kommuner og forsyninger inden for vandsektoren. Fokusområderne er: Klimasikring, digitale løsninger for vandsektoren og industriel vandhåndtering.

 

Energieffektiv renovering - 2021

Sveriges ambitiøse klimaplaner sætter øget fokus på energieffektiviteten i bygninger og den grønne byudvikling. Boliger står for næsten 40 pct. af det offentlige energiforbrug, der skal reduceres med 50 pct. til 2050. Klimaftrykket vurderes ikke alene på hvilke energikilder og materialer, der anvendes i byggeriet eller renoveringsprocessen, men i lige så høj grad på bæredygtighed i fremstillingen og anvendelsen af materialerne.

The Trade Council i Sverige og Finland sætter derfor fokus på energieffektivt byggeri og renovering i 2021 med en række tiltag, hvor danske virksomheder bringes på banen over for de svenske beslutningstagere og kunder.

I forbindelse med den netop offentliggjorte genopretningsplan, lægger den svenske regering desuden op til investeringer på SEK 4,05 mia. på den energieffektive renovering, hvorved markedsmuligheden styrkes yderligere. 40 pct. af disse investeringer skal have digitalt indhold, og ligeledes skal 40 pct. have relation til klima.

 

Elektrificering

I forbindelse med Sveriges strategiske fokus på elektrificering er der både politisk og erhvervsmæssig opmærksomhed omkring, hvordan man gennemfører en grøn omstilling af energiproduktion, infrastruktur, industri og transport. Dette påvirker investeringer og aktiviteter inden for energisektoren, transport og logistik med relevans for danske virksomheder. Derfor har The Trade Council i både Sverige, Norge og Finland igangsat et større samarbejde om muligheder for udvikling af Power-to-X i de pågældende lande, lige som fokus på udbygning af offshore wind i den nordisk/baltiske region fortsætter i dialog med danske virksomheder i løbet af 2021.

I den forbindelse vil Sverige afsætte SEK 2,9 mia. i puljer til projekter og initiativer, som bl.a. vil fremme brintprojekter – Power-to-X – i forbindelse med omstilling af den tunge industri samt batteriindustrien og genanvendelsesfaciliteter inden for plast – og bioraffinaderibranchen.

Den svenske Energimyndigheten bliver ansvarlig for tildeling af midler og opfølgning på projekter og deres bidrag til dekabonisering af svensk industri. Der er åbenhed over for både pilotprojekter og mere etablerede projekter, dog skal midlerne gå til tiltag, hvor egenfinansiering er vanskelig, men bidraget til grøn omstilling vurderes at være betragteligt.

Endvidere har Svenska Kraftnät i 2021 ansøgninger om 50 GW offshore vindprojekter samtidig med at ny regulering træder i kraft 1. august 2021, som kraftigt mindsker tilslutningsomkostningerne forbundet med havvindmølleparker. Dette kan lede til konkrete muligheder for danske virksomheder i alle led af værdikæden omkring havvind i takt med at offshorevindprojekter godkendes og igangsættes.

 

Biogasmarkedet

I dag importeres store mængder billig biogas fra Danmark og Holland. Nye støtteordninger forventes fra 2022, som udligner de ulige konkurrenceforhold, og gives til 1) produktion af biogas fra gødning, 2) opgradering af biogas samt 3) kondensering af biogas. Der gives desuden op til 70% etableringsstøtte gennem Klimatklivet. Sverige har et stort forbrug af biogas, på ca. 4 TWh per år, og der er stort potentiale inden for transport, industri og til opvarmning, hvis Sverige skal nå sit 2045-klimamål. Produktionskapaciteten estimeres til 30-37 TWh/år, hvilket giver gode muligheder for danske virksomheder som udvikler, servicerer og opfører biogasanlæg samt komponenter hertil.

 

Digitalisering af den offentlige sektor

Der er i 2021 afsat SEK 200 mio. til at give kommunerne bedre forudsætninger for udvikle ældreomsorgen gennem øget digitalisering. Pengene forventes at gå til digitalisering af tjenester, øget indkøb af og anvendelse af teknik samt opkvalificering af personalet til i højere grad at udnytte digitaliseringens muligheder. Dette kan give danske virksomheder inden for medicinteknisk udstyr, digitale hjælpemidler, og opkvalificering muligheder inden for den svenske offentlige plejesektor.

Digitalisering af uddannelsessystemet og dertilhørende undervisningsværktøjer skaber også muligheder. Derfor har The Trade Councils i Sverige, Norge og Finland indgået et strategisk samarbejde under navnet ”EdTech goes Nordic”. I løbet af 2021 vil dette samarbejde betyde, at danske virksomheder gennem forskellige aktiviteter vil blive inddraget i digitaliseringsprocessen og derigennem få mulighed for at præsentere de danske løsninger.

 

Sundhed

I forårets budget 2021 afsættes godt SEK 5 milliarder til sundhedsvæsenets håndtering af COVID-19-pandemien. Pengene forventes at gå til bl.a. øget testning og vaccinering samt til håndtering af behandlingsefterslæb som følge af pandemien.

I lyset af COVID-19 er selvbetjeningsløsninger i hastig vækst, eksempelvis er digitale lægebesøg vokset med 1,000 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Derfor tilbydes danske sundheds- og IT-løsninger til svenske myndighedskontakter gennem samarbejde med danske virksomheder.

Sveriges plan for anvendelsen af EU's genopretningsmidler peger på en kraftig investering på ældreområdet, samlet set SEK 4,58 mia., frem mod 2025. Der nævnes især investeringer i kvalificering/uddannelse og ansættelse af personale, men også flere midler til digitalisering på ældreområdet med henblik på at løfte kvaliteten af ældreomsorgen. Særligt digitalisering inden for både sundhed og ældreomsorg er et område med muligheder for danske virksomheder.

Genopretningsmidlerne vil bl.a. blive udbetalt i form af større tilskud til de svenske kommuner, øremærket til ’digitalisering’ og ’øgning af kvalitet’ i ældreplejen. Dette forventes at betyde øgede offentlige udbud.

Bæredygtig og digitaliseret fødevareproduktion

På baggrund af Sveriges større politiske og økonomiske fokus på bæredygtig fødevareproduktion, har Trade Council i Sverige påbegyndt arbejdet med at inddrage danske løsninger. I den anledning planlægges aktiviteter, med særligt fokus på, hvordan man i fremtiden sikrer, at produktionen, såvel som vand- og energiforsyningen hertil, gøres mest bærdygtig bl.a. via digitalisering. Netop her vil danske virksomheder få mulighed for at bidrage. Fokusområder: Bæredygtig fødevareproduktion, vandforsyning og energiforsyning.

 

Offentlige indkøb/udbud

The Trade Council i Sverige yder rådgivning for danske virksomheder, som gerne vil have en større indsigt i offentlige indkøb i Sverige. Der er ligeledes blevet afholdt flere webinars, som har haft til formål at oplyse danske virksomheder om den offentlige ”indkøbspose” i Sverige samt at belyse de forskelle, der er mellem offentligt indkøb i Danmark og Sverige.

 

Transport og logistik

De større tilskud til Sveriges kommuner og regioner, der er blevet aftalt, omfatter en opprioritering af grønne investeringer på bl.a. transportområdet. Dette betyder at der i 2021 er budgetteret med SEK 5,4 mia. ekstra til transportreformer, herunder SEK 2 mia. til grønnere kollektiv transport. Ligeledes har ambassaden i løbet af første kvartal 2021 arbejdet tæt sammen med både danske og svenske myndigheder samt interessenter omkring Femern-forbindelsen, hvor fokus bl.a. har været på, hvad det kan betyde for svensk transport og logistik.

Myndighedssamarbejde

The Trade Council i Sverige har etableret samarbejde med Climate Adaptation Living Lab (CALL), Miljøstyrelsen, HOFOR & BIOFOS, Århus Vand inden for vandsektoren samt Københavns kommune og Århus Kommune inden for byudvikling og skolebyggeri. Derudover har ambassaden indgået et samarbejde om klimasikring inden for rammerne af Greater Copenhagen Green Charter omfattende Sydsverige og Østdanmark.

Handelsmuligheder i morgen

Nye muligheder som følge af COVID-19

Der er åbnet nye muligheder inden for digitale løsninger, særligt på sundhedsområdet. Tendensen er, at alt, som kan digitaliseres, bliver digitaliseret herunder lægebesøg, uddannelse, mødeløsninger mm. Endvidere vokser sundhedsområdet med hygiejne og værnemidler. Desuden er SEK 9,7 mia. afsat på finansloven til bæredygtig omstilling, som bl.a. kommer til at berøre udbygning af jernbanenettet og elladestandere, solceller, lagring af egenproduceret energi og energieffektiv renovering. Hertil kommer statslige investeringer i industriomstilling, bredbånd, ældreboliger mm. Grundet COVID-19 har e-handel i Sverige oplevet en enorm vækst, hvor den samlede e-handel i 2020 steg med 40 pct. sammenlignet med 2019. Yderligere er nærmarkederne, som det svenske marked, blevet mere attraktivt for danske virksomheder som følge af COVID-19, da det ikke længere er muligt at rejse på samme måde som før COVID-19.

Nye muligheder på sektorniveau

Signalerne fra politisk hold og fra svensk erhvervsliv indikerer et fokus på muligheder og vækst inden for følgende områder:

 1. Bæredygtighed og grøn omstilling, særligt fokus på vandsektoren, energieffektiv renovering og bæredygtig byggeri samt elektrificering.

 2. Digitalisering. Af den offentlige sektor, sundhedssektoren, skolesystemet samt digital infrastruktur.

 3. Grøn infrastruktur. Transport, vand, energi, elektrificering, biogas, P-2-X og offshore vind.

 4. Bæredygtigt byggeri. Skoler og børnehaver energieffektiv renovering af offentlige og private boligblokke samt institutionsbyggerier.

 5. Sundhedssektoren. Digitale løsninger og organisering af sundhedssektoren og ældreomsorg.

 6. E-handel. Både B2C, B2B og B2G.

Større projekter i udbud

Frem til 2030 forventes antallet af indbyggere i Sverige at vokse med 700.000, hvilket betyder, at Sverige vil have flere end 11 millioner indbyggere. Derfor vurderer det svenske finansministerium, at der samlet set er et demografisk betinget behov for 719 børnehaver, 398 grundskoler og 278 gymnasieskoler frem til 2026. Dette betyder, at flere større projekter kommer i udbud i de kommende år.

Sveriges ambitiøse klimaplaner har sat et øget fokus på energieffektiviteten i bygninger, hvor bygninger står for næsten 40 pct. af det offentlige energiforbrug. Energieffektiv renovering af offentlige boligbyggerier er blandt satsningerne i finanslovsforslaget til 2021, hvor der afsættes SEK 4.3 mia. til at dække meromkostninger til energieffektivisering i 2021-2023. På baggrund af dette forventes der at komme flere større offentlige udbud vedrørende energieffektiv renovering.

Derudover forventes det, at det historisk store finanslovsforslag for 2021, der indeholder reformer for SEK 105 mia., løbende vil resultere i offentlige udbud, som danske virksomhed kan betragte som eksportmuligheder. Særligt forventes konkrete udbud inden for førnævnte bæredygtige byudvikling og renovering, digitaliseringen af det svenske samfund, elektrificeringen, sundhedssektoren, den grønne infrastruktur samt den omfattende grønne omstilling Sverige har påbegyndt.

Disse sektorer er netop The Trade Council i Sveriges fokusområder, og i kombinationen med vores unikke kendskab og indgangsvinkel til det svenske marked, er vi godt rustede til, at hjælpe danske virksomheder med at komme i betragtning til de ovenstående udbud.

For mere specifikke eksportmuligheder se ”Handelsmuligheder i dag”.

For at komme i spil til større projekter i Sverige, skal man som mindre virksomhed sikre sig den rette samarbejdspartner fra start, da det som mindre virksomhed er svært at byde ind på større projekter alene. Større virksomheder skal positionere sig tidligt i forhold til udbud. Hvis man som virksomhed ikke har en stærk track record i landet, kan man alternativt demonstrere et state-of-the-art projekt fra det danske marked for at demonstrere overfor svenske kunder, at virksomheden kan levere som aftalt.

Trade Council i Sverige

The Trade Council i Sverige består af et hold sektorspecialister- og handelsrådgivere inden for sektorerne Byudvikling, Sundhed & Digitalisering og Energi & Miljø. Ambassaden har derfor et indgående kendskab til mulighederne i markedet og et bredt netværk til både offentlige og private beslutningstagere. Gennem mange års erfaring og en dybdegående forståelse af det svenske marked kan vi yde rådgivning af højeste kvalitet til de danske virksomheder, som gerne vil ind på det svenske marked.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Korttidspermittering (midlertidig hjemsendelse)

Gældende til d. 30. juni 2021 kan virksomheder reducere arbejdstiden for medarbejdere, hvilket indebærer, at medarbejderne går ned i tid, men bibeholder en stor del af deres løn, mens staten oppebærer en stor del af lønomkostningerne. I løbet af januar, februar, marts og april 2021 var der mulighed for, at virksomheder kunne reducere arbejdstiden for medarbejdere med op til 80 pct. I den efterfølgende periode fra 1. maj – 30. juni 2021 vil ordningen være en smule mindre generøs, idet lønomkostninger kan reduceres med op til 45 pct.

Der findes nedenstående fire niveauer for arbejdstidsnedsættelse:

 1. Niveau:
  • Arbejdstidsnedsættelse: 20 pct.
  • Lønreduktion for medarbejderen: 4 pct.
  • Arbejdsgiverens bidrag: 1 pct.
  • Statens bidrag: 15 pct.
  • Arbejdsgiverens reducerede lønomkostning: -19 pct.
 2. Niveau:
  • Arbejdstidsnedsættelse: 40 pct.
  • Lønreduktion for medarbejderen: 6 pct.
  • Arbejdsgiverens bidrag: 4 pct.
  • Statens bidrag: 30 pct.
  • Arbejdsgiverens reducerede lønomkostning: -36 pct.
 3. Niveau:
  • Arbejdstidsnedsættelse: 60 pct.
  • Lønreduktion for medarbejderen: 7,5 pct.
  • Arbejdsgiverens bidrag: 7,5 pct.
  • Statens bidrag: 45 pct.
  • Arbejdsgiverens reducerede lønomkostning: -53 pct.
 4. Niveau:
  • Arbejdstidsnedsættelse: 80 pct.
  • Lønreduktion for medarbejderen: 12 pct.
  • Arbejdsgiverens bidrag: 8 pct.
  • Statens bidrag: 60 pct.
  • Arbejdsgiverens reducerede lønomkostning: -72 pct.

Læs mere på den svenske regerings hjemmeside eller på Tillväxtverkets hjemmeside.

Der er vedtaget en ”Arbejdsmarkedspakke” til en værdi af SEK 14,7 mia. med bl.a. en midlertidig styrkelse af arbejdsløshedsforsikringer på SEK 5,33 mia. De nye tiltag gør det lettere at få dagpenge for dem, der bliver arbejdsløse. Klik her for at læse mere.

Kravene til medlemskab af a-kasse lempes forventeligt frem til 2023 både med hensyn til, hvor meget man skal have arbejdet, hvor længe man har været medlem og grundbeløbet. Klik her for at læse mere.

Erhvervsdrivende er som følge af COVID-19 fritaget for reglen om, at der skal gå 5 år mellem, at man registrerer sin virksomhed som hvilende. Desuden gælder undtagelser til regler om arbejdsløshedsunderstøttelse for at muliggøre, at erhvervsdrivende kan modtage a-kasse samtidig med, at de kan foretage begrænsede tiltag i virksomheden med henblik på hurtigt at kunne genoptage aktiviteten, når dette er muligt.  

Kompensation for faste udgifter

Virksomheder har mulighed for at søge om kompensation ved tabt omsætning, gennem et såkaldt ”omställningsstöd”, der gælder til og med april 2021.

For at være berettiget til støtte for august-oktober 2020 skal der påvises et omsætningstab på 40 pct. for månederne sammenlignet med omsætningen i de samme måneder i 2019. For at være berettiget til støtte for november og december 2020 skal der påvises et omsætningstab på 30 pct.

Marts og april 2021 udgør hver sin støtteperiode. For at være berettiget til støtte i marts eller april kræves et omsætningstab på 30 pct.

Der gives omställningsstöd på 90 pct. for små virksomheder og 70 pct. for større virksomheder. Virksomheder kan maksimalt modtage SEK 97 mio. i tilpasningsstøtte for perioderne i august 2020 til april 2021. Støtten skal godkendes af Europa-Kommissionen inden ikrafttrædelsen.

Ansøgning om omställningsstöd foretages elektronisk af virksomheden selv via Skatteverkets formular. Læs mere om ordningen på skatteverkets hjemmeside.

Der findes desuden en kompensationsordning særligt målrettet enkeltmandsvirksomheder. For at få del i støtten skal man have haft et omsætningstab på mindst 50 pct. sammenlignet med samme periode i 2019. Man kan få erstatning for 75-90 pct. af dette tab og op til SEK 72.000 pr. virksomhed. Støtten kan opnås af enkeltmandsvirksomheder med en omsætning på over SEK 200.000 i 2019. Læs mere om Omsättningsstöd på Boverkets hjemmeside.

Skatteregler

Svenske virksomheder har mulighed for at udskyde skatteindbetalinger for op til seks måneders skat. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra d. 1. januar 2020, hvilket betyder, at virksomheder allerede nu kan få indbetalt refunderet skat. Ordningen er netop blevet forlænget med yderligere et år, og kan benyttes af virksomheder, som allerede er blevet bevilget udskydelse på den oprindelige ordning. Dette gøres ved at ansøge om yderligere forlængelse. Læs mere på Skatteverkets hjemmeside.

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer i forhold til afskedigelser, men som følge af COVID-19 har den svenske regering lagt op til en midlertidig lempelse af reglerne for korttidskontrakter så som ”extratjänst”, ”nystartsjobb” og ”introduktionsjobb” for de, som allerede er ansat i denne type af stillinger. Læs mere på den svenske regerings hjemmeside.

Betalingsfrister og kredit

Almi Företagspartner (en statsejet virksomhed som udbyder lån og støtte til virksomheder) har fået et kapitaltilskud på SEK 3 mia. for at sikre fortsat udlån til små- og mellemstore virksomheder.
Læs mere hos Almi og på den svenske regerings hjemmeside

Exportkreditnämdens (EKN) loft for kreditgarantier øges fra SEK 450 mia. til 500 mia.
Læs mere hos Exportkreditnämden og på den svenske regerings hjemmeside

Svensk Exportkredits (SEK) låneramme øges fra SEK 125 mia. til 200 mia., og kan bruges til både statsstøtte og kommercielle kreditter til svenske eksportvirksomheder.
Læs mere hos Svensk Exportkredit og på den svenske regerings hjemmeside

Ordning med statslig kreditgaranti for lån til virksomheder, som særligt er målrettet små og mellemstore virksomheder. Ordningen indebærer, at staten garanterer 70 pct. af nye lån, som bankerne giver til virksomheder, der har brug for lån som følge af COVID-19. Garantien gives til bankerne, som herefter formidler de garanterede lån til virksomhederne.
Læs mere på den svenske regerings hjemmeside.

 • Riksgäldskontoret har fået til opgave at sætte kreditgarantisystemet op.
  Læs mere om rammerne her
 • Statslig kreditgaranti for lån til flybranchen på SEK 5 mia., heraf er 1,5 mia. øremærket til SAS og en øget ramme til eksportkredit på SEK 50 mia.
 • Der er særlig støtte til kultur-og idrætsområdet. Branchen har fået hhv. SEK 1 mia. og SEK 1,5 mia. i støtte i 2020.

Læs mere på den svenske regerings hjemmeside her og her.

Yderligere har Riksbanken udlånt op til SEK 500 mia. til bankerne, som kan låne til virksomhederne. Riksbanken har endvidere meddelt, at man vil opkøbe værdipapirer for yderligere op til SEK 300 mia.

Finansinspektionen har lempet kravet til kapitalbufferen fra 2,5 til 0 pct., hvilket gør det samlede kapitalkrav til svenske banker SEK 45 mia. lavere og muliggør yderligere lån på SEK 900 mia. til svenske virksomheder.

Læs mere på Finansinspektionens hjemmeside.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivninG i Sverige?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.
Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!