Gå til indhold
Brasilien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Brasilien

I Brasilien varierer genåbningen mellem de enkelte delstater. Generelt er skoler og universiteter helt eller delvist lukkede, mens de fleste økonomiske aktiviteter er tilladt under visse sundhedsrestriktioner. Der er således fortsat en række eksportmuligheder inden for centrale sektorer, hvor Brasilien har akutte behov.

Introduktion

Brasilien kæmper fortsat med at få bugt med COVID-19. Såvel smitte- som dødstal er fortsat høje men dog på et markant lavere niveau end tidligere, og der tegner sig et billede af gradvis genåbning. Landets import er blevet ramt, men der er fortsat eksportmuligheder for danske virksomheder inden for sundhed, grøn omstilling, landbrug & fødevarer (procesudstyr, etc.) og digitalisering - dvs. områder hvor Brasilien har akutte behov, eller som indgår i udviklingsplaner. Danske virksomheder bør endvidere være opmærksomme på EU-Mercosur handelsaftale - som hvis ratificeres - vil kunne medføre væsentlige nye markedsmuligheder, bl.a. for en række af de traditionelle danske eksportsektorer (mejeriprodukter, tøj/mode, sko, design, etc.), der indtil videre har ladet sig afskrække af de høje barrierer.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Brasilien?

Ja, danske selskabers datterselskaber registreret i Brasilien kan bruge de samme ordninger, som brasilianske selskaber. Kriterierne for adgang til støtte og hjælp er forskellige, alt efter hvilken støtteordning, der er tale om.

covid-19 i brasilien

Sundhedssituation

Det brasilianske sundhedssystem har vist sig i stand til at håndtere COVID-19-krisen ved at justere sin kapacitet i takt med udviklingen i smitteniveauet. Brasilien har fortsat et højt antal af nye tilfælde og dødsfald, men der er en klar tendens til, at niveauet for nye tilfælde og dødsfald er nedadgående. Det seneste incidenstal offentliggjort af det brasilianske sundhedsministerium er på 2.660,1 smittede per 100.000 indbyggere.

Vilkår for erhvervsrejsende

Der gælder ingen særlige vilkår for erhvervsrejsende ved indrejse. Danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i Danmark kan rejse ind i Brasilien - dog kun med fly. Indenrigsflyvninger sker primært mellem delstatshovedstæder og i begrænset omfang.

Der er hverken krav om fremvisning af dokumentation for negativ COVID-19 test eller karantæne i forbindelse med ankomst fra udlandet.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Brasilien her

Restriktioner

Der er hverken indført udgangs- eller forsamlingsforbud. Det er obligatorisk at bære mundbind i Brasilien, når man opholder sig i det offentlige rum (f.eks. offentlig transport eller i supermarkeder). Forretninger og restauranter holder åbent med reducerede åbningstider og visse sundhedsrestriktioner.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel.

Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Brasilien her

Flyforbindelser

Der er ingen direkte flyruter mellem Danmark og Brasilien, men flere forbindelser til og fra en række europæiske hovedstæder.

Brasilien i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Den brasilianske økonomi er hårdt ramt af COVID-19-krisen med et forventet fald i BNP i 2020 på op mod 4-6 pct. Arbejdsløsheden er steget under pandemien, og fra officiel side har man forsøgt at understøtte den fattigste del af befolkningen med udbetaling af kontantbeløb for at sikre denne befolkningsgruppes eksistensgrundlag. Dette har resulteret i en voldsom stigning i det offentlige forbrug, mens det private forbrug samtidig er faldet. Brasilien er på mange områder selvforsynende, hvilket til dels har afbødet effekterne af det globale fald i verdenshandlen. Fundamentalt set er Brasilien forsat relevant for dansk eksport, bl.a. pga. markedets størrelse og et godt match mellem markedsbehov og danske kompetencer.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 64,9 (september 2020)

Læs mere om PMI i Brasilien her

Det lokale forbrugertillidsindeks FGV indikerer en fremgang i september (83,4) sammenlignet med april (58,2).

Dansk eksport til Brasilien det kommende år

Dansk eksport i 1. halvår 2020 var på samme niveau som sidste år i samme periode. Den økonomiske krise og devaluering af den brasilianske valuta kan udfordre dansk eksport i 2021.

Arbejdsløshed

Arbejdsløsheden er steget stødt de seneste seks måneder:

 • 14,4 pct. (august)
 • 13,8 pct. (juli)
 • 13,3 pct. (juni)
 • 12,9 pct. (maj)
 • 12,6 pct. (april)
 • 12,2 pct. (marts)
 • 11,6 pct. (februar)

Handelssituation

Frihandelsaftale med EU

EU indgik i juni 2019 – på politisk niveau - en associeringsaftale med Mercosur-landene (Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay), herunder en omfattende frihandelsaftale. Endelig ratifikation vil indebære, at størstedelen af tolden på EU's eksport til Mercosur blive fjernet. EU vil i givet fald være den første større økonomi, der indgår en sådan frihandelsaftale med Mercosur. Du kan læse mere om handelsaftalen her


Handelshindringer

Samlet set har brasilianske handelsrelaterede foranstaltninger, herunder toldfritagelse, digitale dokumenter til fortoldning, forlænget frist for at fremlægge dokumenter mv. haft til formål at lette importen af visse nøgleprodukter for at bekæmpe spredningen af COVID-19 og samtidig begrænse eksporten af samme produkter.

I nødssituationer er det forbudt ved lov at eksportere individuelt beskyttelsesudstyr til brug inden for sundhedsområdet, herunder respiratorer, medicinsk overvågningsudstyr og senge. Eksport kan godkendes ved behørig begrundelse, og så længe levering ikke påvirkes. Det kræver forudgående tilladelse at eksportere lægemidler, der anvendes til at behandle COVID-19, såsom chloroquin, azithromycin og propofol. Læs mere om handelshindringer her


Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Ifølge det brasilianske økonomiministerium er sektorer som kultur, transport, hotel, barer og restauranter, bilindustri og fodtøjsproduktion mest berørte af COVID-19. De statslige COVID-19 støtteordninger til virksomheder er ikke målrettet særlige sektorer.

Vækst i udvalgte sektorer

Danske virksomheder har mest samhandel med følgende sektorer i Brasilien:

 • Organiske kemikalier
 • Medicinske og pharmaceutiske produkter
 • Kemiske materialer og produkter
 • Specialmaskiner til forskellige industrier
 • Maskiner og -tilbehør til industrien.

Sammenlignet med sidste år er eksporten af organiske kemikalier fra Danmark til Brasilien steget 20 pct. og eksporten af maskiner og –tilbehør til industrien er steget 94,9 pct. Til gengæld har de tre øvrige sektorer oplevet et fald i eksporten: Medicinske og pharmaceutiske produkter er faldet med 19,9 pct., kemiske materialer og produkter med 13,3 pct. og specialmaskiner til forskellige industrier med 28,3 pct.

økonomisk genstart

Hjælpepakker

For at afbøde de negative økonomiske konsekvenser af COVID-19 har regeringen vedtaget en række tiltag, herunder favorable kreditter til SMV'er og lempeligere arbejdsmarkedslovgivning. Samtlige tiltag er tilgængelige for alle virksomheder etableret i Brasilien.

Læs mere på IMF's hjemmeside her (på engelsk)

Læs mere på KPMG's hjemmeside her (på engelsk)

Læs mere på den brasilianske regerings hjemmeside her (på portugisisk)

Sektorer berørt af støtteordninger

Ifølge det brasilianske økonomiministerium i juni 2020 var anvendelsen af jobfastholdelsesprogrammet mest udbredt i servicesektoren (som udgjorde 45,8 pct. af ansøgningerne) efterfulgt af handel (25,4 pct.), industri (23,6 pct.) og civil konstruktion (2,6 pct.). Da støtteordninger er tilgængelige for alle virksomheder uanset sektor, kan initiativerne også komme danske styrkepositioner til gode.

Bæredygtig genstart

Ifølge den brasilianske regering viser tiltagene allerede deres effekt, da den økonomiske afmatning har været mildere end oprindeligt forventet. I lyset af markedets størrelse og matchet mellem markedsbehov og danske kompetencer er Brasilien fortsat relevant for danske virksomheder.

 • Agro & Food: Forstyrrelser har været minimale i branchen. Investeringer, der kræver besøg på stedet, er udsat på grund af den aktuelle risiko.
 • Energi og miljø: Investeringer i infrastruktur som energi og affald er blevet diskuteret som en vej til økonomisk genopretning.
 • Sundhed: Pandemien understregede vigtigheden af teknologiske fremskridt, omkostningskontrol og bedre adgang til sundhedsydelser, f.eks. forebyggende pleje og digital sundhed.
 • Teknologi: Krisen har peget på behovet for at fortsætte og forbedre investeringerne i teknologi og digitalisering, herunder inden for bank, uddannelse og handel.

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Brasilia er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

Digitaliseringsindsatsen i den offentlige sektor i Brasilien er steget markant de sidste 2-3 år på grund af høj prioritering hos den nuværende regeringsadministration. Brasilien har også taget et betydeligt spring på FN-indekset for digitalisering af den offentlige sektor. I forbindelse med COVID-19 har Brasilien igen øget digitaliseringsniveauet og digitaliseret og integreret et endnu højere antal offentlige tjenester til borgere og virksomheder i deres digitale serviceplatform. Dette mindsker den fysiske kontakt mellem sagsbehandlere og offentligheden. Brasilien fokuserer også på at indføre e-post, automatisering af back-end-processer i den offentlige sektor og digital ID. Her er bestemt muligheder for danske tech virksomheder, også inden for HealthTech med løsninger til diagnosticering og behandling.

Handelsmuligheder i dag

Danske strategiske alliancer

Flere brasilianske delstater har et stærkt fokus på biogas, og der eksisterer i dag mere end 350 biogasproduktionsanlæg i det sydøstlige Brasilien. En strategisk alliance for danske leverandører af biogasanlæg, komponenter mv. er under etablering.


Nye muligheder som følge af COVID-19

Brasilien er et af verdens største fødevareproducerende lande. Særligt teknologier til øget fødevarevaresikkerhed og bedre udnyttelse af hele fødevareproduktionskæden er efterspurgt. Brasilien har stort fokus på vedvarende energi og bæredygtighed. Ca. 80 pct. af den producerede energi kommer i dag fra vedvarende energikilder, herunder særligt vand, sol, vind (både onshore og offshore) samt biogas, som er fokusområder med store muligheder. Vand, herunder hele vandinfrastrukturen som adgang til rent vand, håndtering af spildevand mv. rummer store muligheder i særligt de store byer med en række større projekter under udvikling, hvor også udenlandske kompetencer og løsninger er efterspurgt. Sundhedsområdet rummer særligt muligheder inden for HealthTech med teknologiske løsninger til diagnosticering og behandling, særligt i relation til en stor aldrende befolkning samt store geografiske afstande med mange brasilianere bosiddende i meget fjerne egne med begrænset adgang til behandlingssteder mv.


Nye muligheder på sektorniveau

COVID-19 har skabt yderligere fokus på særligt HealthTech og brugen af nye teknologier i sundhedssystemet.


Større projekter i udbud

Brasilien har etableret The Investment Partnership Program (PPI), hvor offentlige projekter præsenteres mhp., at private investorer kan byde ind på de forskellige opgaver og projekter. Der er særligt tale om projekter inden for energi, infrastruktur og minedrift. PPI administreres af et sekretariat under det brasilianske økonomiministerium.

Strategiske projekter

Et større strategisk projekt inden for vand, herunder særligt rensning af spildevand i São Paulo, er igangsat i samarbejde med DI. Sammen med São Paulos vandmyndigheder er der identificeret specifikke projekter, hvor danske løsninger og teknologier til særligt spildevandsrensning og rensning af floder/vandløb kan komme i spil.

Inden for vedvarende energi er der etableret et strategisk projekt på biogas. Fokus på ”waste-to-energy” får større og større opmærksomhed, og særligt i det sydlige Brasilien er man begyndt at etablere en biogas-infrastruktur med biogasanlæg mv. med henblik på at udnytte de affaldsmængder, som særligt landbruget genererer. 

Handelsmuligheder i morgen

Danske strategiske alliancer

Flere brasilianske delstater har et stærkt fokus på biogas, og der eksisterer i dag mere end 350 biogasproduktionsanlæg i det sydøstlige Brasilien. En strategisk alliance for danske leverandører af biogasanlæg, komponenter mv. er under etablering.

Endvidere arbejdes på en strategisk alliance inden for vand, hvor danske løsninger og komponenter til særligt spildevandsrensning kan komme i spil.

Myndighedssamarbejde

Der er etableret myndighedssamarbejde inden for sundhed samt digitalisering, innovation, patent og varemærker med udstationering af to sektorrådgivere på ambassaden i Brasília.

Myndighedssamarbejdet på sundhedsområdet handler om at forbedre godkendelsesprocesser for lægemidler og medicinsk udstyr, udvikle digital sundhed og forbedre brugen af sundhedsdata. Myndighedssamarbejdet på digitaliserings-, innovations- samt patent- og varemærkeområdet sætter fokus på hurtigere sagsbehandling af patent- og varemærkeansøgninger samt digitalisering og innovation i den offentlige forvaltning.

Trade Council i Brasilien

Trade Council i Brasilien besidder stærke sektorkompetencer inden for landbrug & fødevarer, energi & miljø, sundhed samt ICT & Technology. Inden for hver sektor har vi fokus på en række subsektorer som eksempelvis fødevaresikkerhed, precision farming, biogas, vindenergi, vand, medicinsk udstyr og HealthTech. Der gennemføres for tiden en række online-arrangementer, webinarer mv. med en række brasilianske stakeholders med henblik på fortsat at skabe markedsadgang for danske virksomheder. Endvidere arbejdes løbende bilateralt med en række danske virksomheder for at sikre markeds- og afsætningsmuligheder.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er de danske repræsentationer i Brasilien en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Den brasilianske regering har indført en række tiltag med henblik på at afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19, herunder favorable kreditter til SMV'er og opblødning i arbejdsmarkedslovgivningen. Læs mere på:

Kriterierne for at kunne modtage støtte varierer.

De lempede arbejdsmarkedsregler gælder også udenlandsk ejede datterselskaber i Brasilien, hvorfor danske virksomheder kan søge støtte såfremt de er oprettet som datterselskaber i landet.

Kompensation for faste udgifter

Der er indført midlertidige regler, som tillader at virksomheder kan reducere lønnen eller opsiger arbejdskontrakter.

Der er ikke mulighed for direkte kompensation af faste udgifter. Der er dog mulighed for udskydelse af gældsbetaling og andre adgange til finansiering.

Skatteregler

Der er indført regler om udskydelse af skattebetalinger, ligesom nødstedte virksomheder kan ansøge om skattereduktion.

Regler for afskedigelser

Der er indført regler, som søger at skabe incitament til fastholdelse af medarbejdere (lønreduktion). Samtidig åbner reglerne op for ophør af arbejdskontrakter.

Betalingsfrister og kredit

En lang række frister for indbetaling af skat er blevet forlænget og adgang til favorable kreditter for SMV'er er gældende.

Der er primært indført lempende tiltag, som er specifikt møntet på COVID19-relaterede produkter, både i form af afgiftslempelser, mulighed for digital ekspedition af tolddokumenter og fleksible frister for indsendelse af dokumenter.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivning i Brasilien?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!