Gå til indhold
Sverige

Situationsrapport fra eksportmarkedet Sverige

Sveriges økonomi klarede sig godt gennem COVID-19-krisen, men krigen i Ukraine har medført høj inflation og stigende energipriser. Den grønne og digitale omstilling er dog fortsat i fuld gang.

Ligesom i resten af EU forventes det at de stigende priser, den høje usikkerhed og faldet i handel, der er fulgt i kølvandet på krigen i Ukraine, vil dæmpe væksten og øge inflationen i Sverige. De svenske statsfinanser er dog sunde, og der investeres fortsat massivt i flere centrale sektorer.

For at fremme den grønne og digitale transition af svensk økonomi satser den svenske regering på omfattende offentlige investeringer i velfærd og grønne tiltag med fokus på infrastruktur, digitalisering og byggeri. Der er i år varslet reformer til en værdi af SEK 74 mia.

Også de store svenske industrivirksomheder inden for fx stålproduktion og køretøjer forudser en grønnere økonomi efter krisen, da man vurderer, at det er, hvad kunderne efterspørger. 

Efter et fald under pandemien ses nu en positiv tendens i beskæftigelsen. Der er dog en risiko for, at den globale økonomiske udvikling kan påvirke de svenske arbejdsløshedstal. Regeringens seneste prognose er en arbejdsløshed i 2023 på 7,4 pct. 

Samlet set er der altså gunstige muligheder for danske virksomheder og kompetencer på det svenske marked i de kommende år. The Trade Council i Stockholm oplever en markant stigning i antallet af henvendelser om rådgivning fra danske virksomheder på det svenske marked, særligt fra SMV’er.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Sverige?

Ja, som udgangspunkt kan virksomheder, der er registreret og betaler skat i Sverige, benytte sig af støtteordningerne. 

covid-19 i Sverige

Sundhedssituation

I løbet af sommeren har smitten med COVID-19 været stigende og de svenske myndigheder forventer at smitten topper i løbet af efteråret. Samtidig er der usikkerhed om antallet af smittede, da der forventes et stort mørketal som følge af mindre udbredt testning. Den generelle immunitet i befolkningen er faldende, hvilke har betydet at ældre og risikogrupper opfordres til at tage imod en booster-vaccination. COVID-19 kategoriseres ikke længere som en samfundsfarlig sygdom og de svenske sundhedsmyndigheder forventer ikke på nuværende tidspunkt yderligere behov for smittebeskyttelse. 

Læs mere om sundhedssituationen i Sverige på Folkhälsomyndighetens hjemmeside.

Vilkår for erhvervsrejsende

Der er ikke længere særlige indrejserestriktioner ved indrejse i Sverige. Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Sverige

Restriktioner

Der er ingen restriktioner vedr. COVID-19 i Sverige. Myndighederne anbefaler, at alle vaccinerer sig, og at man bliver hjemme ved symptomer på sygdom. Personer som ikke er vaccinerede opfordres til fortsat at holde afstand og undgå trængsel. Du kan se de aktuelle anbefalinger på de svenske myndigheder hjemmeside.

Flyforbindelser

Per 30. juli 2021 har SAS 10 daglige afgange mellem København og Stockholm.

økonomien i Sverige i lyset af COVID-19 og krigen i ukraine

Erhvervsklima

Sverige har investeret massivt i grønne løsninger inden for byggeri, sundhed, digitalisering og automatisering i både den offentlige og private sektor.

Brudte forsyningskæder og stigende leveringstider under pandemien og i lyset af den aktuelle sikkerhedspolitiske situation udgør en voksende udfordring for svensk industri, og påvirker mange produktionsvirksomheder.

Danske virksomheder er førende inden for digitalisering og automatisering. Da Sverige i højere grad er på vej i den retning med store investeringer i denne sektor, bliver det mere relevant for danske virksomheder at søge mod Sverige.

Danske virksomheders spidskompetencer taler ind i den aktuelle politiske og markedsmæssige efterspørgsel, og Sverige er fortsat et attraktivt og nærtliggende eksportmarked, om end den svagere svenske krone kan være en udfordring.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

Sveriges Services PMI er faldet til 58,8 i juli 2022 fra 62,3 i juni 2022. Faldet skyldes blandt andet et fald i både nye ordre og stigende arbejdsløshed.

Sveriges Manufacturing PMI er ligeledes faldet til 53,1 i juli 2022 fra 53,6 i juni 2022. Her skyldes faldet blandt andet et fald i arbejdsløshed, delivery times og produktion.

Sverige er i høj grad påvirket af de forsyningsudfordringer som store dele af verden oplever i øjeblikket. Derudover vil der være et efterslæb efter COVID-19, som også påvirker arbejdsmarkedet endnu.

Klik her for at læse mere om PMI i Sverige.

Forbrugertillid

Forbrugertilliden har i Sverige været forholdsvis stabil og relativ høj de seneste år. Forbrugertilliden viser, at svenskerne generelt har høj tillid til deres egen families økonomiske situation og til nationaløkonomiens almene tilstand.

Dog er forbrugertilliden faldet markant i 2022. Det skyldes i høj grad Ruslands invasion af Ukraine, som har forårsaget store forsyningsudfordringer og stigende forbrugerpriser på blandt andet benzin- og dieselpriser.

I juli 2022 er forbrugertilliden på 54,1, hvor den modsat var på 91,2 i januar 2022.

Find yderligere om forbrugertilliden i Sverige her.

Dansk eksport til Sverige

Det ser positivt ud for dansk eksport til Sverige i 2022. Udsigterne til øget efterspørgsel inden for især digitale løsninger, sundhed, klimasikring, energirenovering og komponenter til offshore vind og Power-to-X indikerer gode muligheder for dansk afsætning i Sverige.

Sverige var Danmarks 3. største eksportmarked i både 2020 og 2021 med en samlet eksportindtægt på henholdsvis DKK 103,7 og 129,9 mia. I 2021 steg den samlede eksport til Sverige med hele DKK 26,8 mia. (26,05 pct.) i forhold til 2020.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Handelssituationen som følge af krigen i Ukraine

Pga. stigende inflation og renter forventer det svenske finansministerium, at væksten stiger langsommere i 2. halvår af 2022. Arbejdsmarkedet er fortsat stærkt.

Det forventes, at arbejdsløsheden falder på kort sigt, og at arbejdsløsheden i 2023 vil falde til 7,4 pct. Dette er en smule højere end først antaget i ”Spring Fiscal Policy Bill”.

Riksdagsvalget den 11. september 2022

Sverige har fast valg til Riksdagen (svarende til Folketinget) hvert 4 år. Der er derfor valg den 11. september 2022 for mandatperioden 2022-2026.

Det giver anledning til en smule usikkerhed i forbindelse med handelssituationen, da en ændring i regeringsmagten kan føre til ændringer i svensk erhvervspolitik. 

Særligt sektorfokus

Den svenske regering har afsat midler til og skærpet fokus på sundheds- og plejesektoren som følge af erfaringerne med håndtering af COVID-19 pandemien (se tal nedenfor i afsnit om økonomisk stimuli).

Der vil bl.a. blive investeret i kompetenceudvikling, digitalisering, fremme af mental sundhed og et kvalitetsløft af ældreplejen. Danmark har erfaringer og løsninger på disse områder, som med fordel kan bringes i spil i forbindelse med fremtidige udbud.

Den øgede anvendelse af digitale løsninger og digitale afsætningskanaler under pandemien forventes at øge efterspørgslen på løsninger og kompetence inden for digitalisering, som kan skabe muligheder for danske virksomheder. Ud over konkrete digitale løsninger og produkter efterspørges træning og kompetenceudvikling af personale med henblik på effektiv implementering og anvendelse af løsninger.

Handelshindringer

Der er generelt et åbent og tillidsfuldt handelssamarbejde mellem Danmark og Sverige. Sverige har en befordrende tilgang til det indre marked, hvorfor der med ganske få undtagelser ikke opleves indre markedsbarrierer og udfordringer af nævneværdig karakter for danske virksomheder. Indrejserestriktioner fra nordiske lande, herunder Danmark, er ophævet. 

Stimulipakker

Den svenske regering har, som følge af høje elpriser, fremlagt et forslag til en ”højprisbeskyttelse” af svenske husstande og virksomheder. Svenska Kraftnät skal nu komme med et forslag til, hvordan elprisstøtten vil kunne se ud. Der skal dog tages højde for at der skal være valg til den svenske Riksdagen d. 11. september 2022. Flere af de politiske partier har fremlagt egne forslag til elprisstøtte. 

Sektorer berørt af stimulipakker

Der er de seneste år budgetteret med store tilskud til den kommunale og regionale sektor samt fremrykning og opprioritering af grønne investeringer. Dette påvirker især sundhedssektoren, bygge- og renoveringssektoren, klimasikring og transportsektoren.

Således tilføres de svenske kommuner og regioner SEK 10 mia. ekstra i generelle statstilskud for at sikre kvalitet inden for pleje, uddannelse og omsorg. Derudover tilføres SEK 9,7 mia. til klimasatsninger bl.a. ved fremrykkede offentlige investeringer. Der er her bl.a. fokus på energieffektiv renovering på SEK 1,8 mia. Der er desuden afsat SEK 5,4 mia. til transportsektoren - bl.a. SEK 2 mia. i 2021 til grønnere kollektiv transport og investeringer i vedligeholdelse af jernbanenettet. Derudover er der et skattefradrag på op til SEK 50,000 for arbejds- og materialeomkostninger i forbindelse med installation af grøn teknologi så som solceller, lagring af egenproduceret energi og ladere til elbiler.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

I finansloven 2022 er der planlagt reformer for SEK 74 mia. De offentlige investeringer har et særligt fokus på grønne tiltag, herunder energirenovering, transportsektoren og generel emissionsresduktion, ældreplejen, investeringer i sundhed samt generelle tilskud, som de enkelte kommuner og regioner selv prioriterer nærmere. Sveriges investeringer inden for klima og energi-området kan ses som langsigtede, da det er regeringens mål om at være klimaneutrale i 2045.

Som følge af planerne om at elektrificere transport og industri i Sverige er der omfattende planer om udbygning af energiinfrastrukturen. Der er særligt fokus på udbygning af havvind og mulighederne inden for Power-to-X, men også ladeinfrastruktur for en elektrificeret transportsektor har stort fokus. 

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Stockholm arbejder for at bidrage til den bæredygtige globale omstilling. Det gør ambassaden blandt andet ved at implementere regeringens handleplan for økonomisk diplomati. Den danske ambassade i Stockholm er ikke en officiel klimafrontpost, men har i sit samarbejde med danske virksomheder og svenske stakeholders et særligt fokus på bæredygtighed, klimasikring, energirenovering, cirkularitet og digitalisering.

Ambassaden arbejder målrettet med markedsaktiviteter inden for vandsektoren med danske virksomheder og svenske kommuner og vandforsyninger. Særligt klimasikring er genstand for større fokus i Sverige, som følge af kraftige oversvømmelser de senere år, men også vandtab, spildevandshåndtering og renovering af rensningsanlæg, hvor der skal investeres milliardbeløb, de kommende år. Fokusområderne er: Klimasikring, digitale løsninger for vandsektoren og industriel vandhåndtering.

Sverige har en målsætning om at være CO2-neutral i 2045 og have en elforsyning, der er 100 pct. baseret på vedvarende energi i 2040. Regeringens ambitioner om en grøn industriel revolution i form af fossilfrit stål, batteriproduktion, grønnere minedrift mv. samt udsigten til en fordoblet efterspørgsel på el, øger behovet for en hurtig udbygning af vindkraft, særligt havvind. Der er lanceret en række initiativer for at gøre tilladelsesprocessen hurtigere og mere forudsigelig, men sameksistens er fortsat en udfordring, som ambassaden har fokus på.

Det svenske marked for brint (Power-2-X) er i kraftig udvikling og brint er et vigtigt middel til dekarbonisering af især industri og transport. Sverige har mål om 5 GW elektrolysekapacitet i 2030 og yderligere 10 GW i 2045. Nødvendigheden af at omstille industriproduktion og tung transport til fossilfri brændsel samt en stigende efterspørgsel på grøn elektricitet, ikke mindst i Sydsverige, accelererer både offentlige og private investeringer. Power-2-X er godkendt til at modtage statsstøtte og ét af de konkrete projektinitiativer har modtaget EUR 143 mio. fra EU’s Innovation Fund. Dansk knowhow og løsninger kan med fordel komme i spil i forbindelse med denne udvikling.

Cirkularitet inden for byggematerialer er et stort emne i Sverige og et område der byder på fremragende muligheder for svensk dansk samarbejde, hvorfor ambassaden har en række initiativer i gang på området.

Digitalisering

I Sverige har 88 pct. af alle husholdninger adgang til bredbånd med over 100 Mbit/s (2021). Der gøres en målrettet indsats for at udbygge fibernettet, og målsætningen er at 99,9 pct. af husholdninger har 100 mbit/s i 2025.

Sverige investerer også i videre udbygning til 5G. COVID-19 har resulteret i øget digitalisering, idet messer og møder har været omstillet til online format. Derudover er hjemmearbejde og fleksible arbejdstider/formater en tendens, der er kommet for at blive.

I takt med den stigende onlinehandel og fokus på bæredygtighed arbejder ambassaden med initiativet ”Last Mile Delivery”, om bæredygtige digitale afsætningskanaler med særligt fokus på byområder, der bringer relevante danske styrkepositioner i spil inden for digitalisering, bæredygtig by- og ejendomsudvikling, urban mobilitet samt elektrificering af transportsektoren over for hele værdikæden i Sverige.

Sundhedsområdet har en konkret strategi for digitalisering frem mod 2025, og har i den forbindelse fået tilført midler fra 2016 – 2025 til investeringer og implementering.

Handelsmuligheder

Myndighedssamarbejde

The Trade Council i Sverige arbejder målrettet mod at skabe partnerskaber for danske virksomheder og myndigheder, der giver mulighed for dialog og inddragelse med svenske partnere, virksomheder og myndigheder.

Det er samspillet mellem private og offentlige aktører, der arbejder på den internationale dagsorden, som i fællesskab baner vejen for danske virksomheders internationale engagement.
Målet er velfærd og bæredygtig vækst, som alle får del i, og hvor global handel fremmes.

Strategiske Projekter

Bæredygtig renovering og grønt byggeri i Sverige og Finland
Boliger står for næsten 40 pct. af det offentlige energiforbrug, der skal reduceres med 50 pct. til 2050. Klimaftrykket vurderes ikke alene på hvilke energikilder og materialer, der anvendes i byggeriet eller renoveringsprocessen, men i lige så høj grad på bæredygtighed i fremstillingen og anvendelsen af materialerne.

The Trade Council i Sverige og Finland har derfor fokus på energieffektivt byggeri og renovering i 2022 med en række tiltag, hvor danske virksomheder bringes på banen over for de svenske beslutningstagere og kunder.

Sundhed
Der blev i 2021 afsat SEK 200 mio. til at give kommunerne bedre forudsætninger for udvikle ældreomsorgen gennem øget digitalisering. Pengene skulle gå til digitalisering af tjenester, øget indkøb af og anvendelse af teknik samt opkvalificering af personalet til i højere grad at udnytte digitaliseringens muligheder. Det særlige fokus på mental sundhed og livsstil tilskrives delvis følgevirkninger af den særlige situation under pandemien.

Digitalisering
Digitalisering spiller en stor rolle på tværs af The Trade Councils fokussektorer. Ambassaden arbejder bl.a. strategisk med offentlige myndigheders digitalisering, også kaldet Govtech, cyber-, data- og informationssikkerhed i relation til kritisk infrastruktur i både den offentlige og private sektor samt i forbindelse med renovering og energioptimering i byggesektoren.

Digitalisering af uddannelsessystemet og dertilhørende undervisningsværktøjer skaber også muligheder.

The Trade Council i Sverige

The Trade Council i Sverige består af et hold sektorspecialister- og handelsrådgivere inden for sektorerne byudvikling, sundhed og digitalisering samt energi og miljø. Ambassaden har derfor et indgående kendskab til mulighederne i markedet og et bredt netværk til både offentlige og private beslutningstagere.

Gennem mange års erfaring og en dybdegående forståelse af det svenske marked kan vi yde rådgivning af højeste kvalitet til de danske virksomheder, som gerne vil ind på det svenske marked.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivninG i Sverige?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.
Loading...

    Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

    En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
    Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

    Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.