Gå til indhold
Saudi-Arabien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Saudi-arabien

Stort set alle samfundsaktiviteter i Saudi-Arabien er genåbnet. Sundhedsmyndighederne har COVID-19 situationen godt under kontrol og der er et lavt antal nye daglige smittede. Der forventes en stigning i det kommendes års danske eksport til Saudi-Arabien. Stigningen i eksporten drives af øget efterspørgsel på sunde fødevarer, avancerede farmaceutiske produkter, komponenter og løsninger ift. vedvarende energi samt ekspertise og løsninger inden for miljø, vand og affaldshåndtering.

Introduktion

Saudi-Arabien er under hastig forandring, og omfattende indenrigspolitiske reformer er drivende for omstilling og efterspørgsel efter højteknologske og avancerede produkter og løsninger. En af målsætningerne for Saudi-Arabien er en diversificering af økonomien, og en samfundsmæssig omstilling, hvor vækst og velstand genereres fra sektorer, der ikke er forbundet med olieindustrien.

Kan danske virksomheder søge om støtte i saudi-arabien?

Ja, læs mere om hjælpepakkerne i afsnittet "Økonomisk Genstart".


Covid-19 i saudi-arabien

Sundhedssituation

Saudi-Arabien har arbejdet ud fra en tre-faset genåbningsplan, og landet befinder sig i øjeblikket i den tredje fase. Stort set alle samfundsaktiviteter er genåbnet. Saudi-Arabien har opnået et lavt antal daglige COVID-19 smittede pga. omfattende testning, krav om mundbind i offentlige rum, løbende desinficering af offentlige områder samt temperaturkontrol i butikker, indkøbscentre, restauranter, offentlige institutioner og virksomheder.

Aktuelle smittetal og detaljer om COVID-19 kan findes via Verdenssundhedsorganisationen (WHO) eller Sundhedsministeriet i Saudi-Arabien

Vilkår for erhvervsrejsende

Internationale flyruter er delvist blevet genåbnet pr. 15. september 2020. Åbningen er gældende for saudiske og GCC statsborgere, for personer med arbejds-/opholdstilladelse (iqama) samt for personer med særlig tilladelse. Der er ikke genåbnet for turistvisum o.l.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforhold her.

Restriktioner

Bæring af mundbind er obligatorisk uden for hjemmet. Manglende efterlevelse kan resultere i en bøde på ca. DKK 1.800.

De saudiske myndigheder har annonceret at de nuværende rejserestriktioner tidligst vil blive ophævet pr. 1. januar 2021. Konkret annoncering forventes offentliggjort ca. 30 dage før ophævelse dvs. forventeligt i løbet af december 2020.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforhold her.

Flyforbindelser

Der er ikke nogen direkte flyruter fra Danmark til Saudi-Arabien. Fra Danmark kan man rejse fra Billund eller København til fx Frankfurt, London eller Dubai med henblik på transitforbindelse til Saudi-Arabien.

saudi-arabien i lyset af covid-19

Erhvervsklima

Saudi-Arabien har som led i reformprogrammet vision 2020 arbejdet med at forbedre erhvervsklimaet. Det har bl.a. giver sig udslag i en forbedring af landets placering i fx Verdensbankens rapport om ”Ease of Doing Business”. Ændringerne i erhvervsklimaet er er prioritet fra de saudiske myndigheder i deres arbejde med at implementere reformer, skabe momentum for omstillingen af økonomien samt landets fokus på at tiltrække udenlandske investeringer.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager’s Index (PMI)

 • 51,0 (oktober 2020)

Læs mere om PMI i Saudi-Arabien via dette link

Ifølge IMF forventes den globale oliepris at ligge på USD 41 pr. tønde i 2020. I 2021, forventes det at den globale oliepris kommer til at svinge i et interval mellem USD 40-50 pr. tønde og have en gennemsnitlig pris på USD 43,8 pr. tønde. Forbrugerindekset lå i 1. kvartal 2020 på indeks 126 og faldt derefter i 2. kvartal 2020 til indeks 104.

Arbejdsløshedssituation

Den samlede arbejdsløshed var i 1. kvartal 2020 på 5,7 pct. og i 2. kvartal 2020 på 9,0 pct. Arbejdsløsheden blandt saudiske statsborgere var i 1. kvartal på 11,8 pct. og i 2. kvartal 2020 på 15,4 pct. Følg udviklingen i arbejdsløshedsopgørelserne i Saudi-Arabien via dette link.

Valutareserver

Saudi-Arabiens valutareserver kunne i 2019 opgøres til USD 499 mia. men forventes at være faldende i 2020, til USD 455 mia. Den offentlige gæld som andel af BNP forventes at stige fra 29,7 pct. i 2019, til 42,8 pct. i 2020.

Samhandel

Den danske eksport til Saudi-Arabien fra januar-juni 2020, var DKK 3,43 mia. hvorimod den danske import fra Saudi-Arabien var DKK 65 mio. Eksporten fra Danmark til Saudi-Arabien er steget med 16 pct. i samme periode ift. 2019, hvor Danmark eksporterede for DKK 2,96 mia. Læs mere om samhandelen med Saudi-Arabien via dette link.

Der forventes en stigning i det kommendes års danske eksport til Saudi-Arabien. Dette drives bl.a. af fødevaresektoren, da sunde, sikre og økologiske fødevarer efterspørges i højere grad end tidligere. Der forventes også vækst i eksporten inden for udstyr og komponenter til den bæredygtige og vedvarende energiindustri, hvor Saudi-Arabien investerer betydelige beløb i fx vind- og solenergi. Sundhedssektoren forventes også at bidrage til en samlet forøgelse af den danske eksport det kommende år, da omfattende udbygning af hospitaler og sundhedsfaciliteter er i fokus, ligesom behandling af fx livstilssygdomme og hudsygdomme giver en efterspørgsel efter avancerede lægemidler og farmaceutiske produkter. Det anses som sandsynligt, at der vil komme en vækst i vand- og miljøsektoren. Dette hænger i høj grad sammen med udviklingen og implementeringen af de saudiske megaprojekter, hvor der etableres nye bæredygtige byer og zoner, med fokus på effektivt og lavt ressourceforbrug samt bæredygtig håndtering af eksempelvis spildevand og affald.

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Sundhed
Sundhedssektorens budget i 2020 er blevet opjusteret med USD 12 mia. med henblik på at adressere COVID-19 relaterede udgifter, samt udvikling og styrkelse af sektoren.

Efter udbruddet af COVID-19 pandemien er der blevet indført hurtigere godkendelsesprocesser ift. fx værnemidler, hvor Ministry of Health (MoH) og Saudi Food and Drugs Authority (SFDA), forpligter sig til at give feedback på ansøgninger, til salg af værnemidler på det saudiske marked inden for 48 timer.

COVID-19 har påvirket sundhedssektoren inden for tre områder:

 1. E-sundhedssystemer
 2. Promovering af sund levestil
 3. Lokal produktion af farmaceutiske produkter og medicinske produkter. Målet er en lokal produktion på 70 pct.

Energi
Saudi-Arabien har en langsigtet strategi om at øge andelen af vedvarende energi. Der pågår allerede implementering af sol- og vindenergi, hvor Saudi-Arabien har annonceret endnu et vindmølle-projekt, som forventes offentliggjort inden udgangen af 2020. Der forventes et åbent udbud, hvilket skaber muligheder for danske virksomheder.

Den lave globale oliepris har givet store udfordringer for Saudi-Arabien, og tvunget landet til at se på nye muligheder inden for energiudvinding, -produktion og –forsyning. Saudi-Arabien har ud over ambitionerne inden for vedvarende energi også planlagt investeringer for USD 110 mia. i udvinding af naturgas.
Myndighederne i Saudi-Arabien har introduceret et udkast til at hæve den statsudbudte elektricitets-pris for husholdninger og private virksomheder. Hensigten er, at differentiere de offentlige indtægter.

Fødevarer og landbrug
Saudi-Arabien implementerede en akut hjælpepakke på USD 532 mio. efter udbruddet af COVID-19. Hjælpepakken er nu udløbet. Agricultural Development Fund (ADF) har afsat USD 4 mia. frem til 2025, til at udvikle fødevare- og landbrugssektoren. Denne investeringspulje understøtter investeringer i planteproduktion, fryse- og opbevaringsmuligheder, fiskeopdræt, samt æg- og fjerkræindustrien. Der forventes at være muligheder for danske virksomheder ift. mange programmer, hvor ADF investerer i fødevare- og landbrugssektoren fx ift. import af oksekød.

Vand og miljø
Saudi-Arabien har som mål at udvikle landets infrastruktur, især inden for vandforsyning og spildevandshåndtering. Der er et omfattende ressourcespild i vandforsyningen i Saudi-Arabien pga. en forældet infrastruktur med lækager og ringe tilsyn over de store afstande, hvor afsaltet vand transporteres i rørledningerne fra kystområderne til byerne inde i landet. Spildevandshåndtering er ligeledes i stort fokus ift. at sikre en bæredygtig og miljømæssig forsvarlig håndtering når Saudi-Arabien i stigende grad ser turisme som et fokusområde for fremtidig vækst.

Et af de bæredygtige initiativer i sektoren er ’The Red Sea Project’ ved Rødehavet. Fokusområderne i projektet er optimering og genanvendelse af spildevand, afsaltning af havvand og sikring af grundvandsressourcer, til forsyning af projektet og håndtering af vandefterspørgslen i byområderne.

Dertil er der også et mål fra myndighederne om digitalisering inden for vandsektoren, der kan muliggøre monitorering og kontrol af vandfaciliteterne i Saudi-Arabien via en digital platform.

Frihandelsaftale med EU

Saudi-Arabien har ikke nogen frihandelsaftale med EU eller individuelle EU-medlemslande.

økonomisk genstart

Hjælpepakker

I led med COVID-19 har de saudiske myndigheder implementeret nye retningslinjer, der kan påvirke ansættelsesforhold for både saudisk og udenlandsk arbejdskraft. Der har bl.a. været en opblødning ift. afskedigelser af ansatte på virksomheder i Saudi-Arabien, som ellers har en forholdsvist rigid arbejdsmarkedslovgivning.

Virksomheder kan eksempelvis gøre brug af følgende tiltag:

 1. Reduktion af løn, op til 40 pct. med tilsvarende reduktion i antal arbejdstimer.
 2. Ansatte kan beordres til at afholde årlig optjent ferie.
 3. Ansatte kan sendes på ubetalt ferie.

Virksomheder med ni ansatte eller derunder kan søge om midlertidig dispensation af skat og afgift på udenlandsk arbejdskraft for mellem to til fire ansatte i en periode på op til tre år. Fabrikker har fået nedsat deres afgift for udenlandsk arbejdskraft med 25 pct. i resten af 2020.

Der har været mange forskellige tiltag med akutte økonomiske hjælpepakker, som har fokuseret på at hjælpe den private sektor. Pakkerne har haft en samlet værdi på USD 60 mia.

Sektorer berørt af støtteordninger

Saudi-Arabien har allokeret en stor del af hjælpepakkerne ift. banksektoren for dermed at opretholde likviditet i samfundet. Der har desuden været et stort fokus på at begunstige små- og mellemstore virksomheder i form af billige lån og dækning af midlertidig dispensation for afdrag på lån. Særordning med dispensation ift. afdrag på lån udløber den 14. december 2020, hvorefter afdrag på lån bliver genoptaget.

Bæredygtig genstart

Der er fortsat fokus på megaprojekter. Den grønne omstilling er ikke sat på pause i Saudi-Arabien under COVID-19 pandemien. Vedvarende energi er fortsat i fokus. Et eksempel på dette, er den nyligt påbegyndte etablering af Saudi-Arabiens første vindmøllepark, der placeret i det nordlige Saudi-Arabien med Vestas som leverandør.

De saudiske megaprojekter; NEOM, The Red Sea Project og Qiddiya Entertainment City er fortsat planlagt og under implementering. Der ses gode muligheder inden for dansk ekspertise i realiseringen af projekterne.

Saudi-Arabien har pr. 1. juli 2020 indført en stigning i moms fra 5 pct. til 15 pct. på varer og tjenesteydelser. Tiltaget er iværksat for at kompensere for manglende olieindtægter men også som led i arbejdet med at øge de ikke olierelaterede skatteindtægter og fortsat diversificering af økonomien.

Digitalisering

Saudi-Arabien har store ambitioner om digitalisering som en del af det omfattende reformprogram Vision 2030. Ambitionen er, at Saudi-Arabien bliver et digitaliseret samfund med fem essentielle elementer inden for digitalisering. Læs mere her

Saudi-Arabien har som følge af COVID-19 haft et stort fokus på at digitalisere processer. Især sundhedssektoren er blevet digitaliseret i form af bookning af COVID-19 tests, prøvesvar for dette mm.

Den strategiske udvikling af sundhedssektoren medfører fokus på udvikling af de digitale platforme, der eksisterer i sundhedssektoren.COVID-19 har yderligere accelereret digitaliseringen af vandsektoren. En digital platform i vandsektoren har til hensigt at modernisere kontrol og monitorering af vandfaciliteter i Saudi-Arabien.

Handelsmuligheder i dag

Saudi-Arabien har de seneste år budt på et stigende antal handelsmuligheder. Det omfattende reformprogram, Vision 2030, giver en efterspørgsel ift. ydelser, produkter, helhedsløsninger og ekspertise inden for mange sektorer. Reformprogrammet ser ud til at fortsætte, og Saudi-Arabien har allokeret finansiering til mange af de store projekter, hvor der er betydelig efterspørgsel på højteknologiske løsninger og kvalitetsprodukter inden for eksempelvis energi, vand, miljø, sundhed, fødevarer og turisme. Handelsmulighederne er gode, og de saudiske myndigheder som en del af reformprogrammet også haft fokus på at forbedre erhvervslivets rammevilkår og ”ease of doing business”. Det er en trend, der forventes at fortsætte om end der også er visse elementer med fx kvoter for antallet af saudiske ansatte, som kan give visse udfordringer for virksomheder, der har lokal produktion i Saudi-Arabien. Samlet set er handelsmulighederne gode, hvilket kan aflæses i fx de danske eksporttal.

Nye muligheder som følge af COVID-19

Danske virksomheder inden for digitaliserede løsninger har nye markedsmuligheder på det saudiarabiske marked. COVID-19 har skabt et øget fokus inden for digitaliserede løsninger i forskellige sektorer. Heriblandt digitale løsninger inden for E-health, digitale løsninger på monitorering og automatisering inden for industri og produktion, samt digitale løsninger til logistik. Der er også nye markedsmuligheder for danske virksomheder inden for energisektoren som led i de planlagte investeringer i udvindingen af naturgasressourcer i Saudi-Arabien.

Der kan også fremhæves muligheder for eksport af oksekød, samt investeringer i fødevaresektoren. Agriculture Development Fund (ADF) har i en investeringspulje på USD 4 mia. over de næste 5 år, et fokus på investeringsstøtte af saudiske importører af oksekød, her har danske producenter af oksekød en handelsmulighed i form af eksport i denne sektor.

Nye muligheder på sektorniveau

Især inden for sundhed samt fødevarer og landbrug er der gode muligheder for eksport og samhandel. Sundhedssektoren er i udvikling i Saudi-Arabien pga. fokus på folkesundhed og en voksende befolkning. Der planlægges store hospitalsbyggerier som danske virksomheder potentielt kan bidrage til.

Fødevaresektoren i Saudi-Arabien arbejder efter et mål om 85 pct. lokal produktion af fjerkræ og 60 pct. lokal produktion af oksekød og lam. Danske virksomheder inden for anlægsbyggeri til denne sektor, har markedsmuligheder i Saudi-Arabien.

Større projekter i udbud

I Saudi-Arabien er der en række større projekter inden for turisme og underholdning, hvor danske virksomheder allerede er involveret eller kan blive involveret. Projekterne dækker mange forskellige sektorer og forventes implementeret over en længere årrække. Der forventes at blive initieret løbende udbud. Mange af projekterne bygger på at udvikle Saudi-Arabiens turismeindustri og sikre bæredygtighed – fx ift. NEOM-projektet til en investeringsværdi på USD 500 mia. i det nordvestlige Saudi-Arabien, hvor fokus er på at bygge en ny by, som er 100 pct. baseret på bæredygtig energi.

Dertil er der også The Red Sea Project og Qiddiya Entertainment City, som har til formål at opbygge turismeindustrien, diversificere økonomien og være en af verdens største turistattraktioner.

Strategiske projekter

Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og Egypten arbejder på et strategisk projekt vedrørende Vertical farming og greenhouses i regionen. Projektet er igangsat i forbindelse med Udnerigsministeriets vækstpulje og fokuserer på landbrugssektoren og sektorens mulighed for brug af Vertical farming og greenhouses. Landene omfattet af projektet kan karakteriseres ved et hårdt klima og vanskelig adgang til vand. Dette skaber efterspørgsel ift. avancerede teknologier, som fx Vertical farming projekter, der skaber øget fødevaresikkerhed og reducerer vandforbruget.

Handelsmuligheder i morgen

Danske strategiske alliancer under udvikling

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogle aktive alliancer i Saudi-Arabien. Der pågår overvejelser om etablering af en eller flere alliancer fx inden for pharma-industrien, vand og spildevand samt hospitalsbyggerier.

Myndighedssamarbejde

Trade Council Riyadh er i løbende dialog med et stort antal nationale og regionale beslutningstagere, herunder Ministry of Health, Ministry of Investment, Saudi Food and Drug Authority, Ministry of Energy og Ministry of Environment, Water and Agriculture. Der er ikke indgået konkrete samarbejdsaftaler eller lignende men der er en tæt og løbende kontakt med de saudiske myndighedspartnere på områder så som sundhed, fødevarer og landbrug samt energi, vand og miljø.

Trade Council i Saudi-Arabien

Trade Council Riyadh har fire erfarne, specialiserede og markedskendte rådgivere, som agilt arbejder med Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain og Oman. Teamet er en integreret del af Danmarks ambassade i Riyadh og yder sektorfaglige rådgivning med stor dybde og med fokus på fire sektorer - sundhed, energi, fødevarer og landbrug samt vand og miljø. Læs mere her

Danmarks ambassade i Riyadh har en aktiv erhvervsklub - Business Club Denmark (BCD). Her arbejdes med en række aktiviteter, som kan assistere danske virksomheder, der opererer i Saudi-Arabien og i andre GCC lande. Læs mere om BCD her

erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Virksomheder med ni ansatte eller derunder kan søge om midlertidig dispensation af skat og afgift på udenlandsk arbejdskraft for mellem to til fire ansatte i en periode på op til tre år. Fabrikker har fået nedsat deres afgift for udenlandsk arbejdskraft med 25 pct. i resten af 2020.

Kompensation for faste udgifter

Der er ikke længere kompensation for faste udgifter til virksomheder.

Skatteregler

Læs mere om skatteforhold her.

Regler for afskedigelse

I led med COVID-19 har de saudiske myndigheder implementeret nye retningslinjer, der kan påvirke ansættelsesforhold for både saudisk og udenlandsk arbejdskraft. Der har bl.a. været en opblødning ift. afskedigelser af ansatte på virksomheder i Saudi-Arabien, som ellers har en forholdsvist rigid arbejdsmarkedslovgivning.
Virksomheder kan eksempelvis gøre brug af følgende tiltag:

 1. Reduktion af løn, op til 40 pct. med tilsvarende reduktion i antal arbejdstimer.
 2. Ansatte kan beordres til at afholde årlig optjent ferie.
 3. Ansatte kan sendes på ubetalt ferie.

Betalingsfrister og kredit

Saudi-Arabien har allokeret en stor del af hjælpepakkerne ift. banksektoren for dermed at opretholde likviditet i samfundet. Der har desuden været et stort fokus på at begunstige små- og mellemstore virksomheder i form af billige lån og dækning af midlertidig dispensation for afdrag på lån. Særordning med dispensation ift. afdrag på lån udløber den 14. december 2020, hvorefter afdrag på lån bliver genoptaget.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

KONTAKT har du brug for covid-19 rådgivning i saudi-arabien?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her: 

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!