Gå til indhold
Mexico

Situationsrapport fra eksportmarkedet Mexico

Mexico er fortsat stærkt påvirket af den globale sundheds- og økonomiske krise. Den 1. juni påbegyndte landet en gradvis genåbning og flere delstater bevæger sig nu mod en ny normalitet, hvor butikker og ikke-essentielle produktionsvirksomheder kan åbne på ny. 

Introduktion

Genåbningen begyndende fra den 1. juni har medført, at smittespredningen fortsat stiger, alternativt fortsat er forholdsvis høj, og enkelte delstater har i det lys valgt at nedlukke samfundet eller dele af samfundet på ny. Der er store regionale forskelle og der eksisterer generelt en stor usikkerhed omkring tidsperspektivet for genåbningen, en reel ny normal. Mexico har under hele krisen holdt grænserne åbne og det har været og er fortsat muligt for erhvervsrejsende at rejse ind i landet. Mexico er det land i verden med flest frihandelsaftaler og med nye og opdaterede aftaler med både USA og Canada samt EU, og som nabo til verdens største økonomi og marked (USA), placerer Mexico sig som et interessant marked for danske virksomheder. Danmarks Ambassade i Mexico har et tæt strategisk partnerskab med 40-50 danske virksomheder.

Kan danske virksomheder søge støtte i Mexico?

Præsident López Obrador har siden pandemiens start fastholdt, at han ikke har nogen planer om økonomiske hjælpepakker til det etablerede erhvervsliv. Præsidenten vil gå langt for ikke at øge den mexicanske statsgæld og lægger større vægt på at spare sig ud af krisen. Tilbage i maj måned lovede præsidenten dog at etablere økonomiske hjælpepakker for op til USD 2,92 milliarder i form af 2-3 millioner mikrolån (ca. USD1.176 pr. lån). Lånene er primært målrettet den fattige del af befolkningen og de små virksomheder i både den formelle og uformelle sektor.

Yderligere information kan findes på økonomiministeriets daglige pressekonference her

De økonomiske lån er forbeholdt SMV'er, som ikke har afskediget medarbejdere i løbet af COVID-19-krisen eller skåret i lønniveauet for dets medarbejdere. Etablerede danske virksomheder vil ikke kunne hente hjælp i regeringens økonomiske hjælpepakker.

Genåbningsplaner og erhvervs støttetiltag

Genåbningsplaner

Der er ikke indført forsamlingsforbud i Mexico, men befolkningen opfordres til at holde afstand. Det er vigtigt igen at understrege, at der er store regionale forskelle og også forskelle på status for de enkelte staters genåbningsplaner.

På trods af fortsat høje smittetal med COVID-19, og international opmærksomhed i forhold til pandemiens reelle omfang fra bl.a. WHO og flere internationale forskningsinstitutter, åbnes samfundet mere og mere op grundet økonomiske hensyn. 6 ud af 32 delstater befinder sig pr. den 17. august i en fase, hvor kun essentielle aktiviteter er tilladt. Det betyder, at mange butikker og erhverv er fuldstændig lukket, og befolkningen anbefales at blive hjemme. I 25 delstater er ikke-essentielle aktiviteter igen tilladt, dog kun ved 30% af den oprindelige arbejdsstyrke/kapacitet samt under hensyn til visse sundhedsforanstaltninger. De fleste virksomheder (ikke-produktion) lader fortsat deres medarbejdere arbejde hjemmefra. Én enkelt delstat er bevæget sig ind i en fase, hvor alle økonomiske aktiviteter igen er tilladt.

Under hele COVID-19-krisen har visse essentielle aktiviteter været tilladt i hele landet. Disse inkluderer arbejde direkte nødvendigt for at imødegå sundhedssituationen, den offentlige sikkerhed, retssystemet, lovgivningsmæssige aktiviteter, sociale støtteprogrammer, kritiske infrastrukturprojekter samt de sektorer, der betragtes som vigtige for den grundlæggende økonomi og samfundet, såsom fødevarer og landbrug, logistik og rengøring mm. Den 1. juni blev bilindustrien, ølbryggerier, turisme, minedrift og byggeindustrien tilføjet listen over essentielle aktiviteter

Regeringen har meldt ud, at de for indeværende ikke vil afskedige offentligt ansatte, men at der i denne periode heller ikke vil blive ansat nye. Regeringens økonomiske strategi går ud på at skære i det offentlige forbrug og tilpasse det føderale budget, bl.a. er offentligt ansatte gået 25 % ned i løn. Yderligere vil man være restriktive for så vidt angår det offentlige forbrug på generelle ydelser og indkøb af materiel.

Læs mere på ambassadens hjemmeside

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link. 

Tilskud til de ansatte

Der er ikke indført tilskud til ansatte, såsom lønkompensationspakker for virksomhederne.

Kompensation for faste udgifter

Der er ikke mulighed for kompensation for faste udgifter.

Skatteregler

Der er ikke indført ændrede regler for beskatning.

Regler for afskedigelser

Der er ikke indført ændrede regler for afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

Der er ikke indført mere lempelige bestemmelser i forhold til betalingsfrister og kredit.


Mexicos markedssituation set i lyset af COVID-19

Den økonomiske situation i Mexico

Ifølge det nationale statistik institut Inegi havde Mexico et historisk fald i BNP på hele -18,9% i andet kvartal af 2020 sammenlignet med samme periode året før. Det store fald i BNP skyldes den nationale nedlukning af økonomiske aktiviteter som startede den 1. april og fortsatte i maj og juni måned. Især industrien blev hårdt ramt af nedlukningen og faldt i denne periode med -26% og service- og transportsektoren så et fald på -15,6%. Fødevarer og landbrugssektoren har gennem hele perioden været set som en essentiel aktivitet og faldt i denne periode blot med -0,3%.

I forlængelse af den gradvise genåbning af økonomien i juni, juli og august måned forventes den økonomiske aktivitet i nogen udstrækning at vende tilbage i tredje og fjerde kvartal, og den mexicanske centralbank bank forventer en samlet negativ vækst i BNP for 2020 på mellem -4,6% og - 8,8%, mens IMF forventer et fald på op til -10,5% af BNP. For 2021 forventes økonomien gradvist at komme sig med en vækst i BNP på mellem -0,5% og 4% ifølge centralbanken.  Privatforbruget er faldet markant siden marts måned og på trods af den gradvise genåbning, er forbrugertilliden fortsat lav.

López Obrador har siden krisens start fastholdt de store offentlige investeringer i infrastrukturprojekter og mener, at de vil medvirke til at øge vækst og beskæftigelse. Mexico har mange firhandelsaftaler og med opdaterede og endnu stærkere aftaler for frihandel med både EU samt USA og Canada (USMCA), er handel med udlandet fortsat helt afgørende for den mexicanske økonomi. Op mod 80% af Mexicos eksport er til USA, og Mexico er således helt afhængig af udviklingen på det amerikanske marked. Reelt er de to økonomier på mange måder vævet tæt sammen- På den lidt længere bane kan det anspændte forhold mellem USA og Kina føre til nye muligheder for Mexico, som en central spiller i den amerikanske produktions- og forsyningskæde. Ikrafttrædelsen den 1. juli af USMCA-traktaten (USA-Mexico-Canada) gør Mexico til et yderst interessant produktionsland for at kunne eksportere til både det amerikanske marked, afsætning internt i Mexico, og for at kunne eksportere til det samlede latinamerikanske marked. Senere i år forventes den opdaterede handelsaftale mellem Mexico og EU at kunne træde i kraft.

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Det mexicanske institut for social sikkerheds (IMSS) har for nylig oplyst, at der i perioden marts til og med juni 2020 er forsvundet 1,1 millioner formelle arbejdspladser, hvorimod der ifølge instituttet i juli blot forsvandt knap 4.000 formelle arbejdspladser. Den mexicanske centralbank har tidligere oplyst, at krisen vurderes at ville koste et samlet tab på 1,4 millioner arbejdspladser i 2020.

Bæredygtig genstart?

Mexicos forpligtelse og deltagelse i Paris-aftalen er vigtig for EU/Danmark, som en partner i forhold til den grønne dagsorden på det amerikanske kontinent på et tidspunkt, hvor regeringerne i USA og Brasilien ikke er proaktive. Mexico har som det første latinamerikanske land sat et bindende mål per lov for vedvarende energi og stræber efter at dække 35% af deres energiforbrug med vedvarende energi i 2024. I dag dækker vedvarende energi under 10% og under præsident López Obrador er usikkerheden for investeringer i vedvarende energi i Mexico steget. Dog er en række vigtige Mexicanske delstater meget aktive i forhold hele den grønne klima dagsorden.

Når der i EU og Danmark er påbegyndt en bæredygtig og grøn genstart af økonomien, så ser situationen anderledes ud i Mexico. Grundet COVID-19s fortsatte tag i det mexicanske samfund er det ifølge regeringen svært at igangsætte en reel genopretning for Mexico, før at der er udviklet en vaccine mod COVID-19 og situationen er kommet under kontrol i landet. Samtidig ses der visse forskellige interne positioner i regeringen vedr. energipolitikken, hvilket skaber en usikkerhed omkring bæredygtighedsdagsordnens aktuelle position i Mexico.

Mexico har bestemt muligheder for at lave en grøn genopbygning, men der er udfordringer, og det står klart, at en grøn genopbygning skal gå ”hånd i hånd” med nogle af de andre i denne sammenhæng mere centrale genopretningsprioriteter for den mexicanske regering, såsom transportområdet, luftforurening og vandkvalitet. Der vil ikke fra centralt hold blive sat særskilte midler af til en grøn genopretning, som må indgå på lige konkurrencevilkår med andre løsninger. Dog kan dette forholde sig anderledes på delstatsniveau, hvor ambassaden oplever stor efterspørgsel efter grønne løsninger, bl.a. inden for vandteknologi, affaldshåndtering/waste to energy, sundhed og landbrug. Flere guvernører og delstater har udtrykt deres fortsatte støtte til investeringer og projekter i vedvarende energi, ligesom en række store private aktører også fortsætter deres planer om og investeringer i grøn omstilling med vedvarende energi.

En udefra kommende faktor, som kan få betydning for Mexicos grønne opstilling, er det kommende præsidentvalg i USA. Vinder Joe Biden og skal han indfri løfterne i ”Green New Deal”, vil dette forventeligt have en afsmittende effekt for Mexico grundet det stærkeforhold til USA på produktionsområdet. Og grøn energi fra Mexico til USA kan bl.a. være en mulighed, ligesom hele produktions- og værdikæden i.f.t. i givet fald at levere på ”Green New Deal” kan lægge spor og muligheder ud ift. industrier og produktion i Mexico.

De store statslige prestigeprojekter som den mexicanske regering fortsat vil prioritere er Maya-togruten (USD 6,5 mia.), det nye raffinaderi Dos Bocas (budget på USD 8 milliarder, men nok op mod USD 12-13 mia.) samt en ny internationale lufthavn (USD 3,9 mia.).

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Den mexicanske økonomi vil opleve en generel tilbagegang i 2020. Købekraften er reduceret hos befolkningen og regeringen forsøger at spare sig ud af krisen, hvilket også vil slå igennem på importen. COVID-19 krisen har dog vist, at det er nødvendigt at investere og prioritere visse sektorer og de nye handelsaftaler med USA og Canada samt EU vil bringe yderligere muligheder for eksport til og produktion i Mexico.

Sundhed: Før COVID-19 krisen havde den mexicanske regering og sundhedssystem planlagt de hidtidige største investeringer i sundhedssektoren, primært i konstruktionen af nye hospitaler, indkøb af medicinsk udstyr og sygdomsforebyggelse. Det store og fortsat stigende smittetryk i Mexico har lagt et kæmpe pres på sundhedssystemet og har understreget nødvendigheden af investeringer i sektoren.

Mexico er samtidig den anden mest populære destination for sundhedsturisme i verden. 80% af udenlandske patienter rejser til Mexico fra USA og med lukkede landegrænser til USA siden marts måned er efterspørgslen i sektoren faldet en anelse. Flere eksperter mener dog, at sundhedsturisme er en af de vigtigste sektorer for at genstarte den mexicanske økonomi og at sektoren med de rigtige investeringer og strategier, kan firedobles frem til 2030. Ambassaden har et tæt samarbejde med en række danske sundhedsvirksomheder.

Fødevarer og Landbrug: Fødevarer og landbrugssektoren har i hele Mexico været set som en essentiel aktivitet og fødevareproduktionen har derfor aldrig været lukket ned under COVID-19 krisen, men har med danske eksportøjne derimod haft en positiv udvikling. Mexico forventer i 2020 at eksportere 212 tons svinekød, hvilket er en stigning på 20,5% ift. 2019. Samtidig vil oksekødsproduktionen stige med 4%. Den danske ambassade i Mexico har de seneste år set en stor og voksende efterspørgsel på bæredygtige løsninger til fødevareproduktionen og ambassaden har flere større konkrete projekter i pipeline inden for landbrugssektoren og et tæt samarbejde med en række danske virksomheder inden for sektoren.  

Energi: En vigtig del af den mexicanske økonomi er olieproduktionen og sektoren blev hårdt ramt af det globale fald i pris og efterspørgsel. Ellers har energisektoren i Mexico ikke haft de store økonomiske konsekvenser under COVID-19 krisen og sektoren har hele tiden været åben for energiprojekter og investeringer.

Mexico har samtidig optimale forhold ift. vind- og solenergi og der er en række større projekter og investeringer. Som nævnt er der dog for indeværende lidt modsatrettede tendenser mellem føderalt og delstatsniveau. Det er dog stadig et område med muligheder, ikke mindst på delstatsniveau og ambassaden samarbejder løbende med en række danske virksomheder inden for energiområdet. 

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for COVID-19 eksport rådgivning i Mexico

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:
Loading...

    Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

    En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
    Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

    Nyhedsbrev Vil du have seneste nyt fra The trade council direkte i din indbakke?

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!