Gå til indhold

EU Genstart Genopretning af Europa - en historisk mulighed for dansk eksport

Udrulningen af EU’s genopretningsfond på 750 mia. euro skaber store muligheder for danske virksomheder på markederne i Europa. Som et modsvar på COVID-19 og med henblik på at genstarte vækst og beskæftigelse i EU vil fonden over de kommende år sætte skub i investeringer og projekter inden for blandt andet vedvarende energi, vand, digitalisering og sundhed. 

Fonden vil herunder agere løftestang for den grønne og digitale omstilling, da der er krav om at minimum 37 pct. af midlerne skal gå til grønne og bæredygtige tiltag, ligesom minimum 20 pct. skal gå til at fremme digitaliseringen i EU’s medlemslande. 

Dette taler direkte ind i danske styrkepositioner og skaber derfor store muligheder for dansk eksport. Samtidig kan fonden også være med til at sikre danske virksomheder fodfæste på nye markeder i EU – særligt i Syd- og Østeuropa, som står til at modtage flest midler fra genopretningsfonden. 

Regeringen har derfor i partnerskab med erhvervslivet igangsat en række målrettede initiativer, der skal sikre danske virksomheder de bedst mulige vilkår for at få del i midlerne, og som du kan læse mere om på her på sitet.

Læs mere om EUs genopretningsfond her

Hvad går genopretningspakken ud på?
EU’s stats- og regeringschefer indgik på et ekstraordinært møde i juli 2020 en aftale om en omfattende genopretningspakke på i alt 750 mia. euro (5.600 mia. kr.). Hovedparten af midlerne (672,5 mia. euro) udmøntes via den såkaldte genopretningsfacilitet, hvorfra der ydes direkte tilskud til medlemslandene, ligesom der vil være mulighed for at optage lån på favorable vilkår. Midlerne skal forpligtes senest i 2023 og udmøntes senest i 2026.

Tildelingskriterier 
Genopretningsmidlerne fordeles mellem medlemslandene på baggrund af en række kriterier, der tager højde for, hvor hårdt økonomisk ramt det enkelte land er af COVID-19 samt landets relative velstand. I praksis betyder det, at størstedelen af midlerne vil tilgå landene i Syd- og Østeuropa.

Nationale genopretningsplaner 
Hvert medlemsland skal udarbejde en national genopretningsplan, hvori der redegøres for, hvordan midlerne vil blive anvendt. Genopretningsplanerne vurderes af EU-Kommissionen og godkendes derefter af medlemslandene i Rådet. Det forventes, at EU-landenes planer – med undtagelse af Nederlandene – vil være indleveret og godkendt i løbet af juli, hvorefter medlemslandene kan påbegynde udmøntningen.

Skal din virksomhed være med?

For at hjælpe de danske virksomheder med at gribe eksportmulighederne under EU’s genopretningsfond har Udenrigsministeriet indgået et partnerskab med et bredt udsnit af danske erhvervsorganisationer og eksportfremmeaktører. Partnerskabet er struktureret omkring seks sektorspor med fokus på henholdsvis energi, energieffektivitet, vand/forsyning, digitalisering, sundhed/healthtech og fødevarer/landbrug.

De enkelte sektorspor har til formål at skabe stærke platforme, som kan være med til at positionere danske løsninger på markederne og derved skabe et solidt afsæt for, at danske virksomheder kan byde ind på genopretningsprojekterne i de enkelte medlemslande.

Henset til de særligt store eksportmuligheder i Sydvesteuropa og Central- og Østeuropa er der i regi af partnerskabet blevet udarbejdet sektorspecifikke handlingsplaner, som skal sikre en strategisk tilgang til mulighederne i de to regioner. Handlingsplanerne skal dels sætte retning for partnerskabets prioriterede indsatser og dels bidrage til at strukturere den fortsatte dialog omkring udviklingen af eksportfremmende aktiviteter i de enkelte sektorspor.

De konkrete aktiviteter vil blandt andet omfatte eksportfremstød, afvikling af ind- og udgående delegationsbesøg, rundbordssamtaler og øvrige events, som skaber adgang til lokale interessenter og beslutningstagere – og meget mere.

Se de detaljerede handlingsplaner for hvert enkelt sektorspor

Handlingsplanerne er indeholdt i dokumentet "EU’s genopretningsfond: Rammen for den danske eksportfremmeindsats", hvor du kan læse alt om de overordnede rammer samt de konkrete, detaljerede handlingsplaner for hver sektor og hvert land.

Vil du høre fra os, når der er nyt?

Du vil løbende holdes opdateret omkring nye eksportaktiviteter, som din virksomhed kan deltage i. Du bedes specificere, hvilke sektorer og lande I har interesse for. Du vil på den baggrund modtage analyser og anden information omkring mulighederne på markederne.

Det fulde overblik

Herunder kan du få indsigt i de enkelte landes genopretningsplaner og blive klogere på, hvordan midlerne vil blive anvendt. Under hver side vil der være et link til selve genopretningsplanen, ligesom der for flere af landene er udarbejdet detaljerede sektoranalyser og konsulentrapporter, som går i dybden med mulighederne på det konkrete marked.

NB! Foreløbigt har 18 medlemslande (inkl. Danmark) fået godkendt deres nationale genopretningsplaner. De resterende forslag til planer er offentliggjort og forventes godkendt over de kommende måneder. Hjemmesiden opdateres løbende i takt med, at de øvrige medlemslande får godkendt deres planer i EU.