Gå til indhold
USA

Situationsrapport fra eksportmarkedet USA

Det amerikanske marked er fortsat stærkt påvirket, og rejserestriktioner besværliggør den danske eksportindsats. Der er regionale forskelle i både genåbning og smittetryk, hvor en række delstater aktuelt oplever øget smittespredning og derfor har sat genåbningen i bero. 

Introduktion

Efter en længere periode med positiv udvikling i beskæftigelsen og stigende detailomsætning, opleves der nu igen tegn på en opbremsning i økonomien, hvor jobopsvinget midlertidigt er blevet bremset. Flere eksportaktive danske virksomheder er dog fortrøstningsfulde på den korte og mellemlange bane, trods bekymringer for pandemiens længerevarende konsekvenser for amerikansk økonomi og danske forretningsmuligheder.

Kan danske virksomheder søge støtte i USA?

Danske virksomheder med et amerikansk datterselskab kan søge om støtte. Der er således ikke noget i CARES Act, som diskvalificerer udenlandske virksomheder.

Hovedpunkter fra hjælpepakkerne

Den 24. april 2020 underskrev Præsident Trump den såkaldte Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act. Hjælpepakken blev forhandlet på plads efter, at den oprindelige pulje til Paycheck Protection Program (PPP) på USD 349 mia. fra CARES Act blev brugt op på få uger. Den nye udvidede hjælpepakke indeholder samlet USD 484 mia., hvoraf USD 310 mia. er afsat til en genopfyldning af PPP, som Small Business Administration (SBA) dermed kan yde nye lån for.

Der er derfor nu afsat USD 659 mia. til Small Business Administration (SBA) med henblik på at yde lån til virksomheder med færre end 500 ansatte.

Med den nye hjælpepakke er der ligeledes afsat USD 60 mia. til at genopfylde Economic Injury Disaster Loan-programmet (EIDL), som også administreres af SBA.

I CARES Act blev der afsat USD 75 mia. i lån, lånegarantier og finansiel assistance til fordel for udvalgte sektorer, herunder flyselskaber, luftfragtselskaber og virksomheder, der vurderes kritiske for amerikansk national sikkerhed.

Den amerikanske centralbank (Federal Reserve) lancerede 9. april – med afsæt i CARES Act – en række midlertidige lånefaciliteter under fællesbetegnelsen Main Street Lending Program, der senest er opdateret d. 8. juni, hvorigennem der vil kunne ydes lån til finansielt sunde virksomheder med op til 15.000 ansatte eller omsætning under USD 5 mia. Lånene ydes via virksomhedens almindelige bankforbindelse, som kan frasælge 95 pct. af lånet til centralbankfaciliteten. Læs mere her. 

Genåbningsplaner og erhvervs støttetiltag

Genåbningsplaner

Forsamlingsrestriktioner og genåbningsplaner mv. varierer mellem de enkelte amerikanske delstater.

Læs mere på National Governors Associations hjemmeside for genåbning og genopretning her

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link.

Tilskud til de ansatte

Med en aftale fra den 24. april 2020 om en udvidelse af virksomhedslåneprogrammet Paycheck Protection Program (PPP) på USD 310 mia., kunne Small Business Administration (SBA) yde lån til virksomheder med færre end 500 ansatte i USA. Ansøgningsfristen udløb d. 8. august 2020.

Klik for guide til Paycheck Protection Program (PPP) fra Small Business Administration

Læs mere hos U.S. Chamber of Commerce 

Et element i CARES Acts skattemæssige tiltag er den såkaldte Employee Retention Credit, som giver et skattefradrag (svarende til 50 pct. af lønudgifterne) til virksomheder, der er midlertidigt nedlukket som følge af COVID-19-relaterede lovgivningsmæssige bestemmelser, eller der har oplevet et betydeligt omsætningsfald. 

Retningslinjer for Employee Retention Credit fra Internal Revenue Service (IRS)

Læs mere hos Senatets finansudvalg

Kompensation for faste udgifter

Med en aftale fra den 24. april 2020 om en udvidelse af virksomhedslåneprogrammet Paycheck Protection Program (PPP) på USD 310 mia., kunne Small Business Administration (SBA) yde lån til virksomheder med færre end 500 ansatte i USA. Ansøgningsfristen udløb d. 8. august 2020.

Guide til Paycheck Protection Program (PPP) fra Small Business Administration

Læs mere hos U.S. Chamber of Commerce

Med den nye hjælpepakke er der afsat USD 60 mia. til at genofylde Economic Injury Disaster Loan-programmet (EIDL), som administreres af Small Business Administration (SBA). Man kan som virksomhed med færre end 500 ansatte i USA, der har oplevet et omsætningsfald direkte som følge af COVID-19, låne op til USD 2 mio. på favorable lånevilkår (kan ikke eftergives), ligesom at man på forskud kan modtage op til USD 10.000 af lånet som et engangsbeløb, der ikke skal tilbagebetales. EIDL-programmet kan anvendes til at dække omkostninger såsom lønninger, husleje, gæld og generelt øgede omkostninger sfa. forstyrrelser i forsyningskæderne. Som noget nyt er landbrugsvirksomheder blevet tilføjet til listen over EIDL-berettigede virksomheder. Som virksomhed har man mulighed for at ansøge om et lån i regi af både PPP og EIDL, så længe man bruger lånene til forskellige typer udgifter.

Læs mere om EIDL hos SBA

Det bemærkes desuden, at der med CARES Act blev indført en række yderligere, mindre tiltag, som har til formål at understøtte virksomheder, der i forvejen har lån hos SBA, eller som optager et inden den 27. september 2020. Det drejer sig om SBA Express Bridge Loans og SBA Debt Relief.

Læs mere om de to programmer her

Skatteregler

Fristen for angivelse og indbetaling af føderal restskat for 2019 er udskudt fra 15. april til 15. juli. Virksomheder kan udskyde op til USD 10 mio. (borgere op til USD 1 mio.).

Med CARES Act er der endvidere indført en række permanente og midlertidige lettelser af selskabsskatten for omkring USD 300 mia., herunder lempeligere fradragsregler for overførsel af virksomheders underskud mellem år og en udskydelse fra 2020 til 2021 og 2022 af virksomheders betaling af den såkaldte ’payroll tax’, som arbejdsgivere og lønmodtagere betaler til sociale sikringsordninger (’social security’) og sundhed (’medicare’).

Klik for yderligere information om muligheden for at udskyde betalingen af ’payroll tax’ 

Et element i hjælpepakkens skattemæssige tiltag er den såkaldte Employee Retention Credit, som giver et skattefradrag svarende til 50 % af lønudgifterne til virksomheder, der er midlertidigt nedlukket som følge af COVID-19-relaterede lovgivningsmæssige bestemmelser, eller der har oplevet et betydeligt omsætningsfald. 

Retningslinjer for Employee Retention Credit fra Internal Revenue Service (IRS) 

Læs mere hos Senatets finansudvalg

Som led i den første større økonomiske hjælpepakke af 18. marts, Families First Coronavirus Relief Act (FFCRA) får virksomheder et skattefradrag svarende til de fulde omkostninger forbundet med den påkrævede udbetaling af løn under fravær til medarbejdere, der som følge af COVID-19 er syge eller som passer syge familiemedlemmer. 

Retningslinjer for FFCRA fra IRS

Regler for afskedigelser

Der er p.t. ingen ændringer i forhold til regler om afskedigelse.

Betalingsfrister og kredit

Den amerikanske centralbank (Federal Reserve) lancerede 9. april og 30. april – med afsæt i CARES Act – en række midlertidige lånefaciliteter under fællesbetegnelsen Main Street Lending Program, hvorigennem der vil kunne ydes lån til finansielt sunde virksomheder med op til 15.000 ansatte eller omsætning under USD 5 mia. Lånene ydes via virksomhedens almindelige bankforbindelse, som frasælger 85-95 pct. af lånet til centralbankfaciliteten. Der kan ydes lån på mellem USD 25 mio. og USD 200 mio. pr. virksomhed, afhængig de konkrete vilkår og den konkrete facilitet. Virksomheder, der låner via faciliteten, vil skulle forpligte sig til at gøre en ”rimelig” indsats for at fastholde lønsum og medarbejdere, ligesom de vil være omfattet af begrænsninger i forhold til aktietilbagekøb, udbytte og aflønning af ledende medarbejdere. Virksomheder kan søge om lån via faciliteten parallelt med lån via PPP.

Klik for yderligere information om Main Street Lending Program

I CARES Act blev der også afsat USD 75 mia. i lån, lånegarantier og finansiel assistance til fordel for udvalgte sektorer, herunder flyselskaber, luftfragtselskaber og virksomheder, der vurderes kritiske for amerikansk national sikkerhed.

Med en ny aftale fra den 24. april 2020 om en udvidelse af virksomhedslåneprogrammet Paycheck Protection Program (PPP) på USD 310 mia., kan Small Business Administration (SBA) nu igen yde lån til virksomheder med færre end 500 ansatte. Ansøgningsfristen udløb d. 8. august 2020.

Guide til Paycheck Protection Program (PPP) fra Small Business Administration

Læs mere hos U.S. Chamber of Commerce

 

MARKEDSSITUATION I USA I LYSET AF COVID-19

Den økonomiske situation i USA

BNP faldt i første kvartal af 2020 med 1,3 pct. i forhold til det foregående kvartal, hvilket svarer til -5,0% på årsbasis. Nedgangen i første kvartal var især drevet af et fald i privatforbruget, som er den primære motor i amerikansk økonomi. I andet kvartal faldt BNP med yderligere 9,5 pct. i forhold til 1. kvartal, svarende til -32,9 pct. på årsbasis.
Væksten forventes at vende tilbage fra 3. kvartal med vækstrater i de sidste to kvartaler af 2020 på hhv. 21,5 pct. og 10,4 pct. (begge på årsbasis). For 2020 som helhed ventes væksten ifølge de officielle prognoser at lande et sted mellem -5½ og -6 pct.
Trods forventning om stærk økonomisk vækst i årets tredje kvartal og en fortsættelse af den økonomiske genopretning i resten af året og videre gennem 2021, forventes det, at kun op mod halvdelen af det samlede outputtab, som observeredes under første halvår, vil være indhentet ved årets udgang. Ved udgangen af 2021 ventes BNP-niveauet således fortsat at ligge 1½-2 pct. under niveauet fra 4. kvartal 2019, før COVID-19.

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Siden midten af marts er antallet af amerikanere, som er blevet opsagt eller midlertidigt fritstillet og derfor har ansøgt om arbejdsløshedsunderstøttelse, nået op på over 50 mio. Tilgangen i nye ledige er imidlertid aftagende, om end fra et meget højt niveau, og har siden midten af maj været lavere end antallet af ledige, som har fundet ny beskæftigelse.

Det store antal opsigelser og midlertidige fritstillinger har resulteret i en markant øget ledighed, som i april steg med 10,3 pct.-point fra 4,4 pct. til 14,7 pct. af arbejdsstyrken. Imidlertid er ledigheden faldet til 10,2 pct. i juli. Det vurderes, at ledigheden gradvist vil reduceres, så den ved udgangen af 2021 vil ligge på ca. 7,5 pct.

Siden slutningen af juli har en lang række amerikanske delstater oplevet øget smittespredning, hvorfor flere har valgt at sætte genåbningen i bero. Som en konsekvens heraf kan det medføre, at ledigheden ikke falder i samme omfang og hastighed som hidtil forventet.

Bæredygtig genstart?

Der er ingen tvivl om, at COVID-19 har medført udskydelser af grønne projektinvesteringer, selvom omfanget er svært at vurdere. Analyser af beskæftigelsessituationen viser dog, at knap 600.000 jobs er gået tabt i den amerikanske clean energy sektor siden marts 2020, svarende til 17 pct. af sektorens arbejdsstyrke. Californien har været hårdest ramt med tab af mere end 100.000 arbejdspladser inden for sektoren.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Fødevareområdet

Fødevareeksporten vurderes at fortsætte på et for situationen fornuftigt leje. I takt med at foodservice-sektoren kommer op i gear, forventes det tabte vundet tilbage. Samlet set er de største udfordringer den sundhedsmæssige og økonomiske situation, de amerikanske forbrugeres faldende købekraft, restriktioner i foodservice-sektoren og handelsrelationen mellem USA og EU. I forhold til sidstnævnte kan der være bekymring for, at fødevareeksporten kan komme yderligere i klemme bl.a. i WTO-sagerne om statsstøtte til flyindustri (Airbus/Boeing).

Ifm. eksport af akvakultur-teknologier og -løsninger, agroindustri, procesindustri og andre relaterede produkter til grøn og bæredygtig omstilling er eksporten foruden den generelle sundhedsmæssige og økonomiske situation også udfordret af vanskeligheder ved at få teknikere ind og ud af USA. Der vurderes dog fortsat at være et betydeligt potentiale for øget markedsadgang og eksport på mellemlang og lang sigt.

Vindteknologi

 Eksporten af dansk vindteknologi til USA er signifikant, og indrejsebegrænsningerne er hæmmende særligt på ’operations and maintenance’-området. Det vurderes dog, at den nuværende lave oliepris og den fortsatte usikkerhed omkring tidshorisonten for hvornår udbygning af amerikanske havvindparker kan påbegyndes har større betydning for industriens udvikling og fremtidsudsigter end den nuværende situation grundet COVID-19.

Søfartsområdet

Den nuværende økonomiske krise har ramt danske rederier i varierende grad, alt afhængig af hvilket segment de opererer indenfor. Rederier, der beskæftiger sig med containerfragt, som udgør omkring 80 pct. af den danske eksport af maritime serviceydelser til USA, har som følge af en nedgang i den amerikanske såvel som den generelle globale efterspørgsel oplevet et betydeligt aktivitetsfald i transporten af containere ind og ud af USA. Siden har containerrederierne formået at tilpasse sine aktiviteter til de forandrede omstændigheder, hvormed man har formået at begrænse den negative økonomiske indvirkning. Ud fra forventninger om en fortsat svag global efterspørgsel forventes containerrederierne dog i vid udstrækning, at fortsætte et reduceret aktivitetsniveau i tredje kvartal og sandsynligvis den resterende del af 2020.

Olie- og produkttanksegmentet har omvendt oplevet en stor efterspørgsel efter deres services i USA. Det skyldes primært manglende amerikansk lagerkapacitet til opbevaring af de store mængder af overskydende amerikansk olie, der som følge af relativt højere produktionsomkostninger har vanskeligt ved at konkurrere, når olieprisen er lav. Til at løse udfordringen er tankskibe i vid udstrækning blevet anvendt som flydende lagre, hvilket har taget transportkapacitet ud af markedet og mangedoblet fragtpriserne til gavn for bl.a. dansk tankrederier. Boomet har dog fået en ende i takt med, at verdens økonomier har påbegyndt en genåbning og efterspørgslen på olie er steget. Det har frigjort skibe og dermed øget transportudbuddet, hvilket har normaliseret oliefragtraterne. En forsat svag verdensøkonomi og et stigende smittetryk i Nord- og Sydamerika kan dog reducere efterspørgslen på olie, hvilket sandsynligvis også vil påvirke danske tankrederiers aktivitetsniveau i USA. 

Life Science-området

Der ventes fortsat at være et stort marked for life science produkter og teknologier i USA både for så vidt angår medicin og medicinsk udstyr. COVID-19 har derudover skabt en eksponentiel stigning i antallet af telehealth-konsultationer, hvorfor der også efter krisen ventes at være en efterspørgsel efter sundhedsløsninger inden for telehealth og digital sundhed. Krisen har imidlertid også afsløret stor amerikansk afhængighed af globale værdikæder, særligt inden for medicinsk udstyr, aktive farmaceutiske ingredienser til produktion og generisk medicin. Situationen har aktualiseret en politisk debat om iværksættelse af yderligere protektionistiske tiltag for at beskytte amerikansk produktion inden for life science-området, som specielt Det Hvide Hus længe har været fortaler for. Indtil videre er der iværksat initiativer til opbygning af national produktionskapacitet med henblik på at øge det nationale beredskab til håndtering af den aktuelle COVID-19 pandemi. Større national produktionskapacitet kan få en betydning for efterspørgslen inden for de pågældende områder.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for COVID-19 eksport rådgivning i USA?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

    Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

    En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
    Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

    Nyhedsbrev Vil du have seneste nyt fra The trade council direkte i din indbakke?

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!