Gå til indhold

Forretningsbetingelser

Udenrigsministeriet og The Trade Council er som offentlig myndighed underlagt reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder bestemmelserne om blandt andet tavshedspligt, fortrolighed og prisfastsættelse for ydelser.

 

Priser og forretningsbestemmelser for The Trade Councils rådgivningsydelser

Priser for rådgivning

The Trade Councils’ rådgivningsydelser koster 995 kr. pr. time pr. 1. januar 2019. Denne takst dækker rådgiverens arbejdstimer.
Der er en mindstepris pr. individuelt løst opgave á 2985 kr., derudover skal udlæg til f.eks. indkøb af materialer, indkøb/fremskaffelse af oplysninger, udgifter til tjenesterejser i forbindelse med opgaven osv. refunderes.

For oplysninger om ydelser og priser se Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten, kapitel 2, som kan læses her

Eksportrådets generelle forretningsbetingelser kan læses her.

tavshedspligt og fortrolighed

Udenrigsministeriets, herunder The Trade Councils, medarbejdere er i kraft af deres ansættelsesforhold undergivet tavshedspligt i forhold til oplysninger, herunder konkurrencefølsomme oplysninger om virksomheder og forretningshemmeligheder, som medarbejderne får kendskab til som led i ansættelsesforholdet, og har underskrevet en løfteerklæring herom. Tavshedspligten består også efter medarbejderens fratræden fra tjenesten. Overtrædelse af denne tavshedspligt kan medføre strafansvar efter straffeloven.

Udenrigsministeriet behandler oplysninger modtaget fra samarbejdspartnere og virksomheder fortroligt inden for rammerne af dansk lovgivning, herunder konkurrencefølsomme oplysninger og forretningshemmeligheder samt kommercielle eller driftstekniske forhold.Udenrigsministeriet er som offentlig myndighed underlagt reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder bestemmelserne om aktindsigt. De regler, der indgår heri, herunder om aktindsigt, er præceptive, og kan ikke i forhold til tredjemand fraviges ved erklæringer, aftaler el. lign. 

Udenrigsministeriet vil foretage høring af samarbejdspartneren/virksomheden, før eventuelle begæringer om aktindsigt i henhold til forvaltningsloven eller offentlighedsloven besvares. Offentlighedsloven indeholder bestemmelser, hvorefter oplysninger om faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, kan undtages aktindsigt. Blandt andet kan oplysninger om enkelt-personers private, herunder økonomiske forhold, samt om drifts- eller forretningsforhold undtages, på baggrund af en konkret vurdering efter offentlighedslovens § 12. 

lovgrundlag

Fra januar 2000 har Danmarks eksportfremmende aktiviteter været samlet i The Trade Council under Udenrigsministeriet. Med oprettelsen af The Trade Council blev den statslige eksport og investeringsfremmeindsats samlet under én eksportfremmeorganisation, og det blev herved muligt at opnå synergi imellem de forskellige eksportfremmende aktiviteter. The Trade Council sikrer erhvervslivet én indgang til det statslige eksportfremmesystem og bidrager til en bedre nyttiggørelse af erfaringer og ekspertise i systemet. For at læse lovforslaget om The Trade Council, se her.