Gå til indhold
Rusland

Situationsrapport fra eksportmarkedet Rusland

Effekten af COVID-19 på den russiske økonomi har været mindre end eksperterne havde forventet. For at hjælpe de virksomheder, som er blevet ramt af COVID-19, har regeringen vedtaget og implementeret hjælpepakker til en samlet værdi af RUB 5 bio. svarende til DKK 448 mia.

Effekten af COVID-19 på den russiske økonomi har været mindre end eksperterne havde forventet. Økonomiske data viser en fortsat genopretning af økonomien, hvor de fleste sektorer, ud over landbrug og transportbranchen, oplever en fremgang. Faldet i BNP er blevet reduceret til 6,4 pct. i juni 2020 efter et fald på hhv. 10,7 og 12 pct. i maj og april. Det betyder, at den russiske økonomi sandsynligvis ramte bunden i 2. kvartal af 2020 og påbegyndte en langsom genopretning i starten af 3. kvartal 2020. Udviklingen fortsatte i 4. kvartal og 1. og 2. kvartal 2021.

Den umiddelbare genopretning af økonomien, som især er drevet af den udsatte efterspørgsel samt ophævelsen af nedlukningen af landet, kan dog blive reduceret af den høje arbejdsløshed samt faldet i realindkomsten. Ruslands Ministerium for Økonomisk udvikling har annonceret, at landets BNP faldt med 4,2 pct. år-til-år i første halvdel af 2020. Faldet blev dog kun på 3 pct. For hele året. I 2021 er forecastes væksten til at ligge fra 2,5-3 pct.

Den føderale regering i Rusland har vedtaget og implementeret hjælpepakker til en samlet værdi af 5 bio RUB (DKK 488 mia.), hvoraf halvdelen er direkte udbetalinger, mens den resterende halvdel er tabte skatteindtægter. De forskellige tiltag inkluderer bl.a. udsættelse af konkursbegæringer, inspektioner, skattebetalinger, tilbagebetaling af lån og leasingbetalinger. Dertil kommer rentefrie lån til dækning af lønomkostninger, reduktion i betaling af sociale ydelser, forlængelse af licenser, støtte til eksportvirksomheder og strategisk vigtige virksomheder samt friholdelse for tilbagebetaling af lån.

Kan danske virksomheder søge om økonomisk støtte i Rusland?

Kriterierne for at modtage støtte varierer efter de forskellige hjælpepakker. Generelt lever følgende op til kriterierne:

 • Små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) i de COVID-19 påvirkede sektorer
 • Strategisk vigtige virksomheder  
 • Virksomheder, der opretholder samme beskæftigelsesniveau som før krisen.

I realiteten er støtten for så vidt angår SMV'er begrænset til dem, der minimum har en russisk ejerandel på 50 pct. Et typisk dansk selskab, som ejer 100 pct. af det russiske selskab, kan derfor ikke ansøge om støtte.

covid-19 i rusland

Sundhedssituation

Sundhedssituationen i Rusland har været præget af anden bølge af COVID-19, hvor især de større byer har været hårdt ramt. Selvom situationen har været svær har det dog været muligt ikke igen at indføre den hårde lock-down, der kendetegnede første bølge. Anden bølge af COVID-19 er nu for nedadgående og Ruslands smitte og kontakttal falder. En vigtig faktor i dette er den påbegyndte vaccination af befolkningen, der skrider langsomt men sikkert frem.

Vilkår for erhvervsrejsende

Erhvervsrejsende har kun adgang for så vidt, at de er opført på en positivliste over "udenlandske specialister". På denne liste opføres også ex-pats bosiddende i Rusland, der således kan indrejse. Al anden rejse er ikke mulig. Ved indrejse skal forevises negativ COVID-19-test - ligesom der afhængigt af hvilket land man rejser fra - skal overholdes to ugers karantæne. Der er pt. ingen begrænsninger på rejser internt i Rusland.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for den senest opdaterede information om rejseforholdende i Rusland. 

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her

Restriktioner

Der er krav om mundbind og handsker i forretninger og i offentlig transport. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for den senest opdaterede information om rejseforholdende i Rusland. 

Flyforbindelser

Der er pt. ingen direkte flyforbindelse mellem Danmark og Rusland.

økonomien i Rusland i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Energisektoren blev hårdt ramt af faldet i olie- og gaspriserne på verdensmarkederne samt en lavere produktion. Nogle nye projekter og opgraderinger er blevet udsat. Det kan resultere i en lavere efterspørgsel efter dansk udstyr og løsninger inden for energisektoren på kort sigt.

Landbrugs- og fødevareindustrien er blandt de mindst påvirkede industrier. Potentialet for danske leverandører af genetik, maskiner og ingredienser står stadig stærkt.

Nonfood detail var i frit fald som følge af nedlukningen og et stort fald i den disponible indkomst. Danske eksportører af tøj, fodtøj, tekstiler og lignende produkter kan opleve svære markedsforhold i en længere periode. Dette marked ser dog ud til at komme relativt stærkt igen.

Der forventes et stigende forbrug inden for sundhedspleje i både den private og offentlige sektor. Dette kan give anledning til nye muligheder for danske virksomheder, der eksporterer farmaceutiske produkter eller udstyr til medicinalindustrien.

Byggesektoren lider under krisen, og dette resulterer i lavere efterspørgsel efter byggematerialer og tilbehør af bl.a. dansk oprindelse.

Ændringer i arbejdsmiljøet og virksomhederne operationelle set-up giver nye muligheder for leverandører af innovative IT-løsninger.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

Læs mere om PMI i Rusland her.

Økonomisk situation

Konsoliderede fremskrivninger forventer vækst med 3 pct. i 2021. BNP-væksten forventes endvidere at være på 2,3 pct. i 2022, 2,1 pct. i 2023, 1,9 pct. i 2024, 1,8 pct. i 2025 og 1,9 pct. i 2026. De internationale finansielle institutioners forventer fald mellem 4 og 10 pct. i Ruslands vækst i BNP i 2020.

Ruslands import ventes at falde til USD 200 milliarder fra 219 milliarder i 2019, men stige igen til hhv. USD 227 mia. i 2021 og 256 mia. i 2022. Eksporten forventes at falde til USD 268 milliarder i 2020 mod USD 419 mia. i 2019, men stige til hhv. USD 301 mia. i 2021 og 360 mia. i 2022.

Rusland har en meget lav offentlig gæld, en national velfærdsfond med USD 150 mia. samt en centralbank med reserver på over USD 550 mia. Dette sikrer, at Rusland som minimum kan bibeholde makroøkonomisk stabilitet på kortere sigt.  

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Det russiske økonomiministerium forventer, at arbejdsløsheden samlet set vil udgøre 4,5 pct. i 2021. Forventningerne til Ruslands uofficielle arbejdsløshed. Rusland har et stort uformelt arbejdsmarked, som udgør over 20 pct. af den samlede arbejdskraft) er en stigning til ca. 20 millioner.

Det forudses endvidere, at husholdningernes disponible indkomst falder med 3,8 pct. i 2020. Realindkomsten hos befolkningen er faldet med 8 pct. i 2. kvartal af 2020 efter en stigning på 1, pct. i 1. kvartal. Moody's forudser en stigende intern migration i de næste to år som følge af COVID-19-pandemien. Den arbejdsdygtige del af befolkningen vil således i stigende grad flytte til økonomiske vækstområder, hvorfor væksten i de mindre udviklede regioner vil falde yderligere. Fra omkring år 2035 vil Rusland ifølge Stratfor Worldview opleve det næste store fald i størrelsen af arbejdsstyrken og dermed forstærke den ubalance, der både er i byrden til sociale udgifter og det økonomiske udviklingspotentiale.

Dansk eksport til Rusland det kommende år

At dømme efter danske virksomheder på det russiske marked ligger eksporten på et godt og stabilt niveau, der drives af tekniske behov.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Den russiske fødevaresektor boomer, og karantænen har bevirket, at forholdsvis flere midler er kanaliseret over i fødevareforbrug, således rapporterer X5 (en af de største retailers) om en omsætningsstigning på 23 pct. i forhold til sidste år. Samme gør sig gældende i sundhedssektoren, hvor der heller ikke observeres nedgang. På energi- og energieffektivitet er aktiviteterne for nedadgående pga. rejserestriktioner og budgetmæssig påpasselighed fra offentlige kasser. Covid-krisens indvirkninger på mindre virksomheder og erhvervsdrivende er endnu ikke slået igennem.

Stimulipakker

I landbrugs- og fødevaresektoren findes der støtteprogrammer for nye investeringer. Driveren her er et ønske om en større egenproduktion og på længere sigt mulighed for eksport. Støtteprogrammerne er produktionsrelaterede og ikke baseret på "det grønne". Den nye energi- og miljøstrategi allokerer midler til energi- og energieffektivitetsprojekter i udvalgte regioner. Fokus er - som noget nyt - på regionerne, der er beliggende langt fra Moskva. På sundhedsområdet er der vedtaget en investeringsramme, hvormed russiske hospitaler og behandling af en række livsstilsygdomme som f.eks. diabetes, hjerte- karsygdomme, kræft og overvægt skal bringes på højde med Vesten.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Den russiske føderation har vedtaget en ny energistrategi, der strækker sig frem mod 2035. I denne understøttes grønne projekter gennem statslig projektfinansiering. Der er fokus på forsyningssikkerhed, diversificering af energi-mix og forbedring af energieffektivitet i bygninger og i industrien.

Det nationale projekt ''Økologi'' inkluderer nogle af den russiske regerings hovedinitiativer inden for den grønne omstilling. Dette inkluderer bl.a. affaldshåndtering, industriens luftforurening samt naturkonservering af eksempelvis floder og skovarealer. Den nuværende projektramme udløber i 2024. Den 21. juli 2020 udstedte præsidenten et dekret for de nationale mål indtil 2030. Dekretet forpligtiger regeringen til at præsentere det justerede nationale projekt ’’Økologi’’ inden oktober 2020. Dekretet indeholder især miljøforbedrende tiltag så som:

 • 100 pct. sortering af husholdningernes affald
 • 50 pct. reduktion i affaldet, der sendes til lossepladser
 • 50 pct. reduktion i udledningen af miljøskadelig forurening
 • Genoprettelse af landområder såsom Volga og Bajkal.

Det andet store grønne initiativ fra regeringen har fokus på vedvarende energi, eftersom det nuværende strategiske program for vedvarende energi udløber i 2024. Også her arbejder regeringen på en ny ramme, som skal løbe frem til 2035. Det forventes, at den nye ramme bliver vedtaget snarligt, men de konkrete deadlines for vedtagelse er endnu ikke offentliggjorte.

Digitalisering

Graden af digitalisering i det russiske samfund er efterhånden ganske betydelig og megen af kommunikationen mellem myndigheder og borgere foregår digitalt. Som i andre lande har COVID tvunget mange russiske virksomheder til at lade deres medarbejdere arbejde hjemmefra. Også andelen af e-handel er vokset betydeligt i alle større byer og er nu væsentlig større end i Danmark og Vesteuropa.

Handelsmuligheder

Danske strategiske alliancer

Der planlægges strategiske alliancer inden for energieffektivitet i industri, ren luftsalliance, healthy living, rehabilitation.

Myndighedssamarbejde

Myndighedssamarbejdet med Rusland struktureres inden for dansk-russisk regeringsråd for økonomisk samarbejde. Inden for dette er der fire grupper: energi/energieffektivitet, agro og fødevarer, sundhed og farmaceutiske industri, transport og logistik

Nye muligheder som følge af COVID-19

Der er opstået nye muligheder inden for e-handel og markedsføring overfor såvel russiske forbrugere som virksomheder.

Det russiske marked er begrænset af flere handelshindringer efter flere diplomatiske kriser og følgende sanktioner og modsanktioner. Imidlertid findes der stadig segmenter og sektorer med rigtigt gode afsætningsmuligheder inden for eksempelvis:

 • Udstyr til landbrugs- og fødevareproduktion
 • Sundhed og farmaceutiske produkter, som russerne ikke selv kan producere
 • Udstyr inden for bæredygtig energi og energieffektivitet i bygninger.

I alle henseender skal man som dansk eksportør være opmærksom på de ganske store krav til lokalt indhold i projekter.

Større projekter i udbud

De nationale planer for f.eks. sundhedssektor og energiforsyning udgør en ambitiøs ramme for projektudvikling i årene, der kommer. Som med mange lande i Østeuropa er det ikke umiddelbart formålstjenligt at deltage i udbud - man bør have en mere længerevarende og strategisk tilgang til markedet.

Trade Council i Rusland

TC kan verificere, hvorvidt en forretningside er flyvebar på det russiske marked, og hvorvidt forretningsmodellen kan fungere i en russisk kontekst (eksportteknik). Dernæst kan vi hjælpe med at identificere slutkunder og partneremner. TC skaber adgang til højniveau beslutningstagere i såvel industrivirksomheder som i de russiske myndigheder.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.


erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Det er muligt at opnå en lønkompensation for virksomhederne svarende til mindstelønnen (som er ca. 12.000 rubler), hvis de ikke afskediger medarbejdere. De medarbejdere, som er blevet afskediget, kan i Moskva opnå en kompensation på 20.000 rubler og i regionerne en kompensation svarende til mindstelønnen samt 3.000 rubler pr. barn i begge tilfælde. Understøttelsen for dem, der allerede var arbejdsløse, er forlænget med 3 måneder.

Kompensation for faste udgifter

Under visse forudsætninger er det muligt for SMV'er at få en udsættelse af betalingen af husleje og energi-, vand og varmeforbrug. Ligeledes kan strategisk vigtige virksomheder under bestemte forudsætninger også ansøge om et tilskud til betaling af de faste omkostninger.

Skatteregler

For virksomhederne i de påvirkede sektorer er betalingen af selskabsskat udsat med op til 6 måneder. Virksomhederne kan desuden søge om yderligere udsættelse af betalingen af selskabsskat med op til et år og betale skatten i rater de næste tre år. For SMV’er er betalingen af sociale ydelser, som udgør en del af lønomkostningerne, reduceret fra 30% til 15% for såvidt angår den del af lønnen, der overstiger minimumslønnen. SMV’er og individuelle entreprenører i de påvirkede sektorer fritages for at betale skat i Q2 2020.

Regler for afskedigelser

Generelt er der ingen ændringerne i reglerne omkring afskedigelser. I maj måned introducerede den russiske regering dog en periode med betalt ferie. I den periode var det meget svært at afskedige ansatte. Med udgangen af maj måned trådte de normale bestemmelser for afskedigelser i kraft igen.

Betalingsfrister og kredit

Over 1.100 strategisk vigtige virksomheder kan ansøge om subsidierede lån samt statsgarantier til nye lån eller omstrukturering af eksisterende lån. Der er indført lempeligere tilbagebetalingsbetingelser for visse lån og kreditter. Derudover tilbydes der 6-måneders udsættelse af tilbagebetaling af lån til SMV'er i de påvirkede sektorer. Alle virksomheder kan ansøge om rentefrie lån eller lån med lav rente, som også indeholder en fritagelsesmulighed for at betale løn til ansatte. Dog med en begrænsning på minimumslønnen pr. medarbejder. Dette kræver, at de bibeholder en beskæftigelse på 90% eller mere ift. før krisen. Yderligere lån til fordelagtige vilkår er blevet tilbudt til SMV’er, eksportører af landbrugsprodukter, bønder samt producenter af vigtig medicinsk udstyr.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Rusland?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!