Gå til indhold
Tyskland

Genåbningsplaner & Hjælpepakker til virksomheder i Tyskland

Hos Danmarks største samhandelspartner Tyskland åbner industri og erhverv langsomt op igen. Den tyske regering har under corona-krisen præsenteret en historisk stor hjælpepakke, der skal støtte landets erhvervsliv. Støttepakken er en stabiliseringsfond bestående af støtteforanstaltninger og garantier på en samlet værdi af op mod 600 milliarder euro.

Introduktion

Hos Danmarks største samhandelspartner Tyskland åbner industri og erhverv langsomt op igen, men stadig med store dele af arbejdsstyrken i hjemmearbejde. Omkring 1/5 af arbejdsstyrken er på lønkompensation (Kurzarbeit). Detailsektoren & gastronomi er i gang, dog uden sammenligning til tidligere måneders og års omsætning. Kun fødevaredetailhandelen, medieforbrug og e-handel er positivt påvirket af coronakrisen.

Der er oprettet en stabiliseringsfond, som kan garantere for virksomheders gældsoptagelse og forpligtelser, og som kan finansiere (delvise) statslige opkøb af nødlidende virksomheder. €2 mia. er afsat til at støtte digitale start-ups. Ny stimuluspakke på i alt €130 mia.  gældende fra 1. juli indeholder støttepenge til bl.a. grøn omstilling, brintteknologi, bygningssaneringer, vind- og solenergi samt digitalisering.

Læs mere på BMWIs Coronahilfe side her

Læs mere på Bundesfinanzministeriums corona side her

Tyske erhvervsvirksomheder er relativt konservative i forhold til rejse- og mødeaktivitet, og særligt større virksomheder har restriktive politikker. Ifølge en rundspørge gennemført af forbundet for den tyske forretningsrejsebranche tager 50 % af virksomhederne ”nødvendige” møder, hvor kun 1 % ingen politik har og dermed tager alle møder som før krisen. De samme tal gør sig gældende for virksomhedsrejser: Størstedelen af virksomhederne tillader ”nødvendige” rejser til lande med lav covid-19-smitterisiko og ingen adspurgte firmaer tillader ubetinget alle slags rejser. De tyske messearrangører afholder visse fysiske messer igen fra oktober, dog med skrappe retningslinjer.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Tyskland?

Danske virksomheder med datterselskab i Tyskland kan modtage støtte. Der gælder en række forskellige kriterier, herunder: virksomhedens størrelse, alder og omsætning.

Læs mere her 

Genåbningsplaner & Erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

Der er indført kontaktbegrænsninger med lokale afvigelser. Den tilladte størrelse af forsamlinger varierer fra delstat til delstat.
Læs mere på den danske ambassades hjemmeside 

Det anbefales at afholde forsamlinger i det fri og at reducere tætte og længerevarende kontakt til et minimum. Kulturlivet åbner gradvist.
Læs mere her

Alle virksomheder anbefales - hvor det er muligt – at lade medarbejderne arbejde hjemmefra, overholde de gældende hygiejneforskrifter og sørge for beskyttelsestiltag for medarbejdere og gæster.
Læs mere om arbejdssikkerhed her 

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link.

Tilskud til de ansatte

Arbejdsgiveren kan anmelde lønkompensation/korttidsarbejde (Kurzarbeit) for sine medarbejdere. De berørte virksomheder kan få omkring 60% af lønningerne samt socialsikringsbidrag betalt af den tyske arbejdsformidling - Arbeitsagentur. Det er vigtigt at sætte sig ind i reglerne for udbetaling af lønninger for Kurzarbeit, som er blevet lavet mere fleksible, da det kan være afgørende for din virksomheds overlevelse.

Bundesagentur für Arbeit hæver efter 4 måneder korttidsarbejdetilskuddet til 70% af lønnen (77% for hjem med børn) og efter 7 måneder 80% (87% for hjem med børn). Denne regel gælder, hvis arbejdstagerens arbejdstid som følge af COVID-19-krisen udgør under 50% af den normale arbejdstid. Indtil videre gælder reglen til 31. december 2020.

Læs 
det tyske finansministerium forklaring her

Anmeldelse om Kurzarbeit skal ske til det 
tyske Arbeitsagentur her

Kompensation for faste udgifter

Pr. 1. juli trådte en ny hjælpepakke (Überbrückungshilfe) på 25 mia. € i kraft, hvor SMV'er kan søge om tilskud til dækning af faste udgifter. Virksomhedens revisor skal ansøge på vegne af virksomheden.

Puljen dækker perioden juni til august 2020. Pengene kan søges af alle typer små og mellemstore virksomheder, som på grund af coronakrisen har oplevet en omsætningstilbagegang på minimum 60 % i forhold til april og maj 2019, og som oplever en omsætningstilbagegang på 50 % i perioden juni til august 2020. Pengene dækker 50 % af de faste udgifter. Ved omsætningstilbagegang på over 70 % dækkes 80 % af de faste omkostninger. Der kan maksimalt ansøges om 150.000 euro. Virksomheder med under fem ansatte kan som udgangspunkt få 9.000 euro, firmaer med op til 10 ansatte kan få 15.000 euro. Ansøgningsfristen er 31 august 2020.

Finansielle støttemuligheder i delstaterne (Soforthilfe)

Husleje, der skulle have været betalt i perioden 1. april til 30. juni 2020, og som er udskudt, skal betales til udlejer inden for 2 år.

De statslige kreditter/direkte tilskud fra Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) kan ligeledes bruges til at dække faste udgifter.

Læs mere hos KfW

Liste over muligheder og rettigheder for små virksomheder.

Skatteregler

Der er mulighed for henstand samt udsættelse af udpantning. Skatteministerieret i nogle af de 16 delstater refunderer forudbetalt moms.

Der findes forskellige lettelser ift. afskrivninger og sikring af likviditet. Beløbet på skat til forudindbetaling kan efter ansøgning sættes ned, overskydende skat tilbagebetales hurtigere, skattebetalingsfrister kan udskydes samt mulighed for udsættelse af udpantning.

Per 1. juli er den generelle moms sat ned fra 19 til 16 %, den reducerede momssats er sat ned fra 7 til 5 %. Læs mere her 

Momssatsen for restaurationsbranchen sænkes fra 19 % til 5 % i perioden 1/7-20 til 30/6-21.

Virksomheder direkte berørt af COVID-19 vil ikke blive underlagt håndhævelsesforanstaltninger og sanktioner for forsinkede betalinger indtil udgangen af 2020.

Små og mellemstore virksomheder kan modregne de forventede tab i den allerede forudbetalte skat.

Derudover gøres det lettere at udskyde tilbagebetaling af skattegæld.

Læs om skattelempelser på corona FAQ siden her

Regler for afskedigelser

Afskedigelse fra den ene dag til den anden på grund af coronapandemien er ikke mulig.

Hvis medarbejderen har været i virksomheden i mere end et halvt år, og hvis virksomheden har over 10 ansatte, gælder der særlige frister og regler for afskedigelse.

I virksomheder med færre end 10 ansatte kan medarbejdere fyres fra den ene dag til den anden.

Betalingsfrister og kredit

Den nyoprettede stabiliseringsfond, Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), kan garantere gæld og forpligtelser for €400 mia. for virksomheder. I fonden indgår op til €100 mia., som kan anvendes til at udvide den allerede eksisterende kreditramme på ca. €460 mia. i den statsejede Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), som gennem virksomheders almindelige bankforbindelse yder lån og lånegarantier på op til 90% af virksomhedslån. Ansøgninger og støtte sker via virksomhedens sædvanlige bankforbindelse.

Der er afsat €100 mia. til kapitalindskud i virksomheder (staten erhverver en andel, som senere skal afhændes). 

Kreditafbetalinger, der skulle have fundet sted mellem 1. april og 30. juni 2020 kan udskydes til tiden efter 30. juni.

Som en del af regeringens redningsplan for mellemstore virksomheder åbnede den statslige udviklingsbank KfW den 15. april for ansøgninger til hurtige kreditter (”KfW-Schnellkredit”). Lånene er primært rettet mod mellemstore virksomheder (særligt virksomheder over 10 personer). Lån til virksomheder er sikret med et statsligt ansvar på 100 procent og har en løbetid på op til 10 år.

Klik for at tilgå oversigt over hjælpeprogrammer

Vigtige links

FAQ på alle erhvervsrettede hjælpepakker

Hjælpepakkeoversigt hos det tyske finansministerium 

Ansøgning hos KFW om udvidelse af virksomhedens kreditramme 

Klik her for flere oplysninger på denne nyhedsportal rettet mod virksomheder

Kontaktinformationer vedr. ansøgning om støtte i de enkelte delstater

Tysklands markedssituation i lyset af COVID-19

Den økonomiske situation i Tyskland

Tysklands BNP faldt med -2,2% i første kvartal af 2020, og forbundsregeringen forventer et økonomisk forløb, som en ”V-kurve”, med et samlet fald i BNP for 2020 på -6,3% og efterfølgende vækst på 5,2% i 2021.

Forbundsregeringen forventer en stigning i det offentlige forbrug på 3,7% i 2020 og en stigning på 1,3% i 2021.

Omvendt forventes det private forbrug at falde med -7,4% i år, for efterfølgende at stige med 6,5% i 2021.

Fvsa. import og eksport forventer forbundsregeringen, at den samlede tyske import og eksport i 2020 vil falde med hhv. -8,2% og -11,6%, men at import samt eksport igen vil stige i 2021 med hhv. 6,5% og 7,6%.

På trods af de store fald i import og eksport som følge af COVID-19 har Tyskland i perioden januar-maj 2020 haft et handelsoverskud på 62,1 mia. euro ifølge Statistisches Bundesamt.

Læs mere på BMWI her

Læs mere på Statistisches Bundesamt her

Læs også på Statistisches Bundesamt her 

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Før COVID-19 oplevede Tyskland sin højeste beskæftigelse siden genforeningen i 1990. Dog var udviklingen begyndt at stagnere. Ifg. Bundesagentur für Arbeit var der i juni maj 2020 2,85 mio. arbejdsløse og arbejdsløshed på 6,12 pct. Til sammenligning var der i marts 2020 2,3 mio. arbejdsløse og en arbejdsløshed på 5,1 pct.

Forbundsregeringen forventer en gennemsnitsarbejdsløshed for 2020 på 2,62 mio. og at ledigheden vil toppe i tredje kvartal af 2020. Læs mere her 

Bæredygtig genstart?

Kansler Angela Merkel har ved flere lejligheder understreget, at COVID-19 ikke må blive en undskyldning for at nedprioritere den grønne omstilling. En genstart af den tyske og den europæiske økonomi skal have særligt fokus på omstillingen til en bæredygtig økonomi. Et ønske, som det tyske erhvervsliv også har efterspurgt.

Kansleren og centrale ministre, bl.a. økonomi- og energiministeren, har understreget, at tyskernes afvikling af hhv. kul- og atomkraft og overgang til vedvarende energi ikke må forsinkes pga. COVID-19, hvilket regeringen har understreget ved flere lejligheder i form af beslutninger som sikrer midler til grønne investeringer. Det gælder ikke mindst det økonomiske genopret-ningsprogram, som blev lanceret d. 3. juni 2020, der har øremærket €50 mia. til fremadrettede investeringer, herunder en betydelig del til grøn omstilling.

Forbundsdagen og Forbundsrådet besluttede fredag d. 3. juli den såkaldte ”Lov om udfasning af kulkraft”, som indebærer at alle Tysklands kraftværker (mere end 40 GW samlet kapacitet) vil blive udfaset frem mod 2038. Ca. en tredjedel af den samlede kapacitet vil blive udfaset allerede frem mod 2023. Beslutningen ventes at skabe væsentligt forbedrede markedsmuligheder med hensyn til bl.a. vedvarende energi, bæredygtig varmeforsyning og løsninger med fokus på energilagring.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Tysk økonomi er stærkt afhængig af import og eksport, herunder med Danmark og resten af EU. Målingerne for det tyske erhvervsklima fortæller, at pessimismen, der indfandt sig under højdepunktet for COVID-19, efterhånden daler igen. Ifo-målingen, der måler optimismen i den ikke-finansielle private sektor lå i juli 2020 på 90,5 points. Ifo-målingen registrerede sit laveste niveau i april 2020 med 74,3 points. Til sammenligning lå Ifo-målingen på 95,9 points i februar 2020.

I rundspørger foretaget hos tyske børsnoterede selskaber forventer næsten samtlige tyske virksomheder fald i omsætningen pga. COVID-19 og mange forventer ligeledes forringede årsresultater som konsekvens af heraf.

Fsva. specifikke sektorer, der har umiddelbare udfordringer oven på krisen, kan nævnes turisme samt hotel- og restaurationsbranchen. Bilindustrien har været en af de hårdest ramte industrier, da mange af de tyske bilkoncerner har mange af sine leverandørkæder i nogle af de hårdest ramte lande og regioner eks. i Norditalien. Desuden kæmper industrien stadig med strukturelle udfordringer ift. at omstille produktionen af biler med forbrændingsmotorer til el- og/eller hybridbiler, som i højere grad skal lægge fundamentet for fremtidens bilforretning. Bilsektoren er en af Tysklands absolut største industrier, og udgør en stor del af tysk eksport og BNP, hvormed denne udfordring er central for tysk økonomi fremadrettet.

Desuden har det statsejede luftfartselskab, Lufthansa, modtaget omfattende statsstøtte for at kunne overleve, og det samme gælder for Deutsche Bahn. Disse selskaber har fået statsstøtte med modkrav om, at selskaberne mere aktivt end tidligere skal omstille deres forretninger til at blive mere klimavenlige.

Fsva. energisektoren fastholdes målene om at udfase hhv. atom- og kulkraft inden for en årrække. Energiselskaberne står over for en stor udfordring med at erstatte de nuværende, fossile energikilder med vedvarende energi, samt at få udbygget og effektiviseret det tyske energinet, så eks. vindkraft skabt i Nordsøen kan transporteres ud til hele Tyskland. Denne sektor kan udgøre et eksportpotentiale for danske virksomheder, da forbundsregeringen ved flere lejligheder har lagt vægt på, at COVID-19 ikke må blive en undskyldning for at udsætte den grønne omstilling.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt Os Har du brug for covid-19 rådgivning?

Kontakt vores dedikerede rådgivere:

Loading...

    Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

    En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
    Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

    Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!