Gå til indhold
Sverige

Situationsrapport fra eksportmarkedet Sverige

Sverige har kun i begrænset omfang været lukket ned og regeringen har præsenteret hjælpepakker, der skal støtte landets erhvervsliv under COVID-19-krisen. Hjælpepakkerne har en værdi på op mod 300 milliarder svenske kroner - svarende til godt 200 milliarder danske kroner.

 

Introduktion

Sverige har kun i begrænset omfang været lukket ned, men landet er ligesom de øvrige europæiske økonomier blevet ramt hårdt af den økonomiske krise i kølvandet på COVID-19-pandemien. De fleste prognoser tyder på et BNP-fald (seneste vurdering fra det svenske finansministerium er et fald på -4,6 % i 2020), men sammenlignet med resten af EU placerer Sverige sig sammen med Danmark på listen over de lande, hvor de laveste fald i BNP forventes. Allerede inden COVID-19 krisen havde Sverige en relativt høj arbejdsløshed, men krisen har markant forværret beskæftigelsessituationen. De seneste officielle skøn lyder på en arbejdsløshed i 2020 på 8,5% og 9,5% i 2021.

Analytikere forventer forsigtigt, at bunden er nået, og at man kan begynde at arbejde sig tilbage. Her er signalet fra den svenske regering, at man vil satse på massive offentlige investeringer i velfærd og i grønne tiltag med fokus på infrastruktur, digitalisering og byggeri for at stimulere økonomien. Også de store svenske industrivirksomheder inden for fx stålproduktion og køretøjer forudser en grønnere økonomi efter krisen, da man vurderer, at det er det, som kunderne efterspørger.


Kan danske virksomheder søge om støtte i Sverige?

Ja, som udgangspunkt kan virksomheder, der er registreret i Sverige og betaler skat i Sverige, benytte sig af støtteordningerne. 

Genåbningsplaner & Erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

Der er indført forsamlingsrestriktioner på max 50 personer.

Der er krav om bordservering og afstand mellem selskaberne på beværtninger.

For arbejdspladser er det en generel opfordring at arbejde hjemme i videst muligt omfang. Dette gælder både offentlige og private arbejdspladser.

Læs mere på ambassadens hjemmeside

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link.  

Tilskud til de ansatte

Korttidspermittering (midlertidig hjemsendelse)

Gældende fra den 16. marts og i resten af år 2020 kan virksomheder korttidspermittere medarbejdere, hvilket indebærer at medarbejderne går ned i tid, men bibeholder en stor del af deres løn. Staten oppebærer en stor del af lønomkostningerne, mens arbejdsgivers lønomkostninger kan reduceres med op til 53 % og medarbejderne bibeholder over 90 % af lønnen.

Der findes nedenstående tre niveauer for arbejdstidsnedsættelse:

 1. Niveau:
  • Arbejdstidsnedsættelse: 20%
  • Lønreduktion for medarbejderen: 4%
  • Arbejdsgiverens bidrag: 1%
  • Statens bidrag: 15%
  • Arbejdsgiverens reducerede lønomkostning: -19%
 2. Niveau:
  • Arbejdstidsnedsættelse: 40%
  • Lønreduktion for medarbejderen: 6%
  • Arbejdsgiverens bidrag: 4%
  • Statens bidrag: 30%
  • Arbejdsgiverens reducerede lønomkostning: -36%
 3. Niveau:
  • Arbejdstidsnedsættelse: 60%
  • Lønreduktion for medarbejderen: 7,5%
  • Arbejdsgiverens bidrag: 7,5%
  • Statens bidrag: 45%
  • Arbejdsgiverens reducerede lønomkostning: -53%

Læs mere på den svenske regerings hjemmeside

Læs mere på Tillväxtverkets hjemmeside

Der er vedtaget en ”Arbejdsmarkedspakke” til en værdi af 14,7 mia. SEK med bl.a. en midlertidig styrkelse af arbejdsløshedsforsikringer med 5,33 mia. SEK. De nye tiltag gør det lettere at få dagpenge for dem, der bliver arbejdsløse. Læs mere her. 

Kravene til medlemskab af a-kasse lempes både med hensyn til, hvor meget man skal have arbejdet (lempelse fra 80 timer pr måned i seks måneder til 60 timer pr måned i seks måneder) og hvor længe man har været medlem (lempelse fra 12 til 3 måneder). Karensdagene (egenbetaling af første sygedag) samt kravet om lægeerklæring suspenderes indtil 30. september. Staten dækker ”sjuklönekostnader” frem til juli og yder tilskud i august og september. Støtte til selvstændige som bliver syge forlænges også til slut-september. Grundbeløbet hæves fra 365 SEK til 510 SEK pr dag, mens det indkomstbaserede grundbeløb hæves fra 910 SEK til 1200 SEK pr dag i løbet af de første 100 erstatningsdage. Fra dag 101 og frem hæves beløbet fra 760 SEK til 1000 SEK pr dag (denne ændring gælder fra 29 juni og frem til 3 januar 2021). Læs mere her.

Kompensation for faste udgifter

Virksomheder har mulighed for at søge om kompensation ved tabt omsætning, såkaldt ”omställningsstöd”.

Ansøgningsfristen for støtte for månederne marts og april 2020 er udløbet 1. september 2020. Man forventer, at en forlængelse af hjælpepakken vil træde i kraft 15. oktober, hvormed det bliver muligt at søge kompensation for tabt omsætning i maj, juni og juli 2020.

For at være berettiget til støtte skal påvises et omsætningstab på 40 procent for maj og 50 procent for juni og juli sammenlignet med omsætningen i samme måneder i 2019.

Forventeligt gives omställningsstöd på 75 procent af det procentuelle omsætningstab sammenholdt med 2019, dog højest 75 mio. SEK. for maj og 150 mio. SEK. for juni og juli per støtteberettiget virksomhed.

Ansøgning om omställningsstöd foretages elektronisk af virksomheden selv via Skatteverkets formular senest d. 15. december 2020.

Læs mere om ordningen på skatteverkets hjemmeside
 

Skatteregler

Svenske virksomheder får mulighed for at udskyde skatteindbetalinger svarende til tre måneder mellem januar og september 2020 i op til et år. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2020, hvilket betyder at virksomheder allerede nu kan få indbetalt skat refunderet.
Læs mere hos Skatteverket

Øget mulighed for at afsætte til periodiseringsfond for skatteåret 2019. Dette betyder, at virksomheders skatteindbetalinger for sidste år, kan modregnes mod eventuelle tab i 2020 som følge af COVID-19. Periodiseringsfonden er en skattemæssig dispositionsmulighed for selvstændige. Ejeren af en virksomhed kan fratrække 30 % af overskuddet til beskatning inden for seks år. 
Læs mere på den svenske regerings hjemmeside

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer i forhold til afskedigelser, mensom følge af COVID-19, har den svenske regering lagt op til en midlertidig lempelse af reglerne for korttidskontrakter så som ”extratjänst”, ”nystartsjobb” og ”introduktionsjobb”, for de som allerede er ansat i denne type af stillinger kan forlænges. 

Læs mere på den svenske regerings hjemmeside

Betalingsfrister og kredit

Almi Företagspartner (en statsejet virksomhed som udbyder lån og støtte til virksomheder), som har fået et kapitaltilskud på 3 mia. SEK for at sikre fortsat udlån til små- og mellemstore virksomheder.
Læs mere hos Almi og på den svenske regerings hjemmeside

Exportkreditnämdens (EKN) loft for kreditgarantier øges fra 450 mia. SEK til 500 mia. SEK.
Læs mere hos Exportkreditnämden og på den svenske regerings hjemmeside

Svensk Exportkredits (SEK) låneramme øges fra 125 mia. SEK til 200 mia. SEK, og kan bruges til både statsstøtte og kommercielle kreditter til svenske eksportvirksomheder.
Læs mere hos Svensk Exportkredit og på den svenske regerings hjemmeside

Ordning med statslig kreditgaranti for lån til virksomheder, som særligt er målrettet små og mellemstore virksomheder. Ordningen indebærer, at staten garanterer 70 pct. af nye lån, som bankerne giver til virksomheder, der har brug for lån som følge af COVID-19. Garantien gives til bankerne, som herefter formidler de garanterede lån til virksomhederne.
Læs mere på den svenske regerings hjemmeside.

 • Riksgäldskontoret har fået til opgave at sætte kreditgaranti systemet op.
  Læs mere om rammerne her
 • Statslig kreditgaranti for lån til flybranchen på 5 mia. SEK heraf 1,5 mia. SEK er øremærket til SAS, og en øget ramme til eksportkredit på 50 mia. SEK.
 • Der er særlig støtte til kultur-og idrætsområdet. Branchen får 1 mia. SEK i støtte.
  Læs mere på den svenske regerings hjemmeside

Yderligere har Riksbanken udlånt op til 500 mia. SEK til bankerne, som kan udlånes til virksomhederne. Riksbanken har endvidere meddelt, at man vil opkøbe værdipapirer for yderligere op til 300 mia. SEK.

Finansinspektionen har lempet kravet til kapitalbufferen fra 2,5 pct. til 0 pct, hvilket gør det samlede kapitalkrav til svenske banker 45 mia. SEK lavere og muliggør yderligere lån på 900 mia. SEK til svenske virksomheder.

Læs mere på Finansinspektionens hjemmeside

Sveriges markedssituation set i lyset af COVID-19

Den økonomiske situation i Sverige

Ligesom resten af EU ser svensk økonomi en svær tid. d. 7. juli fremlagde EU Kommissionen deres forventning om til BNP-fald på mellem 5,3 % i 2020. Sammenlignet med resten af EU, ser de økonomiske prognoser bedre ud, og Sverige placeres som det tredje land i EU (kun overgået af Danmark og Polen), hvor man forventer de mindste fald i BNP.

Læs mere på EU Kommissionens hjemmeside

Læs mere på den svenske regerings hjemmeside

Læs mere på Konjunkturinstituttets hjemmeside

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Der er fortsat tale om en alvorlig situation på det svenske arbejdsmarked med forventet arbejdsløshed i 2020 på mellem 8,5 % og mellem 9,5 % i 2021 Der er ikke forventning om en forbedring af situationen på arbejdsmarkedet før første kvartal 2021.

Læs mere på Konjunkturinstituttets hjemmeside her

Bæredygtig genstart?

Den svenske regering fokuserer både nationalt og på EU-niveau på en grøn genopretning af økonomien. Man samarbejder desuden med store svenske industrivirksomheder gennem initiativet Fossilfritt Sverige. Konkret har man allerede nu forlænget støtteordninger for solceller og biogas. Den svenske regering lægger op til massive offentlige investeringer i grønne tiltag i forbindelse med de kommende forhandlinger om den svenske finanslov.

Læs mere på den svenske regerings hjemmeside her

Læs mere fra svensk presse her

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Den svenske regeringen har planer om at stimulere økonomien i de kommende år for at få landet bedst muligt igennem den økonomiske afmatning. Sveriges finansminister Magdalena Andersson har udtalt, at man kommer til at satse på velfærdsydelser og grønne offentlige investeringer i bl.a. infrastruktur og byggeri, når man skal få gang i svensk økonomi.

Det kan komme til at betyde rigtig gode muligheder for danske virksomheder inden for bl.a. sundhed, digitale løsninger, robotteknologi, pharma, energieffektivisering, byggematerialer, rådgivning, og arkitektur. Så skal man sammenfatte de signaler, vi lige nu hører fra både politisk hold og fra svensk erhvervsliv, så kommer der gang i økonomien igen, og der vil især være fokus på muligheder og vækst inden for følgende områder:

 1. Bæredygtighed og grøn omstilling
 2. Offentligt byggeri
 3. Digitalisering
 4. Infrastruktur
 5. Offentlig sektor, sundhed
 6. Kompetenceudvikling
Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivninG i Sverige?

Kontakt venligst vores dedikerede rådgivere:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!