Gå til indhold
Polen

Hjælpepakker til virksomheder i Polen

Den første polske COVID-19 hjælpepakke ”Anti-crisis shield” version 1.0 trådte i kraft den 1. april. Men allerede nu er version 2.0 på vej gennem det polske parlament, hvor der særligt er tilkommet en udvidet lønkompensationspakke. Krisepakken indeholder tiltag, der både skal forstærke det polske sundhedssystem og støtte op om det polske erhvervsliv.

Den polske regerings støtte til erhvervslivet

Hjælpepakken udgør samlet sum på PLN 212 milliarder (DKK 345 mia.), der med version 2.0 forventes at blive yderligere PLN 100 mia. større (DKK 165 mia.), hvilket svarer til mere end 10% af Polens BNP.

Hovedpunkter fra hjælpepakken:

 • Virksomhedsstøtte – PLN 74,2 mia.
  • Den største sølje i krisepakken er møntet på at redde polske virksomheder fra at gå konkurs grundet COVID-19. Pakken inkluderer bl.a. mulighed for at give PLN 5000 per medarbejder til mikro-virksomheder (op til 9 ansatte); mulighed for at virksomheder kan optage lån på favorable vilkår; mulighed for at virksomheder kan udskyde indbetaling af arbejdsgiverbetalte social- og sundhedsafgifter (der typisk betales som en del af lønnen), andre udskydelser af skatteindbetalinger, annullering af detailhandelsskat m.m.
 • Sikring af lønmodtagere – PLN 30 mia.
  • Medfinansiering af løn på 40% af den polske gennemsnitsløn i tilfælde af tvungen nedsættelse af arbejdstiden og 50% af gennemsnitslønnen ved signifikant nedgang i en virksomheders omsætning. Herudover vil regeringen tilbyde 80% lønkompensation af den polske gennemsnitsløn til selvstændige eller personer, der arbejder på kontrakter, der reflekterer de selvstændiges arbejdsmarkedsprofil. Endelig støtter hjælpepakken forældre, der er tvunget til at være hjemme for at passe deres børn, da skoler og dagsinstitutioner er lukkede.
 • Støtte til finansielle institutioner – PLN 70,3 mia.
  • Denne sølje er opdelt i yderligere to dele, hvor den ene har fokus på styrkelse af det polske finansministerium og den anden har fokus på den polske nationalbank. Begge dele skal sikre, at der forbliver nok likviditet i den polske økonomi til at finansiere lån og forsinkede indbetalinger, samt at renten kan sættes ned fra 1.5% til 1% og at kravet til bankernes reserver kan sættes ned fra 3.5% til 0.5%.
 • Støtte til sundhedssektoren – PLN 7,5 mia.
  • Der afsættes et større beløb, der skal forstærke det polske sundhedsberedskab bl.a. gennem omstrukturering og ombygning af eksisterende faciliteter til at kunne klare et større antal patienter med behov for intensiv pleje. Der investeres også i øget digitalisering og forbedret kommunikationskapacitet mellem sygehuse m.m.
 • Offentlige investeringer – PLN 30 mia.
  • Endelig ønsker den polske regering at stimulere økonomien gennem en række markante offentlige investeringer i primært udbedringer af infrastruktur, modernisering af skoler og hospitaler, reformering af energisektoren, digitalisering af den offentlige sektor, udvikling af den bio- og farmaceutiske sektor og investeringer i miljøbeskyttelsesforanstaltninger.
 • Financial Shield - ny støtte til virksomheder på PLN 100 milliarder.
  • Financial Shield er opdelt i tre dele og målrettet til:
   • mikro-virksomheder (PLN 25 milliarder)
   • små og mellemstore virksomheder (PLN 50 milliarder)
   • store virksomheder (PLN 25 milliarder)
  • Kravene for at modtage støtte for mikro-virksomheder og små og mellemstore virksomheder er i store træk ens. Hjælpepakken udgør maksimalt PLN 75 milliarder og støtten skal som udgangspunkt tilbagebetales. Dog kan en virksomhed undgå 75% tilbagebetaling af den økonomiske støtte, hvis virksomheden er i drift i de efterfølgende 12 måneder og alt personalet er vedholdt. Et ekstra krav for at modtage hjælp for små og mellemstore virksomheder er, at de skal registrere deres tab af omsætning, samt at de kun kan modtaget støtte, hvis tabet overstiger 25%. Støtten kan anvendes til dækning af omkostninger, som fx til løn. Kun 25% af støtten kan benyttes til betaling af lån. Beløbets størrelse for mikro-virksomheder og små og mellemstore virksomheder afhænger af omsætningens fald (læs mere her).
  • Støtte til store virksomheder udgør maksimalt PLN 25 milliarder. Størrelsen på støtten udregnes ved en individuel analyse, hvor der ses på fx lån og garantisikring. For at være omfattet af hjælpepakken er der fastsat en række hovedkrav:
   • Minimum 250 ansatte
   • omsætning over EUR 50 mio./aktiver over EUR 43 mio.
   • Virksomheden oplever mangel på tilgængelighed af produktionselementer eller ressourcer og derved ikke kan opretholde produktion/levere tjenester grundet COVID-19.
   • Ændringer i det finansielle marked/tilgængelighed til kapitalmarkedet, hvilket betyder at det ikke er muligt at lave nye kontrakter.
   • Virksomheden skal have skattemæssig ophold i EØS.
  • Finansiering til store virksomheder er inddelt i tre former:
   1. Likviditetsfinansiering som f.eks. lån eller kaution
   2. Et lån efter præference i op til 3 år
   3. Finansieringen sker som en investering, hvor staten køber aktier eller obligationer i virksomheden på markedsvilkår. 

Du kan finde yderligere information omkring den polske regerings støttetiltag til erhvervslivet længere nede på siden. 

Kan danske virksomheder søge støtte i polen?

Alle danske virksomheder med datterselskab i Polen er kvalificeret til at søge og modtage støtte fra den polske hjælpepakke. Der er forskel på niveaet af støtte for små og store virksomheder, idet der arbejdes med følgende virksomhedstyper:

 • En-mands virksomheder
 • Micro-virksomheder: 1-9 ansatte
 • Små virksomheder: op til 50 ansatte
 • Mellemstore virksomheder: op til 250 ansatte
 • Store virksomheder: over 250 ansatte

Link til detaljeret gennemgang af kriterier og støtte muligheder for de forskellige virksomhedsgrupper kan tilgås her findes (kun på polsk)

erhvervs støttetiltag

Tilskud til de ansatte

 • Det er muligt at søge om tilskud til betaling af løn. Som nævnt i boksen ovenfor varierer støtten afhængig af virksomhedens størrelse:
  • For små virksomheder med op til 9 ansatte (og i version 2.0 udvides denne til virksomheder med op til 49 ansatte) suspenderes kravet om arbejdsgiver indbetalt social- og sundhedsomkostninger (ZUS), der i Polen typisk er en del af den ansattes løn, i tre måneder fra marts til maj.
  • Små virksomheder med op til 9 ansatte får PLN 5.000 til drift af virksomheden. Beløbet skal kun betales tilbage, hvis virksomheden i periode på 3 måneder afskediger en medarbejder. 
  • Alle virksomheder kan få medfinansiering af betaling af løn med hvad der svarer til 40% af den polske gennemsnitsløn. Virksomheden kan kvalificere sig til støtte, hvis den enten kan påvise en nedgang i omsætning på 25% måned til måned eller på 15%, når man sammenligner to måneder i 2019 med samme to måneder i 2020.
  • Alle virksomheder får mulighed for at lave en afdragsordning for indbetaling af social- og sundhedsomkostninger (ZUS).
  • For virksomheder med op til 249 ansatte, kan der ydes medfinansiering af løn på 40%, hvis de mister omsætning svarende til minimum 30% sammenlignet med samme periode i 2019. Hvis virksomheden mister over 30% af omsætningen dækker lønkompensationen 50%, hvis omsætninger går ned med over 50%, dækker lønkompensationen 70% og over 80% fald i omsætningen dækkes lønnen med 80%.
  • Endelig gives der mulighed for at virksomheder med op til 249 ansatte kan optage favorable lån til betaling af lønomkostninger. Udbetaling af disse lån vil gå direkte ind på lønmodtagernes konti.

  Detaljerede oplysninger kan findes på (findes kun på polsk): https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Kompensation for faste udgifter

 • Krisepakken indeholder ikke nationale foranstaltninger, der kan fritage virksomheder for betaling af faste udgifter såsom til husleje, vand, spildevand, varme, el m.v. Dog er der mulighed for at man regionalt og kommunalt vil implementere lokale initiativer, som for eksempel afskaffelse eller udskydelse af forskellige former for land beskatning.
 • Herudover er der indført midlertidig national suspension af medieafgift.

Detaljerede oplysninger kan findes på (findes kun på polsk): https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Skatteregler

 • Der er indført en lang række af ændrede regler og vilkår for indbetaling af skat:
  • Suspension i 3 måneder af indbetaling af arbejdsgiverbetalt sundheds- og socialskat (ZUS) for virksomheder med op til 49 ansatte.
  • Udskydelse eller oprettelse af afdragsordning for indbetaling af ZUS (arbejdsgiver betalt sundheds- og socialskat).
  • Udskydelse af skatteindbetaling og/eller mulighed for oprettelse af afdragsordning for betaling af indkomstskat.
  • Udskydelse af momsindbetaling.
  • Mulighed for at søge eftergivelse eller mulighed for at afdrage gammel skattegæld over en periode på 5 år.
  • Mulighed for at søge om lavere indbetaling af skatteforskud ved forventet nedgang i resultat for 2020.
  • Universel annullering af detailskat.
  • Udskydelse af indbetaling af ejendomsskat til ultimo juni 2020 eller en mulig senere aftalt dato.
  • Mulighed for etablering af afdragsordning af skatteindbetaling.
  • Mindskning af skatteindbetaling mod forventet ændring i overskud som følge af krisen – det gælder både for enkelt personer og virksomheder.
  • Mulighed for skattefrie donationer til formål, der skal bekæmpe COVID-19.
  • Mulighed for anvendelse af eventuelt tab i 2020 til nedskrivning af skat indbetalt i 2019.
  • Udskydelse af termin for indsendelse af momsregnskab.
  • Fritagelse for kommunal ejendomsskat på land og bygninger brugt til eksempelvis indkøbscentre.
  • Mulighed for skattefradrag fra et potentielt tab i 2020 af indtjening fra fem på hinanden følgende år.
  • Udskydelse af implementering af ny momsrate system fra april til juli.

  Detaljerede oplysninger kan findes på (findes kun på polsk): https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Regler for afskedigelser

 • I tilfælde af at en virksomhed modtager forskellige elementer af lønkompensation fra den polske stat, forpligter arbejdsgiveren sig til at fastholde medarbejdere i minimum 3 måneder fra det tidspunkt, støtten er givet. 

Betalingsfrister og kredit

 • Overordnet sænkes renten fra 1.5% - 1.0% og i tillæg hertil slækkes kravene til reserve i den finansielle sektor fra 3.5% til 0.5%. Begge foranstaltninger skal øge likviditeten i den polske økonomi og herved gøre lånemulighederne større og billigere for virksomheder.
 • Herudover oprettes der i samarbejde med nationalbanken en række specielle lån målrettet de små og mellemstore virksomheder, hvor der gives mulighed for meget lav rente i nogle tilfælde 0% samt afdragsfrihed i en periode på op til 6 måneder. Disse lån skal sikre fortsat drift af virksomhederne og forventes brugt til udbetaling af løn.
 • I tillæg hertil oprettes der mulighed for ansøgning om driftskapital lån på mellem PLN 0.8 – 5 mio., der kan sikre driften af virksomheden under krisen og følgende afdrages over en periode på 6 år. Denne ordning administreres af den nationale industrielle udviklingsfond (ARP).

Detaljerede oplysninger kan findes på (findes kun på polsk): https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Regler ift. det indre marked og fri bevægelighed

 • Alle, der rejser ind i Polen (både polakker og andre EU-borgere) er underlagt krav om 14-dages dokumenteret karantæne. Karantænen inkluderer alle personer i husstanden. Alle indrejsende vil af det polske grænsepoliti blive bedt om at afgive opholdsadresse og telefonnummer i Polen og opfyldelse af karantænen på den pågældende adresse vil dagligt blive kontrolleret af de polske myndigheder.
  • Følgende professioner er undtaget den obligatoriske karantæneperiode på 14 dage:
   • Chauffører i internationale transport virksomheder (dokumentation som ansættelseskontrakt, international kørerkort samt for selve transportjobbet tjekkes af det polske grænsepoliti).
   • Chauffører, der kommer tilbage til Polen i et privat køretøj for at afholde hviledage i forbindelse med deres transporterhverv (følgende gældende ens EU køre-hviletids regler).
   • Chauffører, der kører med gods på over 3,5 tons.
   • Piloter og andet flypersonale, som rejser ind i Polen i forbindelse med udførelse af deres erhverv.
   • Fiskere, som rejser ind i Polen i forbindelse med udførelse af deres erhverv.
   • Andre maritime professioner, der varetager. sikkerhedsmæssige opgaver ombord på skibe.
   • Togpersonale på internationale togforbindelser.
   • Landarbejdere, der udfører arbejde på begge sider af den polske og et givent naboland.
   • Polske soldater og soldater fra alliancelande, grænsebetjente og brandmænd, der krydser grænsen i tjenesteøjemed.
   • Diplomater og deres familiemedlemmer der rejser i transit gennem Polen, under betingelse af at opholdet i Polen ikke overstiger 24 timer.

 • I helt særlige tilfælde kan der afviges fra karantæneperioden. Tilladelse gives af den lokale sanitetsmyndighed i forhold til personens bopælsadresse.
 • Ikke EU-borgere med arbejdstilladelse i Polen kan rejse ind i Polen på lige fod med EU-borgere og er ligeledes underlagt krav om dokumenteret karantæne i 14-dage efter indrejse.
 • Fra d.13 marts indførtes forbud mod indrejse via land, sø- og luftvej til Polen.
  • Følgende personer er undtaget indrejseforbud:
   • Polske borgere.
   • Udlændinge med polsk ægtefælde og/eller polske børn.
   • Udlændinge med polsk opholdstilladelse (Karta Polaka).
   • Diplomater og diplomaters familiemedlemmer.
   • Udlændinge med arbejdstilladelse inkl. arbejdstilladelse eller kontrakt på sæsonarbejde, der enten er pågående eller forventes startet umiddelbart efter indrejse. Sidstnævnte skal dokumenteres af pågældende arbejdsgiver.
   • Udenlandske chauffører, der transporterer varer og mennesker.
   • Erhvervsrejsende
   • Studierejsende

  Der kan i særlige tilfælde søges om dispensation for indrejse ved den polske grænsepoliti myndighed.

 • Der er indført forbud mod at eksportere hjertemåler og respirator udstyr samt restriktioner i forbindelse med eksport af følgende elementer:
  • Beskyttelsesbriller
  • Beskyttelsesovertrækstøj
  • Ansigtsmasker
  • Kirurgmasker
  • Latex-handsker
  • Overtrækssko
  • Nitrile (gummi) handsker
  • Desinfektionsvæsker
 • Virksomheder, der ønsker at eksportere ovenstående emner, skal orientere det lokale Voivod (Region) for at starte en tilladelsesproces – regionen kan herefter ansøge om tilladelse ved en myndighed under det polske Statsministerium. 
 • Hvis pågældende produkter transporteres inden for gældende regler omhandlende international transport af komponenter er der ikke indført yderligere restriktioner eller lempelser.
Detaljerede oplysninger kan findes på (findes kun på polsk): https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!

Har du brug for eksport rådgivning i Polen?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...