Gå til indhold
Norge

Hjælpepakker til virksomheder i Norge

Stortinget og regeringen har vedtaget tre økonomiske krisepakker til omkring 360 mia. NOK. De tre pakker dækker akutte økonomiske udfordringer som at sikre indtægt til arbejdstagere og likviditet til virksomheder for at undgå massefyringer og konkurser samt konkrete tiltag rettet mod brancher, virksomheder og enkelt personer, som er specielt hårdt ramt af udbruddet af COVID-19-virussen.

Den norske regerings støtte til erhvervslivet

Hovedpunkter fra hjælpepakken:

 • Kompensationsordning for virksomheder som har oplevet mindst 30% fald i omsætningen. Støtten, med en øvre grænse på 30 mio. NOK per måned, skal gå til dækning af virksomhedernes faste omkostninger. Ordningen forventes at koste 50 mia. NOK.

 • Lånegarantier og låneordninger til virksomheder, hvor staten bl.a. garanterer 90% af banklån særligt rettet mod små virksomheder med en ramme på 50 mia. NOK. For større virksomheder opkøber Statens obligationsfond lånepapirer udstedt af virksomheder for op til 50 mia. NOK.

 • Virksomheder, som har underskud, kan tilbageføre underskuddet mod beskattet overskud fra tidligere år og kan få udsat formueskat.

 • Indbetaling af arbejdsgiverafgift udsættes.

 • Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd har fået en øget bevilling på 3 mia. NOK samt 1 mia. NOK i øget investeringsmidler i Investinor.

 • Perioden for permittering (orlov/varslet pauser i ansættelsesforhold) virksomheder skal betale løn kortes ned fra 15 til 2 dage. Resten dækkes af staten.

 • Selvstændige erhvervsdrivende og freelancers vil efter 17 dage uden indtægt kunne få 80 pct. af indtægten dækket via staten. Desuden får de ret til sygedagpenge og omsorgspenge efter henholdsvis tre og fire dage.

 • Regeringen har besluttet, at Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) midlertidigt vil kunne tilbyde kortsigtet eksportkreditforsikring til flere lande.

 • Norges Nationalbank har sat renten ned til et historisk lavt niveau på 0,25 %
Du kan finde yderligere information omkring den norske regerings støttetiltag til erhvervslivet længere nede på denne side.

Kan danske virksomheder søge støtte i Norge?

Virksomheder, som er registret med et norsk CVR-nummer og betaler skat i Norge vil – med enkelte undtagelser – være berettiget til at søge om støtte.

Erhvervs støttetiltag

Tilskud til de ansatte

 • Ja, ved permittering (orlov/varslet pauser i ansættelsesforholdet) er perioden, hvor virksomheder skal betale løn, kortet ned fra 15 til 2 dage.
 • For syge- omsorgspenge er perioden kortet ned fra 10 til 3 dage. Resten dækkes af staten.

Kompensation for faste udgifter

 • Den norske regering har oprettet en ordning, hvor staten dækker virksomheders faste omkostninger, i og såfremt at de kan dokumentere et fald i omsætningen på mindst 30% per måned (for marts behøver det kun at være 20%) grundet COVID-19-krisen.
  • Ordningen estimeres til at ville koste den norske stat omtrent 20 mia. NOK om måneden, og er indtil videre med virke til og med maj måned.
  • Der er i udgangspunktet et maksimalt beløb på op til 30 mio. NOK om måneden per virksomhed, dog kan der for koncerner udbetales et højere beløb – forudsat at det godkendes af EFTAs overvågningsorgan ESA. ESA er et organ som overvåger at EØS landene efterlever EU’s regler for det indre marked.
  • Virksomheder, som er påbudt lukket af staten, vil – med enkelte undtagelser – få dækket op til 90% af de faste udgifter.

Få yderligere information her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/

https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/kontantstotte--og-laneordningene-i-et-notteskall/

Skatteregler

 • Der er indført en række lempelser og udsættelser for afgifter samt skat:
  • Arbejdsgiverafgiften sænkes 4 procentpoint i to måneder.
  • Betaling af første termin af forskudsskatten for personlige erhvervsdrivende er udsat fra 15. marts til 1. maj. Andet termin er udsat fra 15. maj til 15. juli.
  • Virksomheder fritages for MVA/moms samt forskudsskat med frist i april.
  • Der er samlet set givet betalingsudsættelser af allerede påløbet skatter og afgifter tilsvarende 125 mia. NOK.
  • Alle fly- og lufthavnsafgifter fjernes midlertidigt.
  • Alkohol- og brændstofafgifter udsættes for nærværende.
  • Virksomheder, som har underskud, kan tilbageføre underskuddet mod beskattet overskud fra tidligere år og kan få udsat formueskat.

Læs mere her

Regler for afskedigelser

 • Der er ingen nye regler for afskedigelser, men i stedet benyttes Permittering (orlov/varslet pauser i ansættelsesforhold).

Betalingsfrister og kredit

 • Der er indført lavere renter og forlængelser eller udsættelse af betalingsfrister.
  • Norges Bank (Norske centralbank) har sat renten ned til historisk lave 0,25%.
  • Innovasjon Norge sætter renten ned med 1 procentpoint for lavrisikolån og 1,25 procentpoint for risikolån og 6 måneders ekstra rentefritagelse ved opstartslån, som også øges fra maksimalt 1,5 mia. til 2 mia. NOK. Samtidig foreslås bevillingerne til Innovasjon Norge øges.
  • Rentestøttefond på 300 mio. NOK, som giver virksomheder betalingslettelse gennem afdragsudsættelse og udsættelse af rentebetalinger for bl.a. eksisterende eller nye innovationslån.
  • Regeringen har besluttet, at Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) midlertidigt vil kunne tilbyde kortsigtet eksportkreditforsikring til flere lande.

Få yderligere information 

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltakspakke/

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/krisepakker-tiltak-for-bedrifter/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-tilby-kortsiktig-eksportkredittforsikring-til-flere-land/id2696771/

Regler ift. det indre marked og fri bevægelighed

 • Den norske regering har delvist lukket grænserne:
  • EU-borgere uden bopæl eller arbejde i Norge bliver nægtet indrejse. Der er dog en række undtagelser herunder transit.

  • Der er krav om 10 dages karantæne for alle, som ankommer til Norge fra udlandet, dvs. både norske og udenlandske statsborgere. Karantænekravet gælder også for arbejdstagere, dog med visse undtagelser for såkaldte "kritiske samfundsfunktioner".

  • Udlændinge uden opholds- eller arbejdstilladelse i Norge bliver nægtet indrejse.

  • Der kan efterspørges dokumentation på, at indrejse falder under kategorier, som giver adgang til Norge (f.eks. arbejdsforhold eller at nært familiemedlem er blevet akut alvorlig syg)

  • Varer og tjenesteydelser kan frit indføres i Norge ift. EØS-aftalen. Dog visse restriktioner samt krav om 10 dages karantæne for arbejdstagere som rejser ind i Norge i forbindelse med nye eller igangværende opgaver. 
   Læs mere her

  • Transit for personer gennem Norge er fortsat muligt. Ingen ændringer i forhold til varer.


  Læs mere omkring indrejserestriktioner her: 
  https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/sporsma-og-svar-om-koronasituasjonen/ 

  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-082020/id2697230/

Nyttige links

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2695404/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/garantiordningen-apnes-for-storre-bedrifter/id2696177/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/economic-measures-in-norway-in-response-to-covid-19/id2696858/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/krisepakker-tiltak-for-bedrifter/

Vil du have seneste nyt fra The Trade Council i din indbakke?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!

Har du brug for eksport rådgivning i Norge?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...