Gå til indhold
Sverige

Hjælpepakker til virksomheder i Sverige

Den svenske regering har præsenteret hjælpepakker, der skal støtte landets erhvervsliv under COVID-19-krisen. Hjælpepakkerne har en værdi på op mod 300 milliarder svenske kroner - svarende til godt 200 milliarder danske kroner.

Den svenske regerings støtte til erhvervslivet

Den svenske regering har siden COVID-19-krisens start haft stort fokus på de samfundsøkonomiske konsekvenser og på at sikre et så velfungerende indre marked som muligt. Yderligere tiltag kan tilkomme, og siden her vil blive opdateret løbende. 

Hovedpunkter fra hjælpepakkerne:

 • Ny hjælpepakke på 39 mia. SEK til virksomheder, som har mistet omsætning i marts og april 2020 som følge af COVID-19. Den maksimale økonomiske kompensation per virksomhed er 150 millioner SEK. For at virksomheder kan få del af støtteordningen, skal de have haft en omsætning på 250.000 SEK under det seneste regnskabsår, og have haft en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. i marts og april sammenlignet med året før. Hjælpepakken skal godkendes af Kommissionen, men regnes for at træde i kraft pr. 1. juli.
 • En ny hjælpepakke inkluderer statslånsgaranti for at gøre det nemmere for virksomheder at få adgang til finansiering. Forslaget betyder, at staten garanterer 70 procent af de nye lån, som bankerne yder til virksomheder, der har økonomiske vanskeligheder på grund af COVID-19-virussen, men som ellers er robuste.
 • Den 20. marts blev der præsenteret en række foranstaltninger for at gøre det lettere for svenske virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, at få adgang til finansiering. Almi Företagspartner AB modtager et kapitalbidrag på 3 mia. SEK for at øge sit udlån til små og mellemstore virksomheder i hele landet.
 • Den svenske Export Credit Corporation kreditramme øges fra 125 milliarder SEK til 200 milliarder SEK og kan bruges til at yde både statsstøtte og kommerciel kredit til svenske eksportvirksomheder. Det svenske eksportkreditagentur vil desuden vedtage kreditgarantier, der indebærer nye og forbedrede kreditmuligheder for virksomhederne.Den nye aftale om korttidspermittering betyder, at medarbejdere resten af 2020 kan få udbetalt 90 procent af deres normale løn. Arbejdsgiveren vil stå for op mod 50 procent, mens staten står for resten.
 • Den nye aftale om korttidspermittering betyder, at medarbejdere resten af 2020 kan få udbetalt 90 procent af deres normale løn. Arbejdsgiveren vil stå for op mod 50 procent, mens staten står for resten.
 • Derudover er d. 7. Maj vedtaget en arbejdsmarkedspakke til 14,7 mia. SEK. Pakken indeholder midler til en midlertidig styrkelse af arbejdsløshedsforsikringer, afskaffelse af karensdagene, afskaffelse af lægeerklæring på sygefravær, højere a-kassesatser. Læs mere her. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/forstarkta-atgarder-for-arbetstagare-och-foretag/
 • Desuden vil reglerne for skat midlertidigt blive ændret, således at erhvervsejere, der er hårdt ramt af COVID-19-udbruddet, får skattelettelser.
 • Særligt stort tilskud til den kommunale og regionale sektor grundet COVID-19-krisen på 22,5 mia. SEK i 2020 og 12,5 mia. SEK i 2021, 2022 og 2023. Der er tale om et generelt statstilskud, hvor regioner og kommuner kan bruge pengene der, hvor de selv vurderer behovet findes. Støtten fordeler sig med 70 pct. til kommunerne og 30 pct. til regionerne. I maj blev yderligere 3 mia. SEK bevilliget til regionernes kollektivtrafik. Læs mere her. 

Du kan finde yderligere information omkring den svenske regerings støttetiltag til erhvervslivet længere nede på denne side.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Sverige?

Ja, som udgangspunkt kan virksomheder, der er registreret i Sverige og betaler skat i Sverige, benytte sig af støtteordningerne. 

Erhvervs støttetiltag

Tilskud til de ansatte

 • Korttidspermittering (midlertidig hjemsendelse)

Gældende fra den 16. marts og i resten af år 2020 kan virksomheder korttidspermittere medarbejdere, hvilket indebærer at medarbejderne går ned i tid, men bibeholder en stor del af deres løn. Staten oppebærer en stor del af lønomkostningerne, mens arbejdsgivers lønomkostninger kan reduceres med op til 53 % og medarbejderne bibeholder over 90 % af lønnen.

Der findes nedenstående tre niveauer for arbejdstidsnedsættelse.

 1. Niveau:
  • Arbejdstidsnedsættelse = 20 timer
  • Lønreduktion for medarbejderen = 4%
  • Arbejdsgiverens bidrag = 1%
  • Statens bidrag = 15%
  • Arbejdsgiverens reducerede lønomkostning = -19%
 2. Niveau:
  • Arbejdstidsnedsættelse = 40 timer
  • Lønreduktion for medarbejderen = 6%
  • Arbejdsgiverens bidrag = 4%
  • Statens bidrag = 30%
  • Arbejdsgiverens reducerede lønomkostning = -36%
 3. Niveau:
  • Arbejdstidsnedsættelse = 60 timer
  • Lønreduktion for medarbejderen = 7,5%
  • Arbejdsgiverens bidrag = 7,5%
  • Statens bidrag = 45%
  • Arbejdsgiverens reducerede lønomkostning = -53%

Læs mere på den svenske regerings hjemmeside

Læs mere på tillväxtverkets hjemmeside

NB. Udvidelse af forslag om korttidspermittering:

Den 14. april præsenterede den svenske regering en udvidelse af reglerne om korttidspermittering. Ændringerne består i, at arbejdsgivere nu skal kunne reducere arbejdstiden for ansatte med op til 80 %. De ansatte vil kunne beholde 88 % af lønnen. Før ændringen kunne arbejdstiden reduceres med op mod 60 %. Staten skal endvidere stå for en større del af omkostningerne. De ændrede regler for korttidspermittering gælder tre måneder fra 1. maj til 31. juli 2020.

Læs mere om udvidelse af korttidspermittering på den svenske regerings hjemmeside

 • Der er vedtaget en ”Arbejdsmarkedspakke” til en værdi af 14,7 mia. SEK med bl.a. en midlertidig styrkelse af arbejdsløshedsforsikringer med 5,33 mia. SEK. De nye tiltag gør det lettere at få dagpenge for dem, der bliver arbejdsløse. Læs mere her. 
  Kravene til medlemskab af a-kasse lempes både med hensyn til, hvor meget man skal have arbejdet (lempelse fra 80 timer pr måned i seks måneder til 60 timer pr måned i seks måneder) og hvor længe man har været medlem (lempelse fra 12 til 3 måneder). Karensdagene (egenbetaling af første sygedag) samt kravet om lægeerklæring suspenderes indtil 30. september. Staten dækker ”sjuklönekostnader” frem til juli og yder tilskud i august og september. Støtte til selvstændige som bliver syge forlænges også til slut-september. Grundbeløbet hæves fra 365 SEK til 510 SEK pr dag, mens det indkomstbaserede grundbeløb hæves fra 910 SEK til 1200 SEK pr dag i løbet af de første 100 erstatningsdage. Fra dag 101 og frem hæves beløbet fra 760 SEK til 1000 SEK pr dag (denne ændring gælder fra 29 juni og frem til 3 januar 2021). Læs mere her.
   

Kompensation for faste udgifter

 

Skatteregler

 • Svenske virksomheder får mulighed for at udskyde skatteindbetalinger svarende til tre måneder mellem januar og september 2020 i op til et år. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2020, hvilket betyder at virksomheder allerede nu kan få indbetalt skat refunderet.
  Læs mere hos Skatteverket
 • Øget mulighed for at afsætte til periodiseringsfond for skatteåret 2019. Dette betyder, at virksomheders skatteindbetalinger for sidste år, kan modregnes mod eventuelle tab i 2020 som følge af COVID-19. Periodiseringsfonden er en skattemæssig dispositionsmulighed for selvstændige. Ejeren af en virksomhed kan fratrække 30 % af overskuddet til beskatning indenfor seks år. 
  Læs mere på den svenske regerings hjemmeside
   

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer i forhold til afskedigelser, men i den svenske stats seneste arbejdsmarkedstiltag, som følge af COVID-19, har regeringen lagt op til en midlertidig lempelse af reglerne for korttidskontrakter så som ”extratjänst”, ”nystartsjobb” og ”introduktionsjobb”, for de som allerede er ansat i denne type af stillinger kan forlænges.

Læs mere på den svenske regerings hjemmeside

Betalingsfrister og kredit

 • Ordning med statslig kreditgaranti for lån til virksomheder, som særligt er målrettet små og mellemstore virksomheder. Ordningen indebærer, at staten garanterer 70 pct. af nye lån, som bankerne giver til virksomheder, der har brug for lån som følge af COVID-19. Garantien gives til bankerne, som herefter formidler de garanterede lån til virksomhederne.
  Læs mere på den svenske regerings hjemmeside.
  • Riksgäldskontoret har fået til opgave at sætte kreditgaranti systemet op.
   Læs mere om rammerne her
  • Statslig kreditgaranti for lån til flybranchen på 5 mia. SEK heraf 1,5 mia. SEK er øremærket til SAS, og en øget ramme til eksportkredit på 50 mia. SEK.
  • Der er særlig støtte til kultur-og idrætsområdet. Branchen får 1 mia. SEK i støtte.
   Læs mere på den svenske regerings hjemmeside
 • Yderligere har Riksbanken udlånt op til 500 mia. SEK til bankerne, som kan udlånes til virksomhederne. Riksbanken har endvidere meddelt, at man vil opkøbe værdipapirer for yderligere op til 300 mia. SEK.
  Læs mere på Riksbankens hjemmeside
 • Finansinspektionen har lempet kravet til kapitalbufferen fra 2,5 pct. til 0 pct, hvilket gør det samlede kapitalkrav til svenske banker 45 mia. SEK lavere og muliggør yderligere lån på 900 mia. SEK til svenske virksomheder.
  Læs mere på Finansinspektionens hjemmeside

Regler ift. det indre marked og fri bevægelighed

Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!

Kontakt Har du brug for eksport rådgivninG?

Kontakt venligst vores dedikerede rådgivere:

Loading...