Gå til indhold
Italien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Italien

Italien er nu igen åbnet helt op for at gøre forretninger. Den italienske regering har under COVID-19-krisen lanceret to større økonomiske hjælpepakker. En i marts (Cura Italia) på EUR 25 mia. og en i maj (Rilancio Italia) på EUR 55 mia. Dertil har regeringen vedtaget et likviditetsdekret, hvor der gennem en udvidelse af eksportkreditten samt rammen for statsgaranterede låneordninger genereres likviditet til det italienske erhvervsliv til op mod EUR 400 mia.

Den italienske regering har givet støtte til virksomheder under COVID-19 gennem bevillinger, lån på op til EUR 30.000 og andre økonomiske hjælpepakker. 

Læs mere på den italienske regerings hjemmeside her. 

Italiens nationale statistikbureau ISTAT estimerer, at Italiens import kommer til at falde med 14,4 pct. i 2020 men vil omvendt stige med 7,8 pct. i 2021. Ambassaden har modtaget flere nye henvendelser fra danske virksomheder, der ser muligheder i at bygge forretning op i Italien i de kommende måneder, specielt inden for sundhed og grøn energi men også på områder som f.eks. fødevarer.

Læs mere her 

Kan danske virksomheder søge støtte i Italien?

Danske datterselskaber vil kunne søge om økonomisk støtte på lige fod med italienske virksomheder.

covid-19 i italien

Sundhedssituation

De italienske myndigheders håndtering af udfordringerne forbundet med det øgede pres på sundhedsvæsenet

Italiens regioner bliver klassificeret i fire forskellige zoner med varierende restriktioner. Dette sker på baggrund af myndighedsvurderinger om den aktuelle smittesituation i de enkelte regioner, som dels tager udgangspunkt i adskillige epidemiologiske parametre (risikovurdering), dels i kontakttallet. De fire kategorier tæller:

1) zoner i alvorlig risiko og med et kontakttal (Rt) på 1,25 eller over (rød);
2) zoner i højrisiko og med et kontakttal mellem 1 og 1,24 (orange);
3) zoner i middelrisiko og med et kontakttal mellem 0,50 og 0,99 (gul);
4) zoner, der tre uger i træk har under 50 smittede per 100.000 indbyggere, og hvor de eneste restriktioner vil være afstands- og mundbindskrav (hvid).

Den aktuelle sundhedssituation i lyset af COVID-19-pandemien

Presset på det italienske sundhedssystem som følge af COVID-19-pandemien illustreres af den markante belægningsgrad fsva. medicinske sengepladser og intensive sengepladser på hospitalerne samt grundet udfordringer i forhold til testkapacitet, smitteopsporing og forsinket indberetning af visse data til sundhedsmyndighederne.

Du kan orientere dig om situationen i Italien her

Lokale restriktioner og indrejserestriktioner for erhvervsrejsende

Der gælder aktuelt en række nationale og regionale restriktioner i Italien, herunder særlige restriktioner for indrejsende til Italien, deriblandt erhvervsrejsende.

For nærmere beskrivelse af de aktuelle restriktioner samt generel rejse-vejledning og rejseråd til erhvervsrejser henvises til ambassadens hjemmeside og afsnittet Coronavirus/COVID-19 Italien, som opdateres dagligt.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger. Der kan være forskel på restriktionerne i de enkelte regioner og kommuner i Italien.

Læs mere på Italiens officielle turisthjemmeside og på det italienske sundhedsministeriums hjemmeside.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her

Flyforbindelser

Der er sommetider direkte fly mellem Italien og Danmark, og afhængigt af udviklingen over den kommende tid vil der muligvis være flere og flere muligheder, bl.a. fra København til Rom, Milano og Bergamo.

Italien i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

I december 2020 var italienernes forbrugertillid 102,4, hvilket er et lille fald ift. september 2020, hvor italienske forbrugeres tillid var på 103,4. I december oplevede forbrugertilliden imidlertid en forbedring i sammenligning med den foregående måned. Dertil steg virksomheders forventninger fra 83,3 til 87,7 i december. Læs mere her.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

Læs mere om PMI i Italien her.

Den italienske fremstillingsindustri øgede sit purchasing manfuacturing index til 52,8 pct. i december 2020 fra 51,5 i november 2020 og lå lavere end oprindeligt forventet. Læs mere her.

Dansk eksport til Italien det kommende år

Italiens import forventes af det nationale statistikbureau ISTAT at stige med 10 pct. i 2021. Danske virksomheder vurderes til at opleve mellem 1,5-3 pct. eksportstigning. Dette er baseret på DI´s prognose for dansk eksport generelt.

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Data fra april 2020 viser, at COVID-19 har og vil få stor indflydelse på Italiens økonomi. I 3. kvartal 2020 faldt omsætning inden for hotel og turisme med 37,5 pct. Ikke alle sektorer er imidlertid ramt lige hårdt. For eksempel steg E-handel for føde-og dagligvarer med 56 pct. i 2020. Inden for fremstillingsindustrien faldt tekstil og tøjproduktion med 17 pct. og er dermed den hårdest ramte branche inden for sin industrisektor. Hotel, turisme, catering og transport oplever det største fald, hvorimod fødevare- og sundhedsindustrien er mindre ramt og forventes at ville opleve det største opsving i 2021, men ud fra lavt udgangspunkt som følge af fald fra COVID-19 og dermed genopretning. Læs mere her.

økonomisk genstart

Hjælpepakker

EU’s genopretningsmidler under NextGenerationEU beløber sig til et forventet niveau på EUR 200 mia. til Italien, heraf ca. EUR 81 mia. i direkte støtte og resten som lån. Italien vil fokusere investeringer på følgende områder: digitalisering, grøn omstilling, infrastruktur, sundhedsområdet, uddannelse og social sammenhængskraft.

Nationale italienske virksomhedsstøtteordninger vil typisk ikke være direkte relevante for danske virksomheder, da de ofte fokuserer på lønkompensation som er rettet mod italiensk domicilerede virksomheder og ansatte. Læs mere her

Konkret er Italiens EU-stimuluspakker opdelt på følgende områder:

 1. Digitalisering, innovation og vækst
 2. Grøn omstilling og CO2-reduktion
 3. Transportinfrastruktur
 4. Sundhedssektoren
 5. Uddannelse, forskning og kultur
 6. Social sammenhængskraft og ligestilling

Bæredygtig genstart

EU's genopretningsfond vil byde på øgede eksportmuligheder for danske virksomheder. På linje med ambassaderne i Paris og Madrid mv. arbejder ambassaden i Rom med en plan for, hvordan man kan hjælpe danske virksomheder med at positionere sig ift. at få andel i de italienske investeringer fra EU's genopretningsfond – primært med fokus på grøn omstilling. Italien forventer at spille sine prioriteter ind til EU-Kommissionen medio november 2020. Læs mere her.

Digitalisering

Italien rangeres som nr. 25 i EU's Digital Economy and Socitey Index (DESI). Italien scorer højt på 5G-parathed og meget lavt på digitalisering og human skills. 

Handelsmuligheder i dag

Eksisterende danske strategiske alliancer

Alliancer er ved at blive etableret inden for vand, energieffektivisering, vindenergi og grøn omstilling bredt betragtet. Ambassaden arbejder endvidere med at etablere rundbordssamtaler mellem danske og førende italienske virksomheder omkring, hvordan der kan arbejdes sammen om projekter finansieret under grøn omstillingsplan fra EU.

Klimafrontpost

Dertil kommer tiltag under overskriften Rom som klimafrontpost - Green Front Line Embassy.

Handelsmuligheder i morgen

Nye muligheder som følge af COVID-19

Der er nye muligheder generelt inden for den grønne omstilling f.eks. renovering af bygninger, grøn energi og digitalisering.

 • Renovering af bygninger med dansk know-how
 • Grøn energi (f.eks. sol, geotermisk, bioanlæg, vind på land)
 • Energieffektivisering
 • Dekarbonisering af industrien
 • Grøn mode og design
 • Fødevarer (inkl. madspild og emballage)
 • Digitaliseret sundhedssystem
 • E-government løsninger (f.eks. e-boks type)

Større projekter i udbud

Italien har vedtaget lov om implementering af auktioner for investeringer i sol og grøn energi, som er godkendt af EU-Kommissionen. Samlet vil der komme 2-3 udbudsrunder i 2021, og i alt skal der investeres i 4.8 GW. Vestas har f.eks. i oktober 2020 vundet udbud til værdi af 3.5 mia. kr. Og generelt gælder EU's indre marked for udbud og auktioner. Læs mere her.

Trade Council i Italien

TC har flere større enkeltstående projekter med danske virksomheder inden for energi, miljø, sundhed og design. Projekterne fokuserer generelt på at øge markedsandele eller komme ind på det italienske marked som ny aktør.

TC Italy har i løbet af efterår og vinter 2020, på trods af COVID-19, hjulpet en række danske virksomheder med aktiviteter på det italienske marked. En større opgave er for en stor dansk virksomhed, der vil ind på markedet for sol, vind og bio. En anden kontrakt er med en dansk SMV inden for opbevaring af grøn energi. Et tredje eksempel er en dansk SMV inden for design, som vil diversificere sin nuværende leverandørkæde til at omfatte ”nearsourcing” fra Italien.

Derudover er der gjort flittig brug af instrumenter så som uofficielle eksportfremstød som grundlag for senere eksport af dansk, grøn know-how. Derudover har TC Italy et større projekt til evaluering inden for cirkulær økonomi i samarbejde mellem Danmark og Italien. Endelig er der projekter inden for grøn mode og leverandørkæder mellem Danmark og Italien.

I lyset af de fortsatte begrænsninger som følge af COVID-19 er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Der er givet udvidet anvendelsesgrundlag til den eksisterende lønkompensationsordning, Cassa Integrazione Ordinaria, hvorved arbejdstagere påvirket af COVID-19-krisen kan søge lønkompensation for tabte arbejdstimer. Dette gælder både i tilfælde af hjemsendelse og nedsat tid. Lønkompensationsordningen kan maksimalt anvendes i ni uger i perioden fra den 23. februar til august 2020.

Selvstændige i alle sektorer og virksomhedsstørrelser kan søge om et beløb på EUR 600 om måneden.

10 milliarder euro er blevet sat af til at støtte medarbejdere, familier og virksomheder.

Der er oprettet en solidaritetsfond på EUR 4,3 milliarder, som de mest udsatte kommuner kan søge midler fra.

Udsatte familier kan søge om EUR 600 om måneden i økonomisk tilskud.

Familier med børn under 14 år kan søge økonomisk kompensation på mellem EUR 80 og 160 pr. barn afhængig af familiens indkomst og aktiver.

Yderligere information herom kan findes på beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Kompensation for faste udgifter

Der kan ansøges om en økonomisk kompensation på op til 60 pct. af huslejen til selvstændige butikker og fabrikker, som også gælder hoteller, frisører og skønhedssaloner, varehuse, restauranter og barer.

Yderligere information kan findes her.

Skatteregler

Den 28. februar vedtog Italiens regering et dekret mhp. at afhjælpe de specifikke konsekvenser af COVID-19-krisen på erhvervssiden ved at reducere udgifter til at betale:  

 • Skat
 • Socialsikringsbidrag
 • Forsikringspræmier
 • Og muligvis lønninger (gennem permitteringer).

Betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag forlænges yderligere. 

Dertil de øvrige skattemæssige foranstaltninger indeholdt i de føromtalte økonomiske hjælpepakker fra hhv. medio marts og primo april.

Overvejelse om suspension af skatteindbetalinger for virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende, hvis aktiviteter og omsætning er faldet pga. COVID-19.

Yderligere information herom kan findes hos hhv. beskæftigelsesministeriet og finansministeriet

Regler for afskedigelser

Fra den 23. februar har det ikke været muligt for en arbejdsgiver at fyre sine medarbejdere, ej heller hvis begrundelsen er en anden end COVID-19-krisen. Dette tiltag forventes at vare året ud.
Yderligere information herom kan findes hos hhv beskæftigelsesministeriet og finansministeriet.

Betalingsfrister og kredit

Den 7. april annoncerede regeringen et likviditetsdekret, der skal generere likviditet på op mod 400 milliarder euro.

 • EUR 200 mia. Sikres ved at forhøje garantirammen for statsgaranterede låneordninger.
 • De øvrige EUR 200 mia. går til at øge italienske virksomheders adgang til eksportkredit. Dette ved udvidelse af den eksisterende likviditetskaution, hvormed der banes vej til nye lån for eksportstøtte.

Lempelser kan nævnes:

 • Udsættelse af terminer på lån.
 • Skattekreditter.
 • Udsættelse af frister for betaling af moms samt visse sociale bidrag.
 • Indbetaling af pensions- og socialbidrag er udsat.

Find likviditetsdekretet her.

 • Sikre udvidet adgang til garantifond for små og mellemstore virksomheder
 • Statsgarantier til at banker kan fortsætte med udlån til større virksomheder

Yderligere information herom kan desuden findes under de relevante ministerier; premierministerens kontor, finansministeriet samt ministeriet for økonomisk udvikling.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt Har du brug for eksportrådgivning i Italien?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!