Gå til indhold
Italien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Italien

Italien er igen åbnet helt op for at gøre forretninger, og landets økonomiske genopretningsplan på ca. EUR 222 mia. åbner for nye muligheder for danske virksomheder. Hovedprioriteterne er grøn omstilling og digitalisering.

Den italienske regering har givet støtte til virksomheder under COVID-19 gennem bevillinger, lån på op til EUR 30.000 og andre økonomiske hjælpepakker. Læs mere på den italienske regerings hjemmeside her.

Genopretning af den italienske økonomi efter COVID-19-pandemien skrider godt frem, og giver positive fremtidsudsigter. Det afspejles bl.a. i en stigende italiensk forbrugertillid og højere forventninger fra virksomhederne i løbet af 2022. Italiens vækst i 2021 var bedre end forventet, med en stigning på 6,6 pct. af BNP.

Krigen i Ukraine har imidlertid påvirket Italiens vækstperspektiver – dels på grund af forværringen af allerede eksisterende udfordringer i form af høje energipriser, forsyningsudfordringer for råvarer og komponenter, dels på grund af en igen dalende tillid blandt forbrugere og investorer. Sidstnævnte er en særlig risikofaktor i Italien, idet den indenlandske efterspørgsel er meget følsom over for negative fremtidsudsigter. 

Med det som baggrundstapet har Italien indtil videre oplevet en BNP-vækst på 3,4 pct. i 2022, hvilket er lavere end vækstskønnet på 4,7 pct. fra september 2021, men højere end regeringens vækstskøn for hele 2022 i april dette år (3,1 pct.). 

Kan danske virksomheder søge støtte i Italien?

Danske datterselskaber vil kunne søge om økonomisk støtte på lige fod med italienske virksomheder.

covid-19 i italien

Sundhedssituation

Du kan orientere dig om situationen i Italien her

Lokale restriktioner og indrejserestriktioner for erhvervsrejsende

Væsentligste lokale restriktioner:

Mundbind

I Italien er der krav om at bære mundbind af typen FFP2 i alle kollektive transportmidler, på hospitaler, plejehjem og lægehuse. Kravet gælder frem til 30. september. 

Hvis man bliver syg, mens man opholder sig i Italien.

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i Italien, skal du selvisolere og kontakte de lokale sundhedsmyndigheder og følge deres anvisninger. Tag også hurtigst muligt kontakt til din rejseforsikring.

Du bør altid følge de lokale sundhedsmyndigheders anvisninger, såfremt du tester positiv for COVID-19 i Italien.

De italienske myndigheder anbefaler følgende:

 • Hvis du får symptomer, som kunne tyde på COVID-19, skal du holde dig hjemme og straks kontakte de lokale sundhedsmyndigheder. Bed hotellets reception eller din vært hjælpe med kontakten eller kontakt de regionale hotlines.
 • Ring 112 og 118 ved livstruende sygdom eller skade.

Læs om de italienske karantæneregler ved nær kontakt til smittede med COVID-19 på det italienske sundhedsministeriums hjemmeside (kun på italiensk) her

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger. Der kan være forskel på restriktionerne i de enkelte regioner og kommuner i Italien.

Læs mere på Italiens officielle turisthjemmeside og på det italienske sundhedsministeriums hjemmeside her.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har Udenrigsministeriet udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her.

Flyforbindelser

Der er igen direkte fly mellem en lang række destinationer i Italien og Danmark.

økonomien i Italien i lyset af COVID-19 og krisen i Ukraine

Økonomiske effekter i Italien af krigen i Ukraine og sanktioner mod Rusland

Italiens økonomi er ramt af krigen i Ukraine og de afledte konsekvenser heraf; inflation, stigende energipriser, samt fortsatte udfordringer med forsyningslinjerne. Desuden vil de indførte sanktionspakker, der bl.a. inkluderer luksusvarer, ramme en række italienske virksomheders eksport.

Selvom prisstigningerne på energi og inflationen giver anledning til stor bekymring i det italienske erhvervsliv, har den økonomiske udvikling i Italien indtil videre været bedre end forventet (3,4 pct. i foreløbig BNP-vækst i 2022 mod regeringens vækstskøn på 3,1 pct. for hele 2022).

Italien er det femtestørste marked for russiske produkter og importerede for omtrent EUR 14 mia. i 2021. Rusland er det 14. største marked for italienske produkter, og eksporten var på mere end EUR 7 mia. i 2021. 

Italien importerede i 2021 naturgas og olie for ca. EUR 12 mia. Selv om leverancerne p.t. fortsætter, er Italiens industri, der er den næststørste fremstillingsindustri i EU efter Tyskland, hårdt ramt af de høje energipriser, og i nogle af de energitunge sektorer har man allerede observeret en nedgang i produktionen. Italien forventer også at blive ramt af Ruslands eksportrestriktioner for råvarer, da Italien normalt importerer metaller (bl.a. aluminium, jern og stål) og ler fra Rusland i størrelsesordenen EUR 1 mia.

De vigtigste eksportområder for Italien til Rusland er industrimaskiner (herunder til udvinding af energi), der i 2021 udgjorde ca. EUR 2 mia., modeindustrien med en eksport på ca. EUR 1,3 mia. (ca. 2 pct. af branchens samlede omsætning) samt kemiske produkter og lægemidler. 

Støtteforanstaltninger til økonomien generelt, virksomheder og husholdninger

Den italienske regering har iværksat forskellige tiltag for afværge de negative effekter af sanktioner og modsanktioner på de italienske virksomheder. Den italienske minister for økonomisk udvikling, Giancarlo Giorgetti, overvejer bl.a. p.t. eksporttold på og krav om eksporttilladelser for essentielle råstoffer, herunder jernskrot, kobber, ler og nikkel. Derudover har Italien oprettet en task force under Ministeriet for Økonomisk Udvikling med deltagelse af brancheorganisationer, der mødtes første gang i foråret. Endelig har ministeriet oprettet et one-stop-kontaktpunkt, hvortil man kan sende oplysninger om sanktionerne konsekvenser for virksomhederne, herunder analyser og skøn over nedgang i indtægter.

For så vidt angår specifikke økonomiske støttepakker har regeringen til dato afsat sammenlagt EUR 52 mia. (svarende til mere end 2 pct. af BNP) til at afbøde inflationens og de tårnhøje energiprisers implikationer for borgere, husholdninger og virksomheder, hvilket vil sige understøtte købekraften, stille kreditgarantier til rådighed for virksomheder og afsætte yderligere midler til at dække de stigende omkostninger for offentlige anlægsprojekter, idet der pt. er problemer med at tiltrække bud.

Erhvervsklima

Erhvervsklimaet er udfordret af den geopolitiske situation og de økonomiske konsekvenser som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Det italienske forbrugerprisindeks målt på årligt basis faldt til 7.9 pct. i juli, og produktionen af forbrugsvarer er generelt udfordret af de stigende energipriser, den lave arbejdsløshed samt de globale udfordringer med forsyningskæderne. I juli 2022 faldt den italienske forbrugertillid fra 98,3 til 94,8, mens virksomhedernes forventninger er faldet fra 113,4 i juni til 110,8 i juli 2022.

Læs mere her.

De seneste arbejdsløshedstal viser, at arbejdsløsheden i juni 2022 ligger stabilt på 8,1 pct., uændret fra maj 2022.

Læs mere her.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

Den italienske fremstillingsindustri oplevede et fald i PMI fra 50,9 i juni til 48,5 i juli 2022, hvilket indikerer en mætning af den økonomiske aktivitet i fremstillingsindustrien. Dette er den første nedgang i fabriksaktiviteten siden juni 2020 og er samtidig under markedsprognosen på 49,1. Læs mere her.

Læs mere om PMI i Italien her

Dansk eksport til Italien det kommende år

I takt med den digitale udvikling og det større fokus på klimavenlige og bæredygtige teknologier, er der i høj grad efterspørgsel efter danske løsninger på det italienske marked.  Der efterspørges typisk teknisk viden og knowhow, eftersom dele af den italienske økonomi oplever kapacitetsudfordringer inden for visse områder.

I lyset af genopretningsplanen er der et særligt forretningspotentiale inden for grøn omstilling, digitalisering, modernisering af sundhedssektoren og modernisering af både primær landbrug og fødevareindustrien.

handelssituation og eksportmuligheder

Italiens genopretningsplan og nationale hjælpepakker

Den italienske genopretningsplan er på ca. EUR 222 mia., hvoraf EUR 69 mia. er EU-støtte, og resten er hhv. EUR 123 mia. i EU-genopretningslån og EUR 31 mia. i national finansiering. Italien vil fokusere investeringer på følgende seks områder: digitalisering, grøn omstilling, infrastruktur, sundhedsområdet, uddannelse og social sammenhængskraft.

Nationale italienske virksomhedsstøtteordninger vil typisk ikke være direkte relevante for danske virksomheder, da de ofte fokuserer på lønkompensation som er rettet mod italiensk, domicilerede virksomheder og ansatte. Læs mere her.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

EU's genopretningsfond byder på øgede eksportmuligheder for danske virksomheder. På linje med ambassaderne i Paris, Madrid m.fl. bruger ambassaden i Rom mange ressourcer på at hjælpe danske virksomheder med at positionere sig ift. at få andel i de italienske investeringer fra EU's genopretningsfond.

Energisektoren spiller en central rolle i Italiens genopretningsplan, hvor man har allokeret 12 mia. EUR til vedvarende energikilder, herunder sol, on- og offshore vindenergi, samt Power-to-X. Der afsættes derudover EUR 15,2 mia. til energieffektivisering samt opkvalificering af bygninger og industrien.

Regeringen ser nogle ændringer ift. rammebetingelserne og styringsmodellen hvad angår energi. Man har i Italien oprettet et ministerie for grøn omstilling og nedsat en ny teknisk kommission med henblik på at sikre, at de nationale mål er på linje med de forskellige handlingsplaner. Derudover er der også et nyt dekret, som vil understøtte vigtigheden af at udvikle og udforske vindenergi.

Disse ændringer og den overordnede strategi følger ambassaden tæt i samspil med myndighederne i de forskellige regioner., herunder med fokus på f.eks. Sicilien, hvor der ses et stort potentiale i havvindmøller.

Digitalisering

Digitalisering, og i særdeleshed digitalisering af den offentlige sektor (GovTech), fremstår som centrale punkter i den italienske genopretningsplan, hvortil man i alt har allokeret EUR 40,3 mia. Formålet er på den ene side at fremme digitaliseringen og dermed højne effektiviteten af den offentlige forvaltning i Italien, mens man på den anden side ønsker at forbedre landet produktivitet og dermed konkurrenceevne gennem en mere langsigtet digital industriel omstilling.

I den forbindelse er Danmarks positionering som et af de førende lande inden for digitalisering af den offentlige forvaltning en vigtig faktor, der gør det muligt at bringe danske løsninger i spil. Det har været et hovedfokus for The Trade Council i Italien at centrere indsatsen omkring GovTech-segmentet samt at indgå i dialog med centrale offentlige interessenter på både nationalt, regionalt og kommunalt plan. Konkret vil der være muligheder for danske virksomheder inden for digital omlægning af offentlige styringsmodeller, forvaltningsprocesser og tjenester, der kan frigøre ressourcer, samt forenkling af servicen for borgere og virksomheder.

Handelsmuligheder

Eksisterende danske strategiske alliancer

The Trade Council i Italien har etableret alliancer inden for vand, fødevare- og landbrug, energieffektivisering, vindenergi og grøn omstilling bredt betragtet. Ambassaden arbejder endvidere med at etablere rundbordssamtaler mellem danske og førende italienske virksomheder omkring, hvordan der kan arbejdes sammen om projekter finansieret under genopretningsplanen.

Handelsmuligheder i morgen

Nye muligheder som følge af COVID-19

Grøn teknologi

Der er nye muligheder generelt inden for grøn omstilling med den italienske genopretningsplans store fokus på vedvarende energi som f.eks. indebærer sol, geotermisk energi, biomasse, samt vind på land og offshore. Derudover er der et stort fokus på energieffektivisering af private og offentlige bygninger, hvor der er afsat EUR 14 mia. til forbedringer af private bygninger og EUR 1 mia. til offentlige bygninger.

Der er etableret en såkaldt ”superbonus”-ordning, som giver et skattefradrag på 110 pct. for energibesparende tiltag mv. Der søges derfor efter løsninger inden for den grønne omstilling, især i de italienske byer, hvor der er fokus på energieffektivitet i bygninger, generelle bæredygtige løsninger samt ”smart city”-løsninger. Det efterlader danske virksomheder med en bred vifte af muligheder for at bidrage til vedvarende energi, energieffektivisering i bygninger og industrier samt bidrage med løsninger inden for vand- og affaldshåndtering. 

Vand

Den italienske regerings interesse for vandområdet og effektiv forvaltning af landets vandressourcer stiger i takt med de stadigt større udfordringer med tørke i landet, hvilket stiller nye og forhøjede krav til kontrol af vandlækager, energioptimering og vandteknologiske løsninger. I samme ombæring er der jf. EU's genopretningsplan for Italien afsat 15,06 mia. EUR til vandforsyning, hvilket åbner muligheder for danske virksomheder specialiseret i vandteknologi, optimering mm. 

Inden for vandsektoren er der bl.a. et mål om at påbegynde 75 vedligeholdelses-, udvidelses- og færdiggørelsesprojekter inden for vandforsyning. The Trade Council i Italien har i den seneste tid styrket sin sektorekspertise inden for vandområdet, hvilket giver rig mulighed for at forstærke samhandlen mellem Italien og Danmark.

Der er et forhøjet fokus på Syditalien, som har fået tildelt den største andel af genopretningspakken, og hvor det ligeledes har vist sig at være en større udfordring for danske virksomheder at etablere kontakt til lokale myndigheder og partnere.

Sundhed

På sundhedsområdet er der i forbindelse med den italienske genopretningsplan afsat EUR 15,6 mia. til udvikling og forbedring af det italienske sundhedsvæsen (S.S.N) og tilhørende sundhedsydelser. Italiens målsætning er at styrke kapaciteten og robustheden i landets sundhedsvæsen igennem bl.a. en modernisering af sundhedssektorens digitale infrastruktur, som kan imødegå den demografiske udvikling og det stigende antal pleje- og sundhedsopgaver, som dette vil medføre.

Konkret vil der være fokus på fornyelse af sundhedsudstyr, udvidelse og fornyelse af sundhedsfaciliteter, udskiftning af forældet og ineffektiv sundhedsteknologi, samt indarbejdelse af digital infrastruktur og værktøjer til dataindsamling, behandling og analyse.

Fødevare og landbrug

Der er i den italienske genopretningsplan afsat EUR 4,88 mia. til udvikling af mere bæredygtig landbrug og fødevareproduktion. I overensstemmelse med den generelle positionering af danske virksomheder i landbrugs- og fødevaresektoren har det været en prioritet for ambassaden at sætte fokus på bioløsninger, bæredygtig fødevareproduktion og agroteknologi. Det vurderes, at der samlet set er stort potentiale for danske løsninger mht. fødevareproduktionssystemer samt landbrugs- og fødevareteknologi.

På området for AgriTech er der for nuværende investeret i opbygningen af alliancer, som kan styrke danske virksomheders positionering i Italien inden for områderne vertikalt landbrug og hydroponisk dyrkning smart farming og andre 4.0-løsninger.

Transport og logistik

Øget elektrificering og brug af vedvarende energikilder er essentielle aspekter i den grønne omstilling af transportsektoren. Gennem finansiering fra EU’s genopretningsmidler er der fokus på at skabe mere moderne og bæredygtige veje, jernbaner, havne og lufthavne inden for fem år. 

Større projekter i udbud

Italien har vedtaget lov om implementering af auktioner for investeringer i sol og grøn energi, som er godkendt af EU-Kommissionen. Vestas har f.eks. i oktober 2020 vundet udbud til værdi af DKK 3,5 mia. En nøglefaktor i Italiens genopretningsplan er fokus på teknologier til nedbringelse af kulstofemissioner.

Der er især planlagt investeringer inden for sol- og landvindkraft. Der vil også være fokus på at støtte energisamfund med produktion af vedvarende energi. Dette omfatter installation af 2.000 MW ny elproduktionskapacitet til kollektive selvforbrugskonfigurationer og fællesskaber for vedvarende energi, især i kommuner med under 5.000 indbyggere.

The Trade Council i Italien

The Trade Council i Italien har bidraget til flere større enkeltstående projekter med danske virksomheder inden for bl.a. energi-, miljø-, digitalisering-, fødevare- og landbrugs-, vand-, sundheds. og designsektoren, hvor der er fokus på sektorfaglig rådgivning. For at fremme dansk eksport i Italien tilbydes der bl.a. løsninger inden for markedsrapporter, markedsføring, strategisk rådgivning, market entry, partnerdialog, netværksopbygning, go-to-market strategies, promotion-events, etablering af virksomheder samt andre aktiviteter.

Derudover er der gjort flittig brug af instrumenter så som uofficielle eksportfremstød som grundlag for senere eksport af dansk, grøn knowhow. Derudover har The Trade Council i Italien et større projekt til evaluering inden for cirkulær økonomi i samarbejde mellem Danmark og Italien. Endelig er der projekter inden for grøn mode og leverandørkæder mellem Danmark og Italien.

Ambassaden er og har ifm. COVID-19-restriktionerne været en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt Har du brug for eksportrådgivning i Italien?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.