Gå til indhold
Rusland

Situationsrapport fra eksportmarkedet Rusland

Effekten af COVID-19 på den russiske økonomi har været mindre end eksperterne havde forventet. For at hjælpe de virksomheder, som er blevet ramt af COVID-19, har regeringen vedtaget og implementeret hjælpepakker til en samlet værdi af 5 bio. RUB (DKK 448 mia.).

Introduktion

Effekten af COVID-19 på den russiske økonomi har været mindre end eksperterne havde forventet. De seneste økonomiske data viser en fortsat genopretning af økonomien, hvor de fleste sektorer, ud over landbrug og transportbranchen, oplever en fremgang. Faldet i BNP er blevet reduceret til 6.4% i juni 2020 efter et fald på 10.7% i maj og 12% i april. Det betyder, at den russiske økonomi sandsynligvis ramte bunden i Q2 2020 og påbegyndte en genopretning i starten af Q3 2020. Den umiddelbare genoprettelse af økonomien, som især er drevet af den udsatte efterspørgsel samt ophævelsen af nedlukningen af landet, kan dog blive reduceret af den høje arbejdsløshed samt faldet i realindkomsten. Ruslands Ministerium for Økonomisk udvikling har annonceret, at landets BNP faldt med 4.2% år-til-år i første halvdel af 2020. De forventer, at der vil være et samlet fald på 4.8% for hele året (EBRD: -4.5%; IMF: -6.6%). For at hjælpe de virksomheder, som er blevet ramt af COVID-19, har regeringen vedtaget og implementeret hjælpepakker til en samlet værdi af 5 bio. RUB (DKK 448 mia.).

Hjælpepakkerne er så vidt angår små- og mellemstore virksomheder begrænset til de selskaber, som minimum har en russisk ejerandel på 50%. Et typisk dansk selskab, som ejer 100% af det russiske selskab, kan derfor ikke ansøge om støtte. 

Kan danske virksomheder søge om økonomisk støtte i polen?

Den føderale regering i Rusland har vedtaget og implementeret hjælpepakker til en samlet værdi af 5 bio RUB (DKK 488 mia.), hvoraf halvdelen er direkte udbetalinger, mens den resterende halvdel er tabte skatteindtægter. De forskellige tiltag inkluderer bl.a. udsættelse af konkursbegæringer, inspektioner, skattebetalinger, tilbagebetaling af lån og leasingbetalinger. Dertil kommer rentefrie lån til dækning af lønomkostninger, reduktion i betaling af sociale ydelser, forlængelse af licenser, støtte til eksportvirksomheder og strategisk vigtige virksomheder samt friholdelse for tilbagebetaling af lån.
Kriterierne for at modtage støtte varierer efter de forskellige hjælpepakker. Generelt lever følgende op til kriterierne:

 • Små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) i de COVID-19 påvirkede sektorer
 • Strategisk vigtige virksomheder  
 • Virksomheder, der opretholder samme beskæftigelsesniveau som før krisen.

I realiteten er støtten for så vidt angår SMV'er begrænset til dem, der minimum har en russisk ejerandel på 50%. Et typiske dansk selskab, som ejer 100% af det russiske selskab, kan derfor ikke ansøge om støtte.

Genåbningsplaner & erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

Der er ikke indført forsamlingsforbud i Rusland.

Der har været en prioriteret genåbningsplan, hvor første fase har haft fokus på de essentielle områder inden for den offentlige sektor, herunder sundhedssektoren. Næste fase har fokuseret på genstart af produktionen. Den 23. juni 2020 genåbnede de sidste områder i Moskva, herunder indendørs restauranter og sportsfaciliteter.

Ansatte i den offentlige sektor bliver bedt om, at arbejde hjemmefra i videst muligt omfang.

Læs mere ambassadens hjemmeside

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link.  

Tilskud til de ansatte

Det er muligt at opnå en lønkompensation for virksomhederne svarende til mindstelønnen (som er ca. 12.000 rubler), hvis de ikke afskediger medarbejdere. De medarbejdere, som er blevet afskediget, kan i Moskva opnå en kompensation på 20.000 rubler og i regionerne en kompensation svarende til mindstelønnen samt 3.000 rubler pr. barn i begge tilfælde. Understøttelsen for dem, der allerede var arbejdsløse, er forlænget med 3 måneder.

Kompensation for faste udgifter

Under visse forudsætninger er det muligt for SMV'er at få en udsættelse af betalingen af husleje og energi-, vand og varmeforbrug. Ligeledes kan strategisk vigtige virksomheder under bestemte forudsætninger også ansøge om et tilskud til betaling af de faste omkostninger.

Skatteregler

For virksomhederne i de påvirkede sektorer er betalingen af selskabsskat udsat med op til 6 måneder. Virksomhederne kan desuden søge om yderligere udsættelse af betalingen af selskabsskat med op til et år og betale skatten i rater de næste tre år. For SMV’er er betalingen af sociale ydelser, som udgør en del af lønomkostningerne, reduceret fra 30% til 15% for såvidt angår den del af lønnen, der overstiger minimumslønnen. SMV’er og individuelle entreprenører i de påvirkede sektorer fritages for at betale skat i Q2 2020.

Regler for afskedigelser

Generelt er der ingen ændringerne i reglerne omkring afskedigelser. I maj måned introducerede den russiske regering dog en periode med betalt ferie. I den periode var det meget svært at afskedige ansatte. Med udgangen af maj måned trådte de normale bestemmelser for afskedigelser i kraft igen.

Betalingsfrister og kredit

Over 1.100 strategisk vigtige virksomheder kan ansøge om subsidierede lån samt statsgarantier til nye lån eller omstrukturering af eksisterende lån. Der er indført lempeligere tilbagebetalingsbetingelser for visse lån og kreditter. Derudover tilbydes der 6-måneders udsættelse af tilbagebetaling af lån til SMV'er i de påvirkede sektorer. Alle virksomheder kan ansøge om rentefrie lån eller lån med lav rente, som også indeholder en fritagelsesmulighed for at betale løn til ansatte. Dog med en begrænsning på minimumslønnen pr. medarbejder. Dette kræver, at de bibeholder en beskæftigelse på 90% eller mere ift. før krisen. Yderligere lån til fordelagtige vilkår er blevet tilbudt til SMV’er, eksportører af landbrugsprodukter, bønder samt producenter af vigtig medicinsk udstyr.

Ruslands markedssituation i lyset af COVID-19

Den økonomiske situation i Rusland

Konsoliderede fremskrivninger forventer et fald i det russiske BNP på -4,2 % i 2020, med en forventning om, at det russiske BNP stiger med 3 % i 2021. BNP-væksten forventes endvidere at være på 2,3 % i 2022, 2,1 % i 2023, 1,9 % i 2024, 1,8 % i 2025 og 1,9 % i 2026. De internationale finansielle institutioners forventninger til Ruslands vækst i BNP i 2020 er som følger: EBRD -4,5 %, IMF -6,6 %, Verdensbanken -6,0 % og OECD -8-10 %.

EIU forventer, at Ruslands privatforbrug falder med -8,3 % i 2020 og stiger med 3,7 % i 2021. Det Russiske Økonomiministerium forventer, at BNP falder med 4,8 % i 2020. Ministeriet forventer endvidere, at kapitalinvesteringerne falder med 12 % i 2020 sammenholdt med en mindre vækst på 1,7 % i 2019, mens investeringerne vil stige til hhv. 4,9 % i 2021 og 5,6 % i 2022.

Ruslands import ventes at falde til 200 milliarder USD fra 219 milliarder USD i 2019, men stige igen til hhv. 227 milliarder USD i 2021 og 256 milliarder USD i 2022. Eksporten forventes at falde til 268 milliarder USD i 2020 mod 419 milliarder i 2019, men stige til hhv. 301 milliarder USD i 2021 og 360 milliarder USD i 2022.

Rusland har en meget lav offentlig gæld, en national velfærdsfond med 150 mia. USD samt en centralbank med reserver på over 550 mia. USD. Dette sikrer, at Rusland som minimum kan bibeholde makroøkonomisk stabilitet på kortere sigt.  

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Ruslands officielle arbejdsløshedstal er 2,8 millioner, hvilket er en stigning på 30% siden maj og næsten fire gange så meget som i marts. Det Russiske Økonomiministerium forventer, at arbejdsløsheden samlet set vil stige til 5,7% i 2020. Forventningerne til Ruslands uofficielle arbejdsløshed (Rusland har et stort uformelt arbejdsmarked, som udgør over 20% af den samlede arbejdskraft) er en stigning til ca. 20 millioner.

Det forudses endvidere, at husholdningernes disponible indkomst falder med 3,8 % i 2020. Økonomiministeriet opdaterer sine prognoser i slutningen af sommeren, men nye tal viser, at realindkomsten hos befolkningen er faldet med -8% i Q2 2020 efter en stigning på 1.2% i Q1. Moody's forudser en stigende intern migration i de næste to år som følge af COVID-19-pandemien. Den arbejdsdygtige del af befolkningen vil således i stigende grad flytte til økonomiske vækstområder, hvorfor væksten i de mindre udviklede regioner vil falde. Fra omkring år 2035 vil Rusland ifølge Stratfor Worldview opleve det næste store fald i størrelsen af arbejdsstyrken, og dermed forstærke den ubalance, der både er i byrden til sociale udgifter og det økonomiske udviklingspotentiale.

Bæredygtig genstart?

Det nationale projekt ''Økologi'' inkluderer nogle af den russiske regerings hovedinitiativer inden for den grønne omstilling. Dette inkluderer bl.a. affaldshåndtering, industriens luftforurening samt naturkonservering af eksempelvis floder og skovarealer. Den nuværende projektramme udløber i 2024. Den 21. juli 2020 udstedte præsidenten et dekret for de nationale mål indtil 2030. Dekretet indeholder især miljøforbedrende tiltag såsom: 100% sortering af husholdningernes affald, 50% reduktion i affaldet, der sendes til lossepladser samt en 50% reduktion i udledningen af miljøskadelig forurening. Dertil kommer en genoprettelse af vandområder såsom Volga og Bajkal. Dekretet forpligtiger regeringen til at præsentere det justerede nationale projekt ’’økologi’’ inden oktober 2020. Det andet store grønne initiativ fra regeringen har fokus på vedvarende energi (VE). Det nuværende strategiske program for VE udløber i 2024, og også her arbejder regeringen på en ny ramme, som skal løbe frem til 2035. Det forventes, at den nye ramme bliver vedtaget snarligt, men de konkrete deadlines for vedtagelse er endnu ikke offentliggjorte.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Energisektoren blev hårdt ramt af faldet i olie- og gaspriserne på verdensmarkederne samt en lavere produktion. Nogle nye projekter og opgraderinger er blevet udsat. Det kan resultere i en lavere efterspørgsel efter dansk udstyr og løsninger inden for energisektoren på kort sigt. 

Landbrugs- og fødevareindustrien er blandt de mindst påvirkede industrier. Potentialet for danske leverandører af genetik, maskiner og ingredienser står stadig stærkt.

Nonfood detail var i frit fald som følge af nedlukningen og et stort fald i den disponible indkomst. Danske eksportører af tøj, fodtøj, tekstiler og lignende produkter kan opleve svære markedsforhold i en længere periode.

Der forventes et stigende forbrug inden for sundhedspleje i både den private og offentlige sektor. Dette kan give anledning til nye muligheder for danske virksomheder, der eksporterer farmaceutiske produkter eller udstyr til medicinalindustrien.

Byggesektoren lider under krisen og dette resulterer i lavere efterspørgsel efter byggematerialer og tilbehør af bl.a. dansk oprindelse.

Ændringer i arbejdsmiljøet og virksomhederne operationelle set-up giver nye muligheder for leverandører af innovative IT-løsninger.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivning i Rusland?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!